Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 41 poz. 354
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości
Data ogłoszenia:2003-03-10
Data wejscia w życie:2003-04-01

354

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 24 lutego 2003 r.

w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość procentu - o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - wpłaty na rzecz Funduszu Promocji Twórczości ustala się na 5%.

§ 2. 1. W przypadku wydania, wraz z utworami nie-korzystającymi z ochrony autorskich praw majątkowych, utworów korzystających z tej ochrony wpłata na rzecz Funduszu Promocji Twórczości podlega proporcjonalnemu obniżeniu.

2. Wyliczenie proporcjonalnego obniżenia wpłaty jest dokonywane na podstawie stosunku objętości zawartych w wydaniu utworów, o których mowa w ust. 1, liczonych, odpowiednio do rodzaju utworów, w arkuszach autorskich lub na podstawie czasu trwania utworów.

3. Proporcjonalnego obniżenia wpłaty nie stosuje się do utworów składających się na szatę graficzną, w której wydano utwory niekorzystające z ochrony autorskich praw majątkowych, chyba że utwory te mają charakter równorzędny.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej (Dz. U. Nr 138, poz. 735) w zakresie dotyczącym wysokości procentu wpływów ze sprzedaży egzemplarzy utworów, których czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.

Minister Kultury: W. Dąbrowski1)  Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).