Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kontrola skarbowa, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Kodeksy - kontrola skarbowa
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 17 poz. 102
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 195 poz. 1411
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 111 poz. 765
  Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 35 poz. 223
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania przez wywiad skarbowy czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania , przemieszczania ,przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 5 poz. 35
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób, przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej,badania towarów i pobierania ich próbek oraz zdejmowania i ponownego nakładania zamknięć celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 25 poz. 184
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 17 poz. 134
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 8 poz. 47
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 8 poz. 60
  Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 282 poz. 2802
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 258 poz. 2582
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika wywiadu skarbowego oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 200 poz. 2056
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 196 poz. 2015
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami kontroli skarbowej1), organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 136 poz. 1454
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie broni służbowej i umundurowania pracowników kontroli skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 71 poz. 647
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wysokości i przyznawania odszkodowania osobom udzielającym pomocy pracownikom wywiadu skarbowego
  Więcej
nowsze 1 2 3
 • Adres publikacyjny: