Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 245 poz. 2459
Tytuł:Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa
Data ogłoszenia:2004-11-17
Data wejscia w życie:2005-01-18

2459

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY1), ŚRODOWISKA2), SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI3) ORAZ OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 października 2004 r.

w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa

Na podstawie art. 133 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.4)) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady działania i organizacji lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej oraz ich współdziałania z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym, lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego, zarządzającymi lotniskami i załogami statków powietrznych.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) centrum informacji powietrznej - organ ustanowiony do zapewnienia służby informacji powietrznej i służby alarmowej;

2) centrum kontroli obszaru - organ ustanowiony do zapewnienia służby kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do lotów kontrolowanych w podległych mu obszarach kontrolowanych;

3) centrum koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego - jednostkę odpowiedzialną za organizację, kierowanie i koordynację działań służb poszukiwania i ratownictwa lotniczego w rejonie poszukiwań i ratownictwa;

4) dokumentacja lotniczo-meteorologiczna - drukowany lub pisany zestaw dokumentów, włączając w to mapy lub formularze, zawierający informacje meteorologiczne niezbędne do wykonania lotu;

5) informacja AIRMET - informację wydawaną przez meteorologiczne biuro nadzoru, dotyczącą określonych zjawisk meteorologicznych występujących lub mogących wystąpić, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów na małych wysokościach i które nie zostały włączone do wydanej prognozy dla lotów na małych wysokościach w danym rejonie informacji powietrznej lub w jego części;

6) informacja meteorologiczna - meldunek meteorologiczny, analizę, prognozę pogody lub inny komunikat dotyczący istniejących lub przewidywanych warunków meteorologicznych;

7) informacja SIGMET - informację wydaną przez meteorologiczne biuro nadzoru, dotyczącą faktycznego lub przewidywanego występowania określonych zjawisk meteorologicznych, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo statków powietrznych;

8) konsultacja - zasięgnięcie informacji u meteorologa lub osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje o występujących lub przewidywanych warunkach meteorologicznych dla lotnictwa;

9) lotnisko kontrolowane - lotnisko, na którym zapewniona jest służba kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do ruchu lotniczego;

10) lotnisko współużytkowane - lotnisko przeznaczone do ruchu państwowych statków powietrznych, na których dopuszczony jest ruch cywilnych statków powietrznych;

11) meldunek z powietrza - meldunek ze statku powietrznego w locie, przygotowany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi podawania danych pozycyjnych, operacyjnych lub meteorologicznych;

12) obserwacja meteorologiczna - pomiar lub oszacowanie wartości jednego lub więcej elementów meteorologicznych;

13) obserwacja ze statku powietrznego - ocenę jednego lub kilku elementów meteorologicznych dokonaną ze statku powietrznego podczas lotu;

14) organ kontroli lotniska - organ ustanowiony do zapewnienia służby kontroli ruchu lotniczego na danym lotnisku;

15) organ kontroli ruchu lotniczego - centrum kontroli obszaru, organ kontroli zbliżania lub organ kontroli lotniska;

16) organ kontroli zbliżania - organ ustanowiony do zapewnienia służby kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do lotów kontrolowanych statków powietrznych przylatujących na jedno lotnisko lub więcej lotnisk albo odlatujących z nich;

17) organ służb ruchu lotniczego - organ kontroli ruchu lotniczego, organ informacji powietrznej lub biuro odpraw załóg;

18) poziom lotu - powierzchnię o stałym ciśnieniu atmosferycznym odniesionym do szczególnej wartości ciśnienia atmosferycznego 1013,2 hPa, oddzieloną od innych takich powierzchni określonymi różnicami ciśnienia;

19) wojskowa służba meteorologiczna - służbę meteorologiczną zapewnianą przez jednostki organizacyjne Ministra Obrony Narodowej.

ROZDZIAŁ 2

Działanie i organizacja lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej

§ 3. Osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego na lotniskach i w ich okolicy zapewnia lotniskowa służba meteorologiczna, a poza lotniskami - lotnicza służba meteorologiczna, poprzez:

1) prowadzenie międzynarodowej współpracy w celu zapewnienia wymiany danych i opracowań meteorologicznych w ramach Światowego Systemu Prognoz Obszarowych (WAFS) oraz Światowej Służby Pogody (WWW);

2) wykonywanie obserwacji meteorologicznych, komunikatów i prognoz oraz innych opracowań zgodnych z przyjętymi procedurami Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), w szczególności określonymi w załączniku nr 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.5)), zwanej dalej „Konwencją”;

3) rozwijanie i utrzymywanie aktualności procedur zapewniających osłonę meteorologiczną zgodnie z Konwencją;

4) koordynację działań pomiędzy poszczególnymi jednostkami lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej;

5) wprowadzanie procedur osłony meteorologicznej w przypadku akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

§ 4. 1. Prowadzenie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego należy do właściwości państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, którą pełni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

2. Realizacja osłony meteorologicznej następuje zgodnie z wynikającymi z przepisów międzynarodowych, o których mowa w § 3 pkt 2, szczegółowymi instrukcjami osłony meteorologicznej wydawanymi przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.

3. Instrukcje osłony meteorologicznej, o których mowa w ust. 2, określają w szczególności sposób i formę dostarczania informacji meteorologicznej oraz minimalne wyposażenie lotnisk oraz lądowisk, na których odbywa się ruch cywilnych statków powietrznych, w niezbędne systemy i urządzenia, a także kwalifikacje personelu.

§ 5. 1. Jednostkami organizacyjnymi lotniskowej służby meteorologicznej są lotniskowe stacje meteorologiczne.

2. Na każdym lotnisku działa jedna lotniskowa stacja meteorologiczna oznaczona międzynarodowym kodem lotniska.

3. Jednostkami organizacyjnymi lotniczej służby meteorologicznej są biura prognoz i lotniskowe biura prognoz znajdujące się na lotniskach oraz meteorologiczne biuro nadzoru.

4. Na wniosek zarządzającego lotniskiem Prezes Urzędu, w porozumieniu z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym, może wyrazić zgodę na utworzenie lotniskowych biur prognoz łączących funkcje biura prognoz oraz lotniskowej stacji meteorologicznej.

5. Obszary działania poszczególnych jednostek lotniskowej i lotniczej służby meteorologicznej zatwierdza Prezes Urzędu na wniosek państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym, mając na względzie obszary lub rejony odpowiedzialności organów służb ruchu lotniczego.

6. Jednostki lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej powinny spełniać warunki określone w załączniku nr 3 do Konwencji.

§ 6. 1. W celu koordynacji i nadzoru działań poszczególnych jednostek lotniskowej i lotniczej służby meteorologicznej Prezes Urzędu, w porozumieniu z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym, wyznacza spośród biur prognoz lub lotniskowych biur prognoz meteorologiczne biuro nadzoru.

2. Meteorologiczne biuro nadzoru opracowuje i rozpowszechnia informacje meteorologiczne, stosując kodowe oznaczenie międzynarodowe właściwe dla polskiego rejonu informacji powietrznej.

3. Meteorologiczne biuro nadzoru zapewnia kompleksową osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego we współpracy z lotniskowymi stacjami meteorologicznymi, biurami prognoz i lotniskowymi biurami prognoz.

§ 7. 1. W przypadku lotnisk współużytkowanych zarządzający lotniskiem jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2, zapewnić osłonę meteorologiczną państwowych statków powietrznych, w tym obcych, w zakresie określonym w § 9.

2. Na lotniskach i lądowiskach współużytkowanych osłonę meteorologiczną lotnictwa państwowego oraz wojskowych statków powietrznych państw obcych, w zakresie określonym w § 9 pkt 8 oraz w § 10 pkt 4, zapewnia wojskowa służba meteorologiczna.

3. W przypadku wyrażenia zgody przez właściwy organ wojskowy na operację startu lub lądowania cywilnego statku powietrznego na lotnisku wojskowym, osłonę meteorologiczną tego statku, w zakresie określonym w § 9 i 10, zapewnia wojskowa służba meteorologiczna.

§ 8. Lotniskowa i lotnicza służba meteorologiczna jest obowiązana do nieodpłatnego udostępniania materiałów synoptycznych oraz wyników pomiarów i obserwacji dla potrzeb Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

§ 9. Lotniskowa stacja meteorologiczna w zakresie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego:

1) prowadzi regularne obserwacje w wymaganych odstępach czasu;

2) prowadzi obserwacje specjalne w przypadku wystąpienia określonych zmian warunków atmosferycznych;

3) rozpowszechnia komunikaty regularne i specjalne;

4) przekazuje obserwacje specjalne do lotniskowych organów służb ruchu lotniczego;

5) zapewnia niezbędne informacje meteorologiczne dla potrzeb operacji startu i lądowania;

6) wprowadza dane do automatycznych systemów rozgłaszania informacji w części dotyczącej warunków meteorologicznych;

7) zapewnia służbom podległym zarządzającemu lotniskiem lub lądowiskiem aktualne informacje meteorologiczne, prognozy i lotniskowe ostrzeżenia meteorologiczne;

8) zapewnia załogom lotniczym lub personelowi obsługującemu loty dokumentację lotniczo-meteorologiczną;

9) zapewnia konsultacje załogom lotniczym oraz personelowi obsługującemu loty;

10) prowadzi dokumentację i archiwizację wyników obserwacji oraz wydanych prognoz i informacji meteorologicznych przez okres co najmniej 90 dni od dnia ich sporządzenia i udostępnia je na żądanie.

§ 10. Biuro prognoz w zakresie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego:

1) monitoruje warunki meteorologiczne wpływające na działanie lotnictwa w rejonie odpowiedzialności;

2) opracowuje prognozy dla rejonu lotniska, dla lotniska i do lądowania;

3) opracowuje prognozy obszarowe zgodnie ze standardami międzynarodowymi;

4) opracowuje prognozy dla lotów na trasach krajowych i zagranicznych;

5) opracowuje ostrzeżenia lotniskowe mające istotne znacznie dla lotnictwa z uwzględnieniem przyjętych kryteriów;

6) zapewnia odprawę meteorologiczną, konsultacje i dokumentację lotniczo-meteorologiczną załogom statków powietrznych lub innemu personelowi obsługującemu loty;

7) dostarcza użytkownikom, a w szczególności centrom koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego, aktualne informacje meteorologiczne;

8) realizuje krajową wymianę informacji meteorologicznych;

9) dostarcza otrzymane informacje dotyczące uwolnienia do atmosfery substancji toksycznych i radioaktywnych do odpowiednich organów służb ruchu lotniczego, meteorologicznego biura nadzoru oraz innych użytkowników;

10) umieszcza w miejscu wyznaczonym przez zarządzającego lotniskiem informacje i dane meteorologiczne;

11) utrzymuje ścisłą współpracę z organami służb ruchu lotniczego oraz innymi użytkownikami w celu zapewnienia na wysokim poziomie osłony meteorologicznej lotnictwa;

12) udostępnia informacje z radarów meteorologicznych oraz systemu identyfikacji wyładowań atmosferycznych, o ile takie informacje są dostępne;

13) prowadzi dokumentację i archiwizuje opracowane i przekazane prognozy i ostrzeżenia meteorologiczne przez okres co najmniej 90 dni od dnia ich sporządzenia;

14) rozpowszechnia otrzymane specjalne meldunki z powietrza.

§ 11. Meteorologiczne biuro nadzoru w zakresie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego dodatkowo:

1) opracowuje i rozpowszechnia informacje SIGMET i AIRMET;

2) dostarcza informacje meteorologiczne do regularnej transmisji radiowej informacji meteorologicznej dla statków powietrznych w locie;

3) opracowuje i rozpowszechnia mapy istotnych zjawisk pogody w przestrzeni powietrznej do poziomu lotu 100 (FL 100) oraz w obszarach górzystych do poziomu lotu 120 (FL 120);

4) dostarcza otrzymane informacje dotyczące uwolnienia do atmosfery substancji toksycznych i radioaktywnych;

5) rozpowszechnia otrzymane specjalne meldunki z powietrza;

6) realizuje krajową i międzynarodową wymianę informacji meteorologicznych.

§ 12. 1. Poszczególne jednostki lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej należy tak lokalizować, aby możliwe było osobiste konsultowanie się użytkowników, a w szczególności załóg statków powietrznych, z personelem służby meteorologicznej lotnictwa.

2. W sytuacji kiedy taka lokalizacja jest niemożliwa, należy wypracować alternatywne metody konsultacji i dostarczania informacji meteorologicznych, uwzględniając sytuacje awaryjne z wykorzystaniem środków łączności i transmisji danych.

3. W informacjach meteorologicznych dostarczanych przez lotniczą i lotniskową służbę meteorologiczną niedopuszczalne jest dokonywanie zmian ich treści.

§ 13. 1. Zarządzający lotniskiem i lądowiskiem corocznie do końca drugiego kwartału przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu projekt planu zapewnienia lotniskowej osłony meteorologicznej na rok następny.

2. Państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym corocznie do końca drugiego kwartału przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu projekt planu zapewnienia lotniczej osłony meteorologicznej na rok następny.

3. Prezes Urzędu corocznie, nie później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, zatwierdza projekty planów, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 14. Państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, zarządzający lotniskiem i lądowiskiem oraz jednostki lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej zgłaszają do Prezesa Urzędu wnioski dotyczące zmian w funkcjonowaniu osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego.

§ 15. Państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, zarządzający lotniskiem i lądowiskiem przekazuje corocznie pisemne raporty do Prezesa Urzędu dotyczące realizacji osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego.

ROZDZIAŁ 3

Współdziałanie lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym i lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego

§ 16. Meteorologiczne biuro nadzoru dostarcza do centrum kontroli obszaru oraz do centrów informacji powietrznej dane i informacje meteorologiczne niezbędne do realizacji ich funkcji.

§ 17. Biura prognoz i lotniskowe stacje meteorologiczne lub lotniskowe biura prognoz dostarczają organom służb ruchu lotniczego dane i informacje meteorologiczne niezbędne do realizacji ich funkcji.

§ 18. Biuro prognoz i lotniskowa stacja meteorologiczna lub lotniskowe biuro prognoz dostarczają lotniskowym organom służb ruchu lotniczego następujące dane i informacje meteorologiczne:

1) komunikaty regularne i specjalne, w tym aktualne dane o ciśnieniu, prognozy dla lotniska, do lądowania dotyczące danego lotniska wraz ze zmianami;

2) informacje SIGMET i AIRMET, ostrzeżenia o uskoku wiatru i ostrzeżenia lotniskowe;

3) otrzymane informacje dotyczące awaryjnego uwolnienia materiałów radioaktywnych i substancji toksycznych do atmosfery;

4) inne uzupełniające informacje meteorologiczne.

§ 19. Biuro prognoz i lotniskowa stacja meteorologiczna lub lotniskowe biuro prognoz dostarczają organom kontroli zbliżania następujące dane i informacje meteorologiczne:

1) komunikaty regularne i specjalne, w tym aktualne dane o ciśnieniu, prognozy dla lotniska, prognozy do lądowania i zmiany do nich - dotyczące lotniska lub lotnisk obsługiwanych przez organ kontroli zbliżania;

2) informacje SIGMET i AIRMET, ostrzeżenia o uskoku wiatru i ostrzeżenia lotniskowe;

3) specjalne meldunki z powietrza;

4) otrzymane informacje dotyczące awaryjnego uwolnienia materiałów radioaktywnych i substancji toksycznych do atmosfery;

5) inne uzupełniające informacje meteorologiczne.

§ 20. Meteorologiczne biuro nadzoru dostarcza centrum kontroli obszaru i centrom informacji powietrznej następujące dane i informacje meteorologiczne:

1) komunikaty regularne i specjalne, prognozy dla lotnisk i zmiany do nich, obejmujące obszar kontrolowany lub rejon informacji powietrznej;

2) informacje dotyczące ciśnienia atmosferycznego niezbędne do nastawienia wysokościomierzy;

3) prognozy wiatrów górnych, temperatury powietrza na wysokościach oraz istotnych zjawisk pogody na trasie lotu i zmian do nich, w szczególności zjawisk, podczas których lot z widzialnością może okazać się niemożliwy do wykonania;

4) informacje SIGMET i AIRMET, specjalne meldunki z powietrza dotyczące obszaru kontrolowanego lub rejonu informacji powietrznej;

5) wymagane przez centrum informacji powietrznej lub centrum kontroli obszaru dla spełnienia wymagań statków powietrznych w locie;

6) otrzymane informacje dotyczące awaryjnego uwolnienia materiałów radioaktywnych i substancji toksycznych do atmosfery;

7) inne uzupełniające informacje meteorologiczne.

§ 21. Jednostki lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej przekazują organowi służby informacji lotniczej w celu publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych informacje dotyczące:

1) systemu osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego;

2) przewidywanych zmian w osłonie meteorologicznej lotnictwa w zakresie sposobu, procedur i środków jej wykonywania, odpowiednio wcześniej przed datą wprowadzenia ich w życie;

3) uwolnienia materiałów radioaktywnych i substancji toksycznych do atmosfery;

4) wpływu istotnych zjawisk meteorologicznych na wykonywanie lotów.

§ 22. Informacje meteorologiczne dostarczane do centrum koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego powinny zawierać dane o warunkach meteorologicznych, które panowały podczas ostatniej znanej pozycji zaginionego statku powietrznego i wzdłuż planowanej trasy lotu tego statku, ze szczególnym odniesieniem do:

1) istotnych zjawisk pogody na trasie;

2) wielkości zachmurzenia i rodzaju chmur, w szczególności kłębiastych burzowych; wysokości podstaw i wierzchołków chmur;

3) widzialności i istotnych zjawisk ją ograniczających;

4) wiatru przyziemnego i górnego;

5) stanu gruntu, w szczególności występowania pokrywy śnieżnej lub wody;

6) temperatury gruntu, powierzchni morza, stanu morza, pokrywy lodowej w przypadku, gdy taka występuje;

7) ciśnienia odniesionego do poziomu morza.

§ 23. Organy służb ruchu lotniczego przekazują do właściwych jednostek lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej specjalne meldunki z powietrza otrzymane od załóg statków powietrznych w zasięgu obszaru kontrolowanego lub odpowiedniego rejonu informacji powietrznej.

§ 24. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa statku powietrznego właściwe jednostki lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej dostarczają dodatkowe informacje meteorologiczne wymagane przez organy służb ruchu lotniczego.

§ 25. Zakres informacji i danych meteorologicznych oraz sposób ich prezentacji i przekazywania pomiędzy organami służb ruchu lotniczego a lotniskową i lotniczą służbą meteorologiczną zawarty w porozumieniach podlega wpisowi do instrukcji operacyjnej lotniska.

ROZDZIAŁ 4

Współdziałanie lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej z zarządzającym lotniskiem

§ 26. Zarządzający lotniskiem, na którym dopuszczone są operacje statków powietrznych zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu w instrukcjach operacyjnych lotnisk oraz opublikowanymi w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych:

1) zapewnia funkcjonowanie lotniskowej stacji meteorologicznej, lotniskowego biura prognoz lub meteorologicznego biura nadzoru, w szczególności na lotniskach kontrolowanych, w celu właściwego wykonywania powierzonych im zadań osłony meteorologicznej lotnictwa;

2) udostępnia jednostce organizacyjnej lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej pomieszczenia i teren do wykonywania swoich funkcji;

3) zapewnia lokalizację jednostkom lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej umożliwiającą konsultację załóg statków powietrznych z personelem meteorologicznym;

4) zapewnia dokonywanie reprezentatywnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych;

5) umożliwia wykorzystanie posiadanych środków i systemów łączności.

§ 27. Zarządzający lotniskiem lub lądowiskiem, na którym dopuszcza się operacje statków powietrznych wyłącznie z widzialnością:

1) organizuje system dostarczania danych i informacji meteorologicznych niezbędnych do wykonywania operacji lotniczych oraz dodatkowo dla lokalnych służb informacji powietrznej;

2) zapewnia dostęp do środków i systemów łączności w celu umożliwienia konsultacji i przekazywania dokumentacji lotniczo-meteorologicznej;

3) zapewnia odpowiednie urządzenia pomiarowe umożliwiające określenie parametrów meteorologicznych przez personel uprawniony do obsługi tych urządzeń.

§ 28. Zakres informacji i danych meteorologicznych oraz sposób ich prezentacji i przekazywania pomiędzy zarządzającym lotniskiem lub lądowiskiem a lotniczą i lotniskową służbą meteorologiczną zawarty w porozumieniach podlega wpisowi do instrukcji operacyjnej lotniska.

ROZDZIAŁ 5

Współdziałanie lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej z załogami statków powietrznych

§ 29. Dowódca załogi statku powietrznego lub wyznaczony członek załogi statku powietrznego pobiera dokumentację lotniczo-meteorologiczną oraz zapoznaje się z warunkami meteorologicznymi w zakresie niezbędnym do wykonania lotu.

§ 30. 1. Informacje meteorologiczne dostarczone członkom załóg statków powietrznych lub upoważnionym przedstawicielom użytkownika statku powietrznego powinny odnosić się do trasy lotu, czasu, wysokości i obszaru geograficznego.

2. Informacje meteorologiczne powinny odnosić się do ustalonych przedziałów czasowych i powinny dotyczyć obszaru aż do lotniska planowanego lądowania.

§ 31. Informacje meteorologiczne dostarczane członkom załóg lotniczych lub upoważnionym przedstawicielom użytkownika statku powietrznego powinny zawierać dane o wiatrach górnych, temperaturze powietrza na wysokościach, istotnych zjawiskach pogody na trasie lotu, komunikaty meteorologiczne, prognozy dla lotnisk, prognozy do startu i lądowania, informacje SIGMET i specjalne meldunki z powietrza nieobjęte przez informacje SIGMET oraz AIRMET.

§ 32. Informacje meteorologiczne i dokumentacja lotniczo-meteorologiczna powinny być dostarczane członkom załóg statków powietrznych lub upoważnionym przedstawicielom użytkownika statku powietrznego w miejscu i czasie ustalonym pomiędzy zarządzającym lotniskiem a właściwymi jednostkami lotniczej lub lotniskowej służby meteorologicznej.

§ 33. Dowódca załogi statku powietrznego przekazuje do właściwych organów służb ruchu lotniczego meldunki specjalne z powietrza w przypadku napotkania lub zaobserwowania istotnych zjawisk meteorologicznych.

§ 34. W przypadku gdy w komunikatach i prognozach podaje się informacje o niebezpiecznych zjawiskach pogody dla stref wznoszenia po starcie lub dla stref zniżania w trakcie podejścia do lądowania, ale faktycznie niebezpieczne zjawisko pogody nie występuje, dowódca załogi statku powietrznego niezwłocznie powiadamia o tym właściwy organ służb ruchu lotniczego.

§ 35. Informacje meteorologiczne dla dowódców statków powietrznych będących w locie lotnicza i lotniskowa służba meteorologiczna przekazuje właściwym organom służby ruchu lotniczego.

§ 36. Dowódca załogi statku powietrznego przekazuje pisemne raporty dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w zapewnianiu osłony meteorologicznej lotnictwa do właściwych organów służb ruchu lotniczego oraz zarządzającego lotniskiem z powiadomieniem Prezesa Urzędu.

ROZDZIAŁ 6

Działanie i organizacja wojskowej służby meteorologicznej

§ 37. Zapewnienie osłony meteorologicznej lotnictwa państwowego oraz wojskowych statków powietrznych państw obcych, na lotniskach i lądowiskach wojskowych lub współużytkowanych w zakresie, o którym mowa w § 9 pkt 5, 8 i 9, oraz w wydzielonych częściach przestrzeni powietrznej, w których działają wojskowe lotniskowe organy służb ruchu lotniczego lub właściwe organy wojskowe, organizuje i realizuje wojskowa służba meteorologiczna.

§ 38. W skład wojskowej służby meteorologicznej wchodzą centralne biuro meteorologiczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wojskowe regionalne biura meteorologiczne, wojskowe lotniskowe biura prognoz oraz wojskowe lotniskowe stacje meteorologiczne.

§ 39. Wojskowa służba meteorologiczna dostarcza dane o warunkach atmosferycznych i informacje meteorologiczne wojskowym lotniskowym organom służb ruchu lotniczego, właściwym organom wojskowym i załogom państwowych statków powietrznych oraz wojskowych statków powietrznych państw obcych.

§ 40. Centralne biuro meteorologiczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie osłony meteorologicznej lotnictwa państwowego:

1) sprawuje nadzór nad osłoną meteorologiczną lotnictwa państwowego oraz wojskowych statków powietrznych państw obcych;

2) koordynuje i nadzoruje działania wojskowych regionalnych biur meteorologicznych, wojskowych lotniskowych biur prognoz oraz wojskowych lotniskowych stacji meteorologicznych;

3) opracowuje lotnicze prognozy pogody dla obszaru kraju;

4) udziela konsultacji meteorologicznych;

5) opracowuje i przekazuje ostrzeżenia prognostyczne dla obszaru kraju;

6) zbiera informacje i dane o warunkach meteorologicznych z wojskowych lotniskowych biur prognoz i wojskowych lotniskowych stacji meteorologicznych;

7) wymienia dane o stanie warunków atmosferycznych i informacje meteorologiczne z jednostkami organizacyjnymi lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej oraz właściwymi służbami meteorologicznymi państw obcych i Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego;

8) rozpowszechnia dane o warunkach atmosferycznych i informacje meteorologiczne.

§ 41. Wojskowe regionalne biuro meteorologiczne w zakresie osłony meteorologicznej lotnictwa państwowego:

1) sprawuje nadzór nad osłoną meteorologiczną lotnictwa państwowego oraz wojskowych statków powietrznych państw obcych w przydzielonym rejonie odpowiedzialności;

2) koordynuje i nadzoruje działania wojskowych lotniskowych biur prognoz i wojskowych lotniskowych stacji meteorologicznych w przydzielonym rejonie odpowiedzialności;

3) zapewnia osłonę meteorologiczną lotnictwa państwowego oraz wojskowych statków powietrznych państw obcych w przydzielonym rejonie odpowiedzialności;

4) opracowuje lotnicze prognozy pogody dla przydzielonego obszaru odpowiedzialności;

5) udziela konsultacji meteorologicznych;

6) opracowuje i przekazuje ostrzeżenia prognostyczne dla obszaru w przydzielonym rejonie odpowiedzialności;

7) zbiera i przekazuje do centralnego biura meteorologicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozpowszechnia do przydzielonych wojskowych lotniskowych biur prognoz i wojskowych lotniskowych stacji meteorologicznych informacje i dane o warunkach meteorologicznych;

8) zleca wojskowym lotniskowym biurom prognoz i wojskowym lotniskowym stacjom meteorologicznym w przydzielonym rejonie odpowiedzialności wykonywanie dodatkowych zadań w zakresie osłony meteorologicznej lotnictwa państwowego oraz wojskowych statków powietrznych państw obcych;

9) opracowuje dokumentację lotniczo-meteorologiczną dla załóg państwowych statków powietrznych oraz załóg wojskowych statków powietrznych państw obcych, wykonujących przelot z lotniska nieposiadającego wojskowego lotniskowego biura prognoz lub z lądowiska wojskowego.

§ 42. Wojskowe lotniskowe biuro prognoz w zakresie osłony meteorologicznej lotnictwa państwowego:

1) realizuje osłonę meteorologiczną lotnictwa państwowego oraz wojskowych statków powietrznych państw obcych na właściwym lotnisku;

2) wykonuje obserwacje i pomiary parametrów meteorologicznych;

3) przekazuje informacje i dane o warunkach meteorologicznych do:

a) właściwego wojskowego regionalnego biura meteorologicznego,

b) wojskowych lotniskowych organów służby ruchu lotniczego,

c) właściwych organów wojskowych;

4) opracowuje lotnicze prognozy pogody dla lotniska i rejonu wykonywania lotów;

5) ostrzega o wystąpieniu i prognozowanym wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogody lub niebezpiecznych warunków atmosferycznych na lotnisku i w rejonie wykonywania lotów;

6) udziela konsultacji meteorologicznych;

7) opracowuje i przekazuje załogom państwowych statków powietrznych oraz wojskowych statków powietrznych państw obcych, wykonującym przelot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej z lotniska wojskowego lub współużytkowanego, dokumentację lotniczo-meteorologiczną.

§ 43. 1. Minister Obrony Narodowej może utworzyć na lotniskach i lądowiskach, o których mowa w § 37, samodzielne wojskowe lotniskowe stacje meteorologiczne.

2. Samodzielne wojskowe lotniskowe stacje meteorologiczne w zakresie osłony meteorologicznej lotnictwa państwowego:

1) wykonują pomiary i obserwacje elementów meteorologicznych;

2) przekazują informacje i dane o warunkach meteorologicznych do:

a) właściwego wojskowego regionalnego biura meteorologicznego,

b) wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego,

c) innych właściwych organów wojskowych;

3) ostrzegają o wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogody lub niebezpiecznych warunków atmosferycznych na lotnisku lub lądowisku;

4) przekazują dokumentację lotniczo-meteorologiczną dla załóg statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojskowych statków powietrznych państw obcych, otrzymaną z wojskowego regionalnego biura meteorologicznego.

§ 44. Informacje meteorologiczne dostarczane członkom załóg lotniczych państwowych statków powietrznych lub wojskowych statków powietrznych państw obcych na lotniskach i lądowiskach, o których mowa w § 37, powinny zawierać dane o wiatrach górnych, temperaturze powietrza na wysokościach, istotnych zjawiskach pogody na trasie lotu, o warunkach atmosferycznych oraz prognozowanych warunkach atmosferycznych dla lotniska startu, trasy lotu i lotniska lądowania.

§ 45. Kompetencje Prezesa Urzędu, meteorologicznego biura nadzoru, biur prognoz oraz lotniskowych biur prognoz oraz lotniskowych stacji meteorologicznych w stosunku do zapewnienia osłony meteorologicznej lotnictwa państwowego wykonują odpowiednio Dowódca Sił Powietrznych, centralne biuro meteorologiczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wojskowe regionalne biura meteorologiczne, wojskowe lotniskowe biura prognoz oraz wojskowe lotniskowe stacje meteorologiczne.

ROZDZIAŁ 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 46. Jednostki lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej niespełniające warunków określonych w załączniku nr 3 do Konwencji w zakresie dotyczącym systemu zarządzania jakością spełnią te warunki w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 47. 1. Projekty planów, o których mowa w § 13 ust. 1 i 2, na rok 2005 przedstawia się do zatwierdzenia w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Projekty planów, o których mowa w ust. 1, zatwierdza się w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 48. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 4 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

Minister Środowiska: J. Swatoń

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805 i Nr 173, poz. 1808.

5) Zmiany wymienionej konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701.