Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 262 poz. 2609
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych
Data ogłoszenia:2004-12-10
Data wejscia w życie:2004-12-25

2609

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 listopada 2004 r.

w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych

Na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych oraz obowiązków ich użytkowników dla:

1) samolotów eksploatowanych w przewozie lotniczym - określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) statków powietrznych eksploatowanych w lotnictwie ogólnym i usługowym - określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) śmigłowców eksploatowanych w przewozie lotniczym - określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 146, poz. 1422).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

(Załączniki do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805 i Nr 173, poz. 1808.