Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 80 poz. 728
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym
Data ogłoszenia:2002-06-20
Data wejscia w życie:2002-07-01
Data ujednolicenia:2005-05-25

728

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 maja 2002 r.

w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Na podstawie art. 125 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy pism procesowych, zwanych dalej „urzędowymi formularzami”:

1) wzór formularza pozwu oznaczonego symbolem P dla pozwu w postępowaniu uproszczonym oraz pozwu w sprawach, o których mowa w art. 1871 Kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej „kodeksem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) wzór formularza danych uzupełniających stron oznaczonego symbolem DS dla załącznika do pism procesowych, w którym wskazuje się dane następnych stron lub dodatkowe dane stron już wskazanych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) wzór pisma zawierającego wnioski dowodowe oznaczonego symbolem WD dla pisma procesowego, w którym zgłasza się dowody niewskazane w innych pismach, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) wzór formularza odpowiedzi na pozew oznaczonego symbolem OP dla pisma procesowego zawierającego odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5) wzór formularza pozwu wzajemnego oznaczonego symbolem PW dla pozwu wzajemnego w postępowaniu uproszczonym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

6) wzór formularza sprzeciwu lub zarzutów oznaczonego symbolem SP dla sprzeciwu od wyroku zaocznego w postępowaniu uproszczonym, zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz w sprawach, o których mowa w art. 1871 kodeksu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie w budynkach wszystkich sądów rejonowych i ich wydziałów zamiejscowych oraz w budynkach sądów okręgowych.

2. Wzory urzędowych formularzy Ministerstwo Sprawiedliwości nieodpłatnie udostępnia za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.

§ 3. 1. Wzory urzędowych formularzy sporządzone na elektronicznym nośniku informatycznym prezesi sądów rejonowych przekazują zarządom gmin mających siedziby w obszarze właściwości podległych im sądów.

2. Zarządy gmin mogą odpłatnie rozpowszechniać urzędowe formularze, sporządzone zgodnie z wzorami, z zastrzeżeniem § 4.

§ 4. W przypadku odpłatnego rozpowszechniania urzędowych formularzy cena jednej strony druku nie może przekraczać kwoty 0,25 zł.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.

Minister Sprawiedliwości: B. Piwnik

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. (poz. 728)

Załącznik 1

WZÓR FORMULARZA P - POZEW

Załącznik 2

WZÓR FORMULARZA DS - DANE UZUPEŁNIAJĄCE STRON

Załącznik 3

WZÓR FORMULARZA WD - WNIOSKI DOWODOWE

Załącznik 4

WZÓR FORMULARZA OP - ODPOWIEDŹ NA POZEW

Załącznik 5

WZÓR FORMULARZA PW - POZEW WZAJEMNY

Załącznik 6

WZÓR FORMULARZA SP - SPRZECIW DO WYROKU ZAOCZNEGO, ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM, SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM