Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Postępowanie naprawcze - dlaczego warto skorzystać?

0
Podziel się:

Rozpoczęcie postępowania pozwala na nie naliczać odsetek od długów.

Postępowanie naprawcze - dlaczego warto skorzystać?
(Amaxim/Dreamstime)

Nie milkną głosy świadczące o rosnącym zadłużeniu przedsiębiorstw oraz trudnościach z odzyskiwaniem wymagalnych należności.

Zgodnie z raportem Krajowego Rejestru Długów za III kwartał 2009 r. średnie opóźnienie w regulowaniu należności przez przedsiębiorców wynosi prawie cztery miesiące. Trudności w odzyskiwaniu należności utrudniają, a często uniemożliwiają, terminowe regulowanie własnych zobowiązań przez nawet 65 % przedsiębiorstw. W przypadku wielu z nich kłopoty z odzyskiwaniem należności skutkują utratą płynności finansowej.

Firmy często ratują sytuację, zaciągając kredyty, _ przejadając _ oszczędności. Warto jednak pamiętać, że w sytuacji zagrożenia utratą płynności finansowej można skorzystać z instytucji postępowania naprawczego. Celem tego postępowania jest bowiem właśnie zapobieżenie sytuacji, w której - wskutek pogarszającej się sytuacji ekonomicznej - przedsiębiorca, dotąd regulujący teminowo własne zobowiązania, nie będzie w stanie wywiązywać się z ciążących na nim wymagalnych zobowiązań. W tym celu przepisy regulujące postępowanie naprawcze zapewniają przedsiębiorcy szereg przywilejów w postaci np. zawieszenia naliczania odsetek i zawieszenia spłaty zobowiązań.

Plusy postępowania naprawczego

Postępowanie naprawcze daje przedsiębiorcy zagrożonemu niewypłacalnością szereg korzyści.

Przede wszystkim z dniem jego wszczęcia zawieszeniu ulega wykonywanie zobowiązań przedsiębiorcy, zawiesza się też naliczanie odsetek od istniejących zobowiązań. W toku postępowania naprawczego spłata zobowiązań następuje bowiem w terminach i w kwotach zaproponowanych przez przedsiębiorcę i zawartych w układzie zatwierdzanym przez sąd.

[

Zadłużenie Polaków drastycznie wzrosło ]( http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zadluzenie;polakow;drastycznie;wzroslo,73,0,595529.html )
Ponadto przeciwko przedsiębiorcy objętemu postępowaniem naprawczym nie mogą być wszczynane postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, a wszczęte - podlegają zawieszeniu z mocy prawa (tj. bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków w tym zakresie), z wyjątkiem postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych dotyczących wierzytelności nieobjętych układem. To duży plus zważywszy koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych. Ograniczona zostaje, do ściśle określonych w ustawie przypadków, dopuszczalność dokonywania potrąceń wierzytelności przysługujących przedsiębiorcy.

W efekcie wszczęcie postępowania naprawczego pozwala na restrukturyzację zobowiązań przedsiębiorcy oraz dokonywanie spłaty należności w terminach i kwotach dostosowanych do jego realnych możliwości bez konieczności uiszczania odsetek ustawowych czy ponoszenia dodatkowych kosztów ewentualnej egzekucji.

Kto może skorzystać z postępowania naprawczego?

Należy pamiętać, że z dobrodziejstw postępowania naprawczego będzie mógł skorzystać jedynie taki przedsiębiorca, który w chwili wszczęcia postępowania terminowo reguluje swoje zobowiązania, a jest jedynie zagrożony niewypłacalnością. Zgodnie bowiem z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, _ przedsiębiorca _ jest zagrożony niewypłacalnością, jeśli pomimo wykonywania swoich zobowiązań, według rozsądnej oceny jego sytuacji ekonomicznej, jest oczywistym, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny". Nie można zatem objąć postępowaniem naprawczym przedsiębiorcy, który już przestał spłacać swoje wymagalne zobowiązania.

Ponadto ustawa wyłącza możliwość objęcia postępowaniem naprawczym także tych przedsiębiorców, którzy:

- prowadzili już postępowanie naprawcze, jeżeli od jego umorzenia nie upłynęły dwa lata,
- byli już objęci układem zawartym w postępowaniu naprawczym albo upadłościowym, jeżeli od wykonania układu nie upłynęło pięć lat,
- przeciwko którym przeprowadzono postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku, albo w którym przyjęto układ likwidacyjny, jeżeli od prawomocnego zakończenia postępowania nie upłynęło pięć lat,
- w stosunku do których oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości albo umorzono postępowanie upadłościowe z braku majątku na zaspokojenie kosztów postępowania, jeżeli od uprawomocnienia się postępowania nie upłynęło pięć lat.

Z trybu naprawczego może natomiast skorzystać przedsiębiorca, w stosunku do którego sąd oddalił wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, uznając że brak do tego podstaw, jeśli jednocześnie uznał za uzasadnione podjęcie postępowania naprawczego.

Minusy postępowania naprawczego, czyli o czym należy wiedzieć

Postępowanie naprawcze ma jednak także pewne minusy, choćby w postaci kosztów. Na przykład z chwilą wszczęcia postępowania naprawczego sąd, obligatoryjnie, ustanawia dla przedsiębiorcy nadzorcę sądowego, którego koszty wynagrodzenia ponosi przedsiębiorca. Ustawa reguluje wysokość tego wynagrodzenia, stanowiąc, że przedsięborca zobowiązany jest zawrzeć z nadzorcą umowę zlecenia i z tego tytułu wypłacać mu wynagrodzenie miesięczne w wysokości podwójnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie za ostatni kwartał 2009 r. wynosiło 3 456,61 zł.

Ponadto od dnia wszczęcia postępowania naprawczego do dnia prawomocnego rozstrzygnięcia co do zatwierdzenia planu naprawczego albo umorzenia postępowania przedsiębiorca nie może zbywać ani obciążać swego majątku (w tym hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym etc.). Zakaz ten nie dotyczy rzeczy zbywanych przez przedsiębiorcę w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Jak wszcząć postępowanie naprawcze?

Uprawnienie do wszczęcia postępowania naprawczego przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy zagrożonemu niewypłacalnością. Nie mają takiego uprawnienia wierzyciele, nawet jeśli mają uzasadnione podstawy, by sądzić, że spłata ich wierzytelności jest zagrożona z uwagi na nieuchronną niewypłacalność dłużnika.

W celu wszczęcia postępowania naprawczego przedsiębiorca składa w sądzie oświadczenie o wszczęciu tego postępowania. Oświadczenia takie powinno zawierać dane przedsiębiorcy (imię, nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania/siedziby, reprezentantów przedsiębiorcy, [

Masz długi? Zobacz co może zrobić komornik? ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/masz;dlugi;zobacz;co;moze;zrobic;komornik,34,0,596002.html )

miejsce położenia przedsiębiorstwa lub majątku, okoliczności uzasadniające wniosek i uprawdopodobniające niewypłacalność,etc.).

Do oświadczenia należy przede wszystkim dołączyć:
- dokumenty obrazujące stan majątkowy przedsiębiorcy i stan jego zobowiązań. Są to w szczególności: wykaz majątku i bilans sporządzony na potrzeby postępowania, spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości ich wierzytelności, spis podmiotów zobowiązanych majątkowo względem przedsiębiorcy, wykaz tytułów egzekucyjnych i wykonawczych oraz hipotek, zastawów, etc. na majątku przedsiębiorcy, itp,

- plan naprawczy, czyli de facto propozycję przedsiębiorcy, w jaki sposób, w jakich terminach, kwotach i z jakich źródeł przedsiębiorca zamierza spłacać swoje zobowiązania. Plan naprawy przedsiębiorstwa powinien określać restrukturyzację jego zobowiązań, majątku oraz zatrudnienia. Powinien zmierzać do przywrócenia przedsiębiorcy zdolności do konkurowania na rynku.

- oświadczenie, że nie zachodzi żadna z ww. okoliczności wyłączających możliwość wszczęcia postępowania naprawczego,

- oświadczenie przedsiębiorcy, z podpisem notarialnie poświadczonym, że informacje podane w ww. oświadczeniach i dokumentach są zgodne z prawdą.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że podanie w wyżej wskazanych oświadczeniach i dokumentach nieprawdziwych informacji, niezałączenie wymaganych dokumentów, wszczęcie postępowania w sytuacji, gdy brak ku temu podstaw, jak również zbycie lub obciążenie - wbrew ustawowemu zakazowi - mienia przedsiębiorcy w toku postępowania naprawczego skutkować będzie odmową zatwierdzenia przez sąd układu oraz sankcją w postaci naliczania odsetek od zobowiązań przedsiębiorcy w podwójnej wysokości za cały okres, w którym ich naliczanie podlegało zawieszeniu. Należy zatem z rozwagą ocenić sytuację i przygotowywać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania naprawczego.

Sąd, w ciągu 14 dni od dnia wniesienia oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, może zakazać jego wszczęcia, jeśli stwierdzi, że oświadczenie to nie spełnia wymogów lub jeśli samo oświadczenie bądź załączone do niego dokumenty zawierają nieprawdziwe informacje. Postanowienie zakazujące wszczęcia postępowania naprawczego można zażalić na zasadach ogólnych, czyli w terminie 7 dni od jego doręczenia.

Jeśli nie wydano zakazu, po upływie ww. 14-dniowego terminu (nie wcześniej) przedsiębiorca ogłasza oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w co najmniej jednym dzienniku lokalnym i w jednym ogólnopolskim. Dzień publikacji oświadczenia przedsiębiorcy w MSiG jest dniem wszczęcia postępowania naprawczego - od tego dnia zawieszeniu ulega m.in naliczanie odsetek od zobowiązań przedsiębiorcy oraz spłata jego zobowiązań. Tego dnia przedsiębiorca winien też złożyć wniosek o wpis informacji o wszczęciu postępowania naprawczego do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej.

Jak przebiega postępowanie naprawcze?

Plan naprawczy winien zawierać propozycję restrukturyzacji zobowiązań umożliwiającą przedsiębiorcy ponowne osiągnięcie płynności finansowej i zdolności do regulowania należności. Taka restrukturyzacja nie może się jednak odbyć bez udziału wierzycieli, którym należności te przysługują. Dlatego plan naprawczy przedsiębiorcy objętego postępowaniem naprawczym wymaga akceptacji wierzycieli, co następuje poprzez zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Zgromadzenie to zwołuje przedsiębiorca, zawiadamiając o nim wierzycieli listami poleconymi lub za dowodem doręczenia, co najmniej na dwa tygodnie przed ustalonym z nadzorcą terminem zgromadzenia. Do zawiadomienia należy dołączyć plan naprawczy.

Układ zostaje przyjęty, jeżeli wypowie się za nim większość wierzycieli przedsiębiorcy uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu wierzycieli, posiadajacych łącznie co najmiej dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Jednak dopiero z chwilą zatwierdzenie tak zawartego układu przez sąd (na rozprawie) układ nabywa moc prawną, a jego postanowienia wiążą uczestników postępowania naprawczego.

Poza zasygnalizowanymi powyżej przyczynami odmowy zatwierdzenia układu, sąd odmówi jego zatwierdzenia także wówczas, gdy okaże się, że np.:
- przedsiębiorca nie zawiadomił wszystkich znanych mu wierzycieli o terminie zgromadzenia wierzycieli,
- nadzorca sądowy nie miał możliwości sprawowania nadzoru,
- w toku postępowania naruszono przepisy prawa, które mogły mieć wpływ na wynik głosowania,
- układ jest krzywdzący dla wierzycieli, którzy wnieśli zarzuty,
- z okoliczności sprawy wynika, że układ nie będzie wykonany
- przyjęty plan naprawczy nie zapewnia przywrócenia przedsiębiorcy zdolności do konkurowania na rynku.

Układ wiąże wszystkich wierzycieli zawiadomionych o zgromadzeniu wierzycieli, na którym zawarto układ, jak również tych, którzy zgłosili nadzorcy sądowemu swoje uczestnictwo na zgromadzeniu wierzycieli, a przedsiębiorca nie zakwestionował ich wierzytelności. Z chwilą jego zawarcia i zatwierdzenia przez sąd przedsiębiorcy pozostaje już tylko wykonanie przewidzianych w nim ustaleń i działań.

Jednak nawet nieprzyjęcie układu nie wyklucza ponownego zwołania zgromadzenia wierzycieli, na którym można zgłaszać nowe propozycje restrukturyzacji zobowiązań lub zmian w planie naprawczym. Jeśli jednak postępowanie naprawcze prowadzi mały lub średni przedsiębiorca, umarza się je z mocy prawa w razie niezawarcia układu w terminie trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W innych przypadkach postępowanie umarza się po upływie czterech miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Gdy przedsiębiorca nie wykonuje układu, czyli ustaleń w zakresie restrukturyzacji zobowiązań, lub jeśli przyczyny które uzasadniały odmowę zatwierdzenia układu ujawnią się dopiero w okresie jego wykonywania - sąd obligatoryjnie uchyla układ. Sąd może natomiast (choć nie musi) uchylić układ, jeżeli przedsiębiorca nie realizuje planu naprawczego w zakresie restrukturyzacji majątku lub zatrudnienia. Sąd uchyli układ także wtedy, gdy w toku postępowania naprawczego ogłoszono upadłość przedsiębiorcy.

Uchylenie układu powoduje zakończenie postępowania naprawczego. Oznacza to, że wierzyciele mogą dochodzić od przedsiębiorcy niespłaconych należności w ich pierwotnej wysokości, z tym jednak zastrzeżeniem, że odsetki naliczane będą od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu, zaś kwoty zapłacone w toku postępowania naprawczego zostaną zaliczone na poczet wymagalnych wierzytelności.

Autorka jest radcą prawnym z Chałas i Wspólnicy Kancelarii Prawnej, Oddział we Wrocławiu

ZOBACZ TAKŻE:

giełda
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)