Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1991 nr 24 poz. 101
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej
Data wejscia w życie:1991-03-25
Data ujednolicenia:1992-08-03

 

101

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 8 marca 1991 r.

w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego (Dz. U. z 1991 r. Nr 4, poz. 17), zwanej dalej „ustawą”, zarządza się, co następuje:

§ 1. Społeczna Komisja Rewindykacyjna, zwana dalej „Komisją”, rozstrzyga sprawy o zwrot mienia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy, zwanego dalej „mieniem”, lub o odszkodowanie za to mienie.

§ 2. Siedzibą Komisji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3. 1. Komisja składa się z 24 członków; co najmniej połowa członków Komisji powinna posiadać wyższe wykształcenie prawnicze.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

3. Przewodniczącego Komisji i jego zastępcę wyznacza Minister Pracy i Polityki Socjalnej spośród członków Komisji posiadających wyższe wykształcenie prawnicze.

§ 4. Przewodniczący Komisji:

1) wyznacza przewodniczącego i członków zespołu orzekającego Komisji,

2) kieruje sprawy na posiedzenia,

3) wyznacza sprawy na posiedzenia wyjazdowe, jeżeli ułatwi to rozpoznanie sprawy lub przyczyni się do znacznego zaoszczędzenia kosztów postępowania.

§ 5.  1. O terminach posiedzeń zespołów orzekających Komisji Komisja zawiadamia strony, ich przedstawicieli lub pełnomocników.

2. Z przebiegu posiedzenia zespołu orzekającego Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zespołu oraz osoba sporządzająca protokół.

§ 6.  1. Orzeczenia Komisji zapadają większością głosów; orzeczenie wraz z uzasadnieniem podpisują wszyscy członkowie zespołu orzekającego Komisji. Członek zespołu orzekającego Komisji może złożyć zdanie odrębne.

2. Przewodniczący zespołu orzekającego Komisji ogłasza orzeczenie i podaje ustnie zasadnicze powody rozstrzygnięcia.

§ 7. W razie zawarcia ugody między stronami, treść ugody wpisuje się do protokołu. Ugodę podpisują strony, ich przedstawiciele lub pełnomocnicy oraz członkowie zespołu orzekającego Komisji.

§ 8. Orzeczenie Komisji wraz z uzasadnieniem doręcza się z urzędu stronom, ich przedstawicielom lub pełnomocnikom. Orzeczenie powinno zawierać pouczenie o trybie i terminie złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

§ 9. W miarę potrzeby Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych, zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji w celu omówienia całokształtu spraw związanych z problematyką orzecznictwa Komisji oraz dokonania okresowej oceny jej pracy.

§ 10. Komisja składa Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej sprawozdania ze swej działalności w okresach półrocznych.

§ 11. Akta spraw z działalności Komisji podlegają archiwowaniu stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 12. Czynności administracyjno-biurowe Komisji wykonuje Sekretariat Komisji, podległy Przewodniczącemu Komisji.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: M. Boni