Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, sporządzony w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r
Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, sporządzony w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2001 nr 23 poz. 268
Tytuł:Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, sporządzony w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r
Data ogłoszenia:2001-03-26
Data wejscia w życie:1995-08-12

268

PROTOKÓŁ

o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT,

sporządzony w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 13 lutego 1987 r. w Paryżu został sporządzony Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT w następującym brzmieniu:


 

Przekład

   
 

PROTOKÓŁ

 

PROTOCOL

 

PROTOCOLE

 

o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT

 

on the privileges and immunities of the European Telecommunications Satellite Organization (EUTELSAT)

 

sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT)

 

Państwa-Strony niniejszego protokołu:

 

The States Parties to this protocol:

 

Les Etats Parties au présent Protocole:

 

mając na względzie konwencję i Umowę eksploatacyjną Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, otwarte do podpisu w Paryżu dnia 15 lipca 1982 r., a w szczególności artykuły IV i XVII c) konwencji;

 

Having regard to the Convention and the Operating Agreement on the European Telecommunications Satellite Organization (EUTELSAT) opened for signature at Paris on 15 July 1982 and, in particular, to Articles IV and XVII c) of the Convention;

 

Considérant la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) et l'Accord d'exploitation ouverts à la signature à Paris le 15 juillet 1982 et, notamment, les articles IV et XVII, paragraphe c) de la Convention,

 

biorąc pod uwagę, że EUTELSAT zawarł umowę w sprawie swojej siedziby z Rządem Republiki Francuskiej dnia 15 listopada 1985 r.;

 

Taking Note that EUTELSAT has concluded a Headquarters Agreement with the Government of the French Republic on 15 November 1985;

 

Notant qu'EUTELSAT a conclu un Accord de siège avec le Gouvernement de la République Française le 15 novembre 1985,

 

zważywszy, że celem niniejszego protokołu jest ułatwienie realizacji celów EUTELSAT i zapewnienie skutecznego pełnienia jego funkcji;

 

Considering that the aim of this Protocol is to facilitate the achievement of the purpose of EUTELSAT and to ensure the efficient performance of its functions;

 

Considérant que l'objet du présent Protocole est de faciliter la réalisation de l'objectif d'EUTELSAT et de garantir la bonne exécution de ses fonctions,

 

uzgodniły, co następuje:

 

Have agreed as follows:

 

Sont convenus de ce qui suit:

     
 

Artykuł 1

 

Article 1

 

Article 1

 

Definicje

 

Definitions

 

Définitions

 

W rozumieniu niniejszego protokołu:

 

For the purposes of this Protocol:

 

Aux fins du présent Protocole:

 

a) termin „Konwencja oznacza Konwencję o utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, wraz z załącznikami, otwartą do podpisu w Paryżu dnia 15 lipca 1982 r.;

 

a) ”Convention” means the Convention establishing the European Telecommunications Satellite Organization (EUTELSAT), including its Annexes, opened for signature at Paris on 15 July 1982;

 

a) le terme „Convention7' désigne la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT), y compris ses Annexes, ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982;

b) wyrażenie „Umowa eksploatacyjna” oznacza Umowę eksploatacyjną dotyczącą Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, wraz z załącznikami, otwartą do podpisu w Paryżu dnia 15 lipca 1982 r.; b) ”Operating Agreement” means the Operating Agreement relating to the European Telecommunications Satellite Organization (EUTELSAT), including its Annexes, opened for signature at Paris on 15 July 1982; b) l'expression „Accord d'exploitation” désigne l'Accord d'exploitation relatif à l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT), y compris ses Annexes, ouvert à la signature à Paris le 15 juillet 1982;
c) termin „Strona Konwencji” oznacza państwo, wobec którego Konwencja weszła w życie lub jest stosowana w trybie tymczasowym; c) ”Party to the Convention” means a State for which the Convention is in force or has been provisionally applied; c) l'expression „Partie à la Convention” désigne un Etat à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur ou a été provisoirement appliquée;
d) termin „Strona siedziby Organizacji” oznacza Stronę Konwencji, na której terytorium EUTELSAT ustanowił swoją siedzibę; d) ”Headquarters Party” means the Party to the Convention in whose territory EUTELSAT has established its headquarters; d) l'expression „Partie abritant le siège” désigne la Partie à la Convention sur le territoire de laquelle EUTELSAT a établi son siège;
e) termin „Sygnatariusz” oznacza jednostkę służby telekomunikacyjnej lub Stronę, która podpisała umowę eksploatacyjną i wobec której umowa ta weszła w życie lub jest stosowana w trybie tymczasowym; e) ”Signatory” means the telecommnications entity or the Party that has signed the Operating Agreement and for which that Agreement is in force or has been provisionally applied; e) le terme „Signataire” désigne l'organisme de télécommunications ou la Partie qui a signé l'Accord d'exploitation et à l'égard duquel ledit Accord est entré en vigueur ou a été provisoirement appliqué;
f) termin „Strona protokołu” oznacza państwo, wobec którego protokół wszedł w życie; f) ”Party to the Protocol” means a State for which this Protocol is in force; f) l'expression „Partie au Protocole” désigne un Etat à l'égard duquel le présent Protocole est entré en vigueur;
g) wyrażenie „członek personelu” oznacza Dyrektora Generalnego oraz każdego innego członka personelu rekrutowanego przez EUTELSAT, który jest zatrudniony wyłącznie przez niego, opłacany przez niego i podlega jego przepisom dotyczącym personelu; g) ”Staff member” means the Director General and any other staff member recruited by EUTELSAT who is employed exclusively by it, paid by it, and is subject to its Staff Regulations; g) l'expression „membre du personnel” désigne le Directeur général et tout autre membre du personnel recruté par EUTELSAT qui est employé exclusivement par cette dernière, rémunéré par celle-ci et soumis à son Statut du personnel;
h) wyrażenie „przedstawiciele” oznacza przedstawicieli Stron Konwencji i Sygnatariuszy, w tym przewodniczących poszczególnych delegacji, ich zastępców oraz doradców; h) ”Representatives” means representatives of Parties to the Convention and of Signatories including their respective heads of delegation, their alternates and advisers; h) le terme „représentants” désigne les représentants des Parties à la Convention et les représentants des Signataires comprenant leurs chefs de délégation, suppléants et conseillers respectifs;
i) termin „archiwa” oznacza wszystkie akta należące lub przechowywane przez EUTELSAT, i) ”Archives” means all records belonging to or held by EUTELSAT such as documents, i) le terme „archives” désigne tous les dossiers appartenant à EUTELSAT ou détenus par elle,
   
takie jak dokumenty, korespondencja, rękopisy, fotografie, programy komputerowe, filmy i nagrania; correspondence, manuscripts, photographs, computer programs, films and recordings; tels que les documents, la correspondance, les manuscrits, les photographies, les programmes d'ordinateurs, les films et les enregistrements;
j) wyrażenie „funkcje urzędowe” oznacza działalność prowadzoną przez EUTELSAT zgodnie z jego celami określonymi w Konwencji; j) ”Official activities” means the activities carried out by EUTELSAT within the framework of its objectivies as defined in the Convention; j) l'expression „activités officielles” désigne les activités menées par EUTELSAT dans le cadre de ses objectifs tels qu'ils sont définis dans la Convention;
k) termin „ekspert” oznacza osobę inną niż członek personelu, powołaną do wykonania określonego zadania dla EUTELSAT lub w jego imieniu oraz na jego koszt; k) ”Expert” means a person, other than a staff member, appointed to carry out a specific task for or on behalf of EUTELSAT and at its expense; k) le terme „expert” désigne une personne, autre qu'un membre du personnel, nommée pour exécuter une tâche précise pour le compte ou au nom d'EUTELSAT et aux frais de cette dernière;
l) wyrażenie „odcinek łączności przestrzennej EUTELSAT” oznacza odcinek łączności przestrzennej, którego EUTELSAT jest właścicielem lub dzierżawcą, zgodnie z Konwencją; l) ”EUTELSAT Space Segment” means the space segment owned or leased by EUTELSAT as defined in the Convention; l) l'expression „secteur spatial d'EUTELSAT” désigne le secteur spatial dont EUTELSAT est propriétaire ou locataire tel que défini dans la Convention;
m) termin „majątek” oznacza wszystko, co może być przedmiotem prawa własności, włącznie z prawami wynikającymi z kontraktów; m) ”Property” means anything that can be the subject of a right of ownership, including contractual rights; m) le terme „biens” désigne tout ce qui peut faire l'objet d'un droit de propriété, y compris les droits contractuels;
n) wyrażenie „Dyrektor Generalny” oznacza Dyrektora Generalnego EUTELSAT. n) ”Director General” means the Director General of EUTELSAT. n) l'expression „Directeur général” désigne le Directeur général d'EUTELSAT.
 

Artykuł 2

 

Article 2

 

Article 2

 

Nienaruszalność archiwów

 

Inviolability of Archives

 

Inviolabilité des archives

 

Archiwa EUTELSAT są nienaruszalne, bez względu na to, gdzie się znajdują i kto je przechowuje.

 

The archives of EUTELSAT shall be inviolable wherever located and by whomsoever held.

 

Les archives d'EUTELSAT sont inviolables, où qu'elles se trouvent et quel qu'en soit le détenteur.

Artykuł 3

 

Article 3

 

Article 3

 

Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny EUTELSAT

 

Immunity of EUTELSAT from Jurisdiction and Execution

 

Immunité de juridiction et d'exécution d'EUTELSAT

 

1) EUTELSAT, wykonując swoje funkcje urzędowe, korzysta z immunitetu jurysdykcyjnego, z wyjątkiem następujących przypadków:

 

1) Eutelsat shall, in the exercise of its official activities, have immunity from jurisdiction except in the following cases:

 

1) EUTELSAT bénéficie, dans l'exercice de ses activités officielles, de l'immunité de juridiction, sauf dans les cas suivants:

 

a) kiedy Dyrektor Generalny, w szczególnym przypadku, wyraźnie uchyli taki immunitet;

 

a) where the Director General expressly waives such immunity in a particular case;

 

a) lorsque le Directeur général renonce expressément à ladite immunité dans un cas particulier;

b) kiedy zostało wniesione przez stronę trzecią powództwo cywilne o odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek wypadku spowodowanego przez kierującego pojazdem silnikowym lub innym środkiem transportu będącym b) where a civil action is brought by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or any other means of transport belonging to or operated on behalf of EUTELSAT, or in respect of a b) lorsqu'une action civile est intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou tout autre moyen de transport appartenante EUTELSAT ou circulant pour son compte,
     
własnością lub eksploatowanym przez EUTELSAT lub w przypadku udziału takiego pojazdu lub środka transportu w wykroczeniu drogowym; traffic offence involving such a vehicle or means of transport; ou en cas d'infraction à la réglementation routière intéressant le véhicule ou le moyen de transport précité;
c) w przypadku zajęcia, na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, wynagrodzeń i honorariów, w tym emerytur i rent, które EUTELSAT jest winien członkowi personelu lub byłemu członkowi personelu; c) for the attachment pursuant to the final order of a court of law, of the salaries and emoluments including pensions, owed by EUTELSAT to a staff member or a former staff member; c) pour la saisie, en exécution d'une décision juridictionnelle sans appel, des traitements et émoluments, y compris les pensions, dus par EUTELSAT à un membre ou à un ancien membre du personnel;
d) w przypadku roszczenia wzajemnego bezpośrednio związanego z postępowaniem sądowym wszczętym przez EUTELSAT; d) in respect of a counter-claim directly connected with judicial proceedings initiated by EUTELSAT; d) dans le cas d'une demande reconventionnelle directement liée à une action judiciaire intentée par EUTELSAT;
e) w celu wprowadzenia w życie postanowienia arbitrażowego wydanego na mocy artykułu XX Konwencji lub artykułu 20 umowy eksploatacyjnej. e) for the enforcement of an arbitration award made under Article XX of the Convention or Article 20 of the Operating Agreement. e) pour l'exécution d'une décision arbitrale rendue en vertu de l'article XX de la Convention ou de l'article 20 de l'Accord d'exploitation.
 

2) Niezależnie od ustępu 1) nie może być wniesiony żaden pozew przez Strony Konwencji, Sygnatariuszy czy osoby działające na rzecz uznania ich skargi albo na rzecz odrzucenia skargi przeciwko nim do sądów Stron tego protokołu, przeciwko EUTELSAT, odnoszący się do praw i obowiązków przyznanych na mocy Konwencji lub umowy eksploatacyjnej.

 

2) Nowithstanding paragraph 1), no action shall be brought in the courts of Parties to the Protocol against EUTELSAT by Parties to the Convention, Signatories or persons acting for or deriving claims from any of them, relating to rights or obligations under the Convention or Operating Agreement.

 

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1), aucune action ayant trait aux droits et obligations en vertu de la Convention ou de l'Accord d'exploitation ne peut être intentée contre EUTELSAT devant les tribunaux des Parties au présent Protocole par des Parties à la Convention, des Signataires ou des personnes agissant pour le compte de ceux-ci, ou faisant valoir des droits cédés par ceux-ci.

 

3) a) Odcinek łączności przestrzennej EUTELSAT, bez względu na to, gdzie się znajduje i w czyim jest posiadaniu, nie podlega żadnemu przeszukiwaniu, ograniczeniu, zarekwirowaniu, zajęciu, konfiskacie, wywłaszczeniu, sekwestracji lub egzekucji, niezależnie od tego, czy jest to postępowanie sądowe, administracyjne czy wykonawcze;

 

3) a) The EUTELSAT Space Segment, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from any search, restraint, requisition, seizure, confiscation, expropriation, sequestration or execution, whether by executive, administrative or judicial action;

 

3) a) Le secteur spatial d'EUTELSAT, où qu'il se trouve et quel qu'en soit le détenteur, est exempt de toute perquisition, contrainte, réquisition, saisie, confiscation, expropriation, mise sous séquestre ou de toute autre forme d'exécution, que ce soit par décision exécutoire, administrative ou judiciaire;

b) Cały pozostały majątek EUTELSAT, bez względu na to, gdzie się znajduje i w czyim jest posiadaniu, objęty jest immunitetem określonym w ustępie 3) a), z wyjątkiem następujących przypadków: b) All other property of EUTELSAT, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy the immunity set out in paragraph 3) a) except in respect of: b) Tous les autres biens d'EUTELSAT, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent des immunités énoncées à l'alinéa a) du paragraphe 3), sauf lorsqu'il s'agit:
 

i) zajęcia lub czynności związanych z wykonaniem prawomocnego

 

i) an attachment or execution in order to satisfy a final judgement or order

 

i) d'une saisie ou d'une exécution opérée en application d'une décision

   
orzeczenia sądu, które odnoszą się do wszelkich postępowań sądowych przeciwko EUTELSAT, zgodnie z ustępem 1); of a court of law that relates to any proceedings brought against EUTELSAT pursuant to paragraph 1); juridictionnelle sans appel prononcée dans le cadre de toute action intentée contre EUTELSAT en application du paragraphe 1);
ii) wszelkich działań podjętych zgodnie z prawem danego państwa, które w danej chwili są konieczne w związku z zapobieganiem wypadkom lub prowadzeniem dochodzenia w sprawie wypadków, w których brały udział pojazdy lub inne środki transportu będące własnością lub eksploatowane w imieniu EUTELSAT; ii) any action taken in accordance with the law of the State concerned which is temporarily necessary in connection with the prevention of or investigation into accidents involving motor vehicles or other means of transport belonging to, or operated on behalf of, EUTELSAT; ii) de toute mesure prise conformément à la législation de l'Etat intéressé lorsqu'elle est temporairement nécessaire à la prévention des accidents qui mettent en cause des véhicules automobiles ou d'autres moyens de transport appartenante EUTELSAT ou circulant pour son compte, ainsi qu'à l'enquête dont ces accidents font l'objet;
iii) wywłaszczenia, w odniesieniu do nieruchomości użyteczności publicznej, z zastrzeżeniem natychmiastowej wypłaty odpowiedniego odszkodowania, pod warunkiem że takie wywłaszczenie nie zakłóci pełnienia funkcji i działalności EUTELSAT. iii) expropriation in respect of real property for public purposes and subject to prompt payment of fair compensation, provided that such expropriation does not prejudice the functions and operations of EUTELSAT. iii) d'une expropriation de biens immobiliers pour cause d'utilité publique, et sous réserve du prompt paiement d'une indemnité équitable, à condition que ladite expropriation ne porte pas préjudice aux fonctions et activités d'EUTELSAT.
 

Artykuł 4

 

Article 4

 

Article 4

 

Postanowienia podatkowe i celne

 

Fiscal and Customs Provisions

 

Dispositions fiscales et douanières

 

1) W ramach wykonywania swoich funkcji urzędowych EUTELSAT i jego majątek oraz dochody są zwolnione ze wszystkich podatków bezpośrednich.

 

1) Within the scope of its official activities, EUTELSAT and its property and income shall be exempt from all direct taxes.

 

1) Dans le cadre de ses activités officielles, EUTELSAT, ses biens et ses revenus sont exonérés de tous impôts directs.

