Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 176 poz. 1443
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka
Data ogłoszenia:2002-10-23
Data wejscia w życie:2002-11-07

 

 

1443

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

 

z dnia 2 października 2002 r.

 

w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka.

 

 

Na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozporządzenie określa:

 

1) szczegółowe warunki gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, zwanego dalej „ośrodkiem”;

 

2) szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie dla każdej innej działalności.

 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 

1) ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694);

 

2) ustawie o podatku dochodowym - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179 i Nr 169, poz. 1384);

 

3) ustawie - Prawo o ruchu drogowym - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

 

§ 3. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego.

 

2. Roczny plan finansowy ośrodka obejmuje w szczególności:

 

1) przychody i koszty;

 

2) dochód będący nadwyżką przychodów nad kosztami;

 

3) koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym;

 

4) wynik finansowy brutto;

 

5) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego;

 

6) wynik finansowy netto;

 

7) podział zysku netto.

 

§ 4. Ośrodek tworzy fundusze:

 

1) założycielski;

 

2) zapasowy;

 

3) specjalne.

 

§ 5. 1. Fundusz zapasowy tworzy się z wygospodarowanych zysków z działalności ośrodka.

 

2. Fundusz zapasowy przeznaczony jest do dyspozycji ośrodka na finansowanie działalności, o której mowa w art. 117 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 

3. Fundusz zapasowy może być przeznaczony również na pokrycie strat bilansowych ośrodka.

 

§ 6. Fundusze specjalne tworzy się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 7. 1. Ośrodek prowadzi szczegółową ewidencję przychodów i kosztów odrębnie dla:

 

1) działalności związanej z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem - jako działalności oświatowej;

 

2) każdej innej niż określona w pkt 1 działalności

 

- stosując wariant porównawczy rachunków zysków i strat, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

 

2. W zakresie nieuregulowanym przepisami rozporządzenia stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości.

 

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (Dz. U. z 1998 r. Nr 53, poz. 341).

 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Infrastruktury: M. Pol1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 302).