Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rocznik 2013 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski - rocznik 2013
Poz. Tytuł
1 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł, "Kangur Walabia Bennetta". oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
2 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
3 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziowskim
4 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
5 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. nr 1130-17-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
6 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. nr 1130-16-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
7 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uczczenia 200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego
8 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w 90. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej
9 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
10 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie
11 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2012 r.
12 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2013-2018
13 Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
14 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150. rocznicę Powstania Styczniowego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
15 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
16 Komunikat Nr 01/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
17 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
18 Porozumienie pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, sporządzone w Kijowie dnia 28 października 2011 r.
19 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, sporządzonym w Kijowie dnia 28 października 2011 r.
20 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
21 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 grudnia 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
22 Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
23 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2013 r. w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
24 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków za niezgodny z zasadą pomocniczości
25 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
26 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
27 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 stycznia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
28 Program Współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2012-2014, podpisany w Mińsku dnia 19 listopada 2012 r.
29 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2012-2014, podpisanym w Mińsku dnia 19 listopada 2012 r.
30 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r.
31 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2012 r.
32 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2012 r.
33 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2012 r.
34 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2012 r.
35 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2012 r.
36 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2012 r.
37 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2012 r.
38 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2012 r.
39 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
40 Komunikat Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 10 stycznia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
41 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
42 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
43 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2012 r.
44 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2012 r.
45 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
46 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
47 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
48 Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
49 Zarządzenie Nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki
50 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2012 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2013 r.
51 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2012 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2013 r.
52 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2012 r. nr 1130-21-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
53 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
54 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń morza olejami i innymi szkodliwymi substancjami na obszarze Morza Bałtyckiego, włączając Zalew Wiślany/Kaliningradzki, podpisana w Warszawie dnia 6 grudnia 2010 r.
55 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń morza olejami i innymi szkodliwymi substancjami na obszarze Morza Bałtyckiego, włączając Zalew Wiślany/Kaliningradzki, podpisaną w Warszawie dnia 6 grudnia 2010 r.
56 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. nr 1130-19-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
57 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2012 r. nr 1130-20-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
58 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2012 r. nr 1130-18-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
59 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
60 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 25 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
63 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie upamiętnienia powstania Teatru Polskiego w Warszawie
64 Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych
65 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2013 r.
66 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Abu Zabi dnia 22 kwietnia 2012 r.
67 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Abu Zabi dnia 22 kwietnia 2012 r.
68 Zmiany do Umowy Gwarancyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich
69 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianami do Umowy Gwarancyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich
70 Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Antoniego Motyczki
71 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2013 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali
72 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
73 Uchwała Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020"
74 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej
75 Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
76 Komunikat Nr 02/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
77 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r. w stosunku do 2011 r.
78 Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r.
79 Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji
80 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. stawek opłat lotniczych
81 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-73-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
82 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-75-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
83 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-80-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
84 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-3-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
85 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-4-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
86 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 8 lutego 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
87 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie kwoty bazowej w 2012 r.
88 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012 r.
89 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012 r.
90 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
91 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
92 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
93 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
94 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty
95 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent
96 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
97 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii ,,Polskie okręty" - Kuter rakietowy ,,Gdynia", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
98 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Bolesław Chrobry, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
99 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-9-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
100 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
104 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
105 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2013 r.
106 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
107 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012 r. i w drugim półroczu 2012 r.
108 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniający komunikat o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r.
109 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
110 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
111 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
112 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu
113 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2012 r. o nadaniu orderu
114 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
115 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
116 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń
117 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń
118 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2012 r. o nadaniu odznaczenia
119 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
120 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2012
121 Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
122 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 lutego 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
123 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
124 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji
125 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
126 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2012 r. o nadaniu orderu
127 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń
128 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń
129 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń
130 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. o nadaniu orderów
131 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2012 r. o nadaniu orderów
132 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2012 r. o nadaniu orderu
133 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
134 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń
135 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń
136 Uchwała Nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii "Sprawne Państwo 2020"
137 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2012 r.
138 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
139 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2013 r.
140 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2013 r.
141 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r.
142 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
143 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
144 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
145 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
146 Umowa między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec o współpracy przy rozwoju połączenia kolejowego Szczecin-Berlin, podpisana w Szczecinie dnia 20 grudnia 2012 r.
147 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec o współpracy przy rozwoju połączenia kolejowego Szczecin-Berlin, podpisaną w Szczecinie dnia 20 grudnia 2012 r.
148 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2013 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
149 Zarządzenie Nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej
150 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2013 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 21 kwietnia 2013 r.
151 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2013 r.
152 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie
153 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
154 Komunikat Nr 03/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
155 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
156 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-2-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
157 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-3-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
158 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-4-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
159 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-5-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
160 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-6-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
161 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
162 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Brokerzy Innowacji"
163 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
164 Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
165 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2013 r.
166 Zarządzenie Nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców
167 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2012 r.
168 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych
169 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2013 r. sygn. akt Kp 1/12
170 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie uczczenia rocznicy powstania Polskiej Partii Socjalistycznej
171 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2013 r. nr 1130-2-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
172 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
173 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
174 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
175 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2013 r. nr 1130-1-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
176 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. nr 115-3-13 w sprawie nadania tytułu profesora
177 Program Współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisany w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.
178 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.
179 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. nr 115-12-12 w sprawie nadania tytułu profesora
180 Porozumienie z dnia 21 stycznia 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.
181 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 21 stycznia 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.
182 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. nr 115-15-12 w sprawie nadania tytułu profesora
183 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. nr 115-2-2013 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora
184 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. nr 115-15-12 w sprawie nadania tytułu profesora
185 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii ,,Polskie okręty" - Niszczyciel rakietowy ,,Warszawa", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
186 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. nr 115-1-2013 w sprawie nadania tytułu profesora
187 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Cypriana Norwida, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
188 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
189 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
190 Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów
191 Zarządzenie Nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową
192 Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta
193 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
194 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali za strefę działań wojennych
195 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. nr 115-14-12 w sprawie nadania tytułu profesora
196 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-83-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
197 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-84-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
198 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-85-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
199 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-6-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
200 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
201 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stefana Niesiołowskiego
202 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
203 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
204 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. nr 1130-4-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
205 Zarządzenie Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem
206 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2013 r.
207 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-78-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
208 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-1-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
209 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-2-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
210 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. nr 1130-3-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
211 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
212 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
213 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
214 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu orderów
215 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu orderów
216 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu orderu
217 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń
218 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń
219 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń
220 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń
221 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2012 r. o nadaniu orderu
222 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
223 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń
224 Komunikat Nr 04/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
225 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu
226 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2012 r. o nadanie orderu
227 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń
228 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń
229 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
230 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
231 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2012 r. o nadaniu orderów
232 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń
233 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
234 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu orderów
235 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
236 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń
237 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń
238 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2012 r. o nadaniu orderu
239 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2012 r. o nadaniu orderów
240 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń
241 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń
242 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. o nadaniu orderów
243 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. o nadaniu orderów
244 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu orderu
245 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu orderów
246 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu orderu
247 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
248 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń
249 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
250 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
251 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2012 r. o nadaniu orderów
252 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
253 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń
254 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń
255 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2012 r. o nadaniu orderów
256 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2012 r. o nadaniu odznaczenia
257 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu orderów
258 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu orderu
259 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń
260 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń
261 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń
262 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2012 r. o nadaniu orderu
263 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2012 r. o nadaniu orderów
264 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
265 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2012 r. o nadaniu orderów
266 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie objęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej honorowym patronatem Wielkiego słownika języka polskiego PAN
267 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2012 r. o nadaniu orderów
268 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń
269 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń
270 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczenia
271 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2012 r. o nadaniu orderu
272 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń
273 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń
274 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2012 r. o nadaniu orderów
275 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu orderu
276 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu orderów
277 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu orderów
278 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu orderów
279 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń
280 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2012 r. o nadaniu orderów
281 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2012 r. o nadaniu orderu
282 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń
283 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu orderu
284 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
285 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu orderu
286 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
287 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2012 r.
288 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń
289 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń
290 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń
291 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. o nadaniu orderów
292 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. o nadaniu orderów
293 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. o nadaniu orderów
294 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. o nadaniu orderu
295 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. o nadaniu orderu
296 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. o nadaniu orderu
297 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczenia
298 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń
299 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
300 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2012 r. o nadaniu orderu
301 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2012 r. o nadaniu orderów
302 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń
303 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów
304 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
305 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. o nadaniu orderu
306 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
307 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
308 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych
309 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2013 r.
310 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-77-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
311 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-87-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
312 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-76-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
313 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-81-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
314 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-86-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
315 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-82-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
316 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-89-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
317 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-88-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
318 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-7-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
319 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-72-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
320 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-74-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
321 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-79-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
322 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-5-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
323 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-8-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
324 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
325 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2013 r. w stosunku do marca 2007 r.
326 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2013 r.
327 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2013 r.
328 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach
329 Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
330 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2013 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy
331 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów
332 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów
333 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
334 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów
335 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
336 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
337 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
338 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. o nadaniu orderu
339 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
340 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2013 r.
341 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą ,,Lepsze Regulacje 2015"
342 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu
343 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
344 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów
345 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
346 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu
347 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu
348 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
349 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu
350 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu
351 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
352 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 19 kwietnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
353 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
354 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
355 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2013 r.
356 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 70. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim
357 Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów
358 Uchwała Nr 73 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
359 Uchwała Nr 71 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
360 Uchwała Nr 72 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
361 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 70. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim
362 Komunikat Nr 05/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
363 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
364 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bolesława Grzegorza Piechy
365 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku
366 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
367 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
368 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów
369 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
370 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
371 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
372 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
373 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów
374 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu
375 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
376 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
377 Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022"
378 Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020"
379 Zarządzenie Nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
380 Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
381 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii ,,Polskie okręty" - Okręt transportowo-minowy ,,Lublin", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
382 Zarządzenie Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
383 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Wacław II Czeski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
384 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
385 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr 1131-9-2013 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
386 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr 1131-10-2013 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
387 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr 1131-11-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
388 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr 1131-12-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
389 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-13-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
390 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-14 -2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
391 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
392 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 r.
393 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2012 r.
394 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
395 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2012
396 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2013 r. o nadaniu orderu
397 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
398 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
399 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2013 r. o nadaniu orderów
400 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2013 r. o nadaniu orderu
401 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
402 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu orderów
403 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
404 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń
405 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń
406 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. o nadaniu orderów
407 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. o nadaniu orderów
408 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu orderu
409 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
410 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu orderów
411 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 115-4-13 w sprawie nadania tytułu profesora
412 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. nr 115-5-13 w sprawie nadania tytułu profesora
413 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
414 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
415 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
416 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
417 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
418 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
419 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
420 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
421 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
422 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. nr 1130-5-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
423 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
424 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
425 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2012 r
426 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 140. rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego
427 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
428 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
429 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
430 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
431 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2012
432 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń
433 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczenia
434 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń
435 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń
436 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
437 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. o nadaniu orderu
438 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń
439 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2013 r. o nadaniu orderu
440 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w 25. rocznicę strajków i protestów 1988 r.
441 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka - ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci
442 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
443 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
444 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2012 r. (w okresie prezydencji cypryjskiej)
445 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie przyznania Krakowowi roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 r. i Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2022 r.
446 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
447 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
448 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-10-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
449 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-11-2013 nr 110-11-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
450 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-12-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
451 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-13-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
452 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-14-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
453 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-16-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
454 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-15-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
455 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-17-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
456 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-18-13 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
457 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-19-13 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
458 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-20-13 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
459 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych
460 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
461 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
462 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2013 r. o nadaniu orderów
463 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
464 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
465 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
466 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
467 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
468 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
469 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
470 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2013 r. o nadaniu orderów
471 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
472 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
473 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2013 r.
474 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2013 r.
475 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2012 r.
476 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2013 r. o nadaniu orderu
477 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2013 r. o nadaniu orderu
478 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2013 r. o nadaniu orderu
479 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
480 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
481 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu orderu
482 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
483 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
484 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
485 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
486 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. o nadaniu orderu
487 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2013 r. o nadaniu orderu
488 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2012 r.
489 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2012 r.
490 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich
491 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów
492 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu
493 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów
494 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
495 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
496 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu
497 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu
498 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
499 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
500 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
501 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów
502 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów
503 Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016
504 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2013 r.
505 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2013 r
506 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
507 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
508 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Babalskiego
509 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka - ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci
510 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki
511 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu
512 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów
513 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu
514 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
515 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
516 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
517 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczenia
518 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu
519 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
520 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
521 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
522 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
523 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów
524 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2013 r.
525 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 maja 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
526 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Łodzi na kadencję w latach 2013-2018
527 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Radomiu na kadencję w latach 2013-2018
528 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
529 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
530 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2013 r.
531 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
532 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
533 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego
534 Komunikat Nr 06/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
535 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2013 r. nr 1130-6-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
536 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin
537 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
538 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2013 r.
539 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
540 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych
541 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - denar Bolesława Chrobrego, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
542 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 5 zł, z serii ,,Polskie kluby piłkarskie" - Warta Poznań, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
543 Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
544 Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
545 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2012 r. przypadających na jednego mieszkańca
546 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
547 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2013 r.
548 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
549 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
550 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
551 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
552 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
553 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej
554 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
555 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
556 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
557 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
558 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
559 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
560 Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Władysława Ortyla
561 Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
562 Zarządzenie Nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
563 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisana w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r.
564 Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisaną w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r.
565 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
566 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw
567 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
568 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
569 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2013 r.
570 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-7-2013 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
571 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-8-2013 o wyznaczeniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych
572 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-9-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Wojsk Lądowych
573 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-10-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Sił Powietrznych
574 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-11-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Wojsk Specjalnych
575 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-12-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Marynarki Wojennej
576 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych na lata 2007-2013 i przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia
577 Zarządzenie Nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej
578 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2013 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
579 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2011 r.
580 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
581 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Aleksandra Fredry w 220. rocznicę urodzin
582 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej
583 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku
584 Memorandum o porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach
585 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach
586 Porozumienie techniczne między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej dotyczące realizacji Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach
587 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Technicznym między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej dotyczącym realizacji Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach
588 Komunikat Nr 07/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
589 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 21 kwietnia 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
590 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej
591 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
592 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 5 lipca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
593 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 115-6-13 w sprawie nadania tytułu profesora
594 Komunikat Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2013 r.
595 Komunikat Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r.
596 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
597 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii ,,Polskie okręty" - Fregata rakietowa ,,Gen. K. Pułaski", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
598 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2011 r.
599 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2013 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Inkubator Innowacyjności"
600 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.
601 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2013 r.
602 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2013 r.
603 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2013 r.
604 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2013 r.
605 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci profesorów uczelni lwowskich zamordowanych przez niemieckich okupantów w lipcu 1941 r.
606 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej i oddania hołdu Jej ofiarom
607 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2013 r. o nadaniu orderu
608 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. o nadaniu orderu
609 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. o nadaniu orderu
610 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. o nadaniu orderów
611 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń
612 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń
613 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2013 r. o nadaniu orderów
614 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2013 r. o nadaniu orderów
615 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2013 r. o nadaniu orderu
616 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2013 r. o nadaniu orderów
617 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2013 r. o nadaniu orderów
618 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2013 r. o nadaniu orderów
619 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń
620 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
621 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
622 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń
623 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń
624 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2013 r. o nadaniu orderu
625 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń
626 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
627 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. o nadaniu orderów
628 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń
629 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. o nadaniu odznaczenia
630 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
631 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
632 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
633 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
634 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
635 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
636 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
637 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
638 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
639 Zarządzenie Nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
640 Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
641 Uchwała Nr 121 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej ,,Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020"
642 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 115-7-13 w sprawie nadania tytułu profesora
643 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2013 r.
644 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
645 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2013 r. nr 1130-7-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
646 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. nr 1130-8-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
647 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2013 r. nr 1130-9-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
648 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2013 r. nr 1130-10-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
649 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2013r.
650 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
651 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
652 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
653 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
654 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
655 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
656 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
657 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
658 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
659 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
660 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
661 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
662 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
663 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
664 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
665 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
666 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
667 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
668 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
669 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
670 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
671 Komunikat Nr 08/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
672 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2013 r.
673 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie raportu zawierającego w szczególności informacje dotyczące realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej za 2011 r., wraz z oceną i wnioskami z ich realizacji
674 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
675 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I V kwartale 2013 r.
676 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
677 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
678 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
679 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Kwiatkowskiego
680 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka
681 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
682 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. Karta Praw Osób z Autyzmem
683 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013-2018
684 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
685 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w 70. rocznicę buntu więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince
686 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów za niezgodny z zasadą pomocniczości
687 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
688 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
689 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
690 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2013 r. sygn. akt Kp 1/13
691 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego
692 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
693 Uchwała Nr 124 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2012
694 Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych
695 Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
696 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2013 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy
697 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Władysław Łokietek, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
698 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - denar Bolesława II Śmiałego, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
699 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 110-21-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
700 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 110-22-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
701 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2013 r. nr 110-23-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
702 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 110-25-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
703 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 110-24-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
704 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
705 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 r.
706 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 1 sierpnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
707 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
708 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 110-26-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
709 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 110-27-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
710 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-30-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
711 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-32-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
712 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-31-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
713 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-33-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
714 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-28-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
715 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-29-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
716 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-34-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
717 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-35-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
718 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-36-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
719 Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
720 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
721 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
722 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013-2018
723 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
724 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
725 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
726 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
727 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
728 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2013 r.
