Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Podatek od zadośćuczynienia. Kiedy trzeba płacić?

0
Podziel się:

Według resortu finansów zadośćuczynienie wypłacone na podstawie ugody pozasądowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.

Podatek od zadośćuczynienia. Kiedy trzeba płacić?
(Joseasreyes/Dreamstime)

Coraz szersza a zarazem powszechniejsza wiedza na temat roszczeń przysługujących osobom poszkodowanym w wypadkach powoduje, że rośnie liczba osób uzyskujących różnego rodzaju świadczenia odszkodowawcze. Praktyka wskazuje na częstą dezorientację świadczeniobiorców odnośnie konieczności zapłaty podatku z tytułu zadośćuczynienia, zwrotu utraconych korzyści czy chociażby ugody zawartej z zakładem ubezpieczeń.

Osobom poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych, wypadków w rolnictwie czy też błędów w sztuce lekarskiej, przysługują roszczenia w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzenie szkody. Odpowiedzialność cywilna sprawców szkód wynika z art. 415 Kodeksu cywilnego. Natomiast naprawienie szkody zgodnie z art. 361 § 2 K.c. polega na rekompensacie strat, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Jednocześnie w odniesieniu do przepisów podatkowych należy wskazać na ogólną zasadę art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Część dochodów (przychodów) podlega jednak zwolnieniom przedmiotowym określonym w art. 21 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane przez poszkodowanego świadczenia odszkodowawcze są przychodem w rozumieniu w art. 10 ust. 1 pkt 9 U.p.d.o.f., jednakże każdy rodzaj świadczeń, jak również sposób ich uzyskania wymagają indywidualnej analizy.

Podstawowym świadczeniem uzyskiwanym przez osoby poszkodowane w wyniku wypadków lub błędów w sztuce lekarskiej jest zadośćuczynienie za ból i cierpienie. Niezależnie od tego, czy płatności dokonał sprawca zdarzenia, czy też inny zobowiązany do tego podmiot (np. zakład ubezpieczeń), przyznana kwota podlega zwolnieniu od zapłaty podatku od osób fizycznych. Podstawę prawną przedmiotowego zwolnienia stanowi art. 21 ust. 1 pkt 3 U.p.d.o.f., zgodnie z którym co do zasady zwolnione od podatku są otrzymane odszkodowania oraz zadośćuczynienia, poza taksatywnie wymienionymi, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zasady te określone zostały w art. 444 § 1 K.c. przez co spełniona została przesłanka do zwolnienia od podatku.

Za odszkodowania wypłacone na podstawie przepisów prawa powinno się zatem uznać odszkodowania, których źródłem jest przepis prawa, niezależnie od tego, czy bezpośrednim tytułem okaże się na przykład decyzja organu państwa lub wyrok sądu (tak Wyrok WSA we Wrocławiu z 27 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 373/11).

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/174/m86446.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zadoscuczynienie;pieniezne;za;bol;i;cierpienie,39,0,1202727.html) *Odszkodowanie za cierpienie. Kiedy przysługuje? * Wniosek o zbyt wygórowane odszkodowanie w przypadku sprawy w sądzie spowoduje konieczność wniesienia wyższej opłaty sądowej. Roszczenia przysługujące osobom poszkodowanym na podstawie art. 444 § 1 K.c. oraz art. 445 § 1 K.c. w związku z art. 444 § 1 K.c. obejmują nie tylko zadośćuczynienie, ale również zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, opieki sprawowanej nad poszkodowanym jak również zwrot kosztów specjalnej diety stosowanej przez poszkodowanego. Zgodnie z przytoczonymi wyżej regulacjami kwoty uzyskane ze wskazanych tytułów podlegać będą w całości zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Praktyka wskazuje na różne sposoby uzyskiwania świadczeń od podmiotów odpowiedzialnych do ich zapłaty. Przede wszystkim zapłata następuje na podstawie decyzji tegoż podmiotu, którym najczęściej jest zakład ubezpieczeń. W bardzo wielu przypadkach prowadzone postępowanie likwidacyjne kończy się zawarciem ugody pozasądowej, w której to strony, czyniąc sobie wzajemne ustępstwa, godzą się na definitywne zakończenie postępowania przez wypłatę lub dopłatę określonej kwoty. W przypadku braku porozumienia między stronami, sprawa trafia do rozstrzygnięcia przez sąd, który wyrokuje bądź doprowadza do podpisania ugody sądowej między stronami.

Wypłata świadczenia w drodze decyzji korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych powyżej. Zwolnieniu podlegają również odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 3b. Wyjątek stanowią tu odszkodowania i zadośćuczynienia otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Natomiast analiza U.p.d.o.f., jak również orzecznictwa i interpretacji podatkowych w tym zakresie nie pozwala jednoznacznie określić, czy w wyniku zawarcia ugody pozasądowej osoba otrzymująca świadczenie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ugoda przedsądowa zawarta między poszkodowanym a podmiotem odpowiedzialnym do wypłaty należnego świadczenia stanowi wynik ustaleń zawartych pomiędzy stronami. Tym samym ugoda ta będzie miała charakter czysto umowny, a jej wysokość będzie uwzględniała interesy obu stron. W związku z tym należy uznać, iż wypłata świadczenia na tej podstawie nie jest odszkodowaniem, którego wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 U.p.d.o.f. Źródłem tego odszkodowania będzie bowiem wola stron wyrażona w zawartym porozumieniu.

Ponadto przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) wspomnianej wyżej ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia z wyjątkiem odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe. Jest to zatem wyjątek wyłączający zastosowanie przedmiotowego zwolnienia, a świadczenia uzyskane na podstawie takiej ugody podlegają opodatkowaniu (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 sierpnia 2010 r., sygn. IPPB4/415-397/10-4/JS ).

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/59/251707.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zasilki;chorobowe;-;jak;obliczyc;wysokosc;skladki,136,0,1201288.html) *Ważny termin dla pracodawców. Nie przegap * Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 12 miesięcy kalendarzowych przed powstaniem niezdolności do pracy.

Przedmiotowego tematu dotyczyła również interpelacja nr 8206 do ministra finansów w sprawie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z 18 maja 2007 r. Interpelacją skierowano pytanie następującej treści: Czy zadośćuczynienie otrzymane przez podatnika wypłacone na jego żądanie (a nie na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej) nie będzie korzystało ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym?

W odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 15 czerwca 2007 r. wskazano, że zadośćuczynienie otrzymane na podstawie ugody pozasądowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach, według obowiązującej skali podatkowej. Przy czym przepisy ustawy nie przewidują odprowadzania zaliczek na podatek w trakcie roku. Przedmiotowe zadośćuczynienie należy zatem wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym je otrzymano i opodatkować łącznie z innymi dochodami.

Mimo podniesionych wyżej interpretacji oraz interpelacji, warto zwrócić uwagę na fakt, iż ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 3 U.p.d.o.f. wskazuje na zwolnienie od opodatkowania odszkodowań oraz zadośćuczynień. Wyłączenie określone w lit. g) tegoż przepisu mówi jednak wyłącznie o odszkodowaniu. Niestety brak jest aktualnego i szerokiego orzecznictwa w tym zakresie. Można zatem poddać polemice kwestię związaną z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od ugody przedsądowej zawartej między stronami, której przedmiotem jest wyłącznie zadośćuczynienie. W celu uniknięcia wątpliwości w tym zakresie konieczne wydaje się zatem zwrócenie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do właściwego miejscowo dyrektora Izby Skarbowej.

Czytaj więcej w Money.pl
Odszkodowanie za wady fizyczne nieruchomości wspólnej Wspólnota mieszkaniowa może pozwać dewelopera, ale pod warunkiem, że zostaną scedowane na nią roszczenia właścicieli poszczególnych lokali.
Roszczenia za naruszenie praw autorskich w internecie Twórca danego dzieła, np. zdjęcia może żądać m.in. usunięcia go ze strony www lub opatrzenia go informacją o autorze, a także zapłaty zadośćuczynienia.
Cierpienie i depresja po stracie osoby bliskiej - można żądać odszkodowania Najbliższa rodzina zmarłego może domagać się od sprawcy szkody odpowiedniej sumy jako zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Autor jest prawnikiem w Kancelarii Radców Prawnych K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k. we Wrocławiu

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
K&L LEGAL
KOMENTARZE
(0)