Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu możliwości pomocy obrońcy, jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu możliwości pomocy obrońcy, jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 38 poz. 248
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu możliwości pomocy obrońcy, jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich
Data ogłoszenia:2007-03-02
Data wejscia w życie:2007-03-12

248

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 lutego 2007 r.

w sprawie zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy, jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich

Na podstawie art. 517j ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -- Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organizację dyżurów adwokackich w postępowaniu przyspieszonym;

2) sposób zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z obrońcy.

§ 2. Przy sądach rejonowych wprowadza się dyżury adwokatów w celu zapewnienia oskarżonym możliwości korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym, zgodnie z przepisami postępowania karnego.

§ 3. 1. Adwokaci pełnią dyżury w czasie godzin urzędowania właściwego sądu rejonowego ustalonych dla zapewnienia niezwłocznego rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, adwokaci pełnią dyżur w siedzibie właściwego sądu rejonowego.

3. Na wniosek adwokata, prezes sądu rejonowego może mu zezwolić na pełnienie dyżuru w innym miejscu niż siedziba sądu rejonowego, bacząc na konieczność niezwłocznego podjęcia obrony przez adwokata w postępowaniu przyspieszonym. W wypadku pełnienia dyżuru przez adwokata w innym miejscu niż siedziba sądu rejonowego, prezes sądu rejonowego ustala z adwokatem sposób bezpośredniego kontaktowania się pracowników sądu z adwokatem.

4. Dyżur, o którym mowa w ust. 3, może być pełniony w kancelarii adwokackiej albo w innym miejscu, w warunkach stałego kontaktu telefonicznego.

5. Liczbę adwokatów pełniących dyżur ustala prezes właściwego sądu okręgowego po zasięgnięciu opinii okręgowej rady adwokackiej, uwzględniając okoliczności mogące mieć wpływ na ilość spraw rozpoznawanych w trybie przyspieszonym. Liczba adwokatów pełniących dyżury powinna uwzględniać godziny urzędowania danego sądu rejonowego, o których mowa w ust. 1, i zapewnić oskarżonemu możliwość wyboru obrońcy.

§ 4. 1. Okręgowa rada adwokacka przedstawia prezesowi właściwego sądu rejonowego oraz prezesowi sądu okręgowego listę adwokatów pełniących dyżur.

2. Lista adwokatów, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać imię i nazwisko adwokata, adres kancelarii adwokackiej oraz numer telefonu zapewniającego stały kontakt telefoniczny z adwokatem pełniącym dyżur.

3. Prezes właściwego sądu rejonowego uzupełnia listę adwokatów o wskazanie adresu miejsca pełnienia dyżuru i podaje ją do wiadomości właściwemu prokuratorowi rejonowemu i właściwemu komendantowi Policji.

§ 5. 1. Jeżeli podejrzany nie ma obrońcy z wyboru, organ przesłuchujący udziela podejrzanemu informacji o możliwości korzystania w postępowaniu przed sądem rejonowym z pomocy obrońcy wybranego spośród adwokatów pełniących dyżur, w szczególności przez udostępnienie listy adwokatów pełniących dyżur albo spośród innych adwokatów, a także o tym, że jeżeli nie powoła obrońcy z wyboru, zostanie mu wyznaczony obrońca z urzędu.

2. Notatkę o udzieleniu informacji, o której mowa w ust. 1, oraz oświadczenie podejrzanego w przedmiocie powołania obrońcy dołącza się do wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym.

§ 6. 1. Przed powołaniem obrońcy w postępowaniu przed sądem rejonowym prezes tego sądu, na żądanie oskarżonego, umożliwia mu nawiązanie kontaktu z adwokatem spośród adwokatów pełniących dyżur albo spośród innych adwokatów.

2. Celem przygotowania się do obrony oskarżonemu oraz obrońcy zapewnia się w szczególności:

1) możliwość skorzystania z telefonu;

2) kontakt bez udziału osób trzecich i pod ich nieobecność;

3) kontakt w zamkniętym pomieszczeniu, znajdującym się w siedzibie sądu rejonowego;

4) możliwość zapoznania się z materiałami postępowania.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2007 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648 oraz z 2007 r. Nr 20, poz. 116.