Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 194 poz. 1632
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego
Data ogłoszenia:2002-11-23
Data wejscia w życie:2002-12-08

 

 

1632

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

 

z dnia 8 listopada 2002 r.

 

w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyborami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego, zwany dalej „planem postępowania”, opracowany przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

2. Plan postępowania powinien uwzględniać charakter i stopień potencjalnych zagrożeń wynikających z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

 

§ 2. 1. Plan postępowania powinien w szczególności:

 

1) zawierać informacje dotyczące lokalizacji i działalności przedsiębiorcy;

 

2) określać możliwości wystąpienia awarii i ich przewidywane skutki;

 

3) zawierać opis środków zapewniających gotowość na wypadek wystąpienia awarii i ograniczanie jej skutków;

 

4) określać sposoby prowadzenia działań ratowniczych i zasady postępowania poawaryjnego;

 

5) określać zasady ewakuacji pracowników.

 

2. Do planu postępowania przedsiębiorca powinien dołączyć:

 

1) instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych instalacji produkcyjnych;

 

2) instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia każdego zdarzenia wynikającego z istniejących zagrożeń;

 

3) instrukcję działania zakładowej straży pożarnej i innych służb ratowniczych;

 

4) karty oceny materiałów wybuchowych oraz półproduktów wybuchowych i surowców pod względem bezpieczeństwa;

 

5) karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych;

 

6) karty klasyfikacyjne obiektów, w których są przechowywane materiały wybuchowe;

 

7) wykaz adresów, numerów telefonów i faksów jednostek ratowniczych i straży pożarnej oraz specjalistycznych placówek służby zdrowia istotnych z punktu widzenia prognozowanych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi;

 

8) wykaz telefonów alarmowych;

 

9) instrukcję postępowania w przypadku działań sabotażowych lub terrorystycznych.

 

§ 3. Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, powinny, z zastrzeżeniem § 8, obejmować:

 

1) ogólne dane o zakresie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;

 

2) syntetyczny opis stosowanych procesów technologicznych;

 

3) wykaz wytwarzanych materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz innych wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

 

4) dane dotyczące lokalizacji obiektów, w których prowadzona jest działalność przez przedsiębiorcę, w tym:

 

a) położenie geograficzne oraz dominujące warunki atmosferyczne,

b) zewnętrzne źródła zwiększenia zagrożenia wystąpienia awarii,

c) usytuowanie w stosunku do tras komunikacyjnych,

d) usytuowanie w stosunku do terenów zamieszkałych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej oraz gęstości zaludnienia,

e) usytuowanie względem obiektów przyrodniczo chronionych oraz zbiorników wody pitnej.

 

§ 4. 1. Plan postępowania w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, powinien uwzględniać:

 

1) rodzaj niebezpiecznych urządzeń i procesów wykorzystywanych przy wytwarzaniu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz innych wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

 

2) sposób identyfikacji zagrożeń wynikających z realizacji procesów, o których mowa w pkt 1;

 

3) syntetyczną ocenę ryzyka wystąpienia awarii stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego;

 

4) działania sabotażowe i terrorystyczne;

 

5) zagrożenia wynikające z sytuacji kryzysowych, w tym polityczno-militarnych i wojny.

 

2. W zakresie oceny prawdopodobieństw wystąpienia awarii, plan postępowania powinien, z zastrzeżeniem § 8, zawierać różne scenariusze awaryjne opisujące warunki oraz zdarzenia wewnętrzne i zewnętrzne mogące spowodować wystąpienie zagrożeń, a w szczególności:

 

1) ekstremalne parametry procesowe wybuchowości, toksyczności i palności niebezpiecznych substancji chemicznych stosowanych w procesie wytwarzania danego rodzaju wyrobu;

 

2) instalacje zlokalizowane na sąsiednich terenach, mogące spowodować zwiększenie zagrożenia;

 

3) przyczyny naturalne - powodzie, zjawiska sejsmiczne, wichury, niskie bądź wysokie temperatury.

 

3. Scenariusze awaryjne, o których mowa w ust. 2, o względnie wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia awarii powinny określać dodatkowo zasięg prognozowanych stref zagrożeń (wybuchów, pożarów, skażeń).

 

§ 5. Integralną część planu postępowania powinna, z zastrzeżeniem § 8, stanowić dokumentacja graficzna obejmująca:

 

1) plan sytuacyjny terenu, na którym prowadzona jest działalność, o której mowa w § 1 ust. 1, a jeżeli zasięg przewidywanej strefy zagrożeń jest większy, to również terenu przyległego, uwzględniający:

 

a) obiekty, urządzenia techniczne, składowiska i ich rozmieszczenie,

b) miejsca przechowywania wytworzonych wyrobów niebezpiecznych oraz wewnętrznych dróg ich transportu,

c) przeznaczenie terenów przyległych z określeniem liczby ludzi przebywających w strefie zagrożenia,

d) instalacje: technologiczne, podziemne (ze wskazaniem kierunku ruchu mediów lub ścieków), naziemnych linii elektroenergetycznych (z zaznaczeniem rozdzielni i transformatorów), gromadzenia i odprowadzania wód powierzchniowych (ze wskazaniem kierunku ich spływu),

e) drogi pożarowe i inne drogi dojazdowe, z zaznaczeniem wjazdów na teren przedsiębiorcy,

f) dostęp do budynków i dojazdów do źródeł przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,

g) utrudnienia w ruchu pojazdów na terenie usytuowania instalacji;

 

2) plany sytuacyjne poszczególnych obiektów, uwzględniające:

 

a) stopień zagrożenia obiektu lub jego poszczególnych pomieszczeń pożarem, wybuchem lub skażeniem środkami chemicznymi,

b) istniejące systemy ograniczające skutki awarii,

c) miejsca usytuowania głównych wyłączników zasilania gazem i energią elektryczną,

d) miejsca usytuowania zaworów odcinających, zbiorników awaryjnych i podobnych instalacji,

e) miejsca usytuowania sprzętu i urządzeń pomiarowo-sygnalizacyjnych do kontroli i wykrywania stężeń wybuchowych, skażeń chemicznych, pożarów,

f) lokalizację sprzętu ratowniczego, schronów, miejsc ewakuacji ludzi na wypadek awarii,

g) lokalizację przycisków uruchamiających alarmy lub systemy ograniczające skutki awarii;

 

3) plan sytuacyjny kierunków ewakuacji z obiektów oraz miejsc ewakuacji.

 

§ 6. Plan postępowania powinien zawierać opis:

 

1) istniejących systemów zapobiegania skażeniom atmosfery, wody i gleby, jeżeli takie zagrożenie zachodzi;

 

2) sposób ograniczenia zasięgu oddziaływania wybuchów lub pożarów na otoczenie;

 

3) systemu ostrzegania o zaistniałej awarii oraz zasad i warunków przeprowadzenia ewakuacji;

 

4) struktury organizacyjnej i stanu osobowego zakładowych służb ratowniczych oraz zakładowej straży pożarnej.

 

§ 7. Plan postępowania w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, powinien zawierać:

 

1) opis postępowania załogi, zakładowej służby ratowniczej, zakładowej straży pożarnej i oddziałów obrony cywilnej;

 

2) sposób prowadzenia i koordynacji działań ratowniczych służb zakładowych z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, oddziałów obrony cywilnej oraz innych zewnętrznych służb ratowniczych;

 

3) opis udzielania pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym;

 

4) wskazanie koordynatora działań ratowniczych i porządkowych oraz określenie jego kompetencji w stosunku do innych uczestników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 

5) sposób powiadamiania instytucji, władz lokalnych i zewnętrznych służb ratowniczych o wystąpieniu awarii oraz przypadki i procedury ich powiadamiania;

 

6) sposób zabezpieczenia i dokumentowania miejsca awarii;

 

7) opis miejsca i sposobów neutralizacji niebezpiecznych substancji chemicznych i odkażania terenu skażonego, jeżeli takie substancje są wykorzystywane przy wytwarzaniu wyrobów;

 

8) określenie metod i środków usuwania skutków awarii.

 

§ 8. 1. W przypadku planów postępowania przygotowywanych przez przedsiębiorców wytwarzających wyroby niestwarzające zagrożenia wybuchem lub skażeniem nie stosuje się wymagań określonych w § 3 pkt 4 i w § 4 ust. 2 i 3.

 

2. Przy opracowywaniu dokumentacji graficznej do planów postępowania, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się wymagań określonych w § 5 pkt 1 lit. b i c.

 

§ 9. 1. Przedsiębiorca sporządza plan postępowania w uzgodnieniu z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, a jeśli organem założycielskim przedsiębiorcy jest Minister Obrony Narodowej - również z szefem terytorialnej delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

 

2. Przedsiębiorca przekazuje plan postępowania, o którym mowa w ust. 1, do wiadomości właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu Policji.

 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Gospodarki: J. Piechota



1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).