Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 209 poz. 1744
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Data ogłoszenia:2005-10-26
Data wejscia w życie:2005-10-26

1744

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 października 2005 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych2)

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), zwanej dalej „ustawą o obrocie instrumentami finansowymi”, oraz terminy i częstotliwość ich przekazywania.

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie o ofercie publicznej -- rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

2) ustawie o rachunkowości -- rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.3));

3) ustawie o funduszach -- rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.4));

4) ustawie o NFI -- rozumie się przez to ustawę z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.5));

5) ustawie Prawo bankowe -- rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. -- Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.6));

6) ustawie o działalności ubezpieczeniowej -- rozumie się przez to ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.7>);

7)  ustawie o KRS -- rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.8>);

8) Kodeksie spółek handlowych -- rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. -- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.9));

9) rozporządzeniu o sprawozdaniach finansowych w prospekcie -- rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. Nr 209, poz. 1743);

10) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych -- rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318);

11) rozporządzeniu 1606/2002 -- rozumie się przez to rozporządzenie (WE) Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1--4);

12) Komisji -- rozumie się przez to Komisję Papierów Wartościowych i Giełd;

13) Krajowym Depozycie -- rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

14) podmiocie zagranicznym -- rozumie się przez to podmiot z siedzibą (miejscem zamieszkania) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący osobą prawną, osobą fizyczną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

15) OECD -- rozumie się przez to Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;

16) MSR -- rozumie się przez to:

a) w przypadku emitentów lub emitentów bazy z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego -- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,

b) w przypadku emitentów lub emitentów bazy z siedzibą w państwach nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego -- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej albo Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i odnoszące się do nich interpretacje, wydane lub przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;

17) ISA -- rozumie się przez to Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, wydane przez Komitet Międzynarodowych Praktyk Rewizji Finansowej, który jest stałym komitetem Międzynarodowej Federacji Księgowych;

18) US GAAS -- rozumie się przez to Standardy Badania Sprawozdań Finansowych, wydane przez Amerykański Instytut Biegłych Rewidentów;

19) funduszu -- rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty;

20) funduszu portfelowym -- rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w art. 179 ustawy o funduszach;

21) funduszu sekurytyzacyjnym -- rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w art. 183 ustawy o funduszach;

22) funduszu aktywów niepublicznych -- rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w art. 196 ustawy o funduszach;

23) funduszu z wydzielonymi subfunduszami -- rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w art. 159 ustawy o funduszach;

24) narodowym funduszu inwestycyjnym -- rozumie się przez to narodowy fundusz inwestycyjny, utworzony na podstawie ustawy o NFI ;

25) przedsiębiorstwie leasingowym -- rozumie się przez to przedsiębiorcę, który w zakresie swojej podstawowej działalności gospodarczej świadczy, jako finansujący, usługi na podstawie umowy leasingu w rozumieniu art. 7091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.10)) lub na podstawie każdej innej umowy, na mocy której oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty;

26) międzynarodowej instytucji finansowej -- rozumie się przez to instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski, lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD, lub bank centralny takiego państwa lub instytucję finansową, z którą Rzeczpospolita Polska zawarta umowę regulującą jej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

27) jednostce samorządu terytorialnego -- rozumie się przez to gminę, powiat, województwo, związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawę;

28) zagranicznej jednostce terytorialnej -- rozumie się przez to wydzieloną finansowo i organizacyjnie, na podstawie prawa kraju pochodzenia, jednostkę samorządu terytorialnego, która może zaciągać zobowiązania na własny rachunek i we własnym imieniu;

29) jednostce dominującej -- rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów zagranicznych -- w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości;

30) jednostce zależnej -- rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów zagranicznych -- w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości;

31) jednostce zależnej, w przypadku gdy emitentem jest fundusz -- rozumie się przez to spółkę, w której fundusz sprawuje kontrolę sam lub z innymi podmiotami, a w szczególności:

a) ma prawo wykonywania bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby głosów w organie tej spółki, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą funduszu, lub

b) jest uprawniony do kierowania polityką finansową i operacyjną tej spółki w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub podmioty na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z funduszem, większość ogólnej liczby głosów w jej organie, lub

c) jest uprawniony, jako udziałowiec, do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych tej spółki, lub

d) jest udziałowcem podmiotu, którego członkowie zarządu w poprzednim roku obrotowym, w okresie bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy, stanowią jednocześnie więcej niż połowę składu zarządu tej spółki;

32) jednostkach podporządkowanych -- rozumie się przez to jednostki podporządkowane w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów zagranicznych -- w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości;

33) jednostkach powiązanych -- rozumie się przez to jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów zagranicznych -- w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości;

34) grupie kapitałowej emitenta -- rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów zagranicznych -- w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości;

35) osobie zarządzającej -- rozumie się przez to:

a) osoby mające istotny wpływ na zarządzanie emitentem, a w szczególności: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, prokurenta, jeżeli ma wpływ na zarządzanie całością przedsiębiorstwa emitenta, kuratora, członka zarządu komisarycznego lub likwidatora -- w przypadku gdy emitentem jest przedsiębiorca,

b) członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, skarbnika, sekretarza jednostki, kuratora, członka zarządu komisarycznego lub likwidatora -- w przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego, a w przypadku gdy emitentem jest zagraniczna jednostka terytorialna -- osobę pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji członka zarządu, skarbnika lub sekretarza tej jednostki,

c) ministra lub inne osoby, w których kompetencjach leży podejmowanie decyzji lub nadzór nad realizacją wypełniania zobowiązań, wynikających z emitowanych przez dane państwo papierów wartościowych,

d) osoby mające istotny wpływ na działalność funduszu, w szczególności na decyzje inwestycyjne, w tym: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, prokurenta, kuratora, członka zarządu komisarycznego lub prokurenta towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem, likwidatora, osoby podejmujące decyzje inwestycyjne, także na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, oraz członków zarządu lub osoby pełniące obowiązki członka zarządu podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1--3 ustawy o funduszach -- w przypadku gdy emitentem jest fundusz;

36) osobie nadzorującej -- rozumie się przez to:

a) członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej lub członka innego organu, powołanego w podmiocie w celu nadzorowania jego prawidłowego działania -- w przypadku gdy emitentem jest przedsiębiorca,

b) przewodniczącego rady jednostki -- w przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego, a w przypadku gdy emitentem jest zagraniczna jednostka terytorialna -- osobę pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji przewodniczącego rady tej jednostki,

c) członka rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego emitentem -- w przypadku gdy emitentem jest fundusz;

37) podmiocie powiązanym -- rozumie się przez to:

a) podmiot dominujący w stosunku do emitenta, jednostkę podporządkowaną wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka lub osobę pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, przysposobionego lub przysposabiającego, osoby związane z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,

b) innego akcjonariusza (wspólnika) posiadającego, w rozumieniu ustawy, w chwili przekazania informacji co najmniej 20 % głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub zgromadzeniu wspólników, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,

c) jednostkę podporządkowaną wobec emitenta, a w przypadku gdy emitentem jest fundusz -- jednostkę powiązaną z towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym emitentem,

d) osobę zarządzającą lub nadzorującą emitenta w chwili przekazania informacji, jej współmałżonka lub osobę pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, przysposobionego lub przysposabiającego, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą;

38) emitencie bazy -- rozumie się przez to emitenta akcji, które stanowią podstawę wystawienia kwitów depozytowych;

39) domu depozytowym -- rozumie się przez to instytucję finansową wystawiającą lub zamierzającą wystawić kwity depozytowe;

40) ratingu -- rozumie się przez to ocenę ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywaną przez wyspecjalizowaną instytucję;

41) raporcie bieżącym -- rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje bieżące, sporządzone w formie i zakresie określonym w rozporządzeniu, ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia;

42) raporcie okresowym -- rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz odpowiednio, jeżeli sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, z przepisami rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie, a w przypadku emitenta będącego funduszem -- rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych;

43) sprawozdaniu finansowym -- rozumie się przez to sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia, w zakresie wskazanym, jeżeli sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie albo, w przypadku emitenta będącego funduszem -- zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy;

44) skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym -- rozumie się przez to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia, w zakresie wskazanym, jeżeli skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie;

45) danych porównywalnych -- rozumie się przez to dane porównawcze sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości, stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, skróconego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych; kwotę korekty z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekty błędu podstawowego odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych; dane porównywalne sporządza się z uwzględnieniem zasad zapewnienia porównywalności, określonych w MSR;

46) przychodach ze sprzedaży -- rozumie się przez to:

a) łączne przychody z tytułu odsetek i przychody z tytułu prowizji -- w przypadku banku lub międzynarodowej instytucji finansowej,

b) składki na udziale własnym -- w przypadku zakładu ubezpieczeń,

c) przychody z inwestycji -- w przypadku narodowego funduszu inwestycyjnego,

d) przychody z lokat -- w przypadku funduszu,

e) przychody z działalności maklerskiej -- w przypadku domu maklerskiego,

f) dochody ogółem -- w przypadku jednostki samorządu terytorialnego i zagranicznej jednostki terytorialnej,

g) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów -- w przypadku innych podmiotów;

47) kapitałach własnych emitenta, w przypadku gdy emitentem jest fundusz -- rozumie się przez to wartość aktywów netto funduszu;

48) nabyciu -- rozumie się przez to przeniesienie, na rzecz emitenta lub jednostki od niego zależnej, prawa własności, innego prawa rzeczowego lub prawa do używania, a także objęcie akcji (udziałów);

49) zbyciu -- rozumie się przez to przeniesienie, przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną, prawa własności, innego prawa rzeczowego lub prawa do używania;

50) podjęciu decyzji o zamiarze -- rozumie się przez to podjęcie przez organ emitenta decyzji o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do zrealizowania wskazanego zamiaru;

51) znaczącej umowie -- rozumie się przez to, z uwzględnieniem ust. 2--4, umowę, której jedną ze stron jest emitent lub jednostka od niego zależna oraz wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10 %, a w przypadku emitenta będącego funduszem, odpowiednio 20 %:

a) wartości kapitałów własnych emitenta, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego lub zagranicznej jednostki terytorialnej -- wysokości rocznego budżetu, lub

b) w przypadku gdy wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy -- wartości przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, a w przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe -- wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych;

52) aktywach o znacznej wartości -- rozumie się przez to, z uwzględnieniem ust. 5--7, aktywa stanowiące co najmniej 10 %, a w przypadku emitenta będącego funduszem, odpowiednio 20 %:

a) wartości kapitałów własnych emitenta, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego lub zagranicznej jednostki terytorialnej -- wysokości rocznego budżetu, lub

b) w przypadku gdy wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia aktywów -- wartości przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, a w przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe -- wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o znaczącej umowie, rozumie się przez to również dwie lub więcej umów zawieranych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli łączna wartość tych umów spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 51. W przypadku znaczącej umowy wieloletniej przez wartość przedmiotu umowy znaczącej rozumie się łączną wartość świadczeń wynikających z tej umowy, określoną dla całego okresu jej obowiązywania. W przypadku umowy znaczącej zawartej na czas nieoznaczony wartością przedmiotu umowy znaczącej jest łączna wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy na okres 5 lat. W przypadku braku możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić szacunkową wartość przedmiotu umowy.

3.  W przypadku emitenta będącego funduszem przez znaczącą umowę uważa się umowę, której przedmiot dotyczy wierzytelności, papierów wartościowych, które nie są dopuszczone lub nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, własności lub współwłasności nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości lub statków morskich, tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, a także pożyczek środków pieniężnych lub papierów wartościowych.

4.  W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami przez znaczącą umowę uważa się umowę, wartość przedmiotu której wynosi co najmniej 20 % wartości aktywów netto subfunduszu, którego ta umowa dotyczy.

5. W przypadku aktywów finansowych za aktywa o znacznej wartości uważa się również aktywa stanowiące co najmniej 20 % kapitału zakładowego jednostki, której akcje (udziały) stanowią przedmiot aktywów finansowych emitenta lub jednostki od niego zależnej.

6. W przypadku emitenta będącego funduszem za aktywa o znacznej wartości uważa się wierzytelności, papiery wartościowe, które nie są dopuszczone lub nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, własność lub współwłasność nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości lub statków morskich, a także tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

7.  W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami za aktywa o znacznej wartości uważa się aktywa stanowiące co najmniej 20 % wartości aktywów netto subfunduszu.

8. Ilekroć raport bieżący przekazywany na podstawie rozporządzenia zawiera dane wyrażone w walucie obcej lub odnosi się do kryterium równowartości w złotych waluty euro, przeliczenia wartości waluty dokonuje się według średniego kursu, ustalonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty na dzień wystąpienia zdarzenia, o którym emitent jest obowiązany przekazać raport bieżący.

§ 3. 1. Raporty bieżące i okresowe powinny zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji oraz powinny być sporządzone w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny.

2. W przypadku gdy specyfika opisanego zdarzenia, którego dotyczy dany raport bieżący lub okresowy, wymaga podania dodatkowych informacji gwarantujących jej prawdziwy, rzetelny i kompletny obraz, emitent jest obowiązany do zamieszczenia tych informacji w raporcie bieżącym lub okresowym.

3.  Przekazywane przez emitenta raporty bieżące i okresowe powinny być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta.

4. Raporty bieżące i okresowe powinny zawierać podstawę prawną ich przekazywania oraz, w przypadku raportów bieżących, powinny wskazywać rodzaj zdarzenia, którego dotyczą.

5. Raporty funduszu z wydzielonymi subfunduszami dotyczące subfunduszy sporządza się i przekazuje odrębnie z dodatkowym wskazaniem oznaczenia subfunduszu, którego dotyczy raport.

6. Raporty bieżące emitentów zagranicznych, dla których krajowe przepisy przewidują odmienne czynności prawne dotyczące danego zdarzenia, sporządza się w sposób najbardziej odpowiadający treści raportów wymaganych rozporządzeniem.

§ 4. Emitent będący instytucją wspólnego inwestowania, z siedzibą za granicą, prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej, podlega obowiązkom określonym w rozporządzeniu dla spółki akcyjnej, a emitent będący instytucją wspólnego inwestowania, z siedzibą za granicą, prowadzący działalność w formie innej niż spółka akcyjna, podlega obowiązkom określonym w rozporządzeniu dla funduszu.

Rozdział 2

Raporty bieżące przekazywane przez emitenta papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

§ 5. 1. Emitent, o którym mowa w § 1, jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego, z zastrzeżeniem ust. 2, informacji o:

1) nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, pod warunkiem że wartość hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości stanowi co najmniej 100 % wartości aktywów o znacznej wartości, na której zostało ustanowione to prawo, lub ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa;

2) utracie przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów o znacznej wartości;

3) zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy;

4) spełnieniu się lub niespełnieniu warunku dotyczącego zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej;

5) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy będącej znaczącą umową w momencie jej wypowiadania lub rozwiązywania, zawartej przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną;

6) nabyciu lub zbyciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta;

7) udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji, jeżeli wartość poręczenia lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta;

8) wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta;

9) rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego emitenta lub jednostki od niego zależnej, z zastrzeżeniem, że obowiązek dotyczący informowania o zmianie wysokości kapitału zakładowego jednostki od niego zależnej powstaje w przypadku zmiany przekraczającej, jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym, 10 % kapitału zakładowego emitenta lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego;

10) zmianie praw z papierów wartościowych emitenta;

11) emisji obligacji, w przypadku gdy wartość emitowanych obligacji przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta, oraz emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz obligacji przychodowych;

12) umorzeniu papierów wartościowych emitenta;

13) podjęciu decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem;

14) połączeniu emitenta z innym podmiotem;

15) podjęciu decyzji o zamiarze podziału emitenta;

16) podziale emitenta;

17) podjęciu decyzji o zamiarze przekształcenia emitenta;

18) przekształceniu emitenta;

19) wyborze przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta;

20) wypowiedzeniu przez emitenta lub przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, zawartej przez emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym badania lub przeglądu sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta;

21) odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej albo powzięciu przez emitenta informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji;

22) powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej;

23) umieszczeniu wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie o KRS;

24) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub w razie stwierdzenia, że przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką, a pozostały jego majątek oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, ogłoszeniu upadłości, złożeniu podania o otwarcie postępowania układowego, otwarciu postępowania układowego, odrzuceniu podania o dopuszczenie do zawarcia układu, odmowie dopuszczenia do zawarcia układu, zawieszeniu postępowania układowego lub jego umorzeniu, uchyleniu układu, umorzeniu prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego, otwarciu postępowania likwidacyjnego oraz ukończeniu postępowania upadłościowego -- w odniesieniu do emitenta lub jednostki od niego zależnej;

25) sporządzeniu prognozy wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej, jeżeli emitent podjął decyzję o jej przekazaniu do wiadomości publicznej;

26) przyznaniu lub zmianie ratingu, dokonanego na zlecenie emitenta

-- z uwzględnieniem szczegółowego zakresu tych informacji, określonego w § 7--32.

2. W przypadku gdy jednostka zależna od emitenta jest spółką publiczną, obowiązek przekazania przez emitenta, w formie raportu bieżącego, informacji określonych w ust. 1, w zakresie obejmującym informacje o jednostce zależnej, uważa się za wykonany, jeżeli informacje te przekazała jednostka zależna.

§ 6. 1. Raporty bieżące przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu powinny być numerowane w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym, przy czym numeracja ta powinna uwzględniać informacje przekazywane przez emitenta na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

2. W przypadku konieczności skorygowania treści przesłanego raportu, numerem raportu będącego korektą powinien być numer raportu korygowanego, przy czym w treści korekty powinna znajdować się informacja, że jest to korekta, wraz ze wskazaniem jej zakresu w odniesieniu do pierwotnej treści raportu.

3. W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami, raporty bieżące powinny być numerowane w sposób ciągły, odrębnie dla każdego z subfunduszy.

§ 7. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu nabywającego lub zbywającego aktywa albo podmiotu, na którego aktywach ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe;

2) podstawowe dane o nabywającym -- osobie, na rzecz której dokonano zbycia, lub o zbywającym -- osobie, od której nabyto aktywa, albo osobie, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe;

3) datę i sposób nabycia lub zbycia aktywów albo datę i sposób ustanowienia hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego;

4) podstawową charakterystykę nabytych lub zbytych aktywów albo aktywów, na których ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe;

5) cenę, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa, albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta lub jednostki od niego zależnej;

6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi;

7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości;

8) w przypadku nabycia aktywów -- źródło finansowania nabycia aktywów;

9) w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części jego mienia, nieruchomości lub innych środków trwałych -- oznaczenie rodzaju działalności gospodarczej, w której dane aktywa były wykorzystywane przed ich nabyciem przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, oraz wskazanie, czy emitent lub jednostka od niego zależna planuje kontynuować ich dotychczasowy sposób wykorzystania, a jeżeli nie -- podanie planowanego sposobu wykorzystania nabytych aktywów;

10) w przypadku nabycia, zbycia lub obciążenia akcji (udziałów) ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach -- dodatkowo nazwę (firmę) jednostki, której akcje (udziały) są przedmiotem nabycia, zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym, ich udział w kapitale zakładowym tej jednostki oraz wartość nominalną tych aktywów i ich charakter jako długo- lub krótkoterminowej lokaty kapitałowej emitenta lub jednostki od niego zależnej, a także udział emitenta lub jednostki od niego zależnej w kapitale zakładowym i liczbie posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników jednostki, której akcje (udziały) były przedmiotem nabycia lub zbycia;

11) w przypadku gdy umowa nabycia, zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym aktywów o znacznej wartości jest umową z podmiotem powiązanym -- dodatkowo opis powiązań emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem zbywającym, nabywającym lub osobą, na rzecz której ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe, oraz szczegółowy opis warunków tej umowy.

§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu, którego zdarzenie dotyczy;

2) datę wystąpienia zdarzenia;

3) charakter zdarzenia;

4) opis utraconych aktywów;

5) wartość ewidencyjną i szacunkową wartość rynkową utraconych aktywów;

6) opis przewidywanych skutków utraty aktywów dla dalszej działalności gospodarczej emitenta lub jednostki od niego zależnej oraz grupy jednostek powiązanych emitenta;

7) oznaczenie kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości.

§ 9. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, raport bieżący zawiera:

1) datę zawarcia znaczącej umowy;

2) oznaczenie stron umowy;

3) oznaczenie przedmiotu umowy;

4) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów;

5) w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro, według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, na dzień zawarcia tej umowy -- określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar;

6) w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu -- zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający;

7) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę;

8) w przypadku zawarcia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, w okresie ostatnich 12 miesięcy, dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy -- informacje o łącznej wartości wszystkich tych umów oraz informacje określone w pkt 1--7, w odniesieniu do umowy o największej wartości.

§ 10. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, raport bieżący zawiera:

1) oznaczenie stron umowy;

2) oznaczenie przedmiotu umowy;

3) treść warunku lub termin realizacji umowy;

4) informację o spełnieniu się lub niespełnieniu wskazanego warunku wraz ze wskazaniem przyczyn.

§ 11. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5, raport bieżący zawiera:

1) oznaczenie stron umowy;

2) datę wypowiedzenia umowy, ze wskazaniem daty rozwiązania umowy;

3) oznaczenie przedmiotu umowy;

4) przyczyny rozwiązania umowy, ze wskazaniem strony wypowiadającej umowę;

5) opis przewidywanych skutków finansowych, wynikających z rozwiązania umowy, dla emitenta, jednostki od niego zależnej i grupy jednostek powiązanych emitenta.

§ 12. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, raport bieżący zawiera:

1) podstawę prawną nabycia papierów wartościowych;

2) liczbę nabytych lub zbytych papierów wartościowych;

3) przyczyny i cel nabycia lub zbycia papierów wartościowych;

4) średnią jednostkową cenę nabycia lub zbycia papieru wartościowego;

5) wskazanie wartości nominalnej akcji i ich udziału w kapitale zakładowym emitenta oraz określenie liczby głosów na walnym zgromadzeniu, odpowiadających nabytym lub zbytym akcjom emitenta -- w przypadku nabycia lub zbycia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną akcji własnych emitenta;

6) szczegółowe określenie rodzaju zagrożenia wraz z określeniem wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje -- w przypadku nabycia przez emitenta własnych akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej spółce, poważnej szkodzie.

§ 13. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 7, raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu, któremu zostało udzielone poręczenie lub gwarancja;

2) łączną kwotę kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania, które w całości lub w części zostało odpowiednio poręczone lub zabezpieczone gwarancją, wraz ze wskazaniem wysokości poręczenia lub gwarancji udzielonej przez emitenta;

4) warunki finansowe, na jakich poręczenie lub gwarancja zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczenia lub gwarancji;

5) charakter powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub pożyczkę.

§ 14. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 8, raport bieżący zawiera:

1) przedmiot postępowania;

2) wartość przedmiotu sporu;

3) datę wszczęcia postępowania;

4) oznaczenie stron wszczętego postępowania;

5) stanowisko emitenta.

§ 15. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9, raport bieżący zawiera:

1) datę rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego;

2) wysokość, a gdy znajduje to zastosowanie, również strukturę kapitału zakładowego po rejestracji jego zmiany;

3) ogólną liczbę głosów wynikającą ze wszystkich wyemitowanych akcji (udziałów), po zarejestrowaniu zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego;

4) w przypadku zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego jednostki zależnej od emitenta, w drodze wniesienia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną wkładów niepieniężnych -- dodatkowo wartość:

a) ewidencyjną aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych, w księgach rachunkowych emitenta lub jednostki od niego zależnej oraz ewentualnych rezerw lub odpisów aktualizujących, utworzonych w związku z tymi aktywami, wraz z informacją o podstawie ich utworzenia,

b) aktywów, po jakiej zostały one wniesione w formie wkładów niepieniężnych.

§ 16. 1. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 10, raport bieżący, z zastrzeżeniem ust. 3, zawiera:

1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby;

2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań, jak również treści uchwał właściwych organów emitenta, na mocy których dokonano zmiany praw z papierów wartościowych emitenta;

3) okres, na jaki zostało udzielone poręczenie lub gwarancja;

3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie -- w zakresie tych zmian;

4) w przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela -- dodatkowo:

a) liczbę akcji imiennych, które podlegały zamianie,

b) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta po dokonaniu zamiany;

5) w przypadku zmiany praw z akcji uprzywilejowanych w sposób inny niż poprzez liczbę przysługujących z nich głosów -- dodatkowo:

a) liczbę akcji, dla których zmienione zostały prawa,

b) określenie zmian praw z akcji;

6) w przypadku zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne uprzywilejowane -- dodatkowo:

a) liczbę akcji na okaziciela, które podlegały zamianie,

b) określenie rodzaju uprzywilejowania akcji imiennych po dokonaniu zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne uprzywilejowane,

c) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta po dokonaniu zamiany.

2. W przypadku emitenta obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych za zmianę praw z papierów wartościowych uważa się również zmianę oprocentowania obligacji.

3. W przypadku każdej zamiany obligacji zamiennych na akcje, których łączna wartość przekracza 5 % albo wielokrotność 5 % wartości, wyemitowanych pierwotnie przez emitenta obligacji zamiennych na akcje, emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, następujące informacje:

1) datę złożenia przez emitenta zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji na akcje;

2) liczbę akcji, które zostaną wydane w zamian za obligacje;

3) strukturę kapitału zakładowego po dokonaniu zamiany obligacji na akcje, z określeniem wysokości kapitału zakładowego emitenta i liczby głosów na jego walnym zgromadzeniu oraz udziału nowych akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta;

4) liczbę obligacji, które nie zostały zamienione na akcje.

§ 17. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 11, raport bieżący zawiera:

1) cel emisji obligacji, jeżeli został określony;

2) określenie rodzaju emitowanych obligacji;

3) wielkość emisji;

4) wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia;

5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji;

6) wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia;

7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia;

8) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;

9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;

10) w przypadku ustanowienia zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji -- wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki, dokonaną przez uprawnionego biegłego;

11) w przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje -- dodatkowo:

a) liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji -- w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji,

b) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta -- w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji;

12) w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa -- dodatkowo:

a) liczbę akcji przypadających na jedną obligację,

b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia,

c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.

§ 18. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 12, raport bieżący zawiera:

1) liczbę umorzonych papierów wartościowych;

2) liczbę głosów odpowiadających umorzonym akcjom;

3) określenie, czy umorzenie nastąpiło za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne), czy bez jego zgody (umorzenie przymusowe), a w przypadku gdy umorzenie przymusowe nastąpiło w wyniku ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie -- określenie tego zdarzenia;

4) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.

§ 19. 1. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 13, raport bieżący zawiera:

1) uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań;

2) sposób planowanego połączenia (przez przejęcie lub przez zawiązanie nowej spółki) wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej;

3) wskazanie podmiotów, które mają się połączyć, wraz z podstawową charakterystyką ich działalności.

2. W przypadku planowanego połączenia emitenta z innym podmiotem, przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlega również:

1) plan połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

2) sprawozdanie zarządu, sporządzone na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych;

3) pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

3. Emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, pisemne stanowisko zarządu i każdą jego zmianę, odnośnie do planowanego połączenia, wraz z jego uzasadnieniem, nie później niż na 2 dni robocze przed walnym zgromadzeniem mającym powziąć uchwałę o tym połączeniu.

§ 20. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14, raport bieżący zawiera:

1) sposób połączenia (przez przejęcie lub przez zawiązanie nowej spółki) wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

2) wskazanie podmiotów, które się połączyły, wraz z podstawową charakterystyką ich działalności;

3) datę wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio, spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia).

§ 21. 1. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 15, raport bieżący zawiera:

1) uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze podziału i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań;

2) sposób planowanego podziału (przez przejęcie, przez zawiązanie, przez przejęcie i zawiązanie lub przez wydzielenie) wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej.

1) plan podziału, sporządzony zgodnie z art. 534 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

2) pisemne sprawozdanie zarządu, sporządzone na podstawie art. 536 Kodeksu spółek handlowych;

3) pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie z art. 538 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

4) wniesione do planu podziału zastrzeżenia, o których mowa w art. 541 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

3. Emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, pisemne stanowisko zarządu i każdą jego zmianę, odnośnie do planowanego podziału, wraz z jego uzasadnieniem, nie później niż na 2 dni robocze przed walnym zgromadzeniem mającym powziąć uchwałę o tym podziale.

4. Emitent dołącza do raportu bieżącego, o którym mowa w ust. 2, strategię działania oraz plan finansowy obejmujący co najmniej analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres co najmniej 3 lat od dnia planowanego rozpoczęcia działalności.

§ 22. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16, raport bieżący zawiera:

1) sposób podziału (przez przejęcie, przez zawiązanie, przez przejęcie i zawiązanie lub przez wydzielenie) wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej;

2) wskazanie podmiotów, które powstały po podzieleniu, wraz z podstawową charakterystyką ich działalności;

3) datę wpisu nowo zawiązanej spółki do właściwego rejestru;

4) datę wpisów uchwały o podziale do właściwego rejestru;

5) datę wykreślenia spółki dzielonej z rejestru (dzień podziału).

§ 23. 1. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17, raport bieżący zawiera:

1) uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze przekształcenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań;

2) charakter planowanego przekształcenia, z określeniem jego podstawy prawnej;

3) planowane zmiany relacji przekształconego podmiotu z osobami trzecimi;

2. W przypadku planowanego podziału, przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlega również:

4) projekt umowy albo statutu podmiotu po przekształceniu.

2.  W przypadku planowanego przekształcenia, przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlega również:

1) plan przekształcenia, sporządzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 558 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

2) pisemna opinia biegłego rewidenta, sporządzona zgodnie z art. 559 § 4 Kodeksu spółek handlowych;

3) uchwała o przekształceniu, powzięta zgodnie z art. 562 Kodeksu spółek handlowych.

3. Emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, pisemne stanowisko zarządu i każdą jego zmianę, odnośnie do planowanego przekształcenia, wraz z jego uzasadnieniem, nie później niż na 2 dni robocze przed walnym zgromadzeniem mającym powziąć uchwałę o tym przekształceniu.

§ 24. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 18, raport bieżący zawiera:

1) określenie podstawy prawnej decyzji o przekształceniu;

2) określenie trybu i warunków przekształcenia, a w szczególności:

a) określenie rodzaju spółki handlowej, w którą przekształcił się emitent,

b) szacunkową wartość kapitałów własnych emitenta według stanu na dzień przekształcenia,

c) szacunkową wartość kapitałów własnych przekształconego podmiotu i sposób pokrycia kapitału zakładowego;

3) umowę albo statut przekształconego podmiotu;

4) datę wpisu spółki przekształconej do rejestru oraz wykreślenia z rejestru spółki przekształcanej (dzień przekształcenia).

§ 25. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 19, raport bieżący zawiera:

1) dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez właściwy organ emitenta, z którym ma zostać zawarta umowa o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, z określeniem:

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu,

b) podstawy uprawnień;

2) datę wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;

3) określenie, czy emitent korzystał z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a jeżeli tak, to w jakim zakresie;

4) określenie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wraz ze wskazaniem, że nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi;

5) określenie okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa.

§ 26. 1. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 20, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie, czy wypowiedzenie umowy wynika z decyzji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych czy z decyzji emitenta;

2) wskazanie przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta;

3) wskazanie organów zalecających lub akceptujących zmianę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;

4) opis rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i biegłym rewidentem, który w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, w okresie obowiązywania umowy, która podlega wypowiedzeniu, z zaznaczeniem sposobu ich rozstrzygnięcia.

2. Do raportu bieżącego, o którym mowa w ust. 1, emitent dołącza albo przekazuje niezwłocznie po jego uzyskaniu pismo podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i działającego w jego imieniu biegłego rewidenta, sporządzone na wniosek emitenta i adresowane do Komisji, w którym potwierdzają oni informacje podane w raporcie bieżącym lub odmawiają ich potwierdzenia.

§ 27. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 21, raport bieżący zawiera:

1) datę odwołania lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej albo powzięcia wiadomości przez emitenta o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji;

2) imię i nazwisko osoby zarządzającej lub nadzorującej;

3) dotychczas pełnioną funkcję w przedsiębiorstwie emitenta;

4) przyczyny odwołania lub rezygnacji, jeżeli przyczyny te zostały podane przez organ lub osobę podejmującą decyzję.

§ 28. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 22, raport bieżący zawiera:

1) datę powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej;

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej;

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta;

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

§ 29. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 23, raport bieżący zawiera dane dotyczące przedsiębiorstwa emitenta, zamieszczone w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie o KRS.

§ 30. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 24, raport bieżący zawiera:

1) w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości -- wskazanie sądu, do którego został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, wraz ze wskazaniem daty złożenia wniosku oraz podmiotu, który złożył ten wniosek;

2) w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub w razie stwierdzenia, że przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką, a pozostały jego majątek oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania -- wskazanie sądu, który oddalił ten wniosek, wraz ze wskazaniem przyczyny jego oddalenia;

3) w przypadku ogłoszenia upadłości -- wskazanie sądu, który ogłosił upadłość, wraz ze wskazaniem daty wydania postanowienia, daty jego uprawomocnienia oraz sędziego-komisarza i syndyka masy upadłości;

4) w przypadku złożenia podania o otwarcie postępowania układowego -- wskazanie sądu, do którego zostało złożone podanie o otwarcie postępowania układowego, wraz ze wskazaniem daty złożenia podania;

5) w przypadku otwarcia postępowania układowego -- wskazanie sądu, który otworzył postępowanie układowe, oraz daty jego otwarcia, a w przypadku, gdy postępowanie układowe łączy się z reorganizacją przedsiębiorstwa emitenta, należy wskazać również główne elementy programu naprawczego;

6) w przypadku odrzucenia podania o dopuszczenie do zawarcia układu -- wskazanie przyczyn odrzucenia przez sędziego-komisarza podania o dopuszczenie do zawarcia układu;

7) w przypadku odmowy zatwierdzenia układu -- wskazanie przyczyn odmowy przez sędziego-komisarza zatwierdzenia układu;

8) w przypadku zawieszenia postępowania układowego -- wskazanie daty wydania postanowienia i sądu, który zawiesił postępowanie układowe, wraz ze wskazaniem, czy zawieszenie postępowania nastąpiło na wniosek emitenta, oraz informacje o planowanych działaniach emitenta związanych z zawieszeniem postępowania;

9) w przypadku umorzenia postępowania układowego -- wskazanie daty wydania postanowienia i sądu, który umorzył postępowanie układowe, wraz ze wskazaniem, czy umorzenie postępowania nastąpiło na wniosek emitenta;

10) w przypadku gdy postępowanie układowe wiąże się z reorganizacją przedsiębiorstwa emitenta -- wskazanie głównych elementów programu naprawczego;

11) w przypadku uchylenia układu -- wskazanie przyczyn uchylenia układu;

12) w przypadku umorzenia prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego -- wskazanie organu, który prowadził postępowanie egzekucyjne, wraz ze wskazaniem tytułu do jej wszczęcia;

13) w przypadku otwarcia postępowania likwidacyjnego -- wskazanie osoby likwidatora oraz wskazanie sądu, do którego został złożony wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego, wraz ze wskazaniem daty złożenia tego wniosku albo wskazaniem daty podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki, albo wskazanie innej, określonej prawem, przyczyny otwarcia postępowania likwidacyjnego, wraz z podaniem dnia jej zaistnienia;

14) w przypadku ukończenia postępowania upadłościowego -- postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego.

§ 31. 1. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 25, raport bieżący zawiera:

1) prognozowane wyniki;

2) okres, którego prognoza dotyczy;

3) podstawy i istotne założenia tej prognozy;

4) sposób monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników;

5) okresy, w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywał ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny.

2. Emitent przekazuje niezwłocznie, w formie raportu bieżącego, korektę prognozy zawartej w raporcie bieżącym, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy co najmniej jedna z prognozowanych pozycji różni się o co najmniej 10 % w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie.

3.  Raport bieżący zawierający korektę prognozy przekazanej przez emitenta w ciągu danego roku obrotowego stanowi nową prognozę wyników emitenta.

4. Raport bieżący zawierający korektę prognozy zawiera wskazanie prognozowanej pozycji ulegającej korekcie oraz prognozowane wyniki po dokonaniu korekty.

§ 32. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 26, raport bieżący zawiera:

1) nazwę agencji przyznającej rating;

2) wskazanie przyznanego ratingu wraz z krótkim opisem;

3) w przypadku zmian wcześniej przyznanego ratingu -- wskazanie przyczyn zmiany ratingu.

Rozdział 3

Szczególne przypadki przekazywania raportów bieżących

§ 33. 1. W przypadku zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych, emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

2) daty przydziału papierów wartościowych;

3) liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

5) liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;

6) liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

7) ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane);

8) liczby osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

9) liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

12) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty

-- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

13) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

2. W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami informacje wymienione w ust. 1 podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu.

§ 34. 1. W przypadku dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportów bieżących, informacji o:

1) rejestracji papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie wraz z określeniem daty rejestracji;

2) dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, wraz z określeniem daty dopuszczenia, liczby dopuszczonych papierów wartościowych oraz ich serii;

3) ustaleniu daty pierwszego notowania papierów wartościowych emitenta w obrocie na rynku oficjalnych notowań giełdowych;

4) ustaleniu daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji papierów wartościowych emitenta, wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, z papierami wartościowymi emitenta będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku;

5) wykluczeniu papierów wartościowych emitenta z obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych przez spółkę prowadzącą ten rynek, wraz z określeniem daty wykluczenia, liczby wykluczonych papierów wartościowych oraz ich serii, albo o wystąpieniu zdarzenia, w następstwie którego papiery wartościowe utraciły status papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z określeniem daty wystąpienia zdarzenia, liczby tych papierów wartościowych oraz ich serii.

2. W przypadku odmowy dopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, emitent jest obowiązany do przekazania w formie raportu bieżącego informacji o odmowie dopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych wraz z określeniem daty niedopuszczenia, liczby niedopuszczonych papierów wartościowych oraz ich serii.

§ 35. 1. W przypadku notowania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta, jest on obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportów bieżących, przetłumaczonych na język polski, informacji ujawnianych zgodnie z przepisami obowiązującymi na tych rynkach regulowanych, na których są notowane jego papiery wartościowe, wyłącznie w przypadku, gdy zakres tych informacji jest szerszy od zakresu informacji przekazywanych na podstawie przepisów prawa polskiego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane równocześnie z przekazaniem ich na rynkach regulowanych, na których są notowane papiery wartościowe emitenta.

3. Po dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji na temat źródeł prawa regulujących przekazywanie informacji do publicznej wiadomości na danym rynku regulowanym oraz do przekazywania informacji o istotnych zmianach tych przepisów.

4. Emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany dodatkowo do przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji dotyczących rozpoczęcia i zakończenia postępowania, prowadzonego przez organy nadzoru nad rynkiem regulowanym, na którym papiery wartościowe przez niego wyemitowane są przedmiotem obrotu, związanego z wypełnianiem przez niego obowiązków informacyjnych wraz z określeniem zakresu tego postępowania oraz podjętej decyzji w przedmiotowej sprawie.

§ 36. 1. W przypadku emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego siedziba znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wyemitowane przez niego papiery wartościowe tego samego rodzaju są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w jednym z krajów członkowskich lub w jednym z krajów należących do OECD, przez wypełnienie obowiązków informacyjnych, określonych rozporządzeniem, w zakresie przekazywania raportów bieżących i okresowych, rozumie się przekazywanie do publicznej wiadomości, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez tego emitenta raportów bieżących i okresowych, przekazywanych przez niego na rynkach, na których są notowane jego papiery wartościowe.

2. Do raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych, przekazywanych zgodnie z ust. 1, dołącza się dodatkowo oświadczenia, o których mowa odpowiednio w § 95 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz § 96 ust. 1 pkt 5 i 6, chyba że oświadczenia takie zostały zawarte w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym.

3. Raporty bieżące i raporty okresowe, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez emitenta do publicznej wiadomości, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, równocześnie z przekazaniem ich na zagranicznym rynku regulowanym, na którym są notowane jego papiery wartościowe.

4. Raporty bieżące i okresowe, o których mowa w ust. 1, w przypadku emitenta, którego papiery wartościowe są notowane na rynku regulowanym w kraju członkowskim lub w jednym z krajów należących do OECD, mogą być przekazywane w języku angielskim. W przypadku raportów bieżących raporty te powinny zostać uzupełnione o krótkie podsumowanie ich zasadniczej treści w języku polskim. W przypadku raportów okresowych raporty te powinny zawierać, przetłumaczone na język polski, pozycje tabel zawierające podstawowe informacje dotyczące sytuacji finansowej emitenta. Pełna treść raportów bieżących i okresowych, przetłumaczona na język polski, powinna zostać przekazana przez emitenta do publicznej wiadomości, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 5 dni w przypadku raportów bieżących oraz nie dłuższym niż trzy tygodnie w przypadku raportów okresowych.

§ 37. 1. W przypadku zawarcia przez emitenta umowy z domem depozytowym, na podstawie której będzie przeprowadzony program emisji kwitów depozytowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z akcjami dopuszczonymi do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, emitent jest obowiązany do przekazania raportu bieżącego, zawierającego:

1) datę zawarcia umowy;

2) przewidywany termin rozpoczęcia wystawiania kwitów depozytowych;

3) liczbę akcji objętych programem emisji kwitów depozytowych wraz z liczbą głosów na walnym zgromadzeniu, które z nich wynikają;

4) liczbę uczestniczących w programie emisji kwitów depozytowych akcji przypadających na jeden kwit depozytowy oraz przewidywaną łączną liczbę wystawionych kwitów depozytowych;

5) cele, które emitent chce osiągnąć w związku z programem emisji kwitów depozytowych;

6) istniejące ograniczenia w przenoszeniu własności kwitów depozytowych;

7) określenie rynku regulowanego, na którym planuje się notowania kwitów depozytowych;

8) nazwę (firmę) domu depozytowego.

2. W przypadku istotnych zmian informacji określonych w ust. 1, emitent jest obowiązany do ich przekazania w formie raportu bieżącego.

3. Emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportów bieżących, przetłumaczonych na język polski, informacji ujawnianych zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym dopuszczone zostały do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych kwity depozytowe, wystawione na podstawie akcji wyemitowanych przez emitenta, wyłącznie w przypadku, gdy zakres tych informacji jest szerszy od zakresu informacji przekazywanych na podstawie przepisów prawa polskiego.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, są przekazywane równocześnie z przekazaniem ich na rynkach regulowanych, na których są notowane kwity depozytowe.

5. Po dopuszczeniu do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do przekazania w trybie i formie raportu bieżącego informacji na temat źródeł prawa regulujących przekazywanie informacji do publicznej wiadomości na danym rynku regulowanym oraz do przekazywania informacji o istotnych zmianach tych przepisów.

6. Emitent jest obowiązany dodatkowo do przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji dotyczących rozpoczęcia lub zakończenia postępowania, prowadzonego przez organy nadzoru nad rynkiem regulowanym w kraju, w którym kwity depozytowe wystawione na podstawie akcji wyemitowanych przez emitenta są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, związanego z wypełnianiem obowiązków informacyjnych, wraz z określeniem zakresu tego postępowania oraz podjętej decyzji w przedmiotowej sprawie.

§ 38. 1. W przypadku wystawienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwitów depozytowych, w związku z papierami wartościowymi wyemitowanymi poza tym terytorium i notowanymi na rynku regulowanym w kraju członkowskim lub na rynku regulowanym w kraju należącym do OECD, przez wypełnianie obowiązków informacyjnych określonych przepisami rozporządzenia rozumie się przekazywanie przez emitenta będącego domem depozytowym wyłącznie informacji bieżących i okresowych, które są przekazywane do publicznej wiadomości przez emitenta bazy zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym są notowane na rynku regulowanym wyemitowane przez niego papiery wartościowe, będące podstawą wystawienia kwitów depozytowych.

2. W przypadku dopuszczenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta bazy, o którym mowa w ust. 1, na więcej niż jednym rynku, emitent będący domem depozytowym jest obowiązany do przekazywania do publicznej wiadomości, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich informacji przekazywanych przez emitenta bazy do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami obowiązującymi na tych rynkach, na których są notowane papiery wartościowe emitenta bazy.

3. Raporty bieżące i okresowe, o których mowa w ust. 1, w przypadku wystawiania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwitów depozytowych na podstawie umowy z emitentem bazy, mającym siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego papiery wartościowe są notowane na rynku regulowanym w kraju członkowskim lub w kraju należącym do OECD, stanowiącej podstawę przeprowadzenia programu kwitów depozytowych, są przekazywane do publicznej wiadomości, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta będącego domem depozytowym równocześnie z przekazaniem ich na zagranicznym rynku regulowanym, na którym są notowane jego papiery wartościowe. W pozostałych przypadkach raporty bieżące i okresowe, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane do publicznej wiadomości przez emitenta będącego domem depozytowym, niezwłocznie po ich przekazaniu do publicznej wiadomości w kraju, gdzie papiery emitenta bazy zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub są notowane na rynku regulowanym.

4. Raporty bieżące i okresowe, o których mowa w ust. 1, w przypadku emitenta bazy, którego papiery wartościowe są notowane na rynku regulowanym w kraju członkowskim lub w kraju należącym do OECD, mogą być przekazywane w języku angielskim. Treść tych raportów, przetłumaczona na język polski, powinna zostać przekazana przez emitenta będącego domem depozytowym do publicznej wiadomości, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 5 dni w przypadku raportów bieżących oraz nie dłuższym niż trzy tygodnie w przypadku raportów okresowych.

5. W przypadku wystawienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwitów depozytowych, w związku z papierami wartościowymi wyemitowanymi i notowanymi na rynku regulowanym w kraju niebędącym państwem członkowskim lub państwem należącym do OECD, emitent będący domem depozytowym jest obowiązany do przekazywania, przetłumaczonych na język polski, informacji w zakresie przewidzianym dla emitentów papierów wartościowych, dopuszczonych w Rzeczypospolitej Polskiej do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, oraz dodatkowo informacji, przetłumaczonych na język polski, ujawnianych zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym zostały dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych papiery wartościowe, będące podstawą wystawienia kwitów depozytowych, wyłącznie gdy zakres tych informacji jest szerszy od zakresu informacji przekazywanych na podstawie przepisów prawa polskiego. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Emitent będący domem depozytowym jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji o istotnych zmianach umowy, zawartej przez emitenta bazy z domem depozytowym, o przeprowadzeniu programu emisji kwitów depozytowych, w związku z papierami wartościowymi wyemitowanymi i notowanymi na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej --w przypadku gdy taka umowa została zawarta.

§ 39. 1. Jeżeli emitentem papierów wartościowych, dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, jest spółka akcyjna, to dodatkowo przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlegają:

1) data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia wraz z jego szczegółowym porządkiem obrad oraz data i godzina, do której należy składać imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu, wraz ze wskazaniem miejsca, w którym należy je złożyć;

2) w przypadku zamierzonej albo dokonanej zmiany statutu -- dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść proponowanych albo dokonanych zmian oraz:

a) w przypadku gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian emitent podjął decyzję o sporządzeniu projektu nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem jego nowych lub zmienionych postanowień -- treść nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem jego nowych lub zmienionych postanowień,

b) w przypadku gdy emitent sporządził tekst jednolity statutu uwzględniający jego zmiany -- treść tekstu jednolitego statutu;

3) treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych z punktu widzenia podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej;

4) ogłoszenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia wraz z określeniem daty jego wznowienia;

5) treść uchwał powziętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, wraz z informacją o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, oraz informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły;

6) wniesienie powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia oraz wydanie przez sąd wyroku w sprawie, jak również termin stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały bądź oddalenia powództwa;

7) wszystkie decyzje dotyczące deklaracji wypłat lub wstrzymania wypłat zaliczki na poczet przewidywanych dywidend oraz wypłat lub wstrzymania wypłat dywidend lub odsetek od papierów wartościowych;

8) udzielone akcjonariuszowi, na podstawie art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych, informacje wynikające z zobowiązania przez sąd rejestrowy zarządu emitenta do udzielenia akcjonariuszowi, który zgłosił sprzeciw do protokołu w sprawie odmowy ujawnienia żądanej na walnym zgromadzeniu informacji, oraz informacje, do których ogłoszenia emitent został zobowiązany, na podstawie art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przez sąd rejestrowy, a które zostały udzielone innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

2. W przypadku walnego zgromadzenia, na którym jest planowane powzięcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta ze środków spółki, jeżeli ostatnie sprawozdanie finansowe przypada na dzień bilansowy co najmniej na sześć miesięcy przed dniem walnego zgromadzenia, emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji określonych w art. 442 § 2 Kodeksu spółek handlowych, które powinny być przedstawione na tym zgromadzeniu.

§ 40. Emitent, który wprowadził do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych papiery wartościowe oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym, jeżeli obrót tymi papierami będzie się odbywać lub odbywa się wyłącznie między inwestorami kwalifikowanymi, jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, wyłącznie informacji w zakresie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 6 i 12, § 33 ust. 1 pkt 6, 7, 11 i 12 oraz w § 39.

§ 41. Emitent, który wprowadził do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych jedynie obligacje,

jest obowiązany do przekazania, z zastrzeżeniem § 42, w formie raportu bieżącego, wyłącznie informacji:

1) mających wpływ na jego zdolność wywiązywania się z zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji;

2) o zamiarze wprowadzenia zmiany, mającej wpływ na prawa posiadaczy obligacji, do aktu założycielskiego, umowy spółki albo statutu;

3) o niedojściu emisji do skutku z powodu nieosiągnięcia progu emisji;

4) o zmianie banku-reprezentanta lub istotnej zmianie umowy łączącej emitenta z bankiem-reprezentantem;

5) o znaczącej zmianie przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego w związku z emisją, z określeniem przyczyn tej zmiany, z uwzględnieniem:

a) zniszczenia w wyniku zdarzeń losowych obiektów, na których ustanowiono hipotekę dla zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji,

b) zmniejszenia wartości obiektów określonych w lit. a,

c) utraty lub istotnego zmniejszenia wartości przedmiotów majątkowych lub praw, które stanowią zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji;

6) o nabyciu przez emitenta obligacji w celu ich umorzenia;

7) o zawiadomieniu obligatariuszy przez bank-reprezentanta o zaistnieniu okoliczności stanowiących naruszenie obowiązków emitenta wobec obligatariuszy;

8) o zastosowaniu przez bank-reprezentanta środków mających na celu ochronę praw obligatariuszy wraz z ich wskazaniem;

9) o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania likwidacyjnego -- w przypadku gdy emitentem jest spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

10) o zmianie praw z papierów wartościowych, wraz ze wskazaniem:

a) papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby,

b) podstaw prawnych podjętych działań, jak również treści uchwał właściwych organów emitenta, na mocy których dokonano zmiany praw z papierów wartościowych emitenta,

c) pełnego opisu praw z papierów wartościowych przed i po zmianie -- w zakresie zmian,

d) ewentualnie wskazania osób lub ich grup, na których korzyść zmieniono prawa z papierów wartościowych

-- przy czym, w przypadku obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, za zmianę praw z papierów wartościowych uważa się również zmianę oprocentowania obligacji;

11) o każdej zamianie obligacji zamiennych, których łączna wartość przekracza 5 % albo wielokrotność 5 % wartości wyemitowanych pierwotnie przez emitenta obligacji zamiennych na akcje, wraz ze wskazaniem:

a) daty złożenia przez emitenta zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji na akcje,

b) liczby akcji, które zostaną wydane w zamian za obligacje,

c) struktury kapitału zakładowego po dokonaniu zamiany obligacji na akcje, z określeniem wysokości kapitału zakładowego emitenta i liczby głosów na jego walnym zgromadzeniu oraz udziału nowych akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta,

d) liczby obligacji, które nie zostały zamienione na akcje;

12) wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 11 i 26 oraz § 33--35.

§ 42. Emitent, który wprowadził do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych jedynie obligacje przychodowe, jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego, wyłącznie informacji, o których mowa w § 41 pkt 1--10 i 12, oraz:

1) sprawozdania zawierającego dane o sumie przychodów z przedsięwzięcia, które zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji tych obligacji lub innych przedsięwzięć określonych przez emitenta, o kwotach wypłaconych obligatariuszom oraz emitentowi w okresie od poprzedniej wypłaty świadczeń z rachunku bankowego, który jest przeznaczony wyłącznie do gromadzenia środków z tego przedsięwzięcia, oraz omówienie struktury przychodów z przedsięwzięcia i struktury kosztów ponoszonych przez emitenta na utrzymanie przedsięwzięcia w okresie od poprzedniej wypłaty obligatariuszom świadczeń -- co najmniej na dwa tygodnie przed każdym terminem wypłaty świadczeń z obligacji, jednak nie rzadziej niż raz w roku;

2) informacji o zbyciu lub obciążeniu składników majątkowych przedsięwzięcia, które zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji obligacji lub innych przedsięwzięć, określonych przez emitenta;

3) informacji o zmianie systemu opłat, z którego pochodzą przychody przedsięwzięcia, które zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji tych obligacji.

§ 43. 1. Emitent będący funduszem, z zastrzeżeniem ust. 5, jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, wyłącznie informacji, o których mowa w § 33--36, oraz informacji o:

1) nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną;

2) utracie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów o znacznej wartości;

3) zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy;

4) spełnieniu się lub niespełnieniu warunku dotyczącego zawartej przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej;

5) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu znaczącej umowy, zawartej przez fundusz lub przez jednostkę od niego zależną;

6) udzieleniu przez fundusz lub przez jednostkę od niego zależną poręczenia lub gwarancji, jeżeli wartość poręczenia lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % wartości aktywów netto funduszu lub kapitałów własnych tej jednostki;

7) wezwaniu funduszu lub jednostki od niego zależnej do spełnienia świadczenia przed terminem jego wymagalności, określonym w znaczącej umowie zawartej przez fundusz lub jednostkę od niego zależną;

8) wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności funduszu lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % wartości aktywów netto funduszu lub kapitałów własnych tej jednostki;

9) wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny;

10) dotyczących błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny;

11) dotyczących zawarcia umowy, której przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz o istotnych warunkach zawartej umowy;

12) zmianie praw z papierów wartościowych emitenta;

13) zamiarze podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych;

14) dokonaniu podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych;

16) wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych, z wyłączeniem funduszu portfelowego;

17) zamiarze wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;

18) wypłacie dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;

19) wypowiedzeniu umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu przez depozytariusza lub fundusz;

20) rozpoczęciu działania rady inwestorów;

21) zmianie w składzie rady inwestorów, w tym zawieszeniu i wznowieniu działania rady inwestorów;

22) wyznaczeniu daty zgromadzenia inwestorów wraz z przytoczeniem treści uchwały towarzystwa funduszy inwestycyjnych w tej sprawie;

23) wyrażeniu zgody przez zgromadzenie inwestorów na emisję obligacji;

24) powzięciu uchwały o rozwiązaniu funduszu przez radę inwestorów albo zgromadzenie inwestorów;

25) zamiarze likwidacji subfunduszu;

26) likwidacji subfunduszu;

27) zmianach w składzie zespołu rzeczoznawców majątkowych;

28) zmianie składu portfela funduszu portfelowego;

29) zawarciu umowy poręczenia lub gwarancji wypłaty określonej kwoty pieniężnej, o której mowa w art. 184 ust. 1 ustawy o funduszach, albo jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu;

30) zawarciu umowy zobowiązującej do nabycia puli wierzytelności lub umowy o subpartycypację, o której mowa w art. 185 ust. 6 ustawy o funduszach, albo jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu;

31) zawarciu umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności, o której mowa w art. 191 pkt 3 ustawy o funduszach, albo jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu;

32) niezatwierdzeniu przez zgromadzenie inwestorów rocznego sprawozdania finansowego;

33) zajściu zdarzenia, które zgodnie z odrębnymi przepisami jest przesłanką rozwiązania funduszu;

34) odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji;

35) powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz;

15) zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, z wyłączeniem funduszu portfelowego;

36) przyznaniu lub zmianie ratingu, dokonanego na zlecenie funduszu;

37) wyborze przez właściwy organ funduszu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania lub przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych funduszu;

38) wypowiedzeniu przez fundusz, towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszem albo przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, umowy o dokonanie badania lub przeglądu, albo umowy o inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych funduszu, zawartej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszu;

39) podjęciu decyzji o zamiarze przejścia na stosowanie MSR wraz ze wskazaniem planowanej daty tego przejścia;

40) innych zdarzeniach, których obowiązek podania do publicznej wiadomości przewiduje statut funduszu, jeżeli statut funduszu przewiduje taki tryb przekazywania informacji.

2. W przypadku funduszy z wydzielonymi subfunduszami, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1--19, 30--32 oraz 35--36, podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu, którego dotyczy zdarzenie.

3. W przypadku gdy fundusz jest emitentem obligacji, jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, także co najmniej informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 11 oraz § 41 pkt 1--8 i 10.

4. Emitent będący funduszem w likwidacji nie podlega obowiązkom informacyjnym, o których mowa w ust. 1--3, od dnia zakończenia notowań certyfikatów inwestycyjnych w obrocie na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

5. Emitent będący funduszem przekazuje informację o przyznaniu ratingu, o której mowa w ust. 1 pkt 36, jeżeli uzna ją za potrzebną dla dokonania właściwej oceny jego sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej.

§ 44. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 1, raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu nabywającego lub zbywającego aktywa albo podmiotu, na którego aktywach ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe;

2) podstawowe dane o nabywającym -- osobie, na rzecz której dokonano zbycia, lub o zbywającym -- osobie, od której nabyto aktywa, albo osobie, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe;

3) datę i sposób nabycia lub zbycia aktywów albo datę i sposób ustanowienia hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego;

4) podstawową charakterystykę nabytych lub zbytych aktywów albo aktywów, na których ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe;

5) cenę, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa, albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej;

6) charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi;

7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości -- w przypadku jednostki zależnej od funduszu;

8) w przypadku nabycia aktywów -- źródło finansowania nabycia aktywów;

9) w przypadku gdy umowa nabycia, zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym aktywów o znacznej wartości jest umową z podmiotem powiązanym -- dodatkowo opis powiązań funduszu lub jednostki od niego zależnej z podmiotem zbywającym, nabywającym lub osobą, na rzecz której ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe, oraz szczegółowy opis warunków tej umowy.

§ 45. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 2, raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu, którego zdarzenie dotyczy;

2) datę wystąpienia zdarzenia;

3) opis zdarzenia;

4) wskazanie i opis utraconych aktywów;

5) wartość ewidencyjną i szacunkową wartość godziwą utraconych aktywów;

6) opis przewidywanych skutków utraty aktywów dla dalszej działalności funduszu lub jednostki od niego zależnej;

7) oznaczenie kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości -- w przypadku jednostki zależnej od funduszu.

§ 46. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 3, raport bieżący zawiera:

1) datę zawarcia lub zmiany znaczącej umowy;

2) oznaczenie stron umowy;

3) oznaczenie przedmiotu umowy;

4) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów;

5) w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro, według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień zawarcia tej umowy -- określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar;

6) w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu -- zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący, czy zawieszający;

7) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę -- w przypadku jednostki zależnej od funduszu;

8) w przypadku zawarcia przez fundusz lub jednostkę od niego zależną z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, w okresie ostatnich 12 miesięcy, dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy -- informacje o łącznej wartości wszystkich tych umów oraz informacje określone w pkt 1--7 w odniesieniu do ostatniej umowy;

9) w przypadku zmiany znaczącej umowy albo ostatniej umowy, o której mowa w pkt 8 -- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy albo w treści ostatniej umowy, o której mowa w pkt 8.

§ 47. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 4, raport bieżący zawiera:

1) oznaczenie stron umowy;

2) oznaczenie przedmiotu umowy;

3) treść warunku lub termin realizacji umowy;

4) informację o spełnieniu się lub niespełnieniu wskazanego warunku wraz ze wskazaniem przyczyn.

§ 48. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 5, raport bieżący zawiera:

1) oznaczenie stron umowy;

2) datę wypowiedzenia umowy, ze wskazaniem daty rozwiązania umowy;

3) oznaczenie przedmiotu umowy;

4) przyczyny rozwiązania umowy, ze wskazaniem strony wypowiadającej umowę;

5) opis przewidywanych skutków finansowych wynikających z rozwiązania umowy dla funduszu lub jednostki od niego zależnej.

§ 49. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 6, raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu, któremu zostało udzielone poręczenie lub gwarancja;

2) łączną kwotę kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania, które w całości lub w części zostało odpowiednio poręczone lub zabezpieczone gwarancją, wraz ze wskazaniem wysokości poręczenia lub gwarancji udzielonej przez fundusz;

3) okres, na jaki zostało udzielone poręczenie lub gwarancja;

4) warunki finansowe, na jakich poręczenie lub gwarancja zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia funduszu lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczenia lub gwarancji;

5) charakter powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub pożyczkę.

§ 50. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 7, raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu, w wyniku działań którego fundusz lub jednostka od niego zależna została wezwana do spełnienia świadczenia przed terminem jego wymagalności;

2) działania podjęte w stosunku do funduszu lub jednostki od niego zależnej celem wyegzekwowania realizacji jego zobowiązań;

3) wartość zobowiązań funduszu lub jednostki od niego zależnej, które zostały postawione w stan natychmiastowej wymagalności;

4) datę wezwania funduszu lub jednostki od niego zależnej do spełnienia świadczenia przed terminem jego wymagalności;

5) przyczyny i podstawę prawną wezwania funduszu lub jednostki od niego zależnej do spełnienia świadczenia przed terminem jego wymagalności;

6) termin wymagalności.

§ 51. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 8, raport bieżący zawiera:

1) przedmiot postępowania;

2) wartość przedmiotu sporu;

3) datę wszczęcia postępowania;

4) oznaczenie stron wszczętego postępowania.

§ 52. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 9, raport bieżący zawiera:

1) datę wyceny;

2) wartość aktywów netto;

3) wartość aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny;

4) poprzednią wartość aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny.

§ 53. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 10, raport bieżący zawiera:

1) datę błędnej wyceny;

2) wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny oraz wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny;

3) przyczyny powstania błędu w wycenie;

4) sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny.

§ 54. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 11, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie stron oraz daty zawarcia umowy;

2) liczbę, rodzaj papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem transakcji zawartej w ramach umowy, o której mowa w pkt 1, oraz nazwę (firmę) emitenta tych papierów lub praw;

3) cenę papieru wartościowego lub prawa majątkowego będącego przedmiotem transakcji oraz wartość transakcji;

4) przyczynę zawarcia transakcji.

§ 55. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 12, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie papierów wartościowych funduszu, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby;

2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań, jak również treści uchwał właściwych organów funduszu, na mocy których dokonano zmiany praw z papierów wartościowych emitenta;

3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie -- w zakresie tych zmian;

4) ewentualne wskazanie osób lub ich grup, na których korzyść zmieniono prawa z papierów wartościowych.

§ 56. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 13, raport bieżący zawiera:

1) planowaną datę oraz sposób dokonania podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych;

2) przyczyny powzięcia zamiaru podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych.

§ 57. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 14, raport bieżący zawiera:

1) datę podziału albo połączenia;

2) liczbę certyfikatów przed podziałem albo połączeniem i po podziale lub połączeniu;

3) wartość aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny przed i po podziale lub połączeniu.

§ 58. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 15, raport bieżący zawiera:

1) planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych;

2) informację o miejscach, gdzie możliwe będzie złożenie zlecenia wykupienia certyfikatów.

§ 59. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 16, raport bieżący zawiera:

1) datę rozpoczęcia i zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych;

2) liczbę certyfikatów inwestycyjnych:

a) przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania,

b) pozostałą po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych;

3) wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

§ 60. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 17, raport bieżący zawiera:

1) planowaną datę dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;

2) podstawę prawną oraz uzasadnienie podjęcia decyzji o wypłacie dochodów lub przychodów ze zbycia lokat.

§ 61. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 18, raport bieżący zawiera:

1) datę dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;

2) określenie kwoty podlegającej wypłacie;

3) określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów funduszu;

4) opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny;

5) wskazanie składników lokat, z którymi związana była wypłata przychodów ze zbycia lokat.

§ 62. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 19, raport bieżący zawiera:

1) datę wypowiedzenia umowy;

2) przewidywany termin rozwiązania umowy;

3) przyczyny wypowiedzenia umowy przez fundusz albo przez depozytariusza.

§ 63. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 20, raport bieżący zawiera:

1) datę wystąpienia zdarzenia;

2) wskazanie członków rady inwestorów, z podaniem:

a) imion i nazwisk -- w przypadku osób fizycznych,

b) nazw (firm), siedzib i adresów -- w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

3) procent zablokowanych certyfikatów inwestycyjnych na rachunkach papierów wartościowych każdego z członków rady inwestorów.

§ 64. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 21, raport bieżący zawiera:

1) datę wystąpienia zdarzenia;

2) wskazanie nowego członka rady inwestorów lub członka, który przestał wchodzić w skład rady inwestorów, z podaniem:

a) imienia i nazwiska -- w przypadku osoby fizycznej,

b) nazwy (firmy), siedziby i adresu -- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

3) procent zablokowanych certyfikatów inwestycyjnych na rachunkach papierów wartościowych każdego z członków rady inwestorów.

§ 65. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 22, raport bieżący zawiera:

1) wyznaczoną datę zgromadzenia inwestorów;

2) przytoczenie treści uchwały towarzystwa.

§ 66. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 23, raport bieżący zawiera datę powzięcia uchwały wraz z przytoczeniem treści uchwały i jej uzasadnienia.

§ 67. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 24, raport bieżący zawiera datę powzięcia uchwały wraz z przytoczeniem treści uchwały i jej uzasadnienia.

§ 68. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 25, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia likwidacji subfunduszu;

2) wskazanie przesłanek likwidacji subfunduszu;

3) planowany harmonogram likwidacji subfunduszu.

§ 69. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 26, raport bieżący zawiera:

1) datę rozpoczęcia likwidacji subfunduszu;

2) zmiany w harmonogramie likwidacji subfunduszu;

3) datę zakończenia likwidacji subfunduszu.

§ 70. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 27, raport bieżący zawiera:

1) rodzaj i datę wystąpienia zdarzenia;

2) imiona, nazwiska i adresy rzeczoznawców, którzy przestali wchodzić w skład zespołu, oraz imiona, nazwiska i adresy nowych rzeczoznawców;

3) przyczyny zaprzestania pracy w zespole rzeczoznawców;

4) imiona, nazwiska i adresy rzeczoznawców majątkowych wchodzących w skład zespołu po dokonaniu zmian w składzie zespołu.

§ 71. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 28, raport bieżący zawiera:

1) datę wystąpienia zdarzenia;

2) przyczyny wystąpienia zdarzenia;

3) wskazanie składników portfela, których dotyczyły zmiany.

§ 72. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 29, raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu, z którym zawarto, wypowiedziano albo rozwiązano umowę;

2) datę zawarcia, wypowiedzenia albo rozwiązania umowy;

3) przyczyny wypowiedzenia albo rozwiązania umowy;

4) łączną wartość kwoty pieniężnej, której wypłata została odpowiednio poręczona lub zabezpieczona gwarancją;

5) okres, na jaki zostało udzielone poręczenie lub gwarancja;

6) warunki finansowe, na jakich poręczenie lub gwarancja zostały udzielone;

7) charakter powiązań istniejących pomiędzy funduszem a podmiotem, z którym zawarto, wypowiedziano albo rozwiązano umowę.

§ 73. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 30, raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu, z którym zawarto, wypowiedziano albo rozwiązano umowę;

2) datę zawarcia, wypowiedzenia albo rozwiązania umowy;

3) przyczyny wypowiedzenia albo rozwiązania umowy;

4) przedmiot umowy;

5) charakter powiązań istniejących pomiędzy funduszem a podmiotem, z którym zawarto, wypowiedziano albo rozwiązano umowę.

§ 74. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 31, raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu, z którym zawarto, wypowiedziano albo rozwiązano umowę;

2) datę zawarcia, wypowiedzenia albo rozwiązania umowy;

3) przyczyny wypowiedzenia albo rozwiązania umowy;

4) przedmiot umowy;

5) charakter powiązań istniejących pomiędzy funduszem a podmiotem, z którym zawarto, wypowiedziano albo rozwiązano umowę.

§ 75. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 32, raport bieżący zawiera datę powzięcia uchwały wraz z przytoczeniem treści uchwały i jej uzasadnienia.

§ 76. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 33, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie przesłanki rozwiązania funduszu;

2) datę otwarcia likwidacji funduszu.

§ 77. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 34, raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko oraz wskazanie pełnionej funkcji;

2) przyczyny odwołania lub rezygnacji;

3) datę odwołania lub rezygnacji.

§ 78. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 35, raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko powoływanej osoby;

2) opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;

3) datę powołania.

§ 79. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 36, raport bieżący zawiera:

1) nazwę agencji przyznającej rating;

2) wskazanie przyznanego ratingu wraz z krótkim opisem;

3) w przypadku zmian wcześniej przyznanego ratingu -- wskazanie przyczyn zmiany ratingu.

§ 80. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 37, raport bieżący zawiera:

1) dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o badanie lub przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych funduszu, z określeniem:

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu,

b) podstawy uprawnień;

2) datę wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;

3) określenie, czy fundusz korzystał z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a jeżeli tak, to w jakim zakresie;

4) określenie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wraz ze wskazaniem, że nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi;

5) określenie okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa.

§ 81. 1. W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 38, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie, czy wypowiedzenie umowy wynika z decyzji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, czy z decyzji funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

2) wskazanie przypadków dotyczących rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych lub opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych funduszu;

3) wskazanie organów zalecających lub akceptujących zmianę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;

4) opis rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu, dotyczących przedmiotu i zakresu badania lub przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i biegłym rewidentem, który w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywał badania lub przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych funduszu, w okresie obowiązywania umowy, która podlega wypowiedzeniu, z zaznaczeniem sposobu ich rozstrzygnięcia.

2. Przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlega również pismo podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i działającego w jego imieniu biegłego rewidenta, sporządzone na wniosek funduszu i adresowane do Komisji, w którym potwierdzają oni informacje podane w raporcie bieżącym lub odmawiają ich potwierdzenia -- dołączone do raportu bieżącego, o którym mowa w ust. 1, albo przekazane niezwłocznie po otrzymaniu tego pisma przez fundusz.

§ 82. 1. Emitent będący bankiem, w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, jest obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji o podjętych przez właściwy organ nadzoru decyzjach dotyczących:

1) zalecenia zwiększenia funduszy własnych banku;

2) nakazania wstrzymania wypłat z zysku lub wstrzymania tworzenia nowych jednostek organizacyjnych;

3) ograniczenia zakresu działalności banku;

4) uchylenia zezwolenia na utworzenie banku lub podjęcia przez ten organ decyzji o likwidacji banku;

5) zlecenia uzupełnienia lub ponownego opracowania programu postępowania naprawczego;

6) zatwierdzenia programu naprawczego;

7) ustanowienia kuratora nadzorującego wykonanie programu naprawczego;

8) ustanowienia, na czas postępowania naprawczego, zarządu komisarycznego;

9) podjęcia decyzji o przejęciu banku przez inny bank, za zgodą banku przejmującego.

2. W przypadku ustanowienia zarządu komisarycznego obowiązki określone w rozporządzeniu wykonuje ten zarząd.

3. Emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do przekazywania informacji w zakresie określonym w rozporządzeniu, z wyłączeniem informacji o imionach i nazwiskach oraz nazwach (firmach) kredytobiorców, których przekazanie skutkowałoby naruszeniem tajemnicy bankowej, o której mowa w art. 104 ustawy Prawo bankowe.

§ 83. 1. Emitent będący zakładem ubezpieczeń, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jest obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji o:

1) wydaniu przez właściwy organ nadzoru decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń;

2) wydaniu przez właściwy organ nadzoru zezwolenia na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, aktywów innych niż aktywa określone w art. 154 ust. 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz warunkach dopuszczalności uznawania wskazanych w zezwoleniu aktywów za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;

3) podjęciu przez właściwy organ nadzoru, w stosunku do emitenta będącego zakładem ubezpieczeń, działań polegających na:

a) zobowiązaniu go do przedłożenia planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych w zakresie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -- w przypadku określonym w art. 187 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

b) zobowiązaniu go do przedłożenia do zatwierdzenia planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych -- w przypadku określonym w art. 187 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

c) wyznaczeniu mu terminów na przedłożenie planów, o których mowa w art. 187 ust. 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, lub na przywrócenie prawidłowych stosunków finansowych lub wypłacalności -- w przypadku określonym w art. 187 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

d) zakazaniu mu swobodnego rozporządzania aktywami, ograniczeniu zakresu jego działalności lub zakazaniu mu dokonywania wypłat z zysku -- w przypadku określonym w art. 187 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

e) zażądaniu od niego przedłożenia programu naprawczego -- w przypadku określonym w art. 187 ust. 8 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

f) zobowiązaniu go do utrzymywania w okresie objętym programem naprawczym środków własnych na poziomie wyższym niż wymagany margines wypłacalności;

4) ustanowieniu u emitenta zarządu komisarycznego;

5) zawarciu przez emitenta z innym zakładem ubezpieczeń umowy o przeniesienie portfela ubezpieczeń oraz o zatwierdzeniu tej umowy przez właściwy organ nadzoru.

2. W przypadku ustanowienia zarządu komisarycznego obowiązki określone w rozporządzeniu wykonuje ten zarząd.

3. Emitent będący zakładem ubezpieczeń jest obowiązany do przekazywania informacji w zakresie określonym w rozporządzeniu, z wyłączeniem informacji o imionach i nazwiskach albo nazwach (firmach) ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, których przekazanie skutkowałoby naruszeniem tajemnicy ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 19 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

§ 84. 1. Emitent będący jednostką samorządu terytorialnego albo zagraniczną jednostką terytorialną jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, wyłącznie informacji:

1) wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 12 i 19--22 oraz w § 41 i 42;

2) o ustanowieniu nowych istotnych źródeł dochodów emitenta lub zniesieniu dotychczasowego istotnego źródła dochodów, z określeniem wpływu tego zdarzenia na dochody budżetu jednostki;

3) o zmniejszeniu kapitałów własnych banku lub międzynarodowej instytucji finansowej, udzielającej gwarancji, poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 10 000 000 euro;

4) o zniesieniu jednostki samorządu terytorialnego, poręczającej za zobowiązania wynikające z obligacji, z podaniem podmiotu, który przejął ciążące na niej zobowiązania z tytułu poręczenia;

5) o zmianie rodzaju zabezpieczenia lub podmiotu zabezpieczającego wierzytelności wynikające z obligacji, w tym również ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia na żądanie banku-reprezentanta;

6) o wszczęciu postępowania zmierzającego do ustanowienia zarządu komisarycznego i komisarza rządowego oraz o ustanowieniu zarządcy komisarycznego i komisarza rządowego;

7) o negatywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub o półrocznym sprawozdaniu z przebiegu wykonywania budżetu;

8) o uchwaleniu budżetu z określeniem ogólnej sumy dochodów i planowanych wydatków emitenta oraz o sposobie pokrycia deficytu budżetowego lub o nieuchwaleniu budżetu w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku budżetowego, z określeniem skutków tego zdarzenia dla jednostki samorządu terytorialnego;

9) o stwierdzeniu przez regionalną izbę obrachunkową nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części, z określeniem skutków tego zdarzenia dla jednostki samorządu terytorialnego;

10) o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub o ogłoszeniu upadłości banku obsługującego budżet emitenta, z oceną ewentualnego wpływu tego zdarzenia na realizację wykonania budżetu emitenta oraz na zdolność emitenta do realizacji zaciągniętych zobowiązań;

11) o wszczęciu postępowania zmierzającego do zniesienia jednostki samorządu terytorialnego oraz o zniesieniu emitenta, z podaniem, kto przejął ciążące na niej zobowiązania wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych.

2. W przypadku ustanowienia zarządu komisarycznego obowiązki określone w rozporządzeniu wykonuje komisarz rządowy.

§ 85. 1. Emitent będący międzynarodową instytucją finansową, innym państwem niż Rzeczpospolita

Polska lub bankiem hipotecznym emitującym wyłącznie listy zastawne jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, wyłącznie informacji:

1) o przyznaniu lub zmianie ratingu, dokonanego na zlecenie emitenta, z podaniem:

a) nazwy (firmy) wyspecjalizowanej instytucji, która przyznała lub zmieniła rating dla emitenta lub wyemitowanych przez niego dłużnych papierów wartościowych,

b) oceny, jaka została przyznana emitentowi,

c) miejsca przyznanej oceny w skali ocen wyspecjalizowanej instytucji jej dokonującej,

d) daty przyznania ratingu;

2) o podjęciu decyzji o zmianie praw z papierów wartościowych i dokonaniu tej zmiany, z podaniem zakresu zmian i praw po zmianie;

3) wskazanych w § 37--40.

2. Emitent będący innym państwem niż Rzeczpospolita Polska jest obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji o przyjęciu budżetu na nowy rok budżetowy.

3. Emitent będący bankiem hipotecznym emitującym wyłącznie listy zastawne jest obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji o:

1) zamiarze wprowadzenia do statutu zmiany mającej wpływ na prawa posiadaczy listów zastawnych;

2) łącznej kwocie nominalnych wartości wyemitowanych listów zastawnych, jakie znajdowały się w obrocie na ostatni dzień roku obrotowego;

3) jego łącznej kwocie wierzytelności i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, emitent będący bankiem hipotecznym przekazuje do publicznej wiadomości w dniu ich przekazania do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rozdział 4

Raporty okresowe przekazywane przez emitenta papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań gietdowych

§ 86. 1. Emitent jest obowiązany do przekazywania, z zastrzeżeniem ust. 2--11 i § 87, raportów okresowych:

1) kwartalnych;

2) półrocznych;

3) rocznych.

2. Emitent będący jednostką dominującą jest obowiązany dodatkowo do przekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego, skonsolidowanego raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu rocznego, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

3. W przypadku emitenta będącego podmiotem zagranicznym przekazanie raportów okresowych nie jest wymagane, jeżeli emitent ten przekazuje skonsolidowane raporty okresowe i nie sporządza sprawozdań finansowych, przy czym odpowiednie wyjaśnienie należy zamieścić jako dodatkową treść raportu bieżącego, o którym mowa w § 100.

4. Emitent będący jednostką samorządu terytorialnego albo zagraniczną jednostką terytorialną jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych wyłącznie w formie raportów rocznych.

5. Emitent będący międzynarodową instytucją finansową jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych wyłącznie w formie raportów rocznych.

6. Emitent będący innym państwem niż Rzeczpospolita Polska jest obowiązany do przekazywania wyłącznie raportów rocznych, zawierających podstawowe informacje dotyczące wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy.

7. Emitent będący bankiem hipotecznym, wprowadzającym do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych wyłącznie listy zastawne, jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych wyłącznie w formie raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych, w zakresie określonym dla emitentów będących bankami, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

8. Emitent wprowadzający do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych wyłącznie obligacje, z wyjątkiem emitenta obligacji zamiennych na akcje, który przekazuje raporty okresowe zgodnie z ust. 1 i 2, jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych w formie raportów półrocznych oraz raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

9. Emitent, który wprowadził do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych papiery wartościowe oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym, jeżeli obrót tymi papierami będzie się odbywać lub odbywa się wyłącznie między inwestorami kwalifikowanymi, jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych w formie raportów półrocznych i raportów rocznych oraz skonsolidowanych raportów półrocznych i skonsolidowanych raportów rocznych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

10. Emitent, o którym mowa w ust. 9, będący jednocześnie podmiotem zagranicznym, którego akcje są notowane na rynku regulowanym w kraju należącym do OECD i jednocześnie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, może zastąpić raporty, o których mowa w ust. 9, raportami wskazanymi w § 36.

11. Emitent będący funduszem w likwidacji nie podlega:

1) obowiązkowi informacyjnemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 -- od dnia zakończenia notowań certyfikatów inwestycyjnych w obrocie na rynku oficjalnych notowań giełdowych;

2) obowiązkom informacyjnym, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 -- od dnia rozpoczęcia likwidacji.

§ 87. 1. Emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do przekazywania odrębnego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym kwartalnej informacji finansowej, zawierającej, z zastrzeżeniem ust. 2, informacje określone w § 91 ust. 1--3, ust. 4 zdanie wstępne i ust. 7, oraz pod warunkiem przekazania, w formie raportu bieżącego, oświadczenia o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających tę kwartalną informację finansową.

2. W przypadku stosowania MSR kwartalna informacja finansowa zawiera odpowiednio informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone zgodnie z MSR.

3. Przekazanie skonsolidowanego raportu kwartalnego, o którym mowa w ust. 1, następuje w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 100, nie później jednak niż w terminie określonym do przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego.

4. Emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do przekazywania odrębnego raportu półrocznego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym skróconego półrocznego sprawozdania finansowego, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania, zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat (ogólny rachunek zysków i strat oraz techniczny rachunek ubezpieczeń -- w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń), zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku stosowania MSR skrócone półroczne sprawozdanie finansowe zawiera odpowiednio informacje, o których mowa w ust. 4, sporządzone zgodnie z MSR.

6. Sprawozdania i odpowiednio oświadczenia zarządu lub osoby zarządzającej mogą być sporządzone w formie jednego dokumentu.

7. Raporty podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu mogą być sporządzone w formie jednego dokumentu.

8. Przekazanie skonsolidowanego raportu półrocznego, o którym mowa w ust. 4, następuje w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 100, nie później jednak niż w terminie określonym do przekazania raportu półrocznego, przy czym termin 7 dni, o którym mowa w § 98 ust. 6, należy liczyć od dnia otrzymania przez emitenta raportu z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 88. 1. Emitent z siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sporządza sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości lub MSR, a skonsolidowane sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z MSR, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Emitent wyłącznie dłużnych papierów wartościowych, o którym mowa w ust. 1, sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości lub MSR.

3. Emitent lub emitent bazy z siedzibą w państwie członkowskim, innym niż Rzeczpospolita Polska, lub w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego sporządza sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z krajowymi przepisami o rachunkowości, a skonsolidowane sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z rozporządzeniem 1606/2002, a w przypadku gdy nie ma ono zastosowania -- zgodnie z krajowymi przepisami o rachunkowości, dotyczącymi emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

4. Emitent lub emitent bazy z siedzibą w państwie niebędącym Rzeczpospolitą Polską, państwem członkowskim lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego sporządza, z zastrzeżeniem ust. 5, sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z krajowymi przepisami o rachunkowości, MSR lub innymi standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, a skonsolidowane sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z MSR lub innymi standardami uznawanymi w skali międzynarodowej.

5. Emitent wyłącznie dłużnych papierów wartościowych, o którym mowa w ust. 4, sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z krajowymi przepisami o rachunkowości, MSR lub innymi standardami uznawanymi w skali międzynarodowej.

6.  W przypadku zastosowania przez emitenta, o którym mowa w ust. 4, 5 i 7, krajowych standardów rachunkowości:

1) sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz dane porównywalne powinny zawierać, odpowiednio, co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;

2) należy wskazać i objaśnić istotne różnice, dotyczące przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, między tymi sprawozdaniami i danymi porównywalnymi a sprawozdaniami i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub innymi standardami uznawanymi w skali międzynarodowej.

7. Fundusz inwestycyjny sporządza sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z krajowymi przepisami o rachunkowości albo MSR.

8. Badanie i odpowiednio przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza podmiot uprawniony do badania, zgodnie z polskimi przepisami i normami zawodowymi.

9. Badanie i odpowiednio przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 3, przeprowadza podmiot uprawniony do badania, zgodnie z przepisami stosowanymi w państwie członkowskim lub państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Badanie i odpowiednio przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, przeprowadza podmiot uprawniony do badania, zgodnie z krajowymi przepisami, ISA lub US GAAS.

§ 89. 1. W przypadku gdy dane finansowe zamieszczone w raporcie okresowym zostały sporządzone w innej walucie niż złoty lub euro, emitent ma obowiązek przeliczenia co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania finansowego na złote i euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu, oraz określenia w raporcie okresowym średnich kursów wymiany ustalanych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której został oryginalnie sporządzony raport okresowy, w stosunku do złotego i euro, w szczególności kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem, kursu średniego w każdym okresie obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem, a w uzasadnionych przypadkach -- obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego oraz najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie.

2. Informacje finansowe podlegające przeliczeniu i ujawnieniu w raportach okresowych przelicza się na złote lub euro według następujących zasad:

1) poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski;

2) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach -- obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego.

§ 90. Skrócone sprawozdania finansowe, kwartalne informacje okresowe i skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe, a także sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, będące składnikami kwartalnych i półrocznych raportów oraz skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych raportów, sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, mającymi zastosowanie przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego emitenta za rok obrotowy, którego dotyczą te śródroczne sprawozdania lub informacje finansowe.

§91.1. Raport kwartalny zawiera, odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności, dane za kwartał roku obrotowego objęty tym raportem oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego roku obrotowego w formie skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego, zawierającego co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat (ogólny rachunek zysków i strat oraz techniczny rachunek ubezpieczeń -- w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń), zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, w zakresie określonym odpowiednio w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. Dane sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów.

2. Przy wszystkich danych zawartych w skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne:

1) w przypadku bilansu -- przedstawiające stan na koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego bieżący kwartał oraz stan na koniec poprzedniego roku obrotowego i analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego,

2) w przypadku rachunku zysków i strat (ogólnego rachunku zysków i strat oraz technicznego rachunku ubezpieczeń) oraz rachunku przepływów pieniężnych -- za analogiczne kwartały poprzedniego roku obrotowego,

3) w przypadku zestawienia zmian w kapitale własnym -- za poprzedni rok obrotowy oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały poprzedniego roku obrotowego

-- sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za kwartały bieżącego roku obrotowego.

3. W przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego należy dodatkowo, w skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, zamieścić wyjaśnienie, na czym polegała zmiana, uzasadnić jej dokonanie i podać jej wpływ na wynik finansowy i kapitał własny.

4. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, będące składnikiem raportu kwartalnego, zawiera informację dodatkową, przedstawiającą informację o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w szczególności informację o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów oraz:

1) zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących;

2) opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe;

3) objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie;

4) informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych;

5) informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane;

6) wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta;

7) informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

5. W przypadku stosowania MSR kwartalne sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji skróconej, której zakres został określony w tych standardach.

6. Raport kwartalny zawiera dodatkowo:

1) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro);

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

3) wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności;

4) stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych;

5) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego;

6) zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób;

7) wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności -- ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania;

8) informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro -- jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do umowy o największej wartości, z przedstawieniem informacji o:

a) podmiocie, z którym została zawarta transakcja,

b) powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,

c) przedmiocie transakcji,

d) istotnych warunkach transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów;

9) informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji -- łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem:

a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,

b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,

c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,

d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,

e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki;

10) inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta;

11) wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

7. W przypadku emitenta będącego narodowym funduszem inwestycyjnym skrócone sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie kwartalnym zawiera dodatkowo zestawienie portfela inwestycyjnego, obejmujące co najmniej: zmiany wartości bilansowej składników portfela inwestycyjnego, zbywalność składników portfela inwestycyjnego, udziały wiodące oraz akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych, zestawienie dłużnych papierów wartościowych oraz informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, z wyłączeniem danych porównawczych, w zakresie określonym odpowiednio w rozporządzeniu o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

8. W przypadku gdy skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, raport kwartalny zawiera odpowiednio opinię o badaniu lub raport z przeglądu tego skróconego sprawozdania finansowego.

9.  Do skonsolidowanego raportu kwartalnego ust. 1--8 stosuje się odpowiednio. W przypadku wymogów określonych w ust. 4 dodatkowo należy przedstawić informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty branżowe lub geograficzne, określone zgodnie z MSR, w zależności od tego, który podział segmentów jest podziałem podstawowym.

§ 92. 1. Raport kwartalny emitenta będącego funduszem zawiera dane za kwartał roku obrotowego objęty tym raportem oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego roku obrotowego w formie kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego, a w przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami -- odpowiednio w formie kwartalnego połączonego sprawozdania finansowego z dołączonymi kwartalnymi skróconymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi subfunduszy, sporządzonymi, w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości, w zakresie określonym odpowiednio w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo w raporcie kwartalnym zamieszcza się wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro). Dane sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i ustalania zobowiązań oraz pomiaru wyniku z operacji określonych na dzień bilansowy.

2.  Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe oraz kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy zawierają: wstęp, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w aktywach netto, noty objaśniające dotyczące polityki rachunkowości, zobowiązań i należności oraz informację dodatkową.

3. Przy wszystkich danych zawartych w kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym oraz w kwartalnym połączonym sprawozdaniu finansowym i dołączonych do niego kwartalnych skróconych jednostkowych sprawozdaniach finansowych subfunduszy prezentuje się dane porównywalne,

1)w przypadku bilansu i połączonego bilansu -- przedstawiające stan na koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego bieżący kwartał oraz stan na koniec poprzedniego roku obrotowego i analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego,

2) w przypadku rachunku wyniku z operacji, połączonego rachunku wyniku z operacji, rachunku przepływów pieniężnych oraz połączonego rachunku przepływów pieniężnych -- za analogiczne kwartały poprzedniego roku obrotowego,

3) w przypadku zestawienia zmian w aktywach netto oraz połączonego zestawienia zmian w aktywach netto -- za poprzedni rok obrotowy oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały poprzedniego roku obrotowego,

4) w przypadku zestawienia lokat w zakresie pozycji zagregowanych wymienionych w tabeli głównej oraz połączonego zestawienia lokat -- przedstawiające stan na koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego kwartał bieżącego roku obrotowego oraz stan na koniec poprzedniego roku obrotowego i analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego

-- sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za kwartały bieżącego roku obrotowego.

4. W przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i ustalania zobowiązań oraz pomiaru wyniku z operacji należy dodatkowo w kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym oraz w kwartalnym połączonym sprawozdaniu finansowym, z dołączonymi kwartalnymi skróconymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi subfunduszy, zamieścić wyjaśnienie, na czym polegała zmiana, uzasadnić jej dokonanie i podać jej wpływ na wynik z operacji i wartość aktywów netto.

5. W przypadku gdy kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, raport kwartalny zawiera odpowiednio opinię o badaniu lub raport z przeglądu tego kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego.

6. W przypadku stosowania MSR, kwartalne sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji skróconej, której zakres został określony w tych standardach.

§ 93. 1. Raport półroczny zawiera co najmniej:

1) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje półrocznego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro);

2) półroczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i poddane przeglądowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym:

a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się odpowiednio w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie albo, w przypadku emitenta będącego funduszem, w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych,

b) w przypadku stosowania MSR półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji pełnej, której zakres został określony w tych standardach;

3) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emitenta oraz zasad sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego, zwane dalej „półrocznym sprawozdaniem z działalności emitenta”, zawierające również opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;

4) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej, że wedle ich najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy (a w przypadku funduszu -- wynik z operacji), oraz że półroczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;

5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;

6) raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, a w przypadku emitenta będącego funduszem -- również oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, ze stanem faktycznym;

7) w przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami raporty podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu oraz półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy.

2. Przy wszystkich danych zawartych w półrocznym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za półrocze poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu i zestawienia zmian w kapitale własnym dodatkowo za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi dla półrocza bieżącego roku obrotowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku funduszu, subfunduszu oraz funduszu z wydzielonymi subfunduszami, przy wszystkich danych zawartych w półrocznym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne odpowiednio, w szczególności odnośnie do:

1) bilansu oraz połączonego bilansu -- co najmniej za poprzedni rok obrotowy;

2) rachunku wyniku z operacji, połączonego rachunku wyniku z operacji i rachunku przepływów pieniężnych oraz połączonego rachunku przepływów pieniężnych -- za co najmniej poprzedni rok obrotowy oraz półrocze co najmniej poprzedniego roku obrotowego;

3) zestawienia lokat w zakresie pozycji zagregowanych wymienionych w tabeli głównej, połączonego zestawienia lokat, zestawienia zmian w aktywach netto oraz połączonego zestawienia zmian w aktywach netto -- co najmniej za poprzedni rok obrotowy.

4. W przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego należy dodatkowo w sprawozdaniu finansowym zamieścić wyjaśnienie, na czym polegała zmiana, uzasadnić jej dokonanie i podać jej wpływ na wynik finansowy i kapitał własny.

5. W przypadku narodowego funduszu inwestycyjnego emitent może przedstawić zestawienie portfela inwestycyjnego wyłącznie za okres i na dzień, na który zostało sporządzone półroczne sprawozdanie finansowe, z wyłączeniem danych porównawczych.

§ 94. 1. Skonsolidowany raport półroczny zawiera co najmniej:

1) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro);

2) półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i poddane przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym:

a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie,

b) w przypadku stosowania MSR półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji pełnej, której zakres został określony w tych standardach;

3) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności grupy kapitałowej emitenta oraz zasad sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwane dalej „półrocznym sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej emitenta”, zawierające również opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;

4) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej, że wedle ich najlepszej wiedzy, półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;

5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;

6) raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Do skonsolidowanego raportu półrocznego § 93 ust. 2--5 stosuje się odpowiednio.

§ 95. 1. Raport roczny zawiera co najmniej:

1)  pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w zwięzły sposób, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy rok obrotowy, a w przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami -- również w odniesieniu do każdego subfunduszu, z określeniem adresatów raportu rocznego;

2) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro);

3) roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi; w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe sporządza się odpowiednio w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie albo, w przypadku emitenta będącego funduszem, w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych;

4) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, zwane dalej „sprawozdaniem z działalności emitenta”;

5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy (a w przypadku funduszu -- wynik z operacji), oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;

6) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;

7) opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zawierającą w odniesieniu do sprawozdania z działalności emitenta opinię, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają przepisy rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego, przy czym:

a) w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń -- dodatkowo opinię aktuariusza, jeżeli obowiązek uzyskania takiej opinii wynika z odrębnych przepisów,

b) w przypadku emitenta będącego funduszem -- dodatkowo oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, ze stanem faktycznym,

c) w przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami -- opinie i raporty podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego oraz jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy,

d) w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego dodatkowo w roku, w którym dokonano emisji obligacji -- opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości wykupu tych obligacji.

2. Przy wszystkich danych zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego, a w przypadku funduszu oraz subfunduszu w zestawieniu lokat wykazuje się wyłącznie dane porównywalne w zakresie pozycji zagregowanych, wymienionych w tabeli głównej.

3. W przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego należy dodatkowo w rocznym sprawozdaniu finansowym zamieścić wyjaśnienie, na czym polegała zmiana, uzasadnić jej dokonanie i podać jej wpływ na wynik finansowy i kapitał własny.

4. W przypadku narodowego funduszu inwestycyjnego emitent może przedstawić zestawienie portfela inwestycyjnego wyłącznie za okres i na dzień, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, z wyłączeniem danych porównawczych.

5. W przypadku wszystkich emitentów, sprawozdanie z działalności emitenta zawiera, z uwzględnieniem ust. 6--12:

1) informacje określone w przepisach o rachunkowości;

2) omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym;

3) opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony.

6. W przypadku emitenta prowadzącego działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również:

1) informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym;

2) informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem -- nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem;

3) informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji;

4) informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania;

5) opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro;

6) informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach;

7) informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta;

8) w przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem -- opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji;

9) objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok;

10) ocenę, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom;

11) ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności;

12) ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik;

13) charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej;

14) zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową;

15) zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta w ciągu ostatniego roku obrotowego, zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji;

16) wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie;

17) wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor -- oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym -- obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym;

18) w przypadku spółek kapitałowych -- określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie);

19) wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu;

20) informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy;

21) wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień;

22) informację o systemie kontroli programów akcji pracowniczych;

23) wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje emitenta;

24) informację o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa,

b) łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, należnego lub wypłaconego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz, jeżeli spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, z tytułu badania i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dotyczącego danego roku obrotowego,

c) pozostałej łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, należnego lub wypłaconego z innych tytułów niż określone w lit. b, dotyczącego danego roku obrotowego,

d) informacje określone w lit. b i c należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego.

7. W przypadku emitenta będącego bankiem, sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również:

1) informacje określone w ust. 6, z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej;

2) informacje o źródłach finansowania działalności operacyjnej banku, z wyszczególnieniem udziału poszczególnych czynności bankowych w finansowaniu działalności banku ogółem, z uwzględnieniem struktury terytorialnej;

3) informacje o liczbie i wartości wystawionych przez bank tytułów egzekucyjnych i wartości zabezpieczeń, ustanowionych na rachunkach lub aktywach kredytobiorców;

4) informacje o innych istotnych umowach pomiędzy bankiem a bankiem centralnym lub organami nadzoru;

5) informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, poręczeń i gwarancji, niedotyczących działalności operacyjnej banku, o wszystkich zobowiązaniach umownych wynikających z emitowanych dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, umowach o subemisje oraz gwarancjach udzielonych podmiotom od niego zależnym;

6) opis współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz charakterystykę polityki kredytowej banku;

7) charakterystykę aktywów i pasywów banku oraz opis głównych pozycji bilansu;

8) strukturę udzielonych kredytów;

9) strukturę posiadanych depozytów;

10) określenie przeciętnej podstawowej stopy procentowej stosowanej w banku dla depozytów i kredytów w ciągu roku obrotowego;

11) opis udzielonych przez bank gwarancji i poręczeń.

8. W przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń, sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również:

1) informacje określone w ust. 6, z uwzględnieniem specyfiki działalności zakładu ubezpieczeń;

2) informacje o strukturze portfela ubezpieczeń oraz o ogólnych warunkach ubezpieczeń, taryfach i wysokości stawek ubezpieczeniowych, stosowanych przez emitenta;

3) informacje o uzyskanych przez emitenta zezwoleniach udzielonych przez właściwy organ nadzoru, w tym związanych ze zmianami zasięgu terytorialnego lub rzeczowego zakresu działalności;

4) informacje o cofnięciu przez właściwy organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń;

5) informacje o ustanowieniu zarządu komisarycznego, z podaniem przyczyn oraz okresu, na jaki zarząd komisaryczny został ustanowiony;

6) informacje o zawarciu umowy ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia od pojedynczego ryzyka na udziale własnym przekraczającą 25 % łącznej wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i kapitału własnego;

7) opis zawartych przez zakład ubezpieczeń głównych umów reasekuracyjnych;

8) opis współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi;

9) przedstawienie aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, dotyczącej struktury sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, rentowności działalności lokacyjnej, wielkości kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, wielkości utworzonych na koniec roku obrotowego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, stanu pokrycia marginesu wypłacalności oraz kapitału gwarancyjnego środkami własnymi, jak również stanu pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych odpowiednimi aktywami, wraz z zestawieniem struktury aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz ich wysokości w porównaniu z limitami określonymi w odrębnych przepisach, oraz informacje o zgodzie udzielonej przez właściwy organ na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych innych aktywów, w tym znajdujących się za granicą.

9. W przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również informacje określone w ust. 6, z uwzględnieniem specyfiki działalności przedsiębiorstwa leasingowego, oraz dokładny opis charakteru umów zawieranych na oddanie w odpłatne użytkowanie aktywów trwałych.

10. W przypadku emitenta będącego narodowym funduszem inwestycyjnym lub funduszem sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również:

1) informacje określone w ust. 6, z uwzględnieniem specyfiki działalności narodowego funduszu inwestycyjnego lub funduszu, z wyłączeniem w przypadku emitenta będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym informacji wskazanych w ust. 6 pkt 17;

2) omówienie podstawowych zmian w portfelu inwestycyjnym narodowego funduszu inwestycyjnego lub lokatach funduszu, z opisem głównych inwestycji dokonanych w danym roku obrotowym oraz zmian w strukturze portfela (lokat);

3) omówienie polityki inwestycyjnej narodowego funduszu inwestycyjnego lub funduszu w raportowanym okresie wraz z analizą działań związanych z realizacją jego celu.

11. W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami, sprawozdanie z działalności emitenta sporządza się dla funduszu oraz osobno dla każdego subfunduszu.

12. W przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego albo zagraniczną jednostką terytorialną sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również informacje określone w ust. 6, z uwzględnieniem specyfiki ich działalności, oraz:

1) omówienie znaczących zmian w powierzchni lub przynależności do struktur administracyjnych oraz w podstawowych danych demograficznych;

2) omówienie znaczących zmian w powiązaniach organizacyjnych jednostki z innymi podmiotami;

3) omówienie znaczących zmian w aktywności gospodarczej na terenie jednostki;

4) omówienie znaczących zmian w stanie posiadania mienia;

5) opis zadań realizowanych przez jednostkę;

6) zmiany w organizacji świadczenia usług komunalnych;

7) określenie wydatków na poszczególne zadania realizowane przez jednostkę;

8) określenie dochodów ogółem budżetu jednostki;

9) ocenę efektywności uzyskiwania dochodów przez jednostkę oraz opis trybu i efektywności planowania budżetowego oraz wykonywania budżetu jednostki;

10) informacje o zaciągniętych przez emitenta zobowiązaniach z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, umów pożyczek, poręczeń i gwarancji, z określeniem ustanowionych zabezpieczeń z tytułu tych zobowiązań;

11) prognozę spłaty ciążących na emitencie zobowiązań;

12) opis perspektyw rozwoju jednostki oraz ocenę obecnej efektywności usług komunalnych z określeniem planów w zakresie ich rozwoju;

13) zmiany w zakresie zarządzania jednostką.

§ 96. 1. Skonsolidowany raport roczny zawiera:

1) pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w sposób zwięzły, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności grupy kapitałowej emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem adresatów skonsolidowanego raportu rocznego;

2) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro);

3) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi; w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym odpowiednio w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie;

4) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności grupy kapitałowej emitenta oraz zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwane dalej „sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej emitenta”;

5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń;

6) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;

7) opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zawierającą w odniesieniu do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta opinię, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają przepisy rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2.  Do skonsolidowanego raportu rocznego § 95 ust. 2--4 stosuje się odpowiednio.

3. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera, odpowiednio w odniesieniu do grupy kapitałowej emitenta, informacje określone w § 95 ust. 5--10 i w przepisach o rachunkowości, oraz:

1) charakterystykę struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności grupy kapitałowej emitenta;

2) ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach;

3) opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym;

4) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich przyczyn;

5) charakterystykę polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej emitenta;

6) opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.

Rozdział 5

Terminy przekazywania raportów bieżących i okresowych

§ 97. 1. Raport bieżący przekazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2--5, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta.

2. W przypadku, o którym mowa w § 33, raport bieżący przekazuje się w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży związanej z dopuszczeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

3. W przypadku, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt 1 oraz § 43 ust. 1 pkt 22, raport bieżący przekazuje się co najmniej na 22 dni przed terminem odpowiednio walnego zgromadzenia albo zgromadzenia inwestorów. W przypadku gdy zgromadzenie inwestorów jest zwoływane na żądanie uczestników funduszu, raport bieżący przekazuje się co najmniej na 8 dni przed terminem zgromadzenia inwestorów.

4. W przypadku, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt 2 lit. a, raport bieżący zawierający treść nowego tekstu jednolitego statutu przekazuje się w ciągu 24 godzin od momentu jego sporządzenia, a w przypadku gdy zmiany zawarte w nowym tekście jednolitym statutu muszą być wpisane do rejestru emitenta -- w ciągu 24 godzin od otrzymania postanowienia sądu w tej sprawie.

5. W przypadku, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt 3, raport bieżący przekazuje się co najmniej na 8 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

6. W przypadku, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt 5, raport bieżący przekazuje się w ciągu 24 godzin od powzięcia uchwał przez walne zgromadzenie.

§ 98. 1. Raport kwartalny przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 100, nie później jednak niż w terminie 35 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 87 ust. 3.

2. Raport kwartalny za ostatni kwartał roku obrotowego przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 100, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, z zastrzeżeniem § 87 ust. 3.

3.  Raport kwartalny emitenta będącego narodowym funduszem inwestycyjnym przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 100, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, z zastrzeżeniem § 87 ust. 3.

4. Skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 100, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.  Skonsolidowany raport kwartalny za ostatni kwartał roku obrotowego przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 100, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

6. Raport półroczny przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 100, niezwłocznie po wydaniu raportu z przeglądu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez emitenta oraz nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

7.  Raport półroczny emitenta będącego narodowym funduszem inwestycyjnym przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 100, niezwłocznie po wydaniu raportu z przeglądu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez emitenta oraz nie później niż w terminie czterech miesięcy od daty zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego.

8.  Raport półroczny emitenta będącego funduszem przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 100, niezwłocznie po wydaniu raportu z przeglądu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez emitenta oraz nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego.

9. Skonsolidowany raport półroczny przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 100, nie później jednak niż w terminie czterech miesięcy od daty zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego, którego dotyczy, z zastrzeżeniem § 87 ust. 8. Skonsolidowany raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego.

10. Raport roczny przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 100, niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który został sporządzony, a także nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym, z zastrzeżeniem ust. 11.

11. Raport roczny emitenta będącego funduszem przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 100, niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż cztery miesiące od dnia bilansowego, na który został sporządzony, a także nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych albo zgromadzenia inwestorów, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym.

12. Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej emitenta przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 100, niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia dokonującego zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta, zawartego w skonsolidowanym raporcie rocznym, a także nie później niż dwa miesiące od daty określonej jako dzień przekazania raportu rocznego emitenta.

13. W przypadku gdy koniec terminu przekazania raportu okresowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub dodatkowy dzień wolny od pracy, określony odrębnymi przepisami, termin ten upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

§ 99. 1. Przekazywanie raportu półrocznego i rocznego nie zwalnia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego.

2. W przypadku emitentów sporządzających raporty skonsolidowane:

1) przekazywanie raportów skonsolidowanych nie zwalnia z obowiązku przekazywania raportów jednostkowych, z zastrzeżeniem § 87;

2) przekazywanie skonsolidowanego raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu rocznego nie zwalnia z obowiązku przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego.

§ 100. 1. Emitent jest obowiązany określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych, z uwzględnieniem dni uznanych na podstawie odrębnych przepisów za dni wolne od pracy.

2. Zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego. Raport bieżący zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego może być przekazany nie później niż na dwa dni przed:

1) przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie oraz

2) datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym, o którym mowa w ust. 1, lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie.

3. W przypadku gdy w ciągu roku obrotowego emitenta obejmie obowiązek sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych, informacja o zmianie dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana co najmniej na dwa dni przed przekazaniem pierwszego skonsolidowanego raportu okresowego.

4. W przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych po raz pierwszy, raport bieżący, określający stałe daty przekazywania raportów okresowych, jest przekazywany co najmniej na 2 dni przed przekazaniem pierwszego raportu okresowego.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 101. 1. Do sporządzania raportów okresowych i skonsolidowanych raportów okresowych za okresy sprawozdawcze roku obrotowego rozpoczynającego się w 2004 r. mają zastosowanie dotychczasowe przepisy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisy § 2 ust. 1 pkt 16 i 45, § 86 ust. 3, § 87 ust. 6 i 7, § 88 ust. 3, 4 i 7 -- odnośnie do sprawozdań finansowych i danych porównywalnych, § 88 ust. 8--10, § 95 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz § 96 ust. 1 pkt 5 i 6 mogą mieć zastosowanie odpowiednio do raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych za rok obrotowy 2004.

§ 102. Przepisy rozporządzenia mają po raz pierwszy zastosowanie do raportów okresowych i skonsolidowanych raportów okresowych sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku obrotowego rozpoczynającego się w 2005 r., przekazywanych po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 103. Emitent, o którym mowa w § 88:

1) w ust. 2 -- sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z MSR począwszy od okresów sprawozdawczych roku obrotowego rozpoczynającego się w 2007 r.;

2) w ust. 5 -- sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z MSR lub innymi standardami uznawanymi w skali międzynarodowej począwszy od okresów sprawozdawczych roku obrotowego rozpoczynającego się w 2007 r.

§ 104. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.11)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej -- instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r. zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66 i Nr 184, poz. 1539.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691, z 2000 r. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 63, poz. 637, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 281, poz. 2775.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 551 i Nr 86, poz. 732.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438.

11) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463), które utraciło moc zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).