 

2) Ilekroć EUTELSAT dokonuje większych zakupów towarów lub usług, które są konieczne do wykonywania jego funkcji urzędowych, a których ceny zawierają podatki lub cła, odpowiednia Strona niniejszego protokołu podejmie niezbędne działania w celu uiszczenia opłat lub zwrotu tych podatków lub ceł.

 

2) Whenever EUTELSAT makes major purchases of goods or services that are necessary for the performance of its official activities and whose price includes taxes or duties, the Party to the Protocol concerned shall take the measures necessary for the remittance or reimbursement of those taxes or duties.

 

2) Lorsqu'EUTELSAT effectue des achats importants de marchandises ou de services, nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des taxes ou droits, la Partie au Protocole concernée prend toutes les mesures nécessaires à la remise ou au remboursement du montant des taxes et droits de cette nature.

 

3) W ramach wykonywania swoich funkcji urzędowych EUTELSAT zwolniony jest od ceł i podatków od odcinka łączności przestrzennej EUTELSAT oraz od importowanego i eksportowanego sprzętu związanego z wynoszeniem satelitów na orbitę w celu ich eksploatacji na odcinku łączności przestrzennej EUTELSAT.

 

3) Within the scope of its official activities, EUTELSAT shall be exempt from customs duties and taxes on the EUTELSAT Space Segment and on equipment imported or exported in connection with the launching of satellites for use in the EUTELSAT Space Segment.

 

3) Dans le cadre de ses activités officielles, EUTELSAT est exonérée des droits de douane et impôts afférents au secteur spatial d'EUTELSAT et aux matériels importés ou exportés intéressant le lancement de satellites destinés à faire partie du secteur spatial d'EUTELSAT.

   
 

4) Towary nabyte przez lub w imieniu EUTELSAT w ramach jego funkcji urzędowych zwolnione są od wszystkich zakazów i ograniczeń na import lub eksport.

 

4) Goods acquired by or on behalf of EUTELSAT within the scope of its official activities shall be exempt from all prohibitions and restrictions on import or export.

 

4) Les marchandises acquises par EUTELSAT ou pour son compte dans le cadre de ses activités officielles sont exonérées de toutes interdictions et restrictions d'importation ou d'exportation.

 

5) Nie udziela się żadnych zwolnień z podatków i ceł w odniesieniu do opłat za świadczone usługi specjalne.

 

5) No exemption shall be accorded in respect of taxes and duties which represent charges for specific services rendered.

 

5) Aucune exonération n'est accordée pour les impôts et droits qui représentent la rémunération de services particuliers rendus.

 

6) Nie udziela się żadnych zwolnień w odniesieniu do towarów nabytych przez EUTELSAT lub usług wyświadczonych dla EUTELSAT, z przeznaczeniem dla osobistych korzyści członków personelu.

 

6) No exemption shall be accorded in respect of goods acquired by, or services provided to, EUTELSAT for the personal benefit of staff members.

 

6) Aucune exonération n'est accordée pour les marchandises acquises ou les services obtenus par EUTELSAT pour l'usage personnel des membres du personnel.

 

7) Towary zwolnione na mocy niniejszego artykułu nie mogą być przekazane, wynajęte czy wypożyczone, na stałe lub okresowo, ani sprzedane, z wyjątkiem przypadków zgodnych z warunkami określanymi przez Stronę protokołu, która przyznała to zwolnienie. Zakaz ten nie ma zastosowania w sytuacji przekazywania towarów między różnymi jednostkami organizacyjnymi EUTELSAT.

 

7) Goods exempted under this Article shall not be transferred, hired out or lent, permanently or temporarily, or sold, except in accordance with conditions laid down by the Party to the Protocol that granted the exemption. However, this prohibition shall not apply to the transfer of goods between different establishments of EUTELSAT.

 

7) Les marchandises exonérées en vertu des dispositions du présent article ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre temporaire ou permanent, ni vendues, à moins que ce ne soit à des conditions fixées par la Partie au Protocole qui a accordé l'exonération. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au transfert de marchandises entre différents locaux d'EUTELSAT.

 

8) Wypłaty dla Sygnatariuszy, pochodzące od EUTELSAT, zgodnie z umową eksploatacyjną, zwolnione są z krajowych podatków nakładanych przez każdą ze Stron niniejszego protokołu, z wyjątkiem Strony, która desygnowała Sygnatariusza.

 

8) Payments from EUTELSAT to Signatories pursuant to the Operating Agreement shall be exempt from national taxes by any Party to the Protocol, other than the Party that has designated the Signatory concerned.

 

8) Les versements effectués par EUTELSAT au bénéfice d'un Signataire conformément à l'Accord d'exploitation sont exonérés de tout impôt national par toute Partie au Protocole autre que celle ayant désigné ledit Signataire.

Artykuł 5

 

Article 5

 

Article 5

 

Fundusze, waluty i papiery wartościowe

 

Funds, Currency and Securities

 

Fonds, devises et valeurs

 

EUTELSAT może otrzymywać i posiadać wszelkiego rodzaju fundusze, waluty lub papiery wartościowe i może swobodnie nimi dysponować w związku z wykonywaniem swoich funkcji urzędowych. Może on posiadać rachunki w dowolnej walucie w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonywania funkcji urzędowych.

 

EUTELSAT may receive and hold any kind of funds, currency or securities and dispose of them freely in connection with any of its official activities. It may hold accounts in any currency to the extent required for the performance of its official activities.

 

EUTELSAT peut recevoir et détenir des fonds, des devises ou des valeurs de toute nature et en disposer librement dans le cadre de n'importe laquelle de ses activités officielles. Elle peut détenir des comptes dans n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour la mise en oeuvre de ses activités officielles.

 

Artykuł 6

 

Article 6

 

Article 6

 

Oficjalne porozumiewanie się i publikacje

 

Official Communications and Publications

 

Communications et publications officielles

 

1) W odniesieniu do oficjalnego porozumiewania się i dystrybucji

 

1) With regard to its official communications and the

 

1) En ce qui concerne ses communications officielles

     
wszystkich swoich dokumentów EUTELSAT ma prawo, na terytorium każdej ze Stron niniejszego protokołu, do traktowania w sposób nie mniej uprzywilejowany, niż jest to ogólnie przyjęte wobec równorzędnych organizacji międzyrządowych w zakresie pierwszeństwa, taryf i podatków pocztowych oraz wszystkich rodzajów środków telekomunikacji, o ile jest to zgodne z jakimikolwiek umowami międzynarodowymi, których stroną jest Strona niniejszego protokołu. distribution of all its documents, EUTELSAT shall enjoy in the territory of each Party to the Protocol treatment not less favourable than that generally accorded to equivalent intergovernmental organizations in the matter of priorities, rates and taxes on mails and all forms of telecommunications, as far as may be compatible with any international agreements to which that Party to the Protocol is a party. ainsi que la diffusion de tous ses documents, EUTELSAT bénéficie, sur le territoire de chaque Partie au Protocole, d'un traitement au moins aussi favorable que celui qui est généralement accordé aux organisations intergouvernementales équivalentes en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier et sur tous moyens de télécommunications, dans la mesure où un tel traitement est compatible avec tous autres accords internationaux auxquels la Partie au Protocole a accédé.
 

2) W odniesieniu do oficjalnego porozumiewania się EUTELSAT może stosować wszelkie środki łączności, w tym informacje zakodowane lub zaszyfrowane. Strony niniejszego protokołu nie będą nakładały żadnych ograniczeń na oficjalne porozumiewanie się EUTELSAT lub na obieg jego oficjalnych publikacji. W stosunku do oficjalnego porozumiewania się i publikacji nie będzie stosowana cenzura.

 

2) With regard to its official communications, EUTELSAT may employ all appropriate means of communications, including messages in code or cypher. Parties to the Protocol shall not impose any restriction on the official communications of EUTELSAT or on the circulation of its official publications. No censorship shall be applied to such communications and publications.

 

2) En ce qui concerne ses communications officielles, EUTELSAT peut employer tous moyens de communication appropriés, y compris des messages codés ou chiffrés. Les Parties au Protocole n'imposent aucune restriction aux communications officielles d'EUTELSAT, non plus qu'à la diffusion de ses publications officielles. Aucune censure n'est exercée à regard desdites communications et publications.

 

3) Utworzenie i eksploatacja przez EUTELSAT stacji radiowej na terytorium jakiejkolwiek Strony niniejszego protokołu będą dozwolone i będą zgodne z prawem obowiązującym na danym terytorium.

 

3) Establishment and use by EUTELSAT of a radio station in the territory of any Party to the Protocol shall be permitted and shall be in accordance with the legislation in force in the territory concerned.

 

3) La mise en place et l'utilisation par EUTELSAT, sur le territoire d'une Partie au Protocole, d'une station radio seront autorisées et se feront dans le cadre de la législation en vigueur dans le territoire concerné.

 

Artykuł 7

 

Article 7

 

Article 7

 

Przedstawiciele Stron

 

Representatives of Parties

 

Représentants des Parties

 

1) W trakcie wykonywania swoich funkcji urzędowych, w tym w trakcie podróży z i do miejsca pełnienia swoich funkcji, przedstawiciele Stron Konwencji EUTELSAT mają prawo do następujących przywilejów i immunitetów:

 

1) Representatives of Parties to the Convention shall enjoy, while performing their official functions and in the course of their journeys to and from the place of performance of those functions, the following privileges and immunities:

 

1) Les représentants des Parties à la Convention jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions officielles et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu où ils exercent ces fonctions, des privilèges et immunités suivants:

 

a) nie podlegają aresztowaniu, zatrzymaniu, konfiskacie bagażu osobistego, z wyjątkiem przypadku ciężkiego przestępstwa lub kiedy stwierdzono usiłowanie popełnienia albo popełnienie przestępstwa karnego;

 

a) immunity from arrest or detention, and from seizure of their personal luggage, except in the case of a grave crime or when found committing, attempting to commit or just having committed a criminal offence;

 

a) immunité en cas d'arrestation ou de détention et exemption de la saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de crime grave ou de flagrant délit;

b) nie podlegają odpowiedzialności sądowej, nawet po zakończeniu b) immunity from jurisdiction, even after the termination of b) l'immunité de juridiction, même après la fin de leur
   
ich misji, za działania, w tym podjęte w formie ustnej i pisemnej, wykonywane przez nich w trakcie pełnienia funkcji urzędowych; jakkolwiek immunitet ten nie ma zastosowania w odniesieniu do pozwu cywilnego wniesionego przez stronę trzecią o odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku wypadku spowodowanego przez prowadzącego pojazd silnikowy lub inny środek transportu, będący własnością lub prowadzony przez przedstawiciela EUTELSAT, ani w odniesieniu do popełnionego przez niego wykroczenia drogowego, w którym brał udział taki pojazd; their mission, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the performance of their official functions; however, this immunity shall not apply in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by a representative, or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and committed by him; mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport appartenant ou conduit par un représentant, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui.
c) wszystkie urzędowe pisma i dokumenty, które dotyczą działalności urzędowej EUTELSAT, są nietykalne; c) inviolability for all official papers and documents that are related to the official activities of EUTELSAT; c) inviolabilité de tous papiers et documents officiels se rapportant aux activités officielles d'EUTELSAT;
d) zwolnienia od ograniczeń imigracyjnych i obowiązku rejestracji cudzoziemców; d) exemption from immigration restrictions and alien registration; d) exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers;
e) do takiego samego traktowania w odniesieniu do kontroli wymiany walut, jakie przysługuje przedstawicielom innych rządów w trakcie wykonywania ich czasowej misji oficjalnej; e) the same treatment in the matter of currency and exchange control as is accorded to respresentatives of foreign governments on temporary official mission; e) même traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
f) do takiego samego traktowania w odniesieniu do cła dotyczącego ich osobistego bagażu, jakie przysługuje przedstawicielom innych rządów w trakcie wykonywania ich czasowej misji oficjalnej. f) the same treatment in the matter of customs as regards their personal luggage as is accorded to representatives of foreign governments on temporary official mission. f) même traitement, en ce qui concerne le contrôle douanier de leurs bagages personnels, que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
 

2) Postanowienia ustępu 1) nie mają zastosowania do stosunków między Stroną niniejszego protokołu a jej przedstawicielami. Ponadto postanowienia punktów a), d), e), f) ustępu 1) nie mają zastosowania do stosunków między Stroną niniejszego protokołu a jej obywatelami lub osobami posiadającymi prawo stałego pobytu.

 

2) The provisions of paragraph 1) shall not apply in relations between a Party to the Protocol and its representatives. Further, the provisions of sub-paragraphs a), d), e) and f) of paragraph 1) shall not apply in relations between a Party to the Protocol and its nationals or permanent residents.

 

2) Les dispositions du paragraphe 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses représentants. En outre, les dispositions des alinéas a), d), e) et f) du paragraphe 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses ressortissants ou les personnes résidant à titre permanent sur son territoire.

 

Artykuł 8

 

Article 8

 

Article 8

 

Przedstawiciele Sygnatariuszy

 

Representatives of Signatories

 

Représentants des Signataires

 

1) W czasie wykonywania swoich funkcji urzędowych związanych

 

1) Representatives of Signatories shall enjoy, while performing

 

1) Les représentants des Signataires jouissent, durant

   
z pracami EUTELSAT, w tym w trakcie podróży z i do miejsca pełnienia swoich funkcji, przedstawiciele Sygnatariuszy mają prawo do następujących przywilejów, zwolnień i immunitetów: their official functions in relation to the work of EUTELSAT and in the course of their journeys to and from their place of work, the following privileges, exemptions and immunities: l'exercice de leurs fonctions officielles dans le cadre des activités d'EUTELSAT et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance de leur lieu de travail, des privilèges et immunités suivants:
 

a) nie podlegają odpowiedzialności sądowej, nawet po zakończeniu ich misji, za działania, w tym podjęte w formie ustnej i pisemnej, wykonywane przez nich w trakcie pełnienia funkcji urzędowych; jakkolwiek immunitet ten nie ma zastosowania w odniesieniu do pozwu cywilnego wniesionego przez stronę trzecią o odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku wypadku spowodowanego przez prowadzącego pojazd silnikowy lub inny środek transportu będący własnością lub prowadzony przez przedstawiciela EUTELSAT ani w odniesieniu do popełnionego przez niego wykroczenia drogowego, w którym brat udział taki pojazd;

 

a) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the performance of their official functions; however, this immunity shall not apply in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by a representative, or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and committed by him;

 

a) l'immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport appartenant ou conduit par un représentant, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui;

b) wszystkie urzędowe pisma i dokumenty, które dotyczą oficjalnej działalności EUTELSAT, są nietykalne; b) inviolability for all official papers and documents that are related to the official activities of EUTELSAT; b) inviolabilité de tous papiers et documents officiels se rapportant aux activités officielles d'EUTELSAT;
c) zwolnienia od ograniczeń imigracyjnych i obowiązku rejestracji cudzoziemców. c) exemption from immigration restrictions and alien registration. c) exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers.
 

2) Postanowienia ustępu 1) nie mają zastosowania do stosunków między Stroną niniejszego protokołu a wyznaczonym przez nią Sygnatariuszem. Ponadto postanowienia punktu c) ustępu 1) nie mają zastosowania do stosunków między Stroną niniejszego protokołu a jej obywatelami lub osobami posiadającymi prawo stałego pobytu.

 

2) The provisions of paragraph 1) shall not apply in relations between a Party to the Protocol and the representative of the Signatory designated by it. Further, the provisions of sub-paragraph c) of paragraph 1) shall not apply in relations between a Party to the Protocol and its nationals or permanent residents.

 

2) Les dispositions du paragraphe 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et le représentant du Signataire désigné par elle. En outre, les dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses ressortissants ou les personnes résidant à titre permanent sur son territoire.

Artykuł 9

 

Article 9

 

Article 9

 

Członkowie personelu

 

Staff Members

 

Membres du personnel

 

1) Członkowie personelu mają prawo do następujących przywilejów i immunitetów:

 

1) Staff members shall enjoy the following privileges and immunities:

 

1) Les membres du personnel jouissent des privilèges et immunités suivants;

 

a) nie podlegają odpowiedzialności sądowej, nawet po wygaśnięciu umowy o pracę

 

a) immunity from jurisdiction, even after they have left the service of EUTELSAT, in

 

a) l'immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y

   
z EUTELSAT, za działania, w tym podjęte w formie ustnej i pisemnej, wykonywane przez nich w trakcie pełnienia funkcji urzędowych; jakkolwiek immunitet ten nie ma zastosowania w odniesieniu do pozwu cywilnego wniesionego przez stronę trzecią o odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku wypadku spowodowanego przez prowadzącego pojazd silnikowy lub inny środek transportu, będący własnością lub prowadzony przez przedstawiciela EUTELSAT, ani w odniesieniu do popełnionego przez niego wykroczenia drogowego, w którym brał udział taki pojazd; respect of acts, including words spoken or written, done by them in the performance of their official functions; however, this immunity shall not apply in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by a staff member, or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and committed by him; compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport appartenant ou conduit par un membre du personnel, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui;
b) zwolnienia obejmującego również członków ich bliskiej rodziny, z wszelkich zobowiązań w odniesieniu do służby państwowej, w tym z obowiązku służby wojskowej; b) exemption, together with members of their families forming part of their household, from any obligations in respect of national service, including military service; b) exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, de toutes obligations relatives au service national, y compris le service militaire;
c) nietykalności wszystkich urzędowych pism i dokumentów, które są związane z oficjalną działalnością EUTELSAT; c) inviolability for all official papers and documents that are related to the official activities of EUTELSAT; c) inviolabilité de tous papiers et documents officiels se rapportant aux activités officielles d'EUTELSAT;
d) zwolnienia, razem z członkami bliskiej rodziny, od wszelkich ograniczeń imigracyjnych i od obowiązku rejestrowania cudzoziemców; d) exemption, together with members of their families forming part of their household, from any immigration restrictions and alien registration; d) exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers;
e) takiego samego traktowania w sprawie kontroli wymiany walut, jak jest to ogólnie przyjęte w stosunku do członków organizacji międzyrządowych; e) the same treatment in the matter of currency and exchange control as is generally accorded to staff members of intergovernmental organizations; e) même traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que celui généralement accordé aux membres du personnel d'organisations intergouvernementales;
f) w przypadku kryzysów międzynarodowych mają prawo, wraz członkami bliskiej rodziny, do takich samych udogodnień repatriacyjnych, jakie przyznane są członkom personelu organizacji międzyrządowych; f) together with members of their families forming part of their household, the same facilities as to repatriation in time of international crises as are accorded to staff members of intergovernmental organizations; f) mêmes facilités de rapatriement, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, que celles accordées aux membres du personnel d'organisations intergouvernementales, en période de crise internationale;
g) prawa do bezcłowego wwiezienia na terytorium każdej ze Stron niniejszego protokołu swoich mebli i rzeczy osobistych, w tym pojazdu silnikowego, przy obejmowaniu swojego stanowiska pracy g) the right to import free of duty into the territory of any Party to the Protocol, their furniture and personal effects, including a motor vehicle, at the time of taking up their post in the territory g) droit d'importer en franchise sur le territoire de toute Partie au Protocole leur mobilier et leurs effets personnels, y compris un véhicule automobile, à l'occasion de leur prise de
   
na terytorium danego państwa oraz prawa do bezcłowego wywiezienia tych przedmiotów po opuszczeniu tego stanowiska w obu przypadkach zgodnie z prawem i przepisami danego państwa. Jednakże przedmioty, które na mocy niniejszego punktu zostały zwolnione z cła, nie mogą być przekazywane, oddane w najem czy wypożyczone, na stałe lub czasowo, ani też sprzedane, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to zgodne z prawem i przepisami danego państwa. of the State concerned, and the right to export such items free of duty on relinquishing such post in both cases in accordance with the laws and regulations of the State concerned. However, except in accordance with such laws and regulations, goods which have been exempted under this sub-paragraph shall not be transferred, hired out or lent, permanently or temporarily, or sold. fonctions sur le territoire de l'Etat intéressé, et droit d'exporter ces articles en franchise lors de la cessation de leurs fonctions sur ce territoire, conformément, dans l'un et l'autre cas, aux lois et règlements adoptés par l'Etat intéressé. Toutefois, les marchandises qui ont été exonérées en vertu des dispositions du présent alinéa ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, a titre permanent ou temporaire, ou vendues, à moins que ce ne soit conformément aux lois et règlements précités.
 

2) Uposażenie i diety wypłacane członkom personelu EUTELSAT zwolnione są z podatku dochodowego, począwszy od dnia, kiedy członek personelu zaczął być zobowiązany do płacenia podatku dochodowego na rzecz EUTELSAT. Uposażenie i diety członków personelu mogą stanowić dla Stron niniejszego protokołu podstawę wymiaru podatków, która będzie zastosowana do dochodów pochodzących z innych źródeł. Strony niniejszego protokołu nie są zobowiązane do zwalniania z podatku dochodowego rent i emerytur płaconych byłym członkom personelu.

 

2) Salaries and emoluments paid by EUTELSAT to staff members shall be exempt from income tax from the date upon which such staff members have begun to be liable for a tax imposed on their salaries and emoluments by EUTELSAT for the latter's benefit. Parties to the Protocol may take these salaries and emoluments into account for the purpose of assessing the amount of taxes to be applied to income from other sources. Parties to the Protocol are not required to grant exemption from income tax in respect of pensions and annuities paid to former staff members.

 

2) Les traitements et émoluments versés aux membres du personnel par EUTELSAT sont exonérés de l'impôt sur le revenu à compter de la date à laquelle ces membres du personnel sont assujettis à un impôt prélevé par EUTELSAT sur leurs traitements et émoluments pour son propre compte. Les Parties au Protocole peuvent prendre ces traitements et émoluments en considération pour l'évaluation du montant de l'impôt à prélever sur des revenus émanant d'autres sources. Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'exonérer de l'impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres du personnel.

 

3) EUTELSAT i członkowie jego personelu zwolnieni są z obowiązku świadczeń w krajowym systemie ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem że członkowie personelu objęci są systemem zabezpieczenia socjalnego EUTELSAT oraz pod warunkiem zawarcia porozumień ze Stroną niniejszego protokołu, której to dotyczy, zgodnie z artykułem 21 niniejszego protokołu, lub pod warunkiem istnienia innych odpowiednich przepisów na terytorium tej Strony. Zwolnienie to nie wyklucza dobrowolnego uczestnictwa w krajowym systemie, ubezpieczeń społecznych, zgodnie z ustawodawstwem Strony protokołu, której to dotyczy. Strony Protokołu nie są również zobowiązane do płacenia świadczeń w ramach systemu

 

3) Provided that the staff members are covered by a social security scheme of EUTELSAT providing adequate benefits, EUTELSAT and its staff members shall be exempt from all compulsory contributions to national social security schemes, subject to agreements to be concluded with the Party to the Protocol concerned in accordance with Article 21 of this Protocol or subject to other relevant provisions in force in the territory of that Party to the Protocol. This exemption does not preclude any voluntary participation in a national social security scheme in accordance with the law of the Party to the Protocol concerned. Neither does it oblige a Party to the Protocol to

 

3) A condition que les membres du personnel soient couverts par un régime de sécurité sociale propre à EUTELSAT, offrant les prestations adéquates, EUTELSAT et les membres de son personnel sont exonérés de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale, sous réserve que des accords aient été conclus avec les Parties au Protocole concernées conformément à l'article 21 du présent Protocole ou que d'autres dispositions pertinentes soient en vigueur dans le territoire de cette Partie au Protocole. Cette exemption n'empêche pas une participation volontaire à un système national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie au Protocole intéressée. Elle n'

     
ubezpieczeń społecznych członkom personelu zwolnionym z obowiązkowych świadczeń na mocy postanowień niniejszego ustępu i nie będącym dobrowolnymi uczestnikami systemu ubezpieczeń, wymienionego powyżej. make payments of benefits under social security schemes to staff members who are exempt under the provisions of this paragraph and who are not voluntary participants as aforesaid. oblige pas davantage une Partie au Protocole à verser des prestations, au titre d'un régime de sécurité sociale, aux membres du personnel qui sont exonérés en application des dispositions du présent paragraphe et qui ne sont pas des participants volontaires comme susmentionné.
 

4) Strony protokołu nie są zobowiązane udzielać swoim współobywatelom lub osobom mającym prawo stałego pobytu przywilejów i immunitetów, o których mowa w punktach b), d), e), f) i g) ustępu 1).

 

4) The Parties to the Protocol are not obliged to accord to their nationals or permanent residents the privileges and immunities referred to in sub-paragraphs b), d), e), f) and g) of paragraph 1).

 

4) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'accorder les privilèges et immunités visés aux alinéas b), d), e), f) et g) du paragraphe 1) à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.

