Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 205 poz. 1739
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego
Data ogłoszenia:2002-12-09
Data wejscia w życie:2002-12-09
Data ujednolicenia:2004-08-17

1739

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia rejestru,

2) tryb dokonywania wpisów i wykreśleń w rejestrze,

3) wzór rejestru i świadectwa rejestracji

- statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.

§ 2. 1. Do rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego, zwanego dalej „rejestrem”, wpisuje się statki powietrzne, używane w celach niekomercyjnych, przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i służby celnej oraz sprzęt lotniczy stanowiący wyposażenie statków powietrznych wpisanych do rejestru.

2. Rejestr składa się z:

1) ksiąg ewidencji znaków rejestracyjnych statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego, zwanych dalej „statkami powietrznymi”;

2) księgi ewidencji sprzętu lotniczego;

3) teczek dokumentacji rejestrowej statków powietrznych.

3. Wzór rejestru określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wpisowi do rejestru podlegają:

1) statki powietrzne:

a) samoloty,

b) śmigłowce,

c) balony załogowe i sterówce,

d) spadochrony ratownicze,

e) inne niż wymienione w lit. a-d statki powietrzne przeznaczone do przewożenia osób i ładunku;

2) sprzęt lotniczy stanowiący wyposażenie statku powietrznego wpisanego do rejestru:

a) silniki lotnicze zabudowane na statkach powietrznych,

b) pokładowe stacje lotnicze zabudowane na statkach powietrznych,

c) inny niż wymieniony w lit. a i b sprzęt lotniczy przeznaczony do wykorzystywania na pokładzie statku powietrznego.

2. Statki powietrzne wpisuje się do rejestru wyłącznie po uzyskaniu świadectwa zdatności do lotu, a sprzęt lotniczy po uzyskaniu świadectwa sprawności technicznej.

3. W rejestrze wpisuje się w szczególności:

1) dane dotyczące:

a) rodzaju i charakterystyki statku powietrznego,

b) właściciela i innego niż właściciel użytkownika statku powietrznego;

2) znaki rejestracyjne oraz typ i numer fabryczny statku powietrznego.

4. Tryb dokonywania w rejestrze wpisów i wykreśleń statków powietrznych i sprzętu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Wpisu do rejestru statku powietrznego lub sprzętu lotniczego dokonuje się na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownika jednostki organizacyjnej służby celnej, reprezentujących Skarb Państwa.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej wnioskodawcy;

2) nazwę i adres właściciela/użytkownika statku powietrznego/sprzętu lotniczego;

3) rodzaj i typ statku powietrznego/sprzętu lotniczego;

4) serię, numer fabryczny, rok budowy i nazwę wytwórcy statku powietrznego/sprzętu lotniczego;

5) oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem tego statku powietrznego/sprzętu lotniczego;

6) oświadczenie, że statek powietrzny/sprzęt lotniczy nie jest zarejestrowany w innym rejestrze.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć:

1) ważne świadectwo zdatności do lotów statku powietrznego;

2) świadectwo sprawności technicznej sprzętu lotniczego;

3) ważne świadectwo oględzin statku powietrznego/sprzętu lotniczego;

4) świadectwo zdatności w zakresie hałasu w odniesieniu do statków powietrznych;

5) oświadczenie producenta dotyczące objęcia dystrybucją biuletynów i listów serwisowych;

6) instrukcję obsługi technicznej statku powietrznego/sprzętu lotniczego;

7) instrukcję eksploatacji w locie statku powietrznego/sprzętu lotniczego;

8) dowód przekazania statku powietrznego/sprzętu lotniczego przez jego właściciela użytkownikowi wymienionemu we wniosku;

9) dowód skreślenia z innego rejestru, w odniesieniu do statków powietrznych uprzednio wpisanych do innego rejestru;

10) dowód ubezpieczenia statku powietrznego od odpowiedzialności cywilnej wynikłej z ruchu lotniczego i od następstw nieszczęśliwych wypadków;

11) oświadczenie użytkownika statku powietrznego dotyczące warunków jego eksploatacji oraz zatrudnienia wykwalifikowanego personelu lotniczego;

12) oświadczenie użytkownika w sprawie organizacji bazy techniczno-obsługowej lub kopię zawartej umowy o logistycznym zabezpieczeniu statku powietrznego w miejscu jego bazowania;

13) fotografie lub ich zapis cyfrowy, przedstawiające oznakowanie statku powietrznego, którego dotyczy wniosek.

4. Wzór wniosku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. O wpisaniu i odmowie wpisania statku powietrznego lub sprzętu lotniczego do rejestru rozstrzyga się w drodze decyzji administracyjnej.

2. Decyzję o wpisaniu statku powietrznego lub sprzętu lotniczego do rejestru wydaje się po stwierdzeniu, że:

1) wniosek o wpisanie statku powietrznego lub sprzętu lotniczego do rejestru spełnia wymagania zawarte w § 4 ust. 2 i 3;

2) dane zawarte we wniosku oraz w dokumentach dołączonych do wniosku wykazują, że są spełnione wymogi warunkujące dopuszczenie statku powietrznego lub sprzętu lotniczego do bezpiecznej eksploatacji w powietrzu.

3. Decyzję o odmowie wpisania statku powietrznego lub sprzętu lotniczego do rejestru wydaje się, jeżeli nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3.

§ 6. 1. Potwierdzeniem wpisania statku powietrznego lub sprzętu lotniczego do rejestru jest świadectwo rejestracji wraz z przydzieleniem znaków rejestracyjnych.

2. Świadectwo rejestracji statku powietrznego lub sprzętu lotniczego sporządza się w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski dla statków powietrznych przeznaczonych do wykonywania lotów międzynarodowych.

3. Świadectwo rejestracji statku powietrznego lub sprzętu lotniczego ważne jest bezterminowo, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych, potwierdzonych w aktualnych świadectwach oględzin.

4. Wzór świadectwa rejestracji statku powietrznego/sprzętu lotniczego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Każda zmiana danych zawartych w rejestrze, w tym cech eksploatacyjnych oraz technicznych statku powietrznego lub sprzętu lotniczego, podlega wpisowi do rejestru.

2. Zgłoszenie zmian danych zawartych w rejestrze jest dokonywane w formie pisemnego wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

3. Zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje użytkownik statku powietrznego.

4. Jeśli użytkownik nie dokonał zgłoszenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się po jednorazowym, bezskutecznym wezwaniu, wpisu z urzędu, zaznaczając tę okoliczność w rejestrze lub wykreśla się statek powietrzny lub sprzęt lotniczy z rejestru.

§ 8. 1. Wykreślenie statku powietrznego lub sprzętu lotniczego z rejestru następuje, w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1, lub z urzędu, jeżeli:

1) utraciły aktualność dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 3;

2) statek powietrzny uległ zniszczeniu lub utracił trwale zdatność do lotów;

3) ważność świadectwa sprawności technicznej nie została przedłużona w ciągu dwóch lat od daty jej wygaśnięcia;

4) nie zgłoszono zmiany danych podlegających wpisaniu do rejestru.

2. Wzór wniosku o wykreślenie statku powietrznego lub sprzętu lotniczego z rejestru określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Po otrzymaniu zawiadomienia o wykreśleniu statku powietrznego z rejestru podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1, są obowiązane:

1) usunąć ze statku powietrznego znaki rozpoznawcze, chyba że uzyskają zgodę na ich pozostawienie;

2) zwrócić dokumenty rejestracyjne statku powietrznego do prowadzącego rejestr.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. (poz. 1739)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

TRYB DOKONYWANIA WPISÓW I WYKREŚLEŃ W REJESTRZE

STATKÓW POWIETRZNYCH I SPRZĘTU LOTNICZEGO

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

(PDF)1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).