Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 120 poz. 1130
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
Data ogłoszenia:2003-07-10
Data wejscia w życie:2003-07-11

1130

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych

Na podstawie art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych:

1) budynków, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) budowli, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) dróg, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) obiektów mostowych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) rurociągów, przewodów, linii i sieci, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) innych obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 1-5, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Ewidencję prowadzi się w formie księgi.

2. Księga powinna mieć format A-4 i być wykonana w sposób trwały.

3. Księga powinna mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą.

§ 3. 1. Wpisy do księgi powinny być dokonywane w dniu wystąpienia zdarzenia lub w dniu powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia, dla którego jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.

2. Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej zmiany.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2003 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat


Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (poz. 1130)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.- z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5rpoz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.