 

Artykuł 10

 

Article 10

 

Article 10

Dyrektor Generalny

 

Director General

 

Directeur général

 

1) Oprócz przywilejów i immunitetów przyznanych członkom personelu, zgodnie z artykułem 9 niniejszego protokołu, Dyrektor Generalny:

 

1) In addition to the privileges and immunities provided for staff members under Article 9 of this Protocol, the Director General shall enjoy:

 

1) Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel à l'article 9 du présent Protocole, le Directeur général jouit de:

 

a) nie podlega aresztowaniu i zatrzymaniu, z wyjątkiem przypadku popełnienia, usiłowania popełnienia lub w trakcie popełnianego przestępstwa kryminalnego;

 

a) immunity from arrest and detention, except when found committing, attempting to commit or just having committed a criminal offence;

 

a) l'immunité d'arrestation et de détention, sauf en cas de flagrant délit;

b) nie podlega, w takim samym stopniu co dyplomaci, jurysdykcji cywilnej i administracyjnej oraz egzekucji, a także posiada pełny immunitet od jurysdykcji karnej; jakkolwiek immunitety te nie mają zastosowania w odniesieniu do pozwu cywilnego wniesionego przez stronę trzecią o odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek wypadku spowodowanego przez prowadzącego pojazd silnikowy lub inny środek transportu należący lub użytkowany przez niego lub w odniesieniu do popełnionego przez niego wykroczenia drogowego, w którym brat udział taki pojazd, z zastrzeżeniem punktu a); b) immunity from civil and administrative jurisdiction and execution as enjoyed by diplomatic agents, and full immunity from criminal jurisdiction; however, these immunities shall not apply in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him, or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and committed by him, subject to sub-paragraph a) above; b) l'immunité de juridiction et d'exécution civiles et administratives accordée aux agents diplomatiques, et de l'immunité totale de juridiction pénale; ces immunités ne jouent cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui, sous réserve des dispositions de l'alinéa a) ci-dessus;
c) korzysta z tych samych udogodnień celnych, dotyczących jego bagażu osobistego, jakie udzielane są dyplomatom. c) the same customs facilities as regards his personal luggage as are acorded to diplomatic agents. c) le même traitement en matière de contrôle douanier de ses bagages personnels que celui accordé aux agents diplomatiques.
 

2) Strony protokołu nie są zobowiązane do udzielania przywilejów i immunitetów, o których

 

2) The Parties to the Protocol are not obliged to accord to their nationals or permanent

 

2) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'accorder les immunités et le

   
mowa w niniejszym artykule, swoim obywatelom lub osobom posiadającym prawo stałego pobytu. residents the immunities and facilities referred to in this Article. traitement visés au présent article à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.

 

Artykuł 11

 

Article 11

 

Article 11

 

Eksperci

 

Experts

 

Experts

 

1) Eksperci, w trakcie pełnienia swoich obowiązków w ramach pracy na rzecz EUTELSAT i w czasie podróży do oraz z miejsca ich misji, mają prawo do następujących przywilejów, zwolnień i immunitetów:

 

1) Experts, while performing their functions in relation to the work of EUTELSAT, and in the course of their journeys to and from the place of their mission shall enjoy the following privileges, exemptions and immunities:

 

1) Les experts, durant l'exercice de leurs fonctions liées à EUTELSAT et au cours de leurs voyages à destination et en provenance du lieu de leur mission, jouissent des privilèges et immunités suivants:

 

a) nie podlegają odpowiedzialności sądowej, nawet po zakończeniu ich misji, za działania, w tym podjęte w formie ustnej i pisemnej, wykonywane przez nich w trakcie pełnienia funkcji urzędowych; jakkolwiek immunitet ten nie ma zastosowania w odniesieniu do pozwu cywilnego wniesionego przez osobę trzecią o odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku wypadku spowodowanego przez prowadzącego pojazd silnikowy lub inny środek transportu, będący własnością lub prowadzony przez przedstawiciela EUTELSAT, ani w odniesieniu do popełnionego przez niego wykroczenia drogowego, w którym brał udział taki pojazd;

 

a) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the performance of their official functions; however, this immunity shall not apply in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor wehicle or other means of transport belonging to or driven by an expert, or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and committed by him;

 

a) l'immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport appartenant ou conduit par un expert, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui;

b) nietykalności wszystkich urzędowych pism i dokumentów, które są związane z oficjalną działalnością EUTELSAT; b) inviolability for all official papers and documents that are related to the official activities of EUTELSAT; b) inviolabilité de tous papiers et documents officiels se rapportant aux activités officielles d'EUTELSAT;
c) takiego samego traktowania w sprawie kontroli wymiany walut, jakim objęci są członkowie personelu organizacji międzyrządowych; c) the same treatment in the matter of currency and exchange control as is accorded to the staff members of intergovernmental organizations; c) même traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que celui accordé aux membres du personnel des organisations intergouvernementales;
d) zwolnienia z nakazów imigracyjnych i obowiązku rejestrowania cudzoziemców. d) exemption from immigration restrictions and alien registration. d) exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers.
 

2) Strony protokołu nie są zobowiązane do udzielania swoim obywatelom i osobom posiadającym prawo stałego pobytu przywilejów i immunitetów, o których mowa w punktach c)

 

2) The Parties to the Protocol shall not be obliged to accord to their nationals or permanent residents the privileges and immunities referred to in sub-paragraphs c) and d) of

 

2) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'accorder les privilèges et immunités visés aux alinéas c) et d) du paragraphe 1) à leurs ressortissants ou aux personnes

   
i d) ustępu 1). paragraph 1). Résidant à titre permanent sur leur territoire.

Artykuł 12

 

Article 12

 

Article 12

Arbitrzy i inne osoby uczestniczące w postępowaniu arbitrażowym

 

Arbitrators and Other Persons Participating in Arbitration Proceedings

 

Arbitres et autres personnes participant aux procédures d'arbitrage

 

W przypadku skierowania sporu na drogę arbitrażową zgodnie z artykułem XX Konwencji EUTELSAT, na mocy specjalnej umowy między stronami postępowania arbitrażowego a Stroną, na której terytorium postępowanie takie będzie miało miejsce, ustanawiane są przywileje i immunitety dla arbitrów oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu arbitrażowym.

 

Whenever a dispute is submitted to arbitration in accordance with Article XX of the Convention, the appropriate privileges and immunities for arbitrators and other persons participating in arbitration proceedings shall be established in a special agreement between the parties to the arbitration and the Party in whose territory the proceedings are to take place.

 

Chaque fois qu'un différend est soumis à un arbitrage conformément aux dispositions de l'article XX de la Convention, les privilèges et immunités afférents aux arbitres et autres personnes participant aux procédures d'arbitrage sont spécifiés dans un accord particulier entre les parties à l'arbitrage et la Partie sur le territoire de laquelle les procédures doivent avoir lieu.

 

Artykuł 13

 

Article 13

 

Article 13

 

Powiadamianie o członkach personelu i ekspertach

 

Notification of Staff Members and Experts

 

Notification des noms des membres du personnel et des experts

 

Dyrektor Generalny każdorazowo powiadamia Stronę niniejszego protokołu o objęciu lub zakończeniu pełnienia obowiązków przez członka personelu lub eksperta na terytorium tej Strony. Ponadto Dyrektor Generalny regularnie powiadamia wszystkie Strony Konwencji o nazwiskach i obywatelstwie członków personelu, w stosunku do których mają zastosowanie postanowienia artykułu 9 niniejszego protokołu.

 

The Director General shall inform a Party to the Protocol whenever a staff member or expert takes up or relinquishes his duties in the territory of that Party. Furthermore, the Director General shall regularly notify all Parties to the Convention of the names and nationalities of the staff members to whom the provisions of Article 9 of this Protocol apply.

 

Le Directeur général informe la Partie au Protocole concernée lorsqu'un membre du personnel ou un expert prend ou quitte ses fonctions sur le territoire de cette Partie. En outre, le Directeur général notifie périodiquement à toutes les Parties à la Convention les noms et nationalités des membres du personnel auxquels les dispositions de l'article 9 du présent Protocole s'appliquent.

 

Artykuł 14

 

Article 14

 

Article 14

 

Uchylenie przywilejów i immunitetów

 

Waiver

 

Renonciation

 

1) Przywileje i immunitety, o których mowa w niniejszym protokole, nie są przyznawane dla osobistych korzyści osób, lecz w celu efektywnego wykonywania przez te osoby funkcji urzędowych.

 

1) The privileges and immunities provided for in this Protocol are not granted for the personal benefit of individuals but for the efficient performance of their official functions.

 

1) Les privilèges et immunités prévus dans le présent Protocole sont accordés aux personnes qui en bénéficient non pas en vue de leur avantage personnel, mais dans le but de leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs fonctions officielles.

