Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zmiany w Kodeksie pracy 2014. Zobacz, kto na nich zyskuje

0
Podziel się:

Zobacz jakie świadczenia zwiększyły się wskutek podniesienia płacy minimalnej.

Zmiany w Kodeksie pracy 2014. Zobacz, kto na nich zyskuje
(Andrzej Wawok/Reporter)

Długo oczekiwana zmiana Kodeksu pracy, która weszła w życie 4 marca, wpłynęła zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Do najważniejszych zmian zaliczyć trzeba podniesienie płacy minimalnej, elastyczny czas pracy oraz reformę urzędów pracy, która ma pomoc w skuteczniejszej walce z bezrobociem.

Od 1 stycznia 2014 roku wzrosło wynagrodzenie minimalne i wynosi obecnie 1680 zł brutto. Przepisy dotyczące najniższej płacy dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Wzrost ten wiąże się ze wzrostem świadczeń pracowniczych, które obliczane są jako procent lub wielokrotność. Zwiększyły się więc takie świadczenia jak:

  • Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wyniesie ona 25,2 tys. zł.
  • Wyższy dodatek za pracę w porze nocnej, który wynosi 20 proc. stawki godzinowej. Przy minimalnym wynagrodzeniu 1680 zł brutto, wyniesie on 2 zł. Dodatek za pracę w nocy będzie wliczany do pensji minimalnej.
  • Wysokość odszkodowania dla pracownika nie może być niższe niż płaca minimalna, czyli wyniesie co najmniej 1680 zł.
  • Kwoty wynagrodzenia od potrąceń z różnych źródeł.

Wyższe składki do ZUS

Podwyższenie płacy minimalnej oznaczać będzie wyższe składki ZUS dla osób prowadzących swoja działalność gospodarczą. Dla nowych firm, działających krócej niż 2 lata, podstawa wymiaru składek stanowi 30 proc. kwoty wynagrodzenia minimalnego. Poszczególne składki wzrosną zgodnie z poniższym zestawieniem zawartym w tabeli.

Rodzaj składki Wysokość składki w 2013 r. (w złotych) Wysokość składki w 2014 r. (w złotych)
emerytalna (19,52 proc.) 93,7 98,38
chorobowa (2,45 proc.) 11,76 12,35
rentowa (8 proc.) 38,4 40,32
wypadkowa (1,93 proc.) 9,26 9,73

Składki ZUS dla przedsiębiorców działających na rynku dłużej niż 2 lata związane są z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Podstawą ich wymiaru jest 60 proc. średniej krajowej. W 2014 r. jest to 3746 zł brutto, czyli o 33 zł więcej niż obecnie.

Niższe dopłaty do pensji

Od 2014 roku pracodawcy otrzymują dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w jednakowej wysokości. Dotyczy ona firm zarówno na tzw. otwartym jak i chronionym rynku pracy. Firmom posiadającym status zakładu pracy chronionej przysługiwała dopłata w wysokości 1,5 tys. i 2,7 tys., a od tego roku wynoszą one odpowiednio 960 (mniej o 540 zł) i 1920 zł (mniej o 780 zł).

Biorąc pod uwagę pracowników z niskim stopniem niepełnosprawności, dofinansowanie będzie niższe o 120 zł - z 600 zł do 480 zł. Z kolei dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zmniejszy się o 90 zł - z 1050 zł do 960 zł. Analizując sytuację pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności, będą oni otrzymywać o 30 zł więcej niż dotychczas, a z niskim stopniem o 60 zł więcej.

Elastyczny czas pracy

Jedna z najważniejszych nowelizacji Kodeksu pracy dotyczy możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Przed wejściem ustawy były to zaledwie 4 miesiące. Regulacja ta pozwala ograniczyć zwolnienia i ma poprawić konkurencyjność polskich firm. Przedłużenie okresu rozliczeniowego musi być uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy. Obowiązkowo muszą być zachowane ogólne zasady dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Pracodawca może w miesiącach, w których ma większe zapotrzebowanie na pracę, przedłużyć godziny pracy pracowników, co zrównoważy w pozostałych miesiącach okresu rozliczeniowego, zapewniając pracownikom wolne. Jeżeli w danym miesiącu pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy ponieważ wypracował już godziny, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Ruchomy czas pracy

Inna zmiana wprowadza ruchomy czas pracy. Pracownik ma prawo decydować o jakiej porze chce rozpocząć pracę lub przedział czasu, w którym chce pracować. Nie zmieniają się gwarancje odpoczynku dla pracowników. W każdej dobie pracownikowi przysługuje prawo do minimum 11 godzin odpoczynku oraz w każdym tygodniu do minimum 35 godzin relaksu. Dzięki takim rozwiązaniom pracownikowi łatwiej jest godzić życie prywatne z pracą.

Przepisy te nie dotyczą kobiet w ciąży oraz nieletnich pracowników. Podlegają oni odrębnym przepisom, które mówią, że korzystają oni z ochrony czasu pracy, który może przekraczać 8 godzin w przypadku kobiet w ciąży oraz 6 godzin w przypadku młodocianych. Możliwość wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego oraz ruchomego czasu pracy musi być motywowana w układzie zbiorowym pracy albo w ramach porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli planuje się stosowanie ich wobec konkretnego pracownika należy wystosować pisemny wniosek. W takim przypadku nie jest potrzebna zgoda związków zawodowych.

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy ma ułatwić pracownikom godzenia życia rodzinnego z pracą. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości korzystania z elastycznego czasu pracy przez kobiety w ciąży oraz młodocianych. Korzystają oni bowiem ze specjalnej ochrony dobowego czasu pracy, który nie może przekraczać 8 godzin w przypadku kobiet w ciąży i 6 godzin w przypadku młodocianych.

Dodatkowy urlop macierzyński

Zmiana z Kodeksie pracy nowelizuje także przepisy o urlopach macierzyńskich. Łączny czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego obejmuje 52 tygodnie. W przypadku urodzenia bliźniaków lub trojaczków został on wydłużony do 65-71 tygodni.

Długość dodatkowego urlopu macierzyńskiego wydłużyła się do 6 tygodni po urodzeniu jednego dziecka i do 8 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci. Może być on wykorzystany wyłącznie bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Taki urlop może uzyskać zarówno matka jak i ojciec dziecka. Jeśli pracownik pragnie powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim w wymiarze czasu wskazanym przez siebie, musi złożyć wniosek do pracodawcy w terminie 14 dni przed planowanym powrotem do pracy.

Prawa pracowników podczas urlopu macierzyńskiego

W myśl wprowadzonych zasad policjanta, pracownika służby granicznej, pracownika administracji publicznej, strażaków i innych pracowników nie można zwolnić po ciąży, podczas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. W razie zwolnienia go zgodnie z art. 41 przysługuje mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu. Jeśli niezbędne jest zastępstwo policjanta będącego na urlopie macierzyńskim itp. pracodawca może zatrudnić pracownika podczas jego nieobecności.

Możliwość pracy w niedziele i święta

W życie weszła też zmiana Kodeksu cywilnego, która pozwoli na dobrą organizację czasu pracy pracowników wykonujących pracę na rzecz zagranicznych podmiotów. Praca w weekendy jest dozwolona pod warunkiem wykonywania pracy polegającej na świadczeniu usług z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pracę można wykonywać wówczas kiedy niedziele i święta zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy są dniem pracy. Pracodawca jest zobowiązany do rekompensaty pracy w niedzielę lub święto poprzez udzielenie innego dnia wolnego.

Przepisy regulują, że za pracę w niedzielę, pracodawca musi udzielić inny dzień wolny w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej pracującej niedzieli. W przypadku pracy w święto, musi udzielić dnia wolnego w ciągu okresu rozliczeniowego. Pracownikowi pracującemu w niedzielę, przysługuje prawo do wolnej niedzieli co najmniej raz na 4 tygodnie.

Reforma urzędów pracy

Inną z reform wprowadzonych w tym roku jest reforma funkcjonowania urzędów pracy. Mają one podnieść efektywność walki z bezrobociem, które aktualnie wynosi około 13 proc. W urzędach pośrednictwa pracy ma być oferowana profesjonalna pomoc.

Wskutek tego bezrobotni zostali podzieleni na trzy grupy. W pierwszej znajdują się osoby aktywnie poszukujące pracy, które oczekują na przedstawienie im ofert zatrudnienia. W drugiej grupie będą osoby wymagające wsparcia w postaci szkoleń lub kursów. W trzeciej grupie będą osoby niechętne do podjęcia legalnej pracy. W urzędach będzie można skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, zostaną uruchomione nowe sposoby aktywizacji bezrobotnych, a same urzędy będą wynagradzane w zależności od ich skuteczności.

Urlop dla nauczycieli

Jeśli nauczyciel nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych przysługuje mu urlop w ciągu roku szkolnego. Jego wymiar obejmuje maksymalnie 8 tygodni. Taki urlop przysługuje także dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę z powodu wykonywania zadań zleconych w tym czasie oraz prowadzenia w szkole remontów itp.

Czytaj więcej w Money.pl
Firma może odmówić urlopu na żądanie Pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu ze względu na szczególne okoliczności.
Pozorna likwidacja stanowiska pracy. Kiedy? Likwidacja stanowiska pracy, jako przyczyna wypowiedzenia, w razie sporu sądowego jest często trudna do wybronienia.
Kiedy stosować zadaniowy czas pracy? Błędne jest założenie, że w zadaniowym czasie pracy nie ma nadgodzin.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)