Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 171 poz. 1431
Tytuł:Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
Data ogłoszenia:2005-09-08
Data wejscia w życie:2005-09-23

1431

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1) poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, wydawany przez:

a) pełnomocnika ochrony, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) służbę ochrony państwa, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) krajową władzę bezpieczeństwa, stanowiące załączniki nr 3, 4 i 5 do rozporządzenia,

d) podmiot przeprowadzający samodzielne postępowania sprawdzające, na podstawie art. 30 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

2) decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa wydawanej przez:

a) pełnomocnika ochrony, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

b) służbę ochrony państwa albo podmiot przeprowadzający samodzielne postępowania sprawdzające, na podstawie art. 30 ustawy, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

c) krajową władzę bezpieczeństwa, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

3) decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa wydawanej przez:

a) pełnomocnika ochrony, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,

b) służbę ochrony państwa albo podmiot przeprowadzający samodzielne postępowania sprawdzające, na podstawie art. 30 ustawy, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,

c) krajową władzę bezpieczeństwa, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. (poz. 1431)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 18, poz. 165 oraz z 2001 r. Nr 80, poz. 869).