 

2) W przypadku gdy przywileje i immunitety mogą utrudniać wymiar sprawiedliwości, a także gdy ich uchylenie nie przyniesie szkody realizacji celów, dla których zostały udzielone, wymienione poniżej władze mają prawo i obowiązek uchylenia przywilejów i immunitetów:

 

2) If privileges and immunities are likely to impede the course of justice, and in all cases where they may be waived without prejudice to the purposes for which they have been accorded, the authorities listed below have the right and duty to waive such privileges and immunities:

 

2) Lorsque les privilèges et immunités sont de nature à entraver l'action de la justice et dans tous les cas où ils peuvent être levés sans compromettre les buts pour lesquels ils ont été accordés, les autorités mentionnées ci-après ont le droit et le devoir de lever ces privilèges et immunités:

   
 

a) Strony niniejszego protokołu w odniesieniu do swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli swoich Sygnatariuszy;

 

a) the Parties to the Protocol In respect of their representatives and representatives of their Signatories;

 

a) les Parties au Protocole, pour ce qui est de leurs représentants et les représentants de leurs Signataires;

b) Zgromadzenie Stron EUTELSAT zwołane w razie konieczności na posiedzeniu nadzwyczajnym w odniesieniu do organizacji EUTELSAT; b) the Assembly of Parties of EUTELSAT, convened if necessary in extraordinary meeting, in respect of EUTELSAT; b) l'Assemblée des Parties d'EUTELSAT, convoquée, le cas échéant en session extraordinaire, pour ce qui est d'EUTELSAT;
c) Rada Sygnatariuszy EUTELSAT, w odniesieniu do Dyrektora Generalnego; c) the Board of Signatories of EUTELSAT in respect of the Director General; c) le Conseil des Signataires d'EUTELSAT, pour ce qui est du Directeur général;
d) Dyrektor Generalny w odniesieniu do członków personelu i ekspertów. d) the Director General in respect of staff members and experts. d) le Directeur général, pour ce qui est des membres du personnel et des experts.
 

Artykuł 15

 

Article 15

 

Article 15

Wjazd, pobyt i wyjazd

 

Entry, Stay and Departure

 

Entrée, séjour et sortie

 

Strony niniejszego protokołu podejmą stosowne środki w celu ułatwienia wjazdu, pobytu i wyjazdu przedstawicielom, członkom personelu i ekspertom.

 

The Parties to the Protocol shall take all appropriate measures to facilitate entry, stay and departure of representatives, staff members and experts.

 

Les Parties au Protocole prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l'entrée, le séjour et la sortie des représentants, des membres du personnel et des experts.

 

Artykuł 16

 

Article 16

 

Article 16

 

Przestrzeganie praw i przepisów

 

Observance of Laws and Regulations

 

Respect des lois et règlements

 

EUTELSAT i wszystkie osoby mające prawo do przywilejów i immunitetów na mocy niniejszego protokołu są obowiązane do przestrzegania praw i przepisów odpowiednich Stron niniejszego protokołu oraz do stałej współpracy z właściwymi władzami tych Stron w celu zapewnienia przestrzegania praw i przepisów oraz ochrony przed wszelkim nadużyciem przywilejów i immunitetów określonych w niniejszym protokole.

 

EUTELSAT and all persons enjoying privileges and immunities under this Protocol shall respect the laws and regulations of the Parties to the Protocol concerned and cooperate at all times with the competent authorities of those Parties in order to ensure the observance of their laws and regulations and to prevent any abuse of the privileges and immunities provided for in this Protocol.

 

EUTELSAT et toutes les personnes bénéficiant de privilèges et immunités conformément au présent Protocole observent les lois et règlements des Parties au Protocole intéressées et coopèrent à tout moment avec les autorités compétentes de ces dernières afin d'assurer le respect de leurs lois et règlements et d'empêcher tout abus des privilèges et immunités prévus par le présent Protocole.

 

Artykuł 17

 

Article 17

 

Article 17

 

Bezpieczeństwo

 

Security

 

Sécurité

 

Każda Strona niniejszego protokołu zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich środków, które uznaje za konieczne w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa.

 

Each Party to the Protocol reserves the right to take all measures it considers necessary in the interest of its security.

 

Chaque Partie au Protocole se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle considère nécessaires dans l'intérêt de sa propre sécurité.

 

Artykuł 18

 

Article 18

 

Article 18

 

Rozstrzyganie sporów

 

Settlement of Disputes

 

Règlement des différends

 

Wszelkie spory między EUTELSAT i jedną ze Stron niniejszego protokołu lub między dwoma i więcej

 

Any dispute between EUTELSAT and a Party to the Protocol or between two or more

 

Tout différend entre EUTELSAT et une Partie au Protocole ou entre deux ou plusieurs Parties, ayant

   
Stronami, dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszego protokołu, które nie są rozstrzygnięte w drodze negocjacji, kieruje się na wniosek jednej ze Stron na drogę arbitrażu, zgodnie z artykułem XX i załącznikiem B Konwencji EUTELSAT. such Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that is not settled by negotiation shall, at the request of any party to the dispute, be submitted to arbitration in accordance with Article XX and Annex B of the Convention. trait à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, qui n'est pas réglé par voie de négociation sera, à la demande de toute partie au différend, soumis à l'arbitrage conformément à l'article XX et l'Annexe B de la Convention.
 

Artykuł 19

 

Article 19

 

Article 19

 

Klauzula arbitrażowa w pisemnych kontraktach

 

Arbitration Clause in Written Contracts

 

Clause d'arbitrage dans les contrats écrits

 

W przypadku zawierania kontraktów innych niż te, które zawierane są zgodnie z przepisami regulaminu pracowniczego lub te, wobec których Dyrektor Generalny oficjalnie uchylił immunitet sądowy, EUTELSAT zapewni możliwość postępowania arbitrażowego. Klauzula arbitrażowa określi podstawy prawne i stosowną procedurę, skład trybunału, sposób powoływania arbitrów oraz siedzibę trybunału. Wykonanie orzeczenia podlega przepisom prawa obowiązującym w państwie, na którego terytorium orzeczenie ma być wykonane.

 

When concluding written contracts, other than those concluded in accordance with the staff regulations or those in which the Director General has expressly waived the immunity of EUTELSAT from jurisdiction, EUTELSAT shall provide for arbitration. The arbitration clause shall provide a means of establishing the law and procedure applicable, the composition of the tribunal, the procedure for the appointment of the arbitrators and the seat of the tribunal. The execution of the arbitration award shall be governed by the rules in force in the State in whose territory the award is to be executed.

 

Lors de la conclusion de contrats écrits, autres que ceux conclus conformément au statut du personnel ou ceux dans lesquels le Directeur général a renoncé expressément à l'immunité de juridiction d'EUTELSAT, EUTELSAT est tenue de prévoir le recours à l'arbitrage. La clause d'arbitrage fournit un moyen d'établir la loi et la procédure applicables, la composition du tribunal, le mode de désignation des arbitres, ainsi que le siège du tribunal. L'exécution de la sentence d'arbitrage est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle aura lieu.

 

Artykuł 20

 

Article 20

 

Article 20

 

Rozstrzyganie sporów dotyczących szkód, sporów wynikających z zobowiązań pozaumownych oraz dotyczących członków personelu i ekspertów

 

Settlement of Disputes concerning Damage, Non-contractual Liability, or concerning Staff Members of Experts

 

Règlement des différends relatifs aux dommages, à la responsabilité non contractuelle ou aux membres du personnel ou experts

 

Każda ze Stron Konwencji EUTELSAT może, zgodnie artykułem XX i załącznikiem B Konwencji EUTELSAT, skierować na drogę arbitrażu każdy spór:

 

Any Party to the Convention may submit to arbitration in accordance with Article XX and Annex B of the Convention any dispute:

 

Toute Partie à la Convention peut soumettre à un arbitrage, conformément aux dispositions de l'article XX et de l'Annexe B de la Convention, tout différend:

 

a) powstały na tle szkody spowodowanej przez EUTELSAT;

 

a) arising out of damage caused by EUTELSAT;

 

a) relatif à un dommage causé par EUTELSAT;

b) pociągający za sobą wszelkie inne, pozaumowne zobowiązania EUTELSAT; b) involving any other non-contractual liability of EUTELSAT; b) impliquant tout autre responsabilité non contractuelle d'EUTELSAT;
c) w którym bierze udział członek personelu lub ekspert i w którym zainteresowana osoba może żądać immunitetu sądowego, jeśli immunitet ten nie jest uchylony. c) involving a staff member or an expert and in which the person concerned can claim immunity from jurisdiction, if this immunity is not waived. c) mettant en cause un membre du personnel ou un expert pour lequel l'intéressé peut se réclamer de l'immunité de juridiction, si cette immunité n'est pas levée.
 

Artykuł 21

 

Article 21

 

Article 21

 

Porozumienia uzupełniające

 

Complementary Agreements

 

Accords complémentaires

 

EUTELSAT może zawrzeć z każdą Stroną niniejszego protokołu

 

EUTELSAT may conclude with any Party to the Protocol

 

EUTELSAT peut conclure avec toute Partie au Protocole des

     
porozumienia uzupełniające lub inne umowy w celu umożliwienia realizacji postanowień niniejszego protokołu lub by w inny sposób zapewnić skuteczne funkcjonowanie EUTELSAT. complementary agreements or other arrangements to give effect to the provisions of this Protocol as regards such Party, or otherwise to ensure the efficient functioning of EUTELSAT. Accords complémentaires ou d'autres arrangements destinés à donner effet aux dispositions du présent Protocole à l'égard de ladite Partie ou encore afin d'assurer la bonne marche d'EUTELSAT.

