Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 219 poz. 1840
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego
Data ogłoszenia:2002-12-18
Data wejscia w życie:2002-12-26

 

 

1840

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

 

z dnia 2 grudnia 2002 r.

 

w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego.

 

 

Na podstawie art.172 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego jest obowiązany dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 

1) określające jego status prawny: w przypadku osób prawnych - statut lub umowę spółki wraz z wszystkimi zmianami, a w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość ze wskazaniem numeru PESEL oraz miejsca stałego zamieszkania;

 

2) odpis z rejestru przedsiębiorców;

 

3) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

 

4) kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;

 

5) listę udziałowców lub akcjonariuszy ze wskazaniem:

 

a) w przypadku osób fizycznych - ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania, a w przypadku osób prawnych - adresu ich siedziby,

b) wielkości posiadanych przez nich udziałów lub akcji oraz rodzaju ich uprzywilejowania, a także kraju pochodzenia;

 

6) wykaz członków zarządu i rady nadzorczej - z podaniem ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania;

 

7) oświadczenie osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa o pełnieniu funkcji kierowniczych oraz o członkostwie we władzach podmiotu z udziałem osób zagranicznych lub w innym podmiocie pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku zależności; przez osoby zarządzające działalnością przedsiębiorstwa rozumie się kierującego przedsiębiorstwem, jego zastępcę, pełnomocnika, głównego księgowego oraz inne osoby wchodzące w skład organów zarządzających przedsiębiorstwa;

 

8) certyfikat przewoźnika lotniczego;

 

9) oświadczenie woli przedsiębiorcy złożone w formie aktu notarialnego, zapewniające, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy lub nie znajduje się on w stanie likwidacji;

 

10) plan gospodarczy przedsiębiorstwa obejmujący co najmniej dwa lata działalności i zawierający następujące informacje:

 

a) bilans, rachunek zysków i strat,

b) przewidywane wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, w tym: opłaty za paliwo, opłaty za usługi lotniskowe i nawigacyjne, opłaty za obsługę naziemną w porcie lotniczym, ubezpieczenia, amortyzację, wynagrodzenia i inne wydatki związane z działalnością przedsiębiorstwa, a także przewidywane przychody ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia, poziom przewidywanych taryf za przewóz lotniczy oraz prognozę przewozów lotniczych,

c) sposób finansowania kosztów oraz aktualne i przewidywane źródła finansowania działalności, z uwzględnieniem płynności finansowej przedsiębiorstwa w okresie dwóch pierwszych lat działalności,

d) o powiązaniach finansowych udziałowców lub akcjonariuszy z inną działalnością gospodarczą, w którą przedsiębiorstwo jest zaangażowane bezpośrednio albo pośrednio;

 

11) dokumenty wskazujące na posiadanie przez przedsiębiorcę możliwości finansowania działalności objętej wnioskiem o koncesję:

 

a) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest podstawowy rachunek bieżący przedsiębiorcy, określające wielkość posiadanych przez niego środków finansowych oraz jego zdolność kredytową i płatniczą,

b) zaświadczenie z właściwego urzędu stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z wpłatami należności budżetowych,

c) sprawozdania finansowe z poprzedniego roku finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta, a w przypadku przedsiębiorców niezobowiązanych do tego sprawozdania - rachunek wyników działalności gospodarczej za ostatnie dwa lata działalności, a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata - za cały okres działalności;

 

12) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania statkiem powietrznym w liczbie:

 

a) nie mniej niż dwa - do wykonywania przewozu regularnego,

b) jeden lub więcej - do wykonywania przewozu nieregularnego;

 

13) świadectwa rejestracji statków powietrznych w polskim rejestrze cywilnych statków powietrznych lub dokument o przydzieleniu znaków rejestracyjnych z tego rejestru;

 

14) zaświadczenie o niekaralności osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa za przestępstwa umyślne: skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności dokumentów;

 

15) dokument potwierdzający objęcie przedsiębiorstwa ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z przewozem lotniczym i ruchem statków powietrznych.

 

§ 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, w celu wykazania spełnienia warunków niezbędnych do uzyskania koncesji i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, o których mowa w art. 165 ust. 5 i art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, przedstawia dodatkowo następujące dokumenty:

 

1) oświadczenie stwierdzające, że przewóz lotniczy stanowi i będzie stanowił podstawowy rodzaj działalności przedsiębiorcy;

 

2) oświadczenie osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa stwierdzające, że nie cofnięto im koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku o koncesję na wykonywanie przewozu lotniczego;

 

3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru dłużników niewypłacalnych;

 

4) projekt programu ochrony przedsiębiorstwa przed aktami bezprawnej ingerencji.

 

§ 3. Przedsiębiorca składający wniosek o koncesję powinien przedstawić informacje dotyczące:

 

1) miejsca usytuowania głównego ośrodka działalności przedsiębiorstwa - ze wskazaniem lotniska;

 

2) rodzaju działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja: przewóz pasażerów, bagażu, towarów, poczty - wykonywany regularnie albo nieregularnie;

 

3) zakresu działalności obejmującego przewozy krajowe lub przewozy międzynarodowe, w tym planowane trasy lub linie lotnicze - dla regularnego przewozu lotniczego, obszary geograficzne - dla nieregularnego przewozu lotniczego;

 

4) typów statków powietrznych przeznaczonych do wykonywania działalności - ze wskazaniem właściciela, przynależności państwowej oraz określeniem ich maksymalnej masy startowej i ilości miejsc pasażerskich.

 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o koncesję na wykonywanie przewozu lotniczego przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej poniżej 10 000 kg i posiadających mniej niż 20 miejsc pasażerskich albo wykonujący loty lokalne nieobejmujące przewozu między różnymi lotniskami - obowiązany jest dołączyć do wniosku o koncesję dokumenty i informacje, o których mowa w § 1 pkt 1-9 i 11-15 oraz w § 2 i 3.

 

§ 5. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego na podstawie koncesji jest obowiązany przedstawiać:

 

1) roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta - nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu bilansowego;

 

2) roczne plany ekonomiczno-finansowe określające w szczególności: przewidywane wydatki na paliwo, wynagrodzenia, amortyzację, opłaty lotniskowe i nawigacyjne, ubezpieczenia, przewidywane przychody, w tym taryfy i stawki przewozowe, prognozę przewozów oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej, w tym płynności finansowej na następny rok.

 

§ 6. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego na podstawie koncesji i planujący zmianę struktury kapitałowej lub zakresu działalności określonego w koncesji, mogących mieć wpływ na jego sytuację finansową, jest obowiązany przedstawić:

 

1) szczegółowe informacje o istotnych planowanych zmianach dotyczących rodzaju przewozów, typów lub liczby eksploatowanych statków powietrznych, zmiany udziałów kapitałowych lub zmiany dotyczące udziałowców;

 

2) przewidywany bilans, wraz z rachunkiem zysków i strat, uwzględniający planowane zmiany w strukturze kapitałowej lub zakresie działalności, mające znaczący wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa;

 

3) informacje dotyczące płynności finansowej na następny rok;

 

4) przewidywane przychody i wydatki uwzględniające: taryfy i stawki za przewóz lotniczy, koszty paliwa, wynagrodzenia pracowników, amortyzację, opłaty lotniskowe i nawigacyjne, opłaty za obsługę naziemną w porcie lotniczym, ubezpieczenia;

 

5) prognozę przewozów;

 

6) szczegółowe informacje dotyczące finansowania działalności gospodarczej, w tym zakupu lub wynajmu statków powietrznych; w przypadku wynajmu statków powietrznych należy określić warunki umowy.

 

§ 7. Przedsiębiorca może przedłożyć kopie dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1-8 i 10-15, § 2 i 5, poświadczone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie, zawierające dane aktualne na dzień złożenia wniosku o koncesję i wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być dołączone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

§ 8. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Infrastruktury: M. Pol1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji państwowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).