Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wojskowych kuratorów społecznych
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wojskowych kuratorów społecznych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 134 poz. 1260
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wojskowych kuratorów społecznych
Data ogłoszenia:2003-07-31
Data wejscia w życie:2003-08-15

1260

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 lipca 2003 r.

w sprawie wojskowych kuratorów społecznych

Na podstawie art. 662 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa sposób powoływania i zakres działalności wojskowych kuratorów społecznych.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kuratorze - należy przez to rozumieć wojskowego kuratora społecznego;

2) prezesie sądu - należy przez to rozumieć prezesa wojskowego sądu garnizonowego.

§ 2. Do pełnienia obowiązków kuratora może być powołany żołnierz zawodowy w służbie stałej, który:

1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) nie był skazany za przestępstwo lub wobec którego nie umorzono warunkowo postępowania karnego;

3) nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej;

4) posiada kwalifikacje i doświadczenie życiowe wskazujące na przydatność w prowadzeniu działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej;

5) ukończył 24 lata;

6) wyraził na piśmie zgodę na pełnienie obowiązków kuratora;

7) odbyt szkolenie dla kuratorów.

§ 3. 1. Kuratorów powołuje się przy wojskowych sądach garnizonowych i wpisuje się na listę kuratorów przy danym sądzie.

2. Żołnierz, o którym mowa w § 2, może być powołany na kuratora tylko przy jednym sądzie.

§ 4. 1. Kuratorów powołuje prezes sądu spośród kandydatów zgłoszonych przez dowódców jednostek wojskowych stacjonujących na obszarze właściwości danego sądu.

2. Prezes sądu określa liczbę kandydatów na kuratorów dla poszczególnych jednostek wojskowych, mając na uwadze warunki funkcjonowania danej jednostki wojskowej i wymagania służby wojskowej, w szczególności specyfikę zadań i liczebność stanu osobowego żołnierzy.

3. Zgłoszenie kandydata na kuratora powinno mieć formę pisemną i zawierać:

1) imię i nazwisko;

2) stopień wojskowy i zajmowane stanowisko służbowe;

3) posiadane wykształcenie;

4) przebieg służby wojskowej wraz z opinią służbową;

5) inne informacje potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w § 2.

§ 5. Szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 7, organizuje właściwy prezes sądu. Szkolenie ma na celu zapoznanie kandydatów na kuratorów z organizacją wymiaru sprawiedliwości, przepisami prawa dotyczącymi działalności kuratorów oraz innymi dziedzinami wiedzy, potrzebnymi do wykonywania funkcji kuratora.

§ 6. 1. Przed przystąpieniem do pełnienia obowiązków kurator składa przed prezesem sądu ślubowanie następującej treści: "Ślubuję uroczyście powierzone mi obowiązki wojskowego kuratora społecznego wykonywać sumiennie i rzetelnie, w postępowaniu kierować się zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości społecznej, mając na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej, a także dobro osób powierzonych mojej pieczy, oraz przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej, a także zachować w tajemnicy wszystkie okoliczności, o których powziąłem wiadomość w związku ze sprawowaniem powierzonej mi funkcji.".

2. Ze złożenia ślubowania sporządza się protokół, który podpisują prezes sądu i składający ślubowanie.

3. Po złożeniu ślubowania prezes sądu wydaje kuratorowi legitymację zawierającą wezwanie instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych do udzielenia kuratorowi pomocy w pełnieniu wykonywanych przez niego czynności.

§ 7. O powołaniu żołnierza do pełnienia funkcji kuratora i wpisaniu na listę kuratorów prezes sądu powiadamia dowódcę jednostki wojskowej, w której kurator pełni służbę.

§ 8. 1. Prezes sądu, w miarę potrzeby, zwołuje konferencje kuratorów w celu omówienia wniosków wypływających z wykonywanych przez nich zadań oraz spraw i potrzeb kuratorów.