 

Artykuł 22

 

Article 22

 

Article 22

 

Podpisanie, ratyfikacja, przystąpienie i zastrzeżenia

 

Signature, Ratification, Accession and Reservations

 

Signature, ratification, adhésion et réserves

 

1) Protokół niniejszy będzie wyłożony do podpisu w Paryżu od dnia 13 lutego 1987 r.

 

1) This Protocol shall be open for signature at Paris from 13 February 1987 to 31 December 1987.

 

1) Le présent Protocole est ouvert à la signature, à Paris, du 13 février 1987 au 31 décembre 1987.

 

2) Każda Strona Konwencji inna niż Strona, na której terytorium mieści się siedziba Organizacji, może zostać Stroną niniejszego protokołu przez:

 

2) All Parties to the Convention, other than the Headquarters Party, may become Parties to this Protocol by:

 

2) Toutes les Parties à la Convention, autres que la Partie abritant le siège, peuvent devenir Parties au présent Protocole par:

 

a) podpisanie nie podlegające ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu; lub

 

a) signature not subject to ratification, acceptance or approval; or

 

a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

b) podpisanie podlegające ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu, po którym nastąpi ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie; lub b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c) przystąpienie. c) accession. c) adhésion.
 

3) Ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie wchodzi w życie po złożeniu u depozytariusza odpowiedniego dokumentu zgodnie z artykułem 25 niniejszego protokołu.

 

3) Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of the appropriate instrument with the Depositary as defined in Article 25 of this Protocol.

 

3) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt de l'instrument approprié auprès du Dépositaire tel que défini à l'article 25 du présent Protocole.

 

4) Zastrzeżenia do niniejszego protokołu mogą być składane zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego i mogą być w każdej chwili wycofane poprzez skierowanie w tym celu do depozytariusza odpowiedniego oświadczenia.

 

4) Reservations to this Protocol may be made in accordance with international law and may be withdrawn at any time by a statement to that effect addressed to the Depositary.

 

4) Des réserves au présent Protocole peuvent être faites conformément au droit international et peuvent être retirées à tout moment par une déclaration à cet effet adressée au Dépositaire.

 

Artykuł 23

 

Article 23

 

Article 23

 

Wejście w życie i czas obowiązywania

 

Entry into Force and Duration of the Protocol

 

Entrée en vigueur et durée du Protocole

 

1) Protokół niniejszy wejdzie w życie trzydziestego dnia od dnia spełnienia przez pięć Stron Konwencji wymagań ustępu 2) artykułu 22 niniejszego protokołu.

 

1) This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date on which five Parties to the Convention have fulfilled the requirements of paragraph 2) of Article 22 of this Protocol.

 

1) Le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle cinq Parties à la Convention remplissent les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2), du présent Protocole.

 

2) Protokół niniejszy przestanie obowiązywać z dniem, w którym przestaje obowiązywać Konwencja EUTELSAT.

 

2) This Protocol shall cease to be in force on the date on which the Convention ceases to be in force.

 

2) Le présent Protocole cesse d'être en vigueur au moment où la Covention cesse de l'être.

   

Artykuł 24

 

Article 24

 

Article 24

 

Wejście w życie i czas obowiązywania dla państwa

 

Entry into Force and Duration for a State

 

Entrée en vigueur et durée à l'égard d'un Etat

 

1) Po dacie wejścia w życie niniejszego protokołu protokół ten wejdzie w życie wobec państwa, które spełniło wymagania ustępu 2) artykułu 22 niniejszego protokołu, trzydziestego dnia od dnia podpisania bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia lub od dnia złożenia u depozytariusza dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

 

1) After the date of entry into force of this Protocol, this Protocol shall enter into force, for a State that has fulfilled the requirements of paragraph 2) of Article 22 of this Protocol, on the thirtieth day after the date of signature not subject to ratification, acceptance or approval, or of the deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Depositary.

 

1) Le présent Protocole prend effet à l'égard d'un Etat qui remplit les conditions de l'article 22, paragraphe 2 du présent Protocole, après qu'il est entré en vigueur, le trentième jour suivant la date de la signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation ou du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Dépositaire.

 

2) Każda ze Stron niniejszego protokołu może wypowiedzieć niniejszy protokół w drodze pisemnego powiadomienia depozytariusza. Wypowiedzenie nabiera mocy po upływie dwunastu miesięcy od dnia otrzymania przez depozytariusza takiego powiadomienia lub po upływie dłuższego czasu, który może być określony w powiadomieniu.

 

2) Any Party to the Protocol may denounce this Protocol by giving written notice to the Depositary. The denunciation shall become effective twelve months after the date of receipt of the notice by the Depositary or such longer period as may be specified in the notice.

 

2) Toute Partie au Protocole peut dénoncer le présent Protocole en adressant une notification écrite au Dépositaire. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Dépositaire a reçu la notification ou à l'expiration de toute période plus longue qui peut être spécifiée dans la notification.

 

3) Strona niniejszego protokołu przestaje być jego Stroną w dniu, w którym przestaje być Stroną Konwencji.

 

3) A Party to the Protocol shall cease to be a Party to the Protocol on the date on which it ceases to be a Party to the Convention.

 

3) Une Partie au Protocole cesse d'être Partie au Protocole à la date à laquelle elle cesse d'être Partie à la Convention.

 

Artykuł 25

 

Article 25

 

Article 25

 

Depozytariusz

 

Depositary

 

Dépositaire

 

1) Depozytariuszem niniejszego protokołu jest Dyrektor Generalny.

 

1) The Director General shall be the Depositary for this Protocol.

 

1) Le Directeur général est le Dépositaire du présent Protocole.

 

2) Depozytariusz niezwłocznie powiadamia wszystkie Strony Konwencji o:

 

2) The Depositary shall, in particular, promptly notify all Parties to the Convention of:

 

2) Le Dépositaire informe, en particulier, toutes les Parties à la Convention au plus tôt:

 

a) każdym podpisaniu niniejszego protokołu;

 

a) any signature of this Protocol;

 

a) de toute signature du présent Protocole;

b) złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia; b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession; b) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c) dniu wejścia w życie niniejszego protokołu; c) the date of entry into force of this Protocol; c) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;
d) dniu wypowiedzenia niniejszego protokołu przez jedną ze Stron; d) the date when a State has ceased to be a Party to this Protocol; d) de la date à laquelle un Etat a cessé d'être Partie au présent Protocole;
e) wszelkich innych informacjach odnoszących się do niniejszego protokołu. e) any other communications realating to this Protocol. e) de toutes autres communications ayant trait au présent Protocole.
 

3) Po wejściu w życie niniejszego protokołu depozytariusz przekazuje

 

3) Upon entry into force of this Protocol, the Depositary shall

 

3) Lors de l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire

   
poświadczone kopie oryginału do Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych celem zarejestrowania i publikacji, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych. transmit a certified copy of the original to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. transmet une copie certifiée conforme de l'original au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
 

Artykuł 26

 

Article 26

 

Article 26

 

Tekst autentyczny

 

Authentic Texts

 

Textes faisant foi

 

Protokół niniejszy sporządzono w jednym oryginale w językach angielskim i francuskim w jednakowo brzmiących tekstach i zdeponowano u depozytariusza, który przekaże poświadczone kopie każdej ze Stron Konwencji.

 

This Protocol is established in a single original in the English and French languages, both texts being equally authentic, and shall be deposited with the Depositary who shall send a certified copy to each Party to the Convention.

 

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire en langues française et anglaise, ces deux textes faisant également foi, et est déposé auprès du Dépositaire qui en adresse une copie certifiée conforme à toutes les Parties à la Convention.

 

Na dowód czego niżej podpisani, prawomocnie w tym celu upoważnieni przez swoje rządy, podpisali niniejszy protokół.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized for that purpose by their respective Governments, have signed this Protocol.

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

 

Sporządzono w Paryżu dnia trzynastego lutego tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego siódmego roku.

 

DONE at Paris this thirteenth day of February one thousand nine hundred and eighty seven.

 

FAIT à Paris, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-sept.


Po zapoznaniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- został on uznany za słuszny, zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do powyższego protokołu,

- przyrzeka, że będzie on niezmiennie zachowywany.

Na dowód, czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 8 sierpnia 1994 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: A. Olechowski