Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru europejskiego nakazu aresztowania
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru europejskiego nakazu aresztowania
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 73 poz. 664
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru europejskiego nakazu aresztowania
Data ogłoszenia:2004-04-22
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data ujednolicenia:2004-05-01

664

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie wzoru europejskiego nakazu aresztowania

Na podstawie art. 607c § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -- Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór europejskiego nakazu aresztowania, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Załącznik

EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA

POUCZENIE

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 51, poz. 514 i Nr 69, poz. 626.