729 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014
730 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
731 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
732 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2013 r.
733 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2013 r. nr 115-9-13 w sprawie nadania tytułu profesora
734 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w 100. rocznicę urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego
735 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego
736 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
737 Zarządzenie Nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2017
738 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
739 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Witolda Lutosławskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
740 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2013 r.
741 Komunikat Nr 09/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
742 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. nr 115-8-13 w sprawie nadania tytułu profesora
743 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
744 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji
745 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2013 r.
746 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
747 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
748 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
749 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchylenia wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.
750 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
751 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Konstantego Bronisława Miodowicza
752 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi
753 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.
754 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka
755 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2013 r.
756 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
757 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie
758 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.
759 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach
760 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2014
761 Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
762 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych
763 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r.
764 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 lipca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r.
765 Umowa między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Królestwa Hiszpanii o współpracy w dziedzinie transportu i infrastruktury transportowej, podpisana w Madrycie dnia 15 lipca 2013 r.
766 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Królestwa Hiszpanii o współpracy w dziedzinie transportu i infrastruktury transportowej, podpisaną w Madrycie dnia 15 lipca 2013 r.
767 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.
768 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.
769 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 112-18-2013 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
770 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 112-19-2013 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
771 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2013 r. nr 112-20-2013 o wyznaczeniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
772 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 112-21-2013 o nadaniu stopni oficerskich generała broni, generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady
773 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2013 r.
774 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r.
775 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2014
776 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
777 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2013 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego
778 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
779 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2014
780 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu
781 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę śmierci księcia Józefa Poniatowskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
782 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
783 Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
784 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
785 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy gospodarczej, podpisana w Abu Dhabi dnia 22 kwietnia 2012 r.
786 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy gospodarczej, podpisaną w Abu Dhabi dnia 22 kwietnia 2012 r.
787 Porozumienie z dnia 19 września 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice
788 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 19 września 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice
789 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.
790 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie upamiętnienia 330. rocznicy bitwy pod Wiedniem
791 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
792 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 2011 r.
793 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dnia 7 lipca 2011 r.
794 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2013 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą ,,Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"
795 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
796 Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych"
797 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
798 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
799 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, ,,Włączeni w życie - 50-lecie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
800 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 23 września 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
801 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii ,,Zwierzęta świata" - żubr, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
802 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
803 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 24 września 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
804 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
805 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w morskim i lotniczym poszukiwaniu i ratownictwie, podpisana w Wilnie dnia 19 października 2009 r.
806 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w morskim i lotniczym poszukiwaniu i ratownictwie, podpisaną w Wilnie dnia 19 października 2009 r.
807 Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2013 roku, podpisana w Kijowie dnia 22 maja 2013 r.
808 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2013 roku, podpisaną w Kijowie dnia 22 maja 2013 r.
809 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. nr 115-10-13 w sprawie nadania tytułu profesora
810 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2013 r.
811 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
812 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.
813 Komunikat Nr 10/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
814 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014
815 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustanowienia 17 września Dniem Sybiraka
816 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. (przewodnictwo Irlandii w Radzie Unii Europejskiej)
817 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Witolda Waszczykowskiego
818 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. w 600. rocznicę Unii Horodelskiej
819 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2014 r.
820 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2014 r.
821 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2014
822 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. o pozbawieniu orderu
823 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r.
824 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2013 r. w stosunku do września 2007 r.
825 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2013 r.
826 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2013 r.
827 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2013 r.
828 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.
829 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie
830 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
833 Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
834 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej
835 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014
836 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
837 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu
838 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu
839 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
840 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
841 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
842 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów
843 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
844 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
846 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
847 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
849 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 października 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2013 r.
850 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi
851 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie
852 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
853 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu
854 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów
855 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu
856 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów
857 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
858 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów
859 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
860 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
861 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu
862 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
863 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
864 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 1130-11-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
865 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
866 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2013 r. o nadaniu orderu
867 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2013 r. o nadaniu orderów
868 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
869 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
870 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2013 r. o nadaniu orderów
871 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderów
872 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
873 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
874 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderu
875 Porozumienie z dnia 5 września 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.
876 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 5 września 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.
877 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2013 r.
878 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jej Protokołu z Kioto w sprawie dziewiętnastej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dziewiątej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz sesji organów pomocniczych, podpisane w Warszawie dnia 4 października 2013 r.
