Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 134 poz. 1139
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko
Data ogłoszenia:2002-08-27
Data wejscia w życie:2002-09-11

 

 

1139

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

 

z dnia 31 lipca 2002 r.

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

 

 

Na podstawie art. 399 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób funkcjonowania, w tym organizację i tryb działania, Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, zwanej dalej „Krajową Komisją", oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko, zwanych dalej „wojewódzkimi komisjami".

 

§ 2. 1. Krajowa Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych i na posiedzeniach zespołów roboczych.

 

2. Wnioski, uchwały, opinie i stanowiska na posiedzeniach plenarnych Krajowej Komisji są przyjmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Krajowej Komisji w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 4.

 

3. W przypadku równej liczby głosów, wynik głosowania rozstrzyga głos przewodniczącego Krajowej Komisji lub głos osoby upoważnionej przez przewodniczącego do przewodniczenia posiedzeniu plenarnemu Krajowej Komisji.

 

4. Na wniosek przewodniczącego Krajowej Komisji, jego zastępców, sekretarza Krajowej Komisji oraz każdego z członków Krajowej Komisji może zostać podjęta uchwała o głosowaniu tajnym; przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

5. Członek Krajowej Komisji, który uczestniczy w posiedzeniu plenarnym Krajowej Komisji, nie bierze udziału w głosowaniu, w przypadku, gdy jest autorem lub współautorem opracowania będącego dokumentacją w rozpatrywanej sprawie oraz w przypadku autorstwa lub współautorstwa opinii do rozpatrywanego opracowania, z wyjątkiem przypadków, gdy wykonanie tej opinii było wnioskowane przez Krajową Komisję.

 

6. Przepisy ust. 2--5 stosuje się odpowiednio do posiedzeń zespołów roboczych Krajowej Komisji.

 

7. Realizując swoje zadania, Krajowa Komisja bierze pod uwagę opracowania, informacje i okoliczności, w szczególności prognozy oddziaływania na środowisko i raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, mogące przyczynić się do kompleksowej analizy opiniowanej sprawy.

 

8. Rozpatrywanie spraw i przygotowywanie wniosków, uchwał, opinii i stanowisk przez Krajową Komisję następuje w terminie dwóch miesięcy od momentu przedłożenia sprawy do rozpatrzenia przez Krajową Komisję.

 

9. Przepisy ust. 1--8 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich komisji.

 

10. W przypadkach wystąpienia rozbieżności przy formułowaniu wniosków, uchwał, opinii i stanowisk przez wojewódzkie komisje, wojewoda może wystąpić do ministra właściwego do spraw środowiska z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Krajową Komisję.

 

§ 3. 1. Posiedzenia plenarne Krajowej Komisji i posiedzenia jej zespołów roboczych zwołuje przewodniczący Krajowej Komisji lub upoważniony przez niego zastępca.

 

2. O terminie posiedzenia plenarnego Krajowej Komisji lub posiedzenia jej zespołu roboczego powiadamia się odpowiednio członków Krajowej Komisji lub członków zespołu roboczego, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

 

3. Krajowa Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych co najmniej raz w roku, w celu rozpatrzenia dokumentów, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -- Prawo ochrony środowiska, lub innych dokumentów o charakterze strategicznym, przedłożonych przez ministra właściwego do spraw środowiska do rozpatrzenia przez Krajową Komisję.

 

4. Wnioski, uchwały, opinie oraz stanowiska z posiedzeń plenarnych Krajowej Komisji przewodniczący Krajowej Komisji przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska, a z posiedzeń plenarnych wojewódzkich komisji przewodniczący wojewódzkiej komisji -- wojewodzie.

 

5. Przepisy ust. 1--3 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich komisji.

 

§ 4. 1. Stosownie do potrzeb, wynikających z rozpatrywanych spraw, w posiedzeniach plenarnych Krajowej Komisji oraz posiedzeniach jej zespołów roboczych mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez prezydium Krajowej Komisji przedstawiciele zainteresowanych organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, samorządów mieszkańców, organizacji społecznych, instytucji naukowych oraz przedsiębiorców.

 

2. W posiedzeniach plenarnych Krajowej Komisji oraz posiedzeniach jej zespołów roboczych poświęconych określonym przedsięwzięciom lub dokumentom mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani z głosem doradczym po uprzednim zgłoszeniu udziału odpowiednio u sekretarza Krajowej Komisji lub sekretarza zespołu roboczego.

 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich komisji.

 

§5. 1. Zespół roboczy Krajowej Komisji tworzą członkowie tej komisji, powoływani przez prezydium Krajowej Komisji do rozpatrzenia określonej sprawy, w liczbie nie mniejszej niż piętnaście osób.

 

2.Prezydium Krajowej Komisji może powoływać stałe zespoły robocze do rozpatrywania określonych spraw.

 

3. Prezydium Krajowej Komisji powołuje przewodniczącego i sekretarza zespołu roboczego Krajowej Komisji.

 

4. Zespół roboczy wojewódzkiej komisji tworzą członkowie tej komisji, powoływani przez prezydium wojewódzkiej komisji do rozpatrzenia określonej sprawy, w liczbie nie mniejszej niż dziesięć osób.

 

5. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich komisji.

 

§ 6. 1. Prezydium Krajowej Komisji tworzą: przewodniczący Krajowej Komisji, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarz Krajowej Komisji.

 

2. Prezydium Krajowej Komisji:

 

1) ustala plan pracy Krajowej Komisji;

 

2) dokonuje wstępnej oceny wniosków i dokumentacji dotyczących rozpatrzenia określonej sprawy;

 

3) podejmuje decyzje o skierowaniu określonej sprawy na posiedzenie plenarne Krajowej Komisji lub do rozpatrzenia przez jej zespół roboczy;

 

4) wybiera wykonawców opinii do raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i innych opracowań dotyczących rozpatrywanych spraw oraz autorów ekspertyz sporządzanych dla potrzeb Krajowej Komisji, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 i Nr 113, poz. 984);

 

5) podejmuje decyzje o upoważnieniu przewodniczącego zespołu roboczego Krajowej Komisji do publicznego wyrażania stanowiska zespołu roboczego w rozpatrywanej sprawie;

 

6) prowadzi stronę w Internecie, na której są prezentowane stanowiska, opinie i uchwały Krajowej Komisji.

 

3. Prezydium wojewódzkiej komisji tworzą: przewodniczący wojewódzkiej komisji, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz wojewódzkiej komisji.

 

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do prezydium wojewódzkiej komisji.

 

§ 7. 1. Przewodniczący Krajowej Komisji:

 

1) przewodniczy posiedzeniom plenarnym Krajowej Komisji oraz posiedzeniom prezydium Krajowej Komisji albo upoważnia do tego jednego z zastępców;

 

2) przedstawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska wnioski, stanowiska, uchwały, opinie oraz informacje o działalności Krajowej Komisji;

 

3) reprezentuje Krajową Komisję na zewnątrz.

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przewodniczącego wojewódzkiej komisji, z tym, że wnioski, stanowiska, uchwały, opinie oraz informacje o działalności wojewódzkiej komisji przewodniczący wojewódzkiej komisji przedstawia wojewodzie.

 

§ 8. 1. Zastępcy przewodniczącego Krajowej Komisji:

 

1) zastępują przewodniczącego Krajowej Komisji w sprawach z nim uzgodnionych;

 

2) zwołują posiedzenia plenarne Krajowej Komisji, posiedzenia jej prezydium oraz posiedzenia zespołów roboczych, w uzgodnieniu z przewodniczącym Krajowej Komisji;

 

3) przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw środowiska opinie i ustalenia oraz informacje o działalności Krajowej Komisji, w uzgodnieniu z przewodniczącym Krajowej Komisji;

 

4) zastępują przewodniczącego Krajowej Komisji w czasie jego nieobecności.

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zastępcy przewodniczącego wojewódzkiej komisji, z tym, że opinie i ustalenia oraz informacje o działalności wojewódzkiej komisji zastępca przewodniczącego wojewódzkiej komisji przedstawia wojewodzie w uzgodnieniu z przewodniczącym wojewódzkiej komisji.

 

§ 9. 1. Sekretarz Krajowej Komisji:

 

1) gromadzi dokumentację niezbędną do przeprowadzenia kompleksowej analizy i zaopiniowania określonej sprawy;

 

2) przygotowuje teksty wniosków, stanowisk, uchwał i opinii Krajowej Komisji w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach plenarnych oraz teksty ustaleń, stanowisk i opinii z posiedzeń prezydium Krajowej Komisji;

 

3) opracowuje protokoły posiedzeń plenarnych Krajowej Komisji oraz posiedzeń prezydium Krajowej Komisji;

 

4) zawiadamia członków Krajowej Komisji, prezydium Krajowej Komisji, członków zespołów roboczych oraz zaproszonych przedstawicieli organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, samorządów mieszkańców oraz organizacji społecznych o posiedzeniach;

 

5) negocjuje warunki umów z autorami opinii i ekspertyz, bierze udział w odbiorach tych opinii i ekspertyz oraz uzyskuje akceptację przewodniczącego Krajowej Komisji wynegocjowanych warunków umów;

 

6) koordynuje obsługę organizacyjną, kancelaryjno-biurową oraz finansową Krajowej Komisji.

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do sekretarza wojewódzkiej komisji.

 

§ 10. 1. Przewodniczący zespołu roboczego Krajowej Komisji:

 

1) prowadzi posiedzenia zespołu roboczego Krajowej Komisji;

 

2) formułuje propozycje wniosków, stanowisk, uchwał i opinii na posiedzeniach zespołu roboczego Krajowej Komisji;

 

3) przekazuje ustalenia, stanowiska i opinie zespołu roboczego Krajowej Komisji przewodniczącemu Krajowej Komisji lub jego zastępcom.

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przewodniczącego zespołu roboczego wojewódzkiej komisji.

 

§ 11. 1. Sekretarz zespołu roboczego Krajowej Komisji:

 

1) przygotowuje teksty wniosków, uchwał, stanowisk oraz opinii zespołu roboczego Krajowej Komisji;

 

2) opracowuje protokoły posiedzeń zespołu roboczego Krajowej Komisji;

 

3) przekazuje sekretarzowi Krajowej Komisji, w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia sprawy, podpisane przez przewodniczącego zespołu roboczego Krajowej Komisji wnioski, uchwały, stanowiska, opinie oraz protokoły.

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do sekretarza zespołu roboczego wojewódzkiej komisji.

 

§ 12. 1. Rozpatrywanie określonej sprawy w oparciu o prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub inne opracowanie Krajowa Komisja poprzedza, co najmniej jedną opinią, której celem jest:

 

1) zbadanie kompletności opiniowanej dokumentacji w świetle obowiązujących przepisów;

 

2) ustosunkowanie się do opiniowanej dokumentacji, a także do wszystkich związanych z nią opinii i wniosków;

 

3) ocena przydatności opiniowanej dokumentacji do celów, jakim miała służyć;

 

4) przedstawienie wykazu zagadnień, które wymagają uzupełnienia lub uszczegółowienia niezbędnego dla wydania właściwej opinii.

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich komisji.

 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Środowiska: S. Żelichowski