Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
ceny paliwa
25.06.2012 06:30

Sprzedaż paliwa firmie bez koncesji. Jak uniknąć kary?

Można sprzedać paliwo przedsiębiorcy, który nie ma koncesji na obrót paliwami ciekłymi, jeśli złoży on oświadczenie, że przeznaczy je na potrzeby własne.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter)

*Prezes URE może wymierzyć karę pieniężną za sprzedaż paliw ciekłych przedsiębiorcy, który nie ma koncesji, mimo że do jej posiadania zobowiązują go przepisy ustawy - Prawo energetyczne. *

Przedsiębiorca, który nie przestrzega warunków koncesji na obrót paliwami ciekłymi i nie dopełnia szczególnej staranności przy ich wypełnianiu, może narazić się na karę pieniężną, wymierzaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jednym z warunków koncesyjnych jest zakaz zawierania umów kupna-sprzedaży z przedsiębiorcami, którzy nie mają koncesji, a w świetle przepisów ustawy - Prawo energetyczne - posiadać ją powinni. Jeśli zatem przedsiębiorca posiadający koncesję nie zastosuje się do tego zakazu i np. w trakcie przeprowadzanej kontroli taka nieprawidłowość wyjdzie na jaw, Prezes URE na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo energetyczne może wymierzyć mu karę pieniężną.

Jak uchronić się przed karą?

Po pierwsze, przedsiębiorca, przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży powinien zażądać od kontrahenta okazania koncesji na obrót paliwami ciekłymi i zwrócić uwagę na termin jej obowiązywania. Może bowiem zdarzyć się sytuacja, że przedsiębiorca, z którym chce zawrzeć umowę, miał koncesję na obrót paliwami ciekłymi, lecz straciła ona ważność. Przedsiębiorca zawierający umowę kupna-sprzedaży paliwa powinien również zwrócić uwagę na zapis w obowiązującej koncesji, w punkcie zatytułowanym _ przedmiot i zakres działalności _. Jeśli nie są w nim wyszczególnione rodzaje paliw ciekłych, lecz występuje ogólne sformułowanie, że przedmiotem działalności objętej koncesją jest działalność polegająca na obrocie paliwami ciekłymi, wtedy nie ma żadnego problemu. Pojawia się on wówczas, gdy są wyszczególnione rodzaje paliw, co wskazuje poniższy przykład.

*Przykład *

Przedsiębiorca X mający koncesję na obrót paliwami ciekłymi dokonuje sprzedaży benzyny bezołowiowej Pb-95 przedsiębiorcy Y, który posiada obowiązującą koncesję na obrót paliwami ciekłymi, ale nie ma ogólnego zapisu. W przedmiocie i zakresie działalności ma wyszczególniony jedynie gaz płynny LPG, tzn. posiada szczególny zapis w koncesji. W takim przypadku przedsiębiorca X nie powinien zawierać umowy sprzedaży z przedsiębiorcą Y, chyba, że przedsiębiorca Y złoży oświadczenie, że dokonuje kupna benzyny bezołowiowej Pb-95 od przedsiębiorcy X na własne potrzeby.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/117/m201845.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ceny;paliw;w;polsce;rzad;musi;zareagowac,215,0,1108439.html) *Czeka nas załamanie rynku. Eksperci ostrzegają * Potrzebne są jak najszybsze działania ze strony rządu dotyczące strategii naszego rynku paliw. Jakie działania powinien zatem podjąć przedsiębiorca, jeśli chce zawrzeć umowę sprzedaży z przedsiębiorcą nieposiadającym koncesji, który oświadcza, że dokonuje zakupu paliwa na potrzeby własne? Po pierwsze, powinien zażądać odpowiednich zaświadczeń potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Musi zwrócić uwagę, aby wpis był aktualny. W przypadku wymierzenia kary przez Prezesa URE przedsiębiorca nie może tłumaczyć się tylko tym, że jedynie zażądał dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej. Musi wykazać, że dokument ten w momencie jego przedstawiania był aktualny.

Jeśli w dokumencie tym nie będzie zapisu związanego ze sprzedażą paliw ciekłych i przedsiębiorca złożył oświadczenie, że dokonuje zakupu paliwa na potrzeby własne, można zawrzeć z nim umowę sprzedaży paliwa. Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca złoży oświadczenie, że zakupuje paliwo na potrzeby własne, lecz np. w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej będzie wpis dotyczący sprzedaży przez niego paliw ciekłych, wtedy sprawa nieco się komplikuje. W takiej sytuacji, gdy przedsiębiorca, który złożył przedmiotowe oświadczenie, dokona sprzedaży paliwa kolejnemu odbiorcy, powinien mieć koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

W przypadku wymierzenia takiemu przedsiębiorcy kary pieniężnej przez Prezesa URE linia obrony może być trudna. Przedsiębiorca musi bowiem wykazać, że zawierając umowę z kontrahentem, podjął wszelkie działania, które pozwoliły stwierdzić, że umowa ta nie narusza unormowań warunków udzielonej mu koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Musi również dochować należytej staranności poprzez dokładne sprawdzenie wszelkich dokumentów, aby przekonać się czy dokonuje sprzedaży paliw ciekłych przedsiębiorcy, któremu paliwa te sprzedawać może.

Jeśli zatem przedsiębiorca, któremu chce sprzedawać paliwo, nie ma koncesji na obrót paliwami ciekłymi, zaś np. w zaświadczeniu ewidencji działalności gospodarczej ma wpis np. _ sprzedaż detaliczna paliw płynnych _, to oczywistym jest, że ten przedsiębiorca powinien posiadać koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

Jak wynika z powyższego, można dokonać sprzedaży paliwa przedsiębiorcy, który nie ma koncesji na obrót paliwami ciekłymi i np. w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności nie ma wpisu, że prowadzi sprzedaż paliwami ciekłymi, a złoży oświadczenie, że zakupione paliwo przeznaczy na potrzeby własne. Pamiętać jednak należy, aby na tym oświadczeniu znalazła się data, z którą zostało ono wystawione. Przedsiębiorca powinien zażądać od swojego kontrahenta takiego oświadczenia przed rozpoczęciem współpracy z nim. Warunkiem dochowania przez przedsiębiorcę należytej staranności będzie również umieszczenie na przedmiotowym oświadczeniu daty odebrania niniejszego oświadczenia.

Czytaj więcej w Money.pl
Pojawiła się szansa na tańsze tankowanie Podczas długiego weekendu na części stacji będzie można zatankować taniej.
UOKiK: Tankujemy gorsze paliwa Pogorszenie dotyczy benzyny i gazu. W przypadku ropy jakość nieznacznie poprawiła się.
Maleje popyt na paliwa. Ropa idzie... Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają z powodu kryzysu zadłużenia w Europie, który wpływa na zmniejszenie popytu na paliwa.

Autorka jest pracownikiem departamentu prawa energetycznego w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Tagi: ceny paliwa, prawo energetyczne, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, porady prawne, prawo, wiadmości, najważniejsze, czołówki
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz