Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 5 poz. 28
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Data ogłoszenia:2006-01-12
Data wejscia w życie:2006-01-20

28

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa organizację, szczegółowy sposób prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, zwanej dalej „Ewidencją”, oraz tryb udzielania informacji o danych objętych wpisem do Ewidencji.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) organie ewidencyjnym -- oznacza to ministra właściwego do spraw turystyki;

2) zabezpieczeniu finansowym -- oznacza to formę zapewnienia pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju oraz zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w postaci umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;

3) przedsiębiorcy -- oznacza to organizatora turystyki i pośrednika turystycznego prowadzącego działalność gospodarczą określoną w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

§ 3. 1. Wpisu do Ewidencji dokonuje się na podstawie przekazanych przez marszałka województwa:

1) kopii zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;

2) kopii dokumentów potwierdzających posiadanie zabezpieczenia finansowego wraz z załącznikami.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, oraz decyzje, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, są przekazywane organowi ewidencyjnemu przez marszałków województwa w formie elektronicznej, a następnie niezwłocznie przesyłane w formie kopii dokumentów.

§ 4. 1. Ewidencja jest prowadzona w postaci ksiąg ewidencyjnych w formie elektronicznej.

2. Każdego wpisu do księgi ewidencyjnej dokonuje się na odrębnej karcie, przy czym każdy wpis oznacza się numerem wynikającym z kolejności wpisów oraz zaopatruje się w datę jego dokonania.

3. Dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do Ewidencji sporządza się odrębną księgę ewidencyjną, opatrując ją osobnym numerem. Jeżeli przedsiębiorca wpisany do Ewidencji został utworzony w wyniku przekształcenia innego podmiotu lub połączenia innych podmiotów, w Ewidencji zamieszcza się także oznaczenia poprzednich numerów ewidencyjnych tego podmiotu lub podmiotów, które uległy przekształceniu lub połączeniu.

4. Księga ewidencyjna składa się z czterech działów:

1) w dziale pierwszym Ewidencji zamieszcza się następujące dane:

a) numer ewidencyjny,

b) numer rejestrowy,

c) datę wpisu do Ewidencji,

d) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę, adres i numery telefonów oraz adres do doręczeń, w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną -- adres zamieszkania,

e) numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli przedsiębiorca go posiada,

f) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy,

g) określenie przedmiotu działalności,

h) określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności (obszar kraju, kraje europejskie, kraje pozaeuropejskie),

i) wskazanie głównego miejsca i adresu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz oddziałów i ich adresów,

j) oznaczenie organu dokonującego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz numer i datę dokonania wpisu,

k) poprzedni numer ewidencyjny, o którym mowa w ust. 3,

l) imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy oraz działalnością jego oddziałów;

2) w dziale drugim Ewidencji zamieszcza się informacje o formie zabezpieczenia finansowego oraz o podmiocie udzielającym zabezpieczenia finansowego;

3) w dziale trzecim Ewidencji zamieszcza się informacje o wysokości sumy zabezpieczenia finansowego, dacie upływu ważności zabezpieczenia finansowego; informacje odnoszące się do sumy zabezpieczenia finansowego podaje się w złotych lub w euro, w zależności od waluty zabezpieczenia finansowego;

4) w dziale czwartym Ewidencji zamieszcza się informację o zakazie prowadzenia działalności objętej wpisem oraz informację o wykreśleniu wpisu z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy.

5. Wpisowi do Ewidencji podlegają również zmiany i uzupełnienia danych zamieszczonych w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

§ 5. 1. Wpis do Ewidencji potwierdza się odpisem księgi ewidencyjnej w formie wydruku komputerowego, przesyłanym właściwemu marszałkowi województwa prowadzącemu rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz zainteresowanemu przedsiębiorcy.

2. Organ ewidencyjny prostuje z urzędu wpis do Ewidencji, jeżeli zawiera on oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.

§ 6. 1. Dla każdego przedsiębiorcy podlegającego wpisowi prowadzi się akta ewidencyjne obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Ewidencji.

2. Akta ewidencyjne nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

§ 7. 1. Ewidencja jest jawna. Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do Ewidencji przez złożenie zapytania w dowolnej formie w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców.

2. Informacje zawarte w Ewidencji mogą być udostępniane także w formie elektronicznej.

3. Marszałek województwa ma prawo dostępu do danych ewidencyjnych oraz do tworzonych na ich podstawie wykazów, niezależnie od miejsca siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną -- miejsca jego zamieszkania.

4. Dane ewidencyjne mogą być udostępniane jednostkom turystycznego samorządu gospodarczego oraz organizacjom zajmującym się ochroną praw konsumenta.

5. Dopuszcza się udzielanie informacji zbiorczych dla celów naukowo-badawczych, pod warunkiem zachowania ich anonimowości.

§ 8. 1. W ramach Ewidencji prowadzi się wykaz przedsiębiorców, których wykreślono z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, oraz wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działałność organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

2. Podstawę umieszczenia informacji w wykazach, o których mowa w ust. 1, dane w nich zawarte oraz termin, po upływie którego wykreśla się przedsiębiorcę z tych wykazów, określa art. 8 ust. 5--7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

§ 9. Wysłane do dnia 31 grudnia 2005 r. przez wojewodę kopie zaświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w § 3, stanowią podstawę do wpisu do Ewidencji.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. Nr 226, poz. 2290).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej -- turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).