2. W konferencjach, o których mowa w ust. 1, uczestniczą przedstawiciele zainteresowanych organów wojskowych i jednostek wojskowych, zaproszeni przez prezesa sądu.

§ 9. Kuratorzy wykonują czynności przewidziane w odrębnych przepisach dla kuratorów sądowych. Do zakresu działania kuratorów należy w szczególności:

1) zbieranie danych dotyczących przebiegu służby wojskowej, wyróżnień oraz ukarań dyscyplinarnych, zwanych dalej "danymi" - na zarządzenie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym - prokuratora lub Policji;

2) przeglądanie akt i sporządzanie z nich odpisów w związku z wykonywaniem zleconych czynności;

3) kontaktowanie się z oskarżonym żołnierzem, którego dotyczy postępowanie;

4) udział w szkoleniach i konferencjach, organizowanych przez prezesa sądu, służących podnoszeniu kwalifikacji.

§ 10. 1. Kurator wykonuje zlecone czynności tylko wobec oskarżonych żołnierzy, którzy pełnią czynną służbę wojskową w tej samej jednostce wojskowej co kurator.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, a w postępowaniu przygotowawczym - prokurator, może zlecić zebranie danych kuratorowi pełniącemu służbę wojskową w nadrzędnej jednostce wojskowej.

3. Nie zleca się kuratorowi zebrania danych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

4. Kurator nie może zbierać danych o oskarżonym żołnierzu będącym jego przełożonym.

§ 11. Kurator, zbierając dane, może zwracać się do przełożonych oskarżonego żołnierza albo innych osób lub organów wojskowych o udzielenie pomocy przy wykonywaniu zleconych czynności oraz o przekazanie niezbędnych informacji i dokumentów.

§ 12. 1. Dane powinny obejmować w szczególności informacje o oskarżonym żołnierzu, dotyczące jego:

1) zachowania się;

2) sytuacji bytowej i jego rodziny, jeżeli takie informacje są w posiadaniu organów wojskowych;

3) zainteresowań i sposobu spędzania czasu wolnego;

4) sposobu wywiązywania się z obowiązków służbowych;

5) kontaktów z grupami środowiskowymi patologii społecznej;

6) stanu zdrowia, z uwzględnieniem znanych organom wojskowym informacji o stanie zdrowia, w tym psychicznego, uzależnieniu od alkoholu lub środków odurzających.

2. Na polecenie organu zarządzającego kurator ma obowiązek uzupełnić dane, o których mowa w ust. 1.

§ 13. Dane powinny być zebrane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez kuratora zarządzenia o ich zebraniu. Organ zarządzający może wyznaczyć inny termin zebrania danych.

§ 14. 1. Kurator jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystkie okoliczności, o których dowiedział się w związku ze zbieraniem danych.

2. Informacje o osobach, które dostarczyły danych, kurator ujawnia jedynie na żądanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym - prokuratora.

§ 15. W zakresie zbierania danych, określonym w § 9 pkt 1, kuratorzy podlegają jedynie poleceniom organu zarządzającego zbieranie danych.

§ 16. 1. Kurator wyznaczony do zebrania danych podlega wyłączeniu od udziału w tych czynnościach, jeżeli istnieje okoliczność, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

2. O wyłączeniu kuratora orzeka sąd, a w postępowaniu przygotowawczym - prokurator zarządzający zebranie danych, na żądanie kuratora, z urzędu albo na wniosek strony.

§ 17. W razie powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odwołanie kuratora, dowódca jednostki wojskowej, o której mowa w § 4 ust. 1, niezwłocznie zawiadamia o tym prezesa sądu.

§ 18. W przypadku gdy kuratorowi zlecono zebranie danych, odwołanie go na własną prośbę może nastąpić po ich zebraniu.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu powoływania i zakresu działalności wojskowych kuratorów społecznych (Dz. U. Nr 69, poz. 769).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188.