Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2003, nr 58, poz. 511
Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 58, poz. 511 z dnia 2003-04-04
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom, realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego, terminów wpłat zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych
Organ wydający:Minister Finansów
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-04
Data wydania:2003-03-28
Data wejscia w życie:2003-04-04
Data obowiązywania:2003-04-04
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona: Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 58, poz. 511 z dnia 2003-04-04

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 58, poz. 511 z dnia 2003-04-04
Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Przedłuża się, do dnia faktycznych spłat skapitalizowanych odsetek, terminy wpłat zaliczek miesięcznych oraz podatku dochodowego, określone w art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.3)):
  1)  bankom udzielającym na cele mieszkaniowe kredytów zrefundowanych w części ze środków Funduszu Hipotecznego funkcjonującego w Banku Gospodarstwa Krajowego - od dochodu stanowiącego różnicę między kwotą odsetek skapitalizowanych od udzielonych kredytów a kwotą skapitalizowanych odsetek od otrzymanych pożyczek ze środków Funduszu Hipotecznego;
  2)  Bankowi Gospodarstwa Krajowego - od dochodu stanowiącego równowartość skapitalizowanych odsetek od udzielonych pożyczek z Funduszu Hipotecznego.

§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do wpłat miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych należnych za okres od dnia 1 grudnia 2002 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 43, poz. 481).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

________
1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.
3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 45, poz. 391.

Dziennik Ustaw nr 58 z 2003 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: