Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Kodeksy - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 133 poz. 848
  Kodeks postępowania w sprawach wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 125 poz. 874
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 111 poz. 765
  Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 89 poz. 589
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 43 poz. 277
  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 38 poz. 249
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 236 poz. 2008
  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 108 poz. 908
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 272 poz. 2690
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 113 poz. 986
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 157 poz. 1851
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 123 poz. 1353
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 92 poz. 1028
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 23 poz. 268
  Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, sporządzony w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 113 poz. 731
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: