Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Pełnomocnik może podpisać umowę o pracę

0
Podziel się

Pełnomocnictwo do podpisania umowy o pracę w imieniu pracodawcy powinno mieć formę pisemną, gdyż umowa o pracę też ma taką formę.

Pełnomocnik może podpisać umowę o pracę
(MichaelDeLeon/iStockphoto)
bEhUXAWd

Pracodawca nie musi osobiście podpisywać każdej umowy o pracę. Może w tym celu ustanowić pełnomocnika w osobie innego pracownika.

Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba - art. 31 § 1 Kodeksu pracy. Taką samą zasadę stosuje się do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie (art. 31 § 2 Kp).

Organ lub osoba, która na podstawie przepisów prawa lub statutu zarządza jednostką organizacyjną będącą pracodawcą, może wyznaczyć inną osobę do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy jest to uzasadnione z punktu widzenia praktyki jaki i logistyki działania pracodawcy. Fakt ten potwierdza również praktyka orzecznicza.

bEhUXAWf

Uzasadniając swoją linię orzeczniczą Sąd Najwyższy stwierdził, że wyznaczenie osoby dokonującej czynności z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 31 § 1 K.p. następuje przez złożenie oświadczenia woli przez osobę lub organ kierujący jednostką organizacyjną będącą pracodawcą i wyrażenie zgody przez wyznaczoną osobę.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/137/t37257.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/utrata;zaufania;uzasadnia;wypowiedzenie,124,0,844668.html) Utrata zaufania uzasadnia wypowiedzenie?
Forma tego oświadczenia uzależniona jest od wewnętrznych regulacji w danej jednostce organizacyjnej. W przypadku spółki handlowej powinna wynikać ze statutu. Oświadczenie takie musi być złożone w sposób wyraźny i jeżeli wyznaczenie nie obejmuje wszystkich czynności zarówno w sprawach indywidualnych, jak i zbiorowych, musi określać zakres upoważnienia lub zakres czynności zastrzeżonych wyłącznie do kompetencji zarządzającego.

Przez czynności z zakresu prawa pracy rozumie się wszystkie czynności prawne określone w przepisach regulujących stosunek pracy, których dokonuje pracodawca, a więc między innymi: zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, zmiany w tych umowach, a także ustalanie regulaminów pracy. Wyznaczenie w rozumieniu art. 31 § 1 Kp ma charakter generalny, w odróżnieniu od indywidualnego pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu mocodawcy określonych czynności prawnych (art. 96 kc).

Wyznaczona osoba może udzielać pełnomocnictwa innym osobom do poszczególnych czynności w zakresie prawa pracy. Przyjąć zatem należy, że brak wyraźnego oświadczenia o umocowaniu pełnomocnika przez organ pracodawcy oznacza, że osoba składająca oświadczenia woli, które może złożyć tylko pracodawca, nie działa w jego imieniu (wyrok SN z 20 września 2005 r. ,IIPK412/04, OSNP2006/13-14/210).

bEhUXAWl

[ ( http://static1.money.pl/i/h/139/t19851.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/nadgodziny;u;zatrudnionego;w;niepelnym;wymiarze;czasu;pracy,242,0,836850.html) Nadgodziny u zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Może się zdarzyć, że pracodawca w danej chwili nie wyznaczył osoby, która mogłaby go zastąpić w podpisaniu umowy (w formie pełnomocnictwa). Wówczas oświadczenie woli pracodawcy o zawarciu umowy o pracę powinno być odesłane do podpisania wyłącznie osobie uprawnionej do działania w imieniu pracodawcy. Jeżeli zaś jeden z pracowników w imieniu pracodawcy dokonał już czynności w postaci podpisania umowy o pracę, to ważność tej czynności zależy od potwierdzenia przez osobę, w której imieniu została dokonana, czyli od potwierdzenia przez pracodawcę. A nawet jeśli pracodawca, choć formalnie nie potwierdził, ale dopuścił do wykonywania obowiązków pracowniczych _ nowego pracownika _, to fakt ten świadczy o zawarciu umowy o pracę i nawiązaniu stosunku pracy.(I PKN 223/98, OSNP 1999/16/509).

Pełnomocnictwo do podpisania umowy o pracę w imieniu pracodawcy powinno mieć formę pisemną, gdyż ustawodawca dla umowy o pracę również wymaga formy pisemnej.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/190/t131774.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jakie;uprawnienia;ma;pracownica;w;ciazy,232,0,844008.html) Jakie uprawnienia ma pracownica w ciąży Pracownice w ciąży korzystają ze szczególnych uprawnień, jakie przyznał im ustawodawca, jako grupie pracowniczej. Czasami nawet wbrew swojej woli.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/221/t20701.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/kiedy;pracodawca;musi;wyplacic;dwie;odprawy,155,0,871067.html) Kiedy pracodawca musi wypłacić dwie odprawy Pracodawca musi wypłacić odprawę wynikającą zarówno z ustawy o zwolnieniach grupowych, jak i z umowy społecznej.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/113/t95345.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/komu;nalezy;sie;urlop;szkoleniowy,36,0,846372.html) Komu należy się urlop szkoleniowy? Prawo do urlopu szkoleniowego nie przysługuje pracownikowi, który nie podnosi kwalifikacji na studiach, lecz odbywa kurs kwalifikacyjny.
bEhUXAWG
prawo pracy
wiadomości
KOMENTARZE
(0)