Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru informacji o produkcji nośników optycznych oraz rodzajów kodów identyfikacyjnych
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru informacji o produkcji nośników optycznych oraz rodzajów kodów identyfikacyjnych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 124 poz. 1301
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru informacji o produkcji nośników optycznych oraz rodzajów kodów identyfikacyjnych
Data ogłoszenia:2004-06-02
Data wejscia w życie:2004-06-02

1301

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie rejestru informacji o produkcji nośników optycznych oraz rodzajów kodów identyfikacyjnych

Na podstawie art. 1104 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rejestr informacji dotyczących produkcji nośników optycznych prowadzony jest w postaci księgi rejestrowej w formie elektronicznej.

2. Każdego wpisu do księgi rejestrowej dokonuje się, oznaczając numerem wynikającym z kolejności wpisów oraz zaopatruje się w datę jego dokonania.

3. Dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na produkcji i zwielokrotnianiu nośników optycznych sporządza się odrębną księgę rejestrową, nadając jej odrębny numer.

4. Księga rejestrowa składa się z jednego działu, w którym zamieszcza się następujące dane:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres, osoby uprawnione do jego reprezentowania, przedmiot, a także miejsce wykonywania działalności;

2) posiadane urządzenia do produkcji i zwielokrotniania nośników optycznych;

3) zastosowane, we wszystkich urządzeniach i ich elementach, podczas procesu produkcji, kody identyfikacyjne;

4) dotyczące:

a) zbiorczej wielkości produkcji i jej rodzaju,

b) wykonywania zamówień, w tym matryc, w miejscach znajdujących się poza siedzibą wykonywania działalności,

c) rozporządzania urządzeniami do produkcji i zwielokrotniania nośników optycznych.

§ 2. 1. Wpisów w rejestrze dokonuje się na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców.

2. Przedsiębiorcy przekazują informacje w formie pisemnej oraz elektronicznej na formularzach.

3. Ustala się wzory formularzy, określone w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia.

4. Przedsiębiorca przechowuje po dwa egzemplarze wytłoczonych nośników optycznych.

§ 3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jest obowiązany do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych znajdujących się w rejestrze, w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnianiem osobom nieuprawnionym, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 4. 1. Dla każdego przedsiębiorcy podlegającego wpisowi do rejestru prowadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru.

2. Akta rejestrowe nie mogą być udostępnianie osobom trzecim.

§ 5. 1. Producenci stosują Kody Identyfikacji Źródła (kody SID) opracowane przez Międzynarodową Federację Przemysłu Fonograficznego IFPI we współpracy z Philips International B.V.:

1) producenci dysków optycznych stosują kod SID formy (mould SID Code);

2) producenci części produkcyjnych stosują kod SID wzorca szklanego (Mastering SID Code), zwany też Kodem LBR SID.

2. Opis kodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury: W. Dąbrowski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1301)

Załącznik nr 1

WZÓR

Załącznik nr 2

WZÓR

Załącznik nr 3

WZÓR

Załącznik nr 4

WZÓR

Załącznik nr 5

WZÓR

Załącznik nr 6

OPIS KODÓW IDENTYFIKACJI ŹRÓDŁA1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662, z 2003 r. Nr 166, poz. 1610 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 869 i Nr 96, poz. 959.