Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1994 nr 138 poz. 736
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia
Data ogłoszenia:1994-12-29
Data wejscia w życie:1995-01-01
Data ujednolicenia:2004-05-01

736

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 22 grudnia 1994 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia.

Na podstawie art. 108 ust. 9 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170) zarządza się, co następuje:

§ 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań, zwanych dalej „tabelami”, objętych zbiorowym zarządzaniem, wyznaczy spośród członków Komisji Prawa Autorskiego, zwanej dalej „Komisją”, siedmioosobowy zespół orzekający arbitrów do rozpoznania wniosku, kierując się gatunkiem utworów, jak również rodzajem korzystania z utworów (polem eksploatacji), których wniosek dotyczy.

§ 1a. Do wniosku o zatwierdzenie tabel dołącza się, w liczbie 7 egzemplarzy, jego odpisy wraz z załącznikami, a do wniosków o rozpoznanie pozostałych spraw należących do właściwości Komisji - w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie osób występujących w sprawie oraz po jednym - dla każdego z arbitrów ze składu orzekającego.

§ 2.  1. We wniosku o rozpoznanie sporów, o których mowa w art. 108 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanej dalej „ustawą”, strona wnosząca jest obowiązana wskazać arbitra ze swej strony, druga zaś, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, do wyznaczenia arbitra ze swojej strony. Do wezwania dołącza się odpisy wniosku i jego załączników.

2. W wypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyznacza arbitra z urzędu w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o niewyznaczeniu arbitra przez stronę, biorąc pod uwagę gatunek utworów i rodzaj korzystania (pole eksploatacji), którego sporne wynagrodzenie dotyczy.

3. Tryb postępowania, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio do wyznaczenia superarbitra, jeżeli wyznaczeni do składu zespołu orzekającego arbitrzy nie wyznaczą superarbitra w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wyznaczeniu ich arbitrami.

§ 3.  1. Członek Komisji w wykonywaniu swych funkcji jest niezależny.

2. Członek Komisji nie może bez ważnych powodów odmówić pełnienia funkcji arbitra lub superarbitra.

§ 4.  1. Mandat członka Komisji trwa trzy lata.

2. Przed upływem terminu określonego w ust. 1 członek Komisji podlega odwołaniu przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowegow wypadku:

1) zrzeczenia się pełnienia funkcji członka Komisji,

2) skazania prawomocnym wyrokiem karnym za czyn popełniony z niskich pobudek lub pozbawienia praw publicznych,

3) choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji członka Komisji przez okres nie krótszy niż rok.

§ 5. Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „urzędem”.

§ 6. Rozpoznawanie spraw należących do właściwości Komisji podlega opłatom, które powinny być wniesione wraz z wnioskiem o ich rozpoznanie, w wysokości:

1) dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” - o zatwierdzenie przedstawionych przez organizację zbiorowego zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem,

2) pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - o wskazanie organizacji właściwej, w przypadku gdy twórca lub artysta nie należy do żadnej organizacji lub nie ujawnił swojego autorstwa,

3) pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - o rozpoznanie sporów, o których mowa w art. 108 ust. 5 ustawy.

§ 7. W wypadku niewniesienia opłat, o których mowa w § 6, wraz z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy, urząd wzywa do ich uiszczenia w terminie tygodnia, a po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez biegu.

§ 8. Niezależnie od opłat, o których mowa w § 6, zespół orzekający może zarządzić wpłacenie zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, w szczególności kosztów przejazdów oraz ekspertyz, których przeprowadzenie uzna za niezbędne.

§ 9.  1. Postanowienie końcowe powinno zawierać: datę wydania, skład zespołu orzekającego, oznaczenie stron i przedmiotu rozstrzygnięcia, treść rozstrzygnięcia oraz jego uzasadnienie.

2. Orzeczenie jest podpisywane przez wszystkich członków zespołu orzekającego, w tym członków przegłosowanych. W wypadku braku podpisu członka zespołu orzekającego, superarbiter zespołu czyni na oryginale postanowienia wzmiankę o przyczynie braku podpisu. Orzeczenie przesyłane jest stronom w terminie miesiąca od dnia wydania rozstrzygnięcia.

3. W postanowieniu końcowym zespół orzeka o kosztach postępowania.

4. Opłaty, o których mowa w § 6, zaliczki, o których mowa w § 8, oraz wpłaty z tytułu kosztów postępowania wnoszone są na rachunek urzędu.

§ 10. Projekt postanowienia przygotowuje superarbiter lub referent ze składu zespołu, wyznaczony przez superarbitra zespołu.

§ 11.  1. Za udział w orzekaniu w każdej sprawie członek zespołu orzekającego otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt 1. Superarbiter otrzymuje wynagrodzenie w potrójnej wysokości.

2. Jeżeli projekt uzasadnienia postanowienia przygotował referent wskazany przez superarbitra, obaj otrzymują wynagrodzenie w podwójnej wysokości.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

Minister Kultury i Sztuki: K. Dejmek