Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 1981, nr 27, poz. 144
Dziennik Ustaw - rok 1981, nr 27, poz. 144
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 1981 r. w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu niektórych materiałów przez rzemieślników opłacających podatki w formie ryczałtu.
Organ wydający:Minister Finansów
Status aktu prawnego:Uchylony
Data wydania:1981-10-21
Data wejscia w życie:1982-01-01
Data obowiązywania:1982-01-01
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 1981, nr 27, poz. 144
Na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Rzemieślnicy opłacający podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu, z wyjątkiem karty podatkowej, jeżeli używają do produkcji lub świadczenia usług surowców, materiałów, półwyrobów i towarów, zwanych dalej "materiałami", wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia, są obowiązani posiadać oraz przechowywać dowody zakupu tych materiałów. Obowiązek posiadania i przechowywania dowodów zakupu nie dotyczy półwyrobów i towarów wykonanych z materiałów wymienionych w wykazie, jeżeli te półwyroby i towary nie są wymienione w wykazie.
2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy rzemieślników wykonujących usługi dla ludności, jeżeli obrót z wykonywania tych usług wynosi co najmniej 85% ogólnego obrotu rocznego. Za usługi dla ludności uważa się usługi określone w przepisach o rozwoju usług.
3. Dowody zakupu materiałów powinny odpowiadać wymaganiom określonym w odrębnych przepisach dla rachunków.

§ 2. 1. Rzemieślnicy określeni w § 1, na których ciąży obowiązek posiadania dowodów zakupu materiałów, są obowiązani prowadzić ewidencję tych dowodów w książce według ustalonego wzoru, zwanej dalej "książką zakupu".
2. Książka zakupu powinna być prowadzona zgodnie z objaśnieniami zawartymi we wzorze książki.
3. Przed rozpoczęciem zapisów książka zakupu powinna być przedstawiona do poświadczenia organowi podatkowemu, właściwemu według miejsca wykonywania działalności zarobkowej.
4. Przed rozpoczęciem zapisów w książce zakupu na koniec roku podatkowego, a także w razie zakończenia działalności zarobkowej, podatnik powinien sporządzić spis z natury materiałów określonych w wykazie i wpisać do książki zakupu.
5. Książka zakupu powinna być złożona właściwemu organowi podatkowemu (ust. 3) w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

§ 3. Obowiązek posiadania dowodów zakupu, o których mowa w § 1, nie obejmuje materiałów powierzonych przez osoby zlecające wykonanie określonego świadczenia oraz odpadów z tych materiałów, jeżeli odpady te nie mogą być użyte w danym zakładzie do produkcji lub świadczenia usług, z tym jednak że w czasie kontroli rzemieślnik powinien wskazać osobę (firmę), która powierzyła mu materiał.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1982 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ MATERIAŁÓW, KTÓRYCH NABYCIE POWINNO BYĆ UDOKUMENTOWANE DOWODAMI ZAKUPU PRZEZ RZEMIEŚLNIKÓW OPŁACAJĄCYCH PODATKI OBROTOWY I DOCHODOWY W FORMIE RYCZAŁTU, Z WYJĄTKIEM KARTY PODATKOWEJ

Akcesoria do pojazdów mechanicznych
Anilana używana do produkcji waty konfekcyjnej i watoliny
Anody
Armatura metalowa sanitarna i sieci domowej
Azotan srebra
Barwniki
Błamy z futer
Bursztyn
Cement
Cukier używany przy wykonywaniu rzemiosł spożywczych
Drewno łuszczarskie
Drewno okleinowe
Drewno tartaczne
Druty stalowe ciągnione
Farby olejne
Formierskie materiały
Ftalan oktylu
Ftalan butylu
Garbniki
Glejta ołowiana
Gliceryna
Grzejniki centralnego ogrzewania
Gumowe mieszanki
Kable i przewody
Kafle
Kamienie szlachetne i półszlachetne
Kauczuk naturalny i syntetyczny
Kołnierze ze skór futerkowych naturalnych i sztucznych
Kompozycje zapachowe
Lanolina
Lakiery
Lateks kauczuków naturalnych i syntetycznych
Lepiszcza do produkcji materiałów ściernych
Łożyska toczne
Mąka kokosowa
Materiały do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych (folia, igielit, skaj itp.)
Masło kakaowe
Mąka używana przy wykonywaniu rzemiosł spożywczych
Metale nieżelazne
Mięso używane przy wykonywaniu rzemiosł spożywczych
Minia ołowiana
Olejki zapachowe
Okleiny
Papier i tektura używane przy wykonywaniu rzemiosł papierniczych
Płyty kamienne
Płyty paździerzowe
Płyty pilśniowe
Płyty wiórowe
Podłogowe materiały
Podzespoły i części zamienne stosowane w mechanice pojazdowej, elektromechanice oraz tele- i radiomechanice
Pokrycie dekarskie
Przędza
Puch i wata używane przy wykonywaniu bieliźniarstwa
Sklejka
Skóry naturalne i sztuczne (także futerkowe)
Sole galwaniczne
Szczecina
Surowce do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Szkło budowlane
Ścienne materiały (cegła, pustaki)
Tarcica
Tkaniny używane przy wykonywaniu rzemiosł włókienniczych i odzieżowych
Tłuszcze używane przy wykonywaniu rzemiosł spożywczych
Wykładziny ścienne ceramiczne i z tworzyw sztucznych
Wyroby hutnictwa żelaza, stali i metali nieżelaznych
Watolina
Włosie naturalne
Wsady odlewnicze stopów metali
Wybuchowe materiały
Ziarno korundowe

Dziennik Ustaw nr 27 z 1981 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: