Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przydziału i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także warunków zmiany lokali mieszkalnych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przydziału i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także warunków zmiany lokali mieszkalnych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 241 poz. 2035
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przydziału i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także warunków zmiany lokali mieszkalnych
Data ogłoszenia:2005-12-09
Data wejscia w życie:2005-12-24

2035

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 listopada 2005 r.

w sprawie przydziału i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także warunków zamiany lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki techniczne przydzielanych lokali mieszkalnych strażakom Państwowej Straży Pożarnej, zwanym dalej „strażakami”;

2) tryb przydzielania i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych, a także warunki zamiany lokali mieszkalnych;

3) liczbę przysługujących norm zaludnienia przypadających na strażaka i członków jego rodziny, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „ustawą”;

4) wymagane dokumenty, potwierdzające uprawnienie strażaka do ubiegania się o przydział lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej;

5) dokumenty potwierdzające zwolnienie przez strażaka dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu albo zwrot udzielonej pomocy finansowej;

6) wzory wniosków o przydział lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej.

§ 2. 1. Lokal mieszkalny przydzielony strażakowi powinien znajdować się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

2. W lokalu mieszkalnym należy zapewnić sprawnie działające urządzenia techniczne umożliwiające korzystanie z oświetlenia i ogrzewania lokalu mieszkalnego, ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji, a także w miarę możliwości z instalacji gazowej.

§ 3. 1. Lokal mieszkalny przydziela się z uwzględnieniem liczby przysługujących norm zaludnienia.

2. Strażakowi i każdemu członkowi jego rodziny przysługuje po jednej normie zaludnienia.

3. Strażakowi samotnemu przysługują dwie normy zaludnienia.

4. Strażakowi, o którym mowa w ust. 2 i 3, mianowanemu na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupach od 20 do 18 oraz komendantowi szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, zastępcom komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zastępcom komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorowi Centralnego Muzeum Pożarnictwa i dyrektorom biur Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przysługują trzy normy zaludnienia.

5. Strażakowi, o którym mowa w ust. 2, mianowanemu na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupach od 17 do 10, z wyjątkiem stanowiska dowódcy zmiany przysługują dwie normy zaludnienia.

6. Strażakowi pozostającemu w związku małżeńskim, który nie posiada dzieci, przysługuje dodatkowo jedna norma zaludnienia.

§ 4. 1. W celu uzyskania lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej albo poprawy warunków mieszkaniowych strażak składa pisemny wniosek do organów, o których mowa w art. 83 ust. 5 ustawy.

2. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego lub poprawę warunków mieszkaniowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o przydział kwatery tymczasowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Strażak przeniesiony do pełnienia służby w innej miejscowości zwalnia lokal mieszkalny zajmowany w poprzednim miejscu pełnienia służby nie później niż przed upływem 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.

2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wydaje się decyzję o zwolnieniu lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.

§ 6. Dokumentami potwierdzającymi zwolnienie przez strażaka dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu oraz zwrot udzielonej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu są w szczególności:

1) wypis aktu notarialnego obejmującego umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub umowę przeniesienia odrębnej własności lokalu lub nieruchomości zabudowanej domem lub

2) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o rozliczeniu się z posiadanego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, lub

3) protokół przekazania lokalu mieszkalnego w przypadku jego zajmowania na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego, lub

4) zaświadczenie o zwrocie pomocy finansowej.

§ 7. 1. Przydzielone strażakom lokale mieszkalne mogą podlegać zamianie wyłącznie za zgodą organów, o których mowa w art. 83 ust. 5 ustawy.

2. Lokale mieszkalne w budynkach jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonych na cele służbowe lub znajdujące się na terenie zamkniętym nie podlegają zamianie, jeżeli w wyniku zamiany taki lokal mieszkalny zamieszkiwałaby osoba nieposiadająca uprawnień do jego zajmowania.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L Dom

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. (poz. 2035).

Załącznik 1

Załącznik 2


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej -- sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 4, poz. 13 oraz z 2004 r. Nr 20, poz. 188), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 100, poz. 836).