Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów technicznych o zdatnosci do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów technicznych o zdatnosci do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 124 poz. 1037
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów technicznych o zdatnosci do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej
Data ogłoszenia:2005-07-08
Data wejscia w życie:2005-07-23

1037

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 16 czerwca 2005 r.

w sprawie przepisów technicznych o zdatnosci do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej2)

Na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. -- Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przepisy techniczne o zdatnosci do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej, o których mowa w Aneksie II rozporządzenia nr 1592/2002/WE z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego oraz ustanowienia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz. Urz. WE L 240 z 7.09.2002) zmienionego rozporządzeniem nr 1643/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 (Dz. Urz. WE L 245 z 29.09.2003) oraz rozporządzeniem nr 1701/2003/WE z dnia 24 września 2003 r. dostosowującym art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 (Dz. Urz. WE L 243 z 27.09.2003), z wyłączeniem statków powietrznych, dla których przepisy o zdatnosci do lotu określają przepisy w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. -- Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

§ 2. 1. Przepisy techniczne dla poszczególnych klas statków powietrznych lub ich podzespołów w kategorii specjalnej określają „Tymczasowe zasady sprawdzania zdatnosci statków powietrznych budowanych w pojedynczych egzemplarzach” opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dopuszcza się projektowanie i budowę statków powietrznych kategorii specjalnej na podstawie innych przepisów technicznych niż określone w ust. 1.

3.  Przy uznawaniu zdatności do lotu statku powietrznego lub jego podzespołu zbudowanego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć zastosowanie przepisy, według których ten statek powietrzny został zaprojektowany i zbudowany. Jeśli przepisy te nie są znane Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgłaszający jest obowiązany dostarczyć je przetłumaczone na język polski.

§ 3. Przepisów technicznych, o których mowa w § 2, nie stosuje się do statków powietrznych kategorii specjalnej wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Turcji lub Państwie Członkowskim EFTA będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i zapewniających poziom ochrony równoważny do określonego w rozporządzeniu.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. J. R. Kurylczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej -- transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 1 marca 2005 r., pod numerem 2005/0075/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.