Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 654 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Gliwice - radiostacja"  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 655 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Świdnica - katedra pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika"  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 656 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym do celów statystycznych oraz badań naukowych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 657 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 658 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2017 r. sygn. akt P 121/15  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 659 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 660 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 661 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wzoru formularza skierowania kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza tej Służby do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 662 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne"  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 663 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze"  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 640 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 641 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 642 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 643 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 644 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 645 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 646 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 647 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 648 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 649 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 650 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 651 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 628 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 629 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 630 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  / Minister Edukacji Narodowej /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości