Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 117 poz. 1108
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu
Data ogłoszenia:2003-07-07
Data wejscia w życie:2003-07-22

1108

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu

Na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 2-3 i pkt 5-6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb sprawdzania zdatności statków powietrznych do lotu, wydawania świadectw zdatności do lotu, tryb odnawiania ważności świadectw zdatności do lotu, stwierdzania w drodze okresowych inspekcji utrzymywania przez statek powietrzny jego zdatności do lotu oraz uzyskiwania zezwoleń na loty bez takich świadectw;

2) okres ważności świadectwa zdatności do lotu;

3) wzór świadectwa zdatności do lotu oraz wniosku o jego wydanie;

4) wzór pieczęci stosowanej przy zawieszeniu świadectwa zdatności do lotu;

5) wzór świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego przeznaczonego na eksport oraz wniosku o jego wydanie;

6) wzór zezwolenia na loty w szczególnych okolicznościach oraz wniosku o jego wydanie;

7) tryb i sposób zawieszania i cofania świadectw zdatności do lotu, jeżeli statek powietrzny utracił wymaganą zdatność do lotu.

ROZDZIAŁ 2

Świadectwo zdatności do lotu

§ 2. 1. Po złożeniu wniosku o wydanie świadectwa zdatności do lotu statek powietrzny do oceny jego zdatności do lotu przedstawia:

1) podmiot posiadający certyfikat na obsługę techniczną statków powietrznych, o którym mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”,

2) mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego, składając oświadczenie o przygotowaniu statku po wietrznego do przeprowadzenia oceny jego zdatności do lotu.

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165)

2. Wzór wniosku o wydanie świadectwa zdatności do lotu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, przed wydaniem świadectwa zdatności do lotu, przeprowadza ocenę zdatności statku powietrznego do lotu, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, w miejscu i w terminie uzgodnionymi z wnioskodawcą.

2. Ocena zdatności statku powietrznego do lotu obejmuje:

1) ocenę dokumentacji dotyczącej statku powietrznego;

2) ocenę stanu technicznego;

3) próby funkcjonalne;

4) loty próbne kontrolne.

3. Loty próbne kontrolne, o których mowa w ust. 2 pkt 4, wykonuje użytkownik statku powietrznego zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o warunkach wykonywania lotów próbnych.

4. W przypadku wydawania świadectwa zdatności do lotu dla statku powietrznego znajdującego się po za granicami kraju, użytkownik statku powietrznego jest obowiązany uzyskać dodatkowo zezwolenie na wykonanie lotu próbnego kontrolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, zgodnie z wymaganiami danego kraju.

§ 4. Prezes Urzędu wydaje świadectwo oględzin w przypadku pozytywnego wyniku oceny zdatności statku powietrznego do lotu, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-3.

§ 5. 1. Prezes Urzędu wydaje świadectwo zdatności do lotu, w przypadku pozytywnego wyniku oceny zdatności statku powietrznego do lotu, o której mowa w § 3 ust. 2.

2. Wzór świadectwa zdatności do lotu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Prezes Urzędu odmawia wydania świadectwa zdatności do lotu, w przypadku stwierdzenia braku zdatności statku powietrznego do lotu, na którymkolwiek z etapów, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 7. 1. Świadectwo zdatności do lotu wydaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wydania świadectwa oględzin, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy statek powietrzny do oceny jego zdatności do lotu przedstawia podmiot posiadający certyfikat na obsługę techniczną statków powietrznych, o którym mowa w art. 160 ust. 1 ustawy, świadectwo zdatności do lotu wydaje się na okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wydania świadectwa oględzin.

§ 8. 1. Prezes Urzędu wydaje świadectwo zdatności do lotu w dwóch egzemplarzach.

2. Świadectwo zdatności do lotu powinno znajdować się na pokładzie statku powietrznego w czasie wykonywania lotów

§ 9. W przypadku zmiany danych zawartych w świadectwie zdatności do lotu, użytkownik statku powietrznego składa wniosek o zmianę świadectwa zdatności do lotu. Przepisy § 2-8 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 1. Prezes Urzędu sprawdza, w drodze inspekcji, w okresie ważności świadectwa zdatności do lotu utrzymanie przez statek powietrzny jego zdatności do lotu. O terminie inspekcji użytkownik statku powietrznego nie jest uprzedzany.

2. Inspekcji dokonuje się po okazaniu legitymacji służbowej, upoważniającej do jej przeprowadzenia.

§ 11. Zakres inspekcji może dotyczyć wszystkich lub niektórych elementów oceny zdatności statku po wietrznego do lotu, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 12. 1. Dokumentem potwierdzającym wynik oraz zakres przeprowadzonej inspekcji jest świadectwo oględzin.

2. Osoba przeprowadzająca inspekcję jest obowiązana przekazać kopię świadectwa oględzin do właściwego rejestru statków powietrznych.

§ 13. 1. Świadectwo zdatności do lotu zawiesza się w przypadku stwierdzenia:

1) zawieszenia certyfikatu typu;

2) naruszenia przepisów lotniczych;

3) uszkodzeń lub usterek technicznych statku powietrznego;

4) upływu okresu międzynaprawczego elementów wyposażenia statku powietrznego;

5) upływu okresu międzynaprawczego statku powietrznego;

6) wykonania przeglądu generalnego struktury statku powietrznego;

7) wykonania naprawy statku powietrznego;

8) wykonania modyfikacji statku powietrznego lub elementów jego wyposażenia;

9) przeprowadzenia prób lub badań w locie na danym statku powietrznym;

10) przymusowego lądowania statku powietrznego z przyczyn technicznych;

11) wypadku lotniczego.

2. W przypadku zawieszenia świadectwa zdatności do lotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5-11, na drugiej stronie świadectwa zdatności do lotu, w rubryce „Świadectwo zdatności do lotu ważne do: Certificate of Airworthiness valid:” to odciska się pieczęć tuszem koloru czerwonego zawierającą wyrażenie „zawieszone - suspended”.

3. Wzór pieczęci, o której mowa w ust. 2, określa za łącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 14. 1. Odnowienie ważności świadectwa zdatności do lotu następuje:

1) z urzędu, po ustaniu przyczyn zawieszenia - w przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-4;

2) na wniosek użytkownika statku powietrznego - po przeprowadzeniu oceny zdatności statku powietrznego do lotu:

a) w przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 5-11 - po ustaniu przyczyn zawieszenia,

b) w przypadku upływu okresu ważności świadectwa zdatności do lotu,

c) w okresie ważności świadectwa zdatności do lotu, na kolejny okres,

przepisy § 2-5 oraz § 7 stosuje się odpowiednio.

2. Wzór wniosku o odnowienie ważności świadectwa zdatności do lotu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 15. W razie stwierdzenia braku zdatności statku powietrznego do lotu Prezes Urzędu przerywa ocenę zdatności statku powietrznego do lotu, wydaje świadectwo oględzin, podając przyczyny przerwania oględzin, a następnie:

1) odmawia odnowienia ważności świadectwa zdatności do lotu;

2) zawiesza świadectwo zdatności do lotu - w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 lit. c

§ 16. 1. Świadectwo zdatności do lotu cofa się w przypadku stwierdzenia:

1) cofnięcia certyfikatu typu;

2) nieodpowiedniego stanu technicznego statku powietrznego, naruszenia zasad jego użytkowania lub użytkowania go przez osoby nieuprawnione.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu wydaje świadectwo oględzin, wpisując przyczynę cofnięcia świadectwa zdatności do lotu.

3. W przypadku cofnięcia świadectwa zdatności do lotu, Prezes Urzędu występuje niezwłocznie do użytkownika statku powietrznego z żądaniem jego zwrotu.

ROZDZIAŁ 3

Świadectwo zdatności do lotu statku powietrznego przeznaczonego na eksport

§ 17. 1. Prezes Urzędu wydaje świadectwo zdatności do lotu statku powietrznego przeznaczonego na eksport posiadającego certyfikat typu, po sprawdzeniu czy dany egzemplarz statku powietrznego jest zgodny z opisem zawartym w arkuszu danych do certyfikatu typu.

2. Wzór wniosku o wydanie świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego przeznaczonego na eksport określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 18. 1. Przed wydaniem świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego przeznaczonego na eksport, Prezes Urzędu przeprowadza ocenę zdatności statku powietrznego do lotu, stosując odpowiednio:

1) § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1-3 - w przypadku nowego statku powietrznego;

2) § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b - w przypadku użytkowanego statku powietrznego, w razie upływu okresu ważności świadectwa zdatności do lotu;

3) § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt 1-3 - w przypadku użytkowanego statku powietrznego, którego świadectwo zdatności do lotu nie zostało zawieszone zgodnie z § 13 ust. 1, a do upływu okresu jego ważności pozostało więcej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego przeznaczonego na eksport.

2. W przypadku pozytywnego wyniku oceny zdatności statku powietrznego do lotu, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu wydaje świadectwo oględzin na okres 30 dni od dnia przeprowadzenia oceny zdatności statku powietrznego do lotu. Świadectwo oględzin stanowi podstawę do wydania świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego przeznaczonego na eksport.

3. Wzór świadectwa zdatności do lotu statku po wietrznego przeznaczonego na eksport określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

4. W przypadku negatywnego wyniku oceny zdatności statku powietrznego do lotu, o której mowa w ust. 1 Prezes odmawia wydania świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego przeznaczonego na eksport wydaje świadectwo oględzin, a w sytuacji,o której mowa w ust. 1 pkt 3, zawiesza świadectwo zdatności do lotu.

§ 19. Świadectwo zdatności do lotu statku po wietrznego przeznaczonego na eksport nie uprawnia do użytkowania statku powietrznego w locie.

§ 20. Właściciel użytkowanego statku powietrzne go otrzymuje świadectwo zdatności do lotu statku po wietrznego przeznaczonego na eksport, jeżeli dokona zwrotu Prezesowi Urzędu świadectwa rejestracji i świadectwa zdatności do lotu Prezes Urzędu po twierdza zwrot tych dokumentów wydaniem świadectwa wykreślenia określonego w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ 4

Zezwolenie na loty w szczególnych okolicznościach

§ 21. 1. Prezes Urzędu wydaje zezwolenie na loty, o których mowa w art. 50 ustawy, zwane dalej „zezwoleniem”, na wniosek użytkownika statku powietrznego.

2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia określa za łącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 22. 1. Przed wydaniem zezwolenia może być prze prowadzona ocena stanu technicznego statku po wietrznego dla ustalenia dodatkowych ograniczeń eksploatacyjnych oraz oceny zdatności statku powietrzne go do wykonania lotu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu wydaje świadectwo oględzin.

§ 23. 1. Zezwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, albo na określoną trasę.

2. Wzór zezwolenia określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

3. Zezwolenie jest ważne w polskiej przestrzeni powietrznej.

4. Zezwolenie powinno znajdować się na pokładzie statku powietrznego przez cały czas lotu, na który zostało wydane.

ROZDZIAŁ 5

Przepisy końcowe

§ 24. Traci moc rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 września 1965 r. w sprawie sprawdzania zdatności sprzętu lotniczego (Dz. U. Nr 43, poz. 271).

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. (poz. 1108)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8