879 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jej Protokołu z Kioto w sprawie dziewiętnastej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dziewiątej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz sesji organów pomocniczych, podpisanego w Warszawie dnia 4 października 2013 r.
880 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2009-2011
881 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
882 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2013 r. nr 1130-12-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
883 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. nr 1130-14-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
884 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. nr 1130-13-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
885 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
886 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
887 Komunikat Nr 11/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD
888 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych
889 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej
890 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 października 2013 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
891 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
892 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
893 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska
894 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
895 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia solidarności z prześladowanymi wspólnotami chrześcijańskimi na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii i Egipcie
896 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
898 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uczczenia sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, ostatniego żołnierza antykomunistycznego podziemia, w 50. rocznicę śmierci
900 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2012 r.
901 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii
902 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej
903 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2012 r.
904 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r.
905 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014
906 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderów
907 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
908 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
909 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2013 r. o nadaniu orderów
910 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2013 r. o nadaniu orderów
911 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
912 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
913 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
914 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
915 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
916 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów
917 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów
918 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
919 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu
920 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
921 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
922 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu
923 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu
924 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów
925 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
926 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii ,,Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Agnieszka Osiecka, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
927 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o koprodukcji filmowej, sporządzona w Jerozolimie dnia 16 lutego 2004 r.
928 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a R ządem Państwa Izrael o koprodukcji filmowej, sporządzoną w Jerozolimie dnia 16 lutego 2004 r.
929 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów
930 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów
931 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
932 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
933 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
934 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
935 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
936 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
937 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
938 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
939 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
940 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
941 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu
942 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu
943 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
944 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
945 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
946 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
947 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
948 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów
949 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
950 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
951 Porozumienie z dnia 9 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie artykułu 4 ustęp 2, artykułu 10 ustęp 2, 5 i 8 Przepisów Finansowych Organizacji ,,Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", stanowiących integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji ,,Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
952 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie artykułu 4 ustęp 2, artykułu 10 ustęp 2, 5 i 8 Przepisów Finansowych Organizacji ,,Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", stanowiących integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji ,,Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
953 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2014 r.
954 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r.
955 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2013 r.
956 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2014 r.
957 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2014
958 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych
959 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
960 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
961 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2013 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
962 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2014
963 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.
964 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2013 r.
965 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Buły
966 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu
967 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w 65. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda
968 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego
969 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy powstania rządu Ignacego Daszyńskiego
970 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie uczczenia polskich żołnierzy biorących udział w bitwie pod Lenino
971 Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
972 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
973 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
974 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
975 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
976 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 8 listopada 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
977 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
978 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 listopada 2013 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą ,,Ideas Plus"
979 Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów
980 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Tbilisi dnia 3 czerwca 2013 r.
981 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Tbilisi dnia 3 czerwca 2013 r.
982 Porozumienie między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Macedonii o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, podpisane w Skopje dnia 10 września 2013 r.
983 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Macedonii o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, podpisanym w Skopje dnia 10 września 2013 r.
984 Porozumienie między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, podpisane w Wiedniu dnia 22 września 2010 r.
985 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, podpisanym w Wiedniu dnia 22 września 2010 r.
986 Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
987 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2013 r.
988 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert
989 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2013 r.
990 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
991 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
992 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
993 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2013 r.
994 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
995 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2014
996 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2014
997 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 22 listopada 2013 r.
998 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 22 listopada 2013 r.
999 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. nr 1130-16-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
1000 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. nr 1130-15-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
1001 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
1002 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Prokuratury
1003 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-22-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
1004 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-23-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
1005 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-24-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
1006 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-25-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
1007 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. nr 1130-17-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
1008 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 8 września 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1009 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
1010 Komunikat Nr 12/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
1011 Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
1012 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 115-12-13 w sprawie nadania tytułu profesora
1013 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. nr 115-11-13 w sprawie nadania tytułu profesora
1014 Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
1015 Uchwała Nr 214 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
1016 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga
1017 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli
1018 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych
1019 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Karskiego
1020 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2013 r.
1021 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie
1022 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
1023 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
1024 Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
1025 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
1026 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
1027 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego
1028 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
1029 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
1030 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 za I kwartał 2014 r.
1031 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90 rocznicę jego śmierci
1032 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
1033 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego
1034 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
1035 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie
1036 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali
1037 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich
1038 Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju
1039 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
1040 Uchwała Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
1041 Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich
  • Adres publikacyjny: