Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 107 poz. 904
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
Data ogłoszenia:2005-06-17
Data wejscia w życie:2005-07-02
Data ujednolicenia:2007-11-09

904

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy -- Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. -- Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyłącza się z zastosowania przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. -- Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, w zakresie art. 31, 32, rozdziału 2 i 3 w dziale III oraz art. 159 ust. 1, następujące rodzaje statków powietrznych:

1) statki powietrzne, których charakterystyka techniczna uzasadnia szczególne ich traktowanie, w tym:

a) lotnie,

b) paralotnie,

c) motolotnie,

d) modele latające,

e) spadochrony, w tym spadochrony ratownicze;

2) inne statki powietrzne używane wyłącznie w celach sportowych, rekreacyjnych i innych niezwią-zanych z wykonywaniem przewozu lotniczego, o których mowa w lit. e, f oraz h Załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1592/2002/WE z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (Dz. Urz. WE L 240 z 7.09.2002) zmienionego rozporządzeniem nr 1643/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 (Dz. Urz. WE L 245 z 29.09.2003) oraz rozporządzeniem nr 1701/2003/WE z dnia 24 września 2003 r. dostosowującym art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 (Dz. Urz. WE L 243 z 27.09.2003).

1a. Wyłącza się z zastosowania przepisów ustawy w zakresie art. 95 ust. 2 pkt 5 modele latające o masie dopuszczalnej do lotu nieprzekraczającej 30 kg.

2. Wyłącza się z zastosowania przepisów ustawy w zakresie art. 123 ust. 2 spadochrony, w tym spadochrony ratownicze.

3. Wyłącza się z zastosowania przepisów ustawy statki powietrzne, których charakterystyka techniczna uzasadniająca szczególne ich traktowanie oraz przeznaczenie nie pozwalają na zakwalifikowanie do żadnego rodzaju lotnictwa.

4. Wyłącza się z zastosowania przepisów ustawy w zakresie art. 209 statki powietrzne, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 138 z 30.04.2004, str. 1), zwanego dalej ,,rozporządzeniem nr 785/2004".",

4a. Osoby eksploatujące lotnie, paralotnie przeznaczone do startu pieszego oraz spadochrony ubezpieczają się na warunkach określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

4b. Osoby eksploatujące motolotnie oraz paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego ubezpieczają się na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 785/2004.

5. (uchylony).

6. Wyłącza się z zastosowania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 183, poz. 1793) w zakresie:

1) ograniczenia wykonywania lotów nad parkami narodowymi i rezerwatami przyrody -- lotnie i paralotnie bez napędu, z zastrzeżeniem przepisów załączników nr 1 i 2 do rozporządzenia;

2) obowiązków związanych z wykonywaniem lotów w strefie nadgranicznej -- statki powietrzne, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 2. 1. Wyłącza się zastosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz. U. Nr 168, poz. 1637) w zakresie:

1) dotyczącym uzgodnienia miejsca egzaminu odpowiednio z użytkownikiem statku powietrznego, zespołu urządzeń statku powietrznego, innego urządzenia lub stanowiska pracy, o którym mowa w § 37,

2) § 38 ust. 1 pkt 2 i 3, § 40, 43 i 46

-- do statków powietrznych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

2. Egzaminowany, wykonujący skok spadochronowy lub lot, powinien posiadać polisę potwierdzającą zawarcie ubezpieczenia OC właściwego dla osób eksploatujących statki powietrzne, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

3. Nadzór instruktorski nad egzaminowanym podczas lotu lub skoku egzaminacyjnego, w zakresie posiadanych uprawnień instruktorskich, może wykonywać:

1) instruktor ośrodka posiadającego ważny certyfikat na szkolenie, w zakresie którego przeprowadzany jest egzamin, lub

2) instruktor posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem czynności instruktora odpowiedniej specjalności, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż określona dla danego statku powietrznego w tabeli nr 1 załącznika nr 6 do rozporządzenia

-- po złożeniu egzaminatorowi pisemnego oświadczenia o podjęciu się tego nadzoru.

4. Nadzór instruktorski nad egzaminowanym podczas lotu lub skoku egzaminacyjnego, w zakresie posiadanych uprawnień instruktorskich, może wykonywać także egzaminator posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem czynności instruktora odpowiedniej specjalności, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż określona dla danego statku powietrznego w tabeli nr 1 załącznika nr 6 do rozporządzenia.

5. Egzamin oraz nadzór nad kandydatem podczas skoku lub lotu może być wykonywany z ziemi, a także z powietrza, w sposób umożliwiający obserwację przebiegu egzaminu.

6. Dopuszcza się wykorzystanie nagrania filmowego do oceny przebiegu egzaminu, po uprzednim uzgodnieniu z egzaminatorem zasad oraz przy przeprowadzeniu egzaminu w jego obecności.

§ 3. 1. Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące używania statków powietrznych, o których mowa w § 1, określają załączniki do rozporządzenia:

1) nr 1 -- lotnie;

2) nr 2 -- paralotnie;

3) nr 3 -- motolotnie;

4) nr 4 -- spadochrony;

5) nr 5 -- ultralekkie statki powietrzne;

6) nr 6 -- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;

7) nr 7 -- zasady prowadzenia ewidencji statków powietrznych.

2. Zdatność do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej określają przepisy w sprawie statków powietrznych kategorii specjalnej.

3. Statki powietrzne o masie do 495 kg mogą być wykorzystane do szkolenia w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota ultralekkiego statku powietrznego oraz mogą być pilotowane przez pilota posiadającego świadectwo kwalifikacji w zakresie posiadanych uprawnień i wyposażenia statku powietrznego.

§ 4. 1. Statki powietrzne, o których mowa w § 1, nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru cywilnych statków powietrznych, o którym mowa w art. 34 ustawy.

2. Statki powietrzne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, podlegają obowiązkowi wpisu do ewidencji statków powietrznych, zwanej dalej „ewidencją”.

3. Statki powietrzne nieobjęte obowiązkiem ewidencji, o którym mowa w ust. 2, na wniosek właściciela mogą zostać do tej ewidencji wpisane.

4. Ewidencję prowadzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

5. Każda zmiana danych wpisanych do ewidencji podlega wpisowi do ewidencji.

6. Właściciel statku powietrznego, wpisanego do ewidencji, obowiązany jest zgłosić zmiany danych wpisanych do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

7. Wykreślenie statku powietrznego z ewidencji następuje:

1) z urzędu,rw przypadku zniszczenia statku powietrznego lub stałej utraty zdolności do wykonywania lotów;

2) na wniosek właściciela statku powietrznego.

§ 5. 1. Statki powietrzne, o których mowa w § 1, oraz balony, sterówce, szybowce i statki powietrzne je holujące mogą startować i lądować na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych oraz na lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, prowadzonych na podstawie ustawy.

2. Statki powietrzne, o których mowa w ust. 1, mogą startować i lądować również z innych miejsc, jeżeli:

1) pozwalają na to ich właściwości techniczne z uwzględnieniem wymagań dotyczących wymiarów terenów;

2) szczegółowe wymagania techniczno-eksploatacyj-ne, podane w ich instrukcjach użytkowania w locie, nie stanowią inaczej.

§ 6. Do statków powietrznych, o których mowa w § 1, z wyłączeniem modeli latających, stosuje się szczegółowe techniczne przepisy ruchu lotniczego z zastrzeżeniami ujętymi w załącznikach do rozporządzeń Ta.

§ 7. 1. Lotnie, paralotnie i motolotnie mające ważne dokumenty dopuszczające do wykonywania lotów wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez Aeroklub Polski lub ośrodki przez niego upoważnione mogą być użytkowane w okresie ważności tych dokumentów, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Statki powietrzne kategorii specjalnej, spełniające kryteria ultralekkiego statku powietrznego, mogą być użytkowane w okresie ważności tych dokumentów, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3.  Paralotnie i lotnie wyprodukowane do dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia przez producentów będących w ewidencji prowadzonej przez Aeroklub Polski uważa się za wyprodukowane przez zatwierdzonych producentów w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

§ 8. 1. Spadochrony osobowe posiadające w dniu wejścia w życie rozporządzenia ważne świadectwo sprawności technicznej, świadectwo zdatności do lotu lub inne właściwe równoważne dopuszczenia mogą być użytkowane w okresie ważności tych dokumentów, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Podmioty, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiadają ważne certyfikaty odpowiednio w zakresie projektowania, produkcji, napraw lub obsługi sprzętu spadochronowego, powinny w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia złożyć do Prezesa Urzędu wniosek o wpisanie do ewidencji, o której mowa w pkt 9.18 załącznika nr 4 do rozporządzenia, zawierający dane określone w pkt 9.4, oraz dokonać uzgodnień, o których mowa w pkt 9.19 ppkt 4 tego załącznika.

§ 9. 1. Ośrodki szkolenia lotniczego i inne prowadzące działalność związaną ze statkami powietrznymi, o których mowa w § 1 ust. 1, zapewniające ich zdat-ność zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu, nie są obowiązane do dodatkowego opracowania i zatwierdzenia instrukcji zapewnienia obsługi technicznej (IZOT).

2. Instrukcje wykonywania lotów, instrukcje operacyjne oraz instrukcje i programy szkolenia powinny zostać dostosowane do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10. Podmioty, o których mowa w pkt 1.1 załącznika nr 6 do rozporządzenia, posiadające w dniu wejścia w życie rozporządzenia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obowiązane są dostosować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do wymagań rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy § 1 ust. 4 stosuje się do zdarzeń powstałych od dnia 1 czerwca 2004 r.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. (poz. 904)

Załącznik 1

LOTNIE

Załącznik 2

PARALOTNIE

Załącznik 3

MOTOLOTNIE

Załącznik 4

SPADOCHRONY

Załącznik 5

ULTRALEKKIE STATKI POWIETRZNE

Załącznik 6

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UŻYTKOWNIKÓW I OSÓB EKSPLOATUJĄCYCH STATKI POWIETRZNE, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZĄDZENIA, ORAZ MINIMALNE WYSOKOŚCI SUM TEGO UBEZPIECZENIA

Załącznik 7

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI STATKÓW POWIETRZNYCH


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej -- transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.