Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo
16.06.2014 07:21

Projekt noweli ustawy o pieczy zastępczej już w Sejmie

Sędzia orzekał będzie, czy dziecko opuści biologiczną rodzinę - to najważniejsza zmiana, którą wprowadzić ma nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

* Sędzia orzekał będzie, czy dziecko opuści biologiczną rodzinę - to najważniejsza zmiana, którą wprowadzić ma nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. *

Poselski projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został przygotowany przez posłów PO i PSL, m.in. przez wiceprzewodniczącą sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny Magdalenę Kochan (PO). W pracach nad projektem uczestniczyło również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt wprowadza kilkadziesiąt zmian, które mają poprawić funkcjonowanie systemu wprowadzonego w 2012 r.

Najważniejszą zmianą jest rezygnacja z udziału sądu w wyborze formy pieczy zastępczej, w której dziecko zostanie umieszczone. Dotychczas sąd wydając postanowienie o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, określał, czy dziecko zostanie umieszczone w rodzinnej czy w instytucjonalnej placówce. Projekt zakłada, że sąd będzie jedynie umieszczał dziecko w pieczy zastępczej, natomiast obowiązek skierowania go do odpowiedniej jej formy spoczywać będzie na staroście; on będzie kierował dziecko do konkretnej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka czy placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Starosta będzie miał obowiązek poinformowania sądu o tym, dokąd skierował dziecko. Do projektu dodawane są artykuły wyraźnie wskazujące na prymat rodzinnej pieczy zastępczej, a także określające, że rodzeństwo powinno być umieszczane w tej samej rodzinie zastępczej lub placówce.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/162/m131234.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/to;starosta;nie;sedzia;powinien;decydowac;dokad;trafi;dziecko,191,0,1564607.html) *Sędzia nie powinien decydować o dziecku * Starosta lepiej wie, jak w danym powiecie zorganizowana jest piecza zastępcza - przekonuje posłanka Magdalena Kochan.
Proponuje się także, żeby w miarę możliwości dziecko kierować do pieczy zastępczej na terenie powiatu, w którym mieszka, jednocześnie jednak wprowadzony ma zostać zakaz kierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej rodziny zastępczej na terenie właściwego powiatu. W takim przypadku starosta ma obowiązek umieścić dziecko na terenie innego powiatu, który dysponuje odpowiednim miejscem.

Kolejna ważna zmiana, którą wprowadzić ma projektowana nowela, to konieczność uzyskania przez kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka zaświadczenia wystawionego przez psychologa. Obecnie wystarcza zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Psycholog będzie oceniał, czy kandydaci mają odpowiednie predyspozycje i motywacje do sprawowania pieczy zastępczej. Ma to już na etapie kwalifikacji wykluczyć osoby, które ze względów psychologicznych nie powinny pełnić roli rodziny zastępczej.

Takie zaświadczenia będą musiały być przedstawiane również przez osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej - co dwa lata.

Z drugiej strony autorzy projektu chcą złagodzić niektóre wymogi dotyczące kandydatów na rodziny zastępcze i proponują zniesienie wymogu niekaralności za umyśle przestępstwo skarbowe.

Wzmocniony ma zostać nadzór nad rodzinną pieczą zastępczą. Obecnie przepisy przewidują nadzór wojewody jedynie nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, natomiast zadania dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wojewoda może tylko monitorować. Zdaniem autorów projektu rozwiązanie to jest niewystarczające, co pokazały m.in. przypadki nieprawidłowości w zakresie organizacji systemu pieczy zastępczej. Proponują, aby wojewoda sprawował kontrolę nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, a także nad tym, czy pracownicy jednostek, które się tym zajmują, mają właściwe kwalifikacje.

Oznacza to, że wojewoda będzie mógł sprawować kontrolę np. nad placówkami wsparcia dziennego, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, ośrodkami preadopcyjnymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, a także organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej.

Proponowane w projekcie zmiany dotyczą również m.in. placówek wsparcia dziennego, czyli tzw. świetlic środowiskowych. Ustawa wprowadziła dla nich dość restrykcyjne wymogi dotyczące standardów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. Mimo wydłużenia (z 12 do 36 miesięcy) okresu przejściowego, z informacji napływających z gmin wynika, że większość z nich nie będzie w stanie ich spełnić. Z uwagi na duże znaczenie placówek wsparcia dziennego w profilaktyce rodzinnej, autorzy projektu chcą wprowadzić przepisy umożliwiające utrzymanie istniejących już placówek. Te z nich, które do końca br. złożą wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, nie będą musiały mieć opinii straży pożarnej i inspektora sanitarnego.

Placówki, które powstaną już po wejściu ustawy w życie, będą musiały spełniać określone w niej wymogi.

Nowela wprowadzić ma również zmiany dotyczące zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. W przypadkach, kiedy dziecko kierowane jest do takiego zakładu, a rodzicom została ograniczona lub odebrana władza rodzicielska, albo dziecko zostało porzucone, sąd powinien umieścić dziecko w pieczy zastępczej i skierować je do zakładu. Jednak często zdarza się, że sąd nie wydaje orzeczenia o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, a wtedy pojawia się problem z odpłatnością za pobyt dziecka w zakładzie.

W przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej koszty ponosi starosta (jeżeli dziecko jest umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej) lub placówka opiekuńczo-wychowawcza (jeżeli dziecko jest umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej).

Zaproponowane w projekcie zmiany jasno wskazują, że dziecko pozbawione opieki i wychowania rodziców będzie mogło być umieszczone tylko w pieczy zastępczej, a więc sędzia nie będzie mógł skierować dziecka do zakładu bez wydania orzeczenia o umieszczeniu go w pieczy zastępczej.

Nowela uregulować ma również kwestię odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w zakładach przed wejściem w życie projektowanej ustawy i nieumieszczonych jednocześnie w pieczy zastępczej. Projekt zakłada, że opłatę - w wysokości 200 proc. najniższej emerytury - ponosić będzie powiat.

MPiPS zapowiedziało, że zaproponuje poprawkę, która przewiduje, że zakłady opiekuńczo-lecznicze, zajmujące się dziećmi porzuconymi przez rodziców, otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 1688 zł miesięcznie na jednego podopiecznego. Chodzi o to, by dzieci, którymi w dalszym ciągu opiekują się rodzice, nie straciły miejsca w ośrodkach.

Jak poinformowała Kochan, w myśl projektu od 2019 r. zakłady opiekuńczo-lecznicze będą przeznaczone tylko dla dzieci, którymi opiekują się rodzice. Dla tych, które skierowane zostały do pieczy zastępczej, ale wymagają specjalistycznej opieki, przeznaczone będą zakłady opiekuńczo-terapeutyczne.

Czytaj więcej w Money.pl
System pieczy zastępczej do zmiany. Kiedy? Jak powiedziała posłanka Magdalena Kochan, projekt wprowadza 94 zmiany.
Senat poparł zmiany w ustawie o pieczy Nowelizacja ma się przyczynić do bardziej elastycznego sposobu organizowania opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców.
Odebrali dziadkom 4-latkę po przeszczepie Dziecko musi mieć m.in. na stałe zapewnioną specjalną dietę, przyjeżdżać na kontrole do CZD, przejść rehabilitację i - co szczególnie ważne - dwa razy dziennie przyjmować leki przeciwodrzutowe.
Tagi: prawo, wiadomości, wiadmomości, kraj, porady, gospodarka, prawo rodzinne, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz