Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 188 poz. 1947
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich
Data ogłoszenia:2004-08-30
Data wejscia w życie:2004-08-30

1947

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą w ostatni piątek czerwca.

2. W klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 11 czerwca.

§ 2. W szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich nie przewiduje się ferii szkolnych.

§ 3. 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

1) I semestr - od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do ostatniego powszedniego dnia stycznia, z wyjątkiem soboty;

2) II semestr - od pierwszego powszedniego dnia lutego, z wyjątkiem soboty, do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są realizowane w ciągu sześciu dni tygodnia, z wyjątkiem dni świątecznych, zgodnie z arkuszem organizacji pracy szkoły.

§ 4. Ustala się następujące terminy przerw świątecznych w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych:

1) zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia albo od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek;

2) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w pierwszy wtorek po świętach.

§ 5. Dla wychowanków przebywających w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich, w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze z uwzględnieniem specyfiki pracy resocjalizacyjnej, a w szczególności:

1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów (np. czytelnicze, plastyczne, teatralne, wokalno-muzyczne);

2) zajęcia sportowe, turystyczne i krajoznawcze;

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

4) prace porządkowe na terenie szkoły i porządkowo-usługowe w warsztatach szkolnych lub gospodarstwach pomocniczych;

5) prace społecznie użyteczne.

§ 6. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, dyrektor zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich w porozumieniu z dyrektorem szkoły, może na czas określony:

1) zarządzić zamykanie pomieszczeń, w których wychowankowie uczą się lub pracują;

2) wstrzymać lub ograniczyć zajęcia na terenie szkoły i warsztatów szkolnych.

§ 7. Wychowankowi umieszczonemu w izbie przejściowej zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, a także w grupie schroniska interwencyjnego, szkoła zapewnia udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych organizowanych dla ogółu wychowanków, a w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa - w zajęciach indywidualnych, według ustalonego przez dyrektora szkoły tygodniowego rozkładu zajęć.

§ 8. 1. W przypadku zmieniającej się liczby wychowanków w ciągu roku szkolnego w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich, liczbę oddziałów szkolnych i zasady podziału na grupy w przypadku realizowania zajęć praktycznych należy dostosować do stanu faktycznego uczniów uczęszczających na zajęcia.

2. Zmiany w tygodniowym rozkładzie zajęć oraz w arkuszu organizacji pracy szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

§ 9. W Dniu Edukacji Narodowej organizuje się dla wychowanków zajęcia, o których mowa w § 5.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Sprawiedliwości: M. Sadowski1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 592), które na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.