Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1998 nr 113 poz. 731
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu
Data ogłoszenia:1998-08-31
Data wejscia w życie:1998-09-15

731

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 sierpnia 1998 r.

w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do osób ubiegających się o uzyskanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia.

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia są dyplomy i świadectwa wydawane przez szkoły publiczne, w tym wchodzące w skład centrów kształcenia ustawicznego, lub szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, kształcące w zawodzie pracownik ochrony, według programów nauczania uwzględniających podstawę programową ustaloną zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia są również świadectwa szkół podoficerskich oraz dyplomy szkół oficerskich resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego.

3. Świadectwa szkół podoficerskich, o których mowa w ust. 2, potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie odpowiadającym pierwszemu stopniowi licencji pracownika ochrony fizycznej.

4. Dyplomy szkół oficerskich, o których mowa w ust. 2, potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie odpowiadającym drugiemu stopniowi licencji pracownika ochrony fizycznej.

§ 3. 1. Minimalny zakres programów kursów dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, obejmujący zagadnienia:

1) teoretyczne - w zakresie ogólnoprawnym, ochrony osób i ochrony mienia,

2) praktyczne - w zakresie szkolenia strzeleckiego, samoobrony i technik interwencyjnych,

określazałącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Szkolenie strzeleckie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, prowadzone jest zgodnie z instrukcją szkolenia strzeleckiego pracowników ochrony, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Minimalny zakres programów kursów dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia w zakresie teoretycznym, obejmujący zagadnienia ogólnoprawne, zawodowe z zakresu ochrony osób i mienia oraz zasad organizacji szkolenia strzeleckiego, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Kursy pracowników ochrony fizycznej mogą być prowadzone na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty albo w przepisach o działalności gospodarczej.

§ 6. Osoby ubiegające się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia, z wyjątkiem osób legitymujących się dokumentami, o których mowa w § 2, składają egzamin przed komisją egzaminacyjną, zwaną dalej ,,komisją".

§ 7. Komendant wojewódzki Policji powołuje komisję i organizuje egzamin nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, powiadamiając o jego terminie i miejscu Komendanta Głównego Policji.

§ 8. 1. W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciele komendanta wojewódzkiego Policji w liczbie nie większej niż trzech, w tym uprawnieni do przeprowadzania egzaminu z zakresu samoobrony, technik interwencyjnych oraz strzelectwa,

2) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony spośród oficerów komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,

3) przedstawiciel prokuratora wojewódzkiego,

4) dwaj przedstawiciele wojewody, w tym jeden lekarz,

5) rzeczoznawca systemów zabezpieczających.

2. Przewodniczącego komisji wyznacza komendant wojewódzki Policji spośród swoich przedstawicieli.

3. Komendant wojewódzki Policji występuje do wojewody, prokuratora wojewódzkiego, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i organizacji zrzeszającej rzeczoznawców systemów zabezpieczających o wyznaczenie przedstawicieli do składu komisji.

§ 9. 1. Komendant Główny Policji może delegować swojego przedstawiciela do nadzorowania pracy komisji.

2. Przedstawiciel Komendanta Głównego Policji może nie dopuścić do przeprowadzenia egzaminu, a rozpoczęty przerwać, jeżeli stwierdzi:

1) ujawnienie tematów egzaminu przed wyznaczonym terminem jego rozpoczęcia,

2) niezgodność składu komisji ze składem określonym w § 8,

3) brak odpowiednich pomieszczeń, zapewniających prawidłowe przeprowadzenie egzaminu praktycznego.

3. Przewodniczący komisji może nie dopuścić do przeprowadzenia egzaminu, a rozpoczęty przerwać w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 10. 1. Egzamin na pierwszy stopień licencji pracownika ochrony fizycznej obejmuje zagadnienia określone w § 3. Zakres obowiązujących tematów egzaminu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Egzamin na drugi stopień licencji pracownika ochrony fizycznej obejmuje zagadnienia określone w § 4. Zakres obowiązujących tematów egzaminu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Zakres obowiązujących tematów egzaminu na drugi stopień licencji pracownika ochrony fizycznej obejmuje dodatkowo zagadnienia określone w ust. 1, jeżeli kandydat nie posiada licencji pierwszego stopnia.

§ 11. 1. Komisja przeprowadza egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez komendanta wojewódzkiego Policji.

2. Czas trwania egzaminu powinien zapewnić możliwość oceny wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych osoby do niego przystępującej.

3. Szczegółowe tematy egzaminu pisemnego są sporządzane przez wskazaną przez Komendanta Głównego Policji jednostkę organizacyjną Komendy Głównej Policji.

4. Tematy egzaminu są dostarczane komisji w kopertach, które są otwierane na sali egzaminacyjnej po zajęciu przez egzaminowanych wyznaczonych im miejsc.

5. Egzamin rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia tematów jego uczestnikom.

6. Tematy egzaminu do czasu ogłoszenia ich przez komisję stanowią tajemnicę służbową.

§ 12. 1. Egzamin przeprowadzany przez komisję składa się z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

2. Egzamin teoretyczny składa się z egzaminu pisemnego i ustnego, z których wystawiana jest łączna ocena. Osoby, która uzyskała ocenę negatywną z egzaminu pisemnego, nie dopuszcza się do egzaminu ustnego.

3. Egzamin ustny można przeprowadzić w formie pytań bezpośrednio kierowanych do egzaminowanego przez członków komisji albo pisemnych zestawów pytań losowanych przez egzaminowanego. Pisemne zestawy pytań przygotowuje komisja we własnym zakresie.

4. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest z umiejętności samoobrony i technik interwencyjnych oraz strzeleckich.

5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu teoretycznego.

6. Osoba, która uzyskała ocenę negatywną z egzaminu teoretycznego lub praktycznego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

7. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu praktycznego, powtarzany jest tylko ten egzamin.

8. Termin egzaminu poprawkowego może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od daty nie zdanego egzaminu.

§ 13. 1. Członkowie komisji decydują większością głosów o ocenie zdającego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

2. Przy ocenie zdających stosuje się dwustopniową skalę ocen: pozytywna lub negatywna.

§ 14. Podczas egzaminu mogą być obecni:

1) przedstawiciel podmiotu prowadzącego kursy pracowników ochrony,

2) przedstawiciel przedsiębiorcy zatrudniającego zdających kandydatów,

3) reprezentant izby, zrzeszenia lub stowarzyszenia pracodawców i pracowników ochrony.

§ 15. 1. Komisja sporządza protokół egzaminu według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Przewodniczący komisji przekazuje protokół komendantowi wojewódzkiemu Policji, który powołał komisję.

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1, przechowywane są w komendach wojewódzkich Policji zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji archiwów i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem ustalenia podstawy programowej kształcenia w zawodzie pracownik ochrony.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. (poz. 731)

Załącznik 1

PROTOKÓŁ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Załącznik 2

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMÓW KURSÓW DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ PIERWSZEGO STOPNIA

Załącznik 3

INSTRUKCJA SZKOLENIA STRZELECKIEGO PRACOWNIKÓW OCHRONY

Załącznik 4

LISTA WYNIKÓW STRZELANIA

Załącznik 5

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMÓW KURSÓW DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ DRUGIEGO STOPNIA

Załącznik 6

ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH TEMATÓW EGZAMINU NA PIERWSZY STOPIEŃ LICENCJI PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Załącznik 7

ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH TEMATÓW EGZAMINU NA DRUGI STOPIEŃ LICENCJI PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