Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 244 poz. 2075
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa
Data ogłoszenia:2005-12-15
Data wejscia w życie:2005-12-17

2075

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 grudnia 2005 r.

w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa

Na podstawie art. 179a § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. -- Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb niezwłocznego zniszczenia przez organ postępowania wykonawczego przedmiotów, których zniszczenie zarządził sąd w orzeczeniu o ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

§ 2. 1. Zniszczenie przedmiotów, o których mowa w § 1, powinno powodować całkowitą i nieodwracalną utratę ich wartości użytkowej.

2. Sposób zniszczenia przedmiotów, o których mowa w § 1, uzależniony jest od:

1) rodzaju tych przedmiotów;

2) warunków i możliwości technologicznych podmiotów wyspecjalizowanych w niszczeniu tych przedmiotów;

3) kosztów zniszczenia;

4) wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących postępowania z wyrobami akcyzowymi, ochrony środowiska, postępowania z odpadami i prawa energetycznego.

§ 3. Zniszczenie wyrobów tytoniowych może nastąpić w szczególności poprzez spalenie w przystosowanej do tego instalacji lub utylizację poprzez unieszkodliwienie w biostabilizatorze.

§ 4. Zniszczenie napojów alkoholowych może nastąpić w szczególności poprzez spalenie lub odparowanie w przystosowanych do tego celu instalacjach.

§ 5. Zniszczenie kosmetyków może nastąpić w szczególności przy użyciu technologii stosowanej przy utylizacji odpadów medycznych lub poprzez mechaniczne uszkodzenie.

§ 6. Zniszczenie produktów leczniczych może nastąpić w szczególności przy użyciu technologii stosowanej przy utylizacji odpadów medycznych lub poprzez spalenie.

§ 7. 1. Organ postępowania wykonawczego może powierzyć zniszczenie przedmiotów, o których mowa w § 1, podmiotom wyspecjalizowanym w niszczeniu przedmiotów określonego rodzaju, zapewniającym prawidłowy i sprawny przebieg czynności zniszczenia oraz spełniającym wymogi wynikające z przepisów odrębnych.

2. Organ postępowania wykonawczego dokonując wyboru podmiotu, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwagę:

1) posiadanie przez niego urządzeń i technologii stosowanych w procesie niszczenia, zapewniających w szczególności nieodwracalną utratę wartości użytkowej przedmiotów podlegających zniszczeniu;

2) posiadanie pozwolenia właściwych organów na przeprowadzanie procesów niszczenia przedmiotów określonego rodzaju;

3) koszty zniszczenia.

3. Zniszczenie przedmiotów następuje pod nadzorem organu postępowania wykonawczego i w obecności jego przedstawiciela.

§ 8. Z czynności zniszczenia organ postępowania wykonawczego sporządza niezwłocznie protokół, w którym zamieszcza się:

1) datę i miejsce dokonania zniszczenia;

2) oznaczenie podmiotu dokonującego zniszczenia;

3) oznaczenie orzeczenia o przepadku i zarządzeniu zniszczenia;

4) informację o rodzaju i ilości zniszczonych przedmiotów;

5) imiona i nazwiska osób obecnych przy czynności zniszczenia;

6) sposób dokonania zniszczenia;

7) opis odpadów i pozostałości pochodzących ze zniszczenia oraz wskazanie miejsca ich składowania;

8) podpisy osób wymienionych w pkt 5.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2005 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213, poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302 i Nr 162, poz. 1569, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68, poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1090, Nr 143, poz. 1199, Nr 177, poz. 1468 i Nr 178, poz. 1479.