Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania, przez służbę ochrony państwa, opłat za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, sprawdzeń oraz postępowań sprawdzających
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania, przez służbę ochrony państwa, opłat za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, sprawdzeń oraz postępowań sprawdzających
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 174 poz. 1447
Tytuł:Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania, przez służbę ochrony państwa, opłat za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, sprawdzeń oraz postępowań sprawdzających
Data ogłoszenia:2005-09-09
Data wejscia w życie:2005-09-24

1447

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

w sprawie wysokości i trybu pobierania, przez służbę ochrony państwa, opłat za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, sprawdzeń oraz postępowań sprawdzających

Na podstawie art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa:

a) postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, o którym mowa w art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”,

b) sprawdzeń, o których mowa w art. 68 ust. 6 ustawy,

c) postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy;

2) tryb pobierania opłat za przeprowadzenie czynności, o których mowa w pkt 1 lit. a--c.

§ 2. Za przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, służba ochrony państwa pobiera zryczattowane opłaty w wysokości krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.2)):

1)za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, o którym mowa w art. 68 ust. 4 ustawy:

a) w wysokości 0,75-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia od każdej sprawdzanej osoby podlegającej specjalnemu postępowaniu sprawdzającemu,

b) w wysokości 0,5-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia od każdej sprawdzanej osoby podlegającej poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu,

c) w wysokości 0,25-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia od każdej sprawdzanej osoby podlegającej zwykłemu postępowaniu sprawdzającemu;

2) za przeprowadzenie sprawdzeń, o których mowa w art. 68 ust. 6 ustawy:

a) w wysokości 7-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę, jednostkę naukową lub badawczo-rozwojową o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego lub drugiego stopnia,

b) w wysokości 6-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę, jednostkę naukową lub badawczo-rozwojową o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia;

3) za przeprowadzenie postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy, służba ochrony państwa pobiera opłatę zryczałtowaną w wysokości 0,25-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

§ 3. 1. Służba ochrony państwa, po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowania sprawdzającego, wystawia przedsiębiorcy, jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej rachunek.

2. Przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojową, w terminie 21 dni od daty doręczenia rachunku, wnosi, na wskazany przez służbę ochrony państwa rachunek bankowy, opłatę wymienioną w rachunku, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego przez służbę ochrony państwa oraz za wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (Dz. U. Nr 74, poz. 788).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164, poz. 1365.