Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Ochrona firmowej własność intelektualnej. Kiedy nie działa?

0
Podziel się:

Utwory i dzieła podlegają ochronie automatycznie. Inaczej wygląda to w przypadku znaków firmowych czy efektów prac badawczych.

Ochrona firmowej własność intelektualnej. Kiedy nie działa?
(Stratum/Dreamstime)
bECgRDhN

Własność intelektualna w rozumieniu definicji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), jest pojmowana jako zbiór praw do dóbr niematerialnych, w szczególności do: dzieł literackich, artystycznych i naukowych, interpretacji artystów interpretatorów oraz wykonań artystów wykonawców, fonogramów, programów radiowych i telewizyjnych, wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, odkryć naukowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, nazw i oznaczeń handlowych oraz ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Przenosząc wskazaną definicję na grunt obowiązujących w Polsce regulacji prawnych zauważymy, iż wskazane w definicji WIPO składowe własności intelektualnej można przyporządkować do następujących zakresów regulacji prawnych: prawa autorskiego wraz z prawami pokrewnymi i prawa o ochronie baz danych oraz prawa własności przemysłowej.

Zakres ochrony praw autorskich reguluje Ustawa z 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 1 Ustawy przedmiotem praw autorskich (zatem i ochrony) jest: jakikolwiek przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Utwory podlegają przy tym ochronie niejako automatycznie, z mocy prawa, od momentu powstania.

bECgRDhP

[ ( http://static1.money.pl/i/h/42/t112426.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/utwor;pracowniczy;-;kto;jest;wlascicielem;praw;autorskich,142,0,684686.html) Utwór pracowniczy - kto jest właścicielem praw autorskich?
Co ważne dla firm: zasadą jest, że to pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy, nabywa autorskie prawa majątkowe do niego, chyba, że inaczej postanowiono w treści umowy o pracę .

Nabycie praw następuje z chwilą przyjęcia utworu a okres ochrony wynosi 70 lat. Z tytułu naruszeń praw autorskich możemy domagać się od podmiotu, dokonującego naruszeń, odszkodowania, w wysokości od dwu- do trzykrotności wynagrodzenia, które przysługiwałoby uprawnionemu w razie legalnego wejścia w posiadanie utworu.

Podobnie (choć z modyfikacjami, wynikającymi z ustawy z 27.07.2001r. o ochronie baz danych) chronione są bazy danych. Modyfikacje dotyczą m.in. okresu ochrony, trwającego w tym przypadku 15 lat.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/186/t114618.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/ochrona;wlasnosci;intelektualnej,28,0,699676.html) Ochrona własności intelektualnej
Z punktu widzenia większości firm znacznie bardziej istotnym wydaje się jednak być zapewnienie ochrony wykorzystywanych wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych; nazw i oznaczeń handlowych oraz efektów prac badawczych, skutkujących opracowaniem nowych technologii lub rozwiązań (wynalazków). Zasady i zakres ich ochrony reguluje Ustawa z dnia 30.06.2000r. Prawo własności przemysłowej.

bECgRDhV

Istnieje jednak podstawowa i zasadnicza różnica w zakresie momentu objęcia ochroną. O ile bowiem prawa autorskie objęte są ochroną z mocy prawa, o tyle prawa własności przemysłowej mogą zostać objęte ochroną o ile zostanie dokonane ich zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP, a Urząd wyda Decyzję w sprawie udzielenia patentu, praw ochronnych lub praw z rejestracji. Pamiętać przy tym należy, że uzyskana ochrona dotyczyć będzie jedynie terytorium Polski.

Jeżeli przedsiębiorstwo pragnie zagwarantować sobie szerszą ochronę terytorialną własności intelektualnej, jest to możliwe. Warunkiem jest zarejestrowanie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM),a w przypadku patentu w Europejskim Biurze Patentów (EPO) – co zapewni ochronę na terenie UE. Ochronę na arenie międzynarodowej zapewni rejestracja w WIPO, czyli Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, stanowiącej wyspecjalizowaną jednostkę ONZ.

Ważną, a często niedocenianą w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, jest także właściwa polityka postępowania z tzw. _ wrażliwymi danym _i. Zdarza się często, że stanowiące własność intelektualną firmy dane lub informacje ujawniane są potencjalnym kontrahentom. Zaniedbywane są przy tym możliwości zabezpieczenia _ doraźnego _ jak np. zawieranie stosownych umów poufności przekazywanych danych, które to umowy mogą zostać obwarowane dotkliwymi karami finansowymi za ujawnienie informacji poufnych podmiotom nieuprawnionym.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/17/t42257.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/wlasnosc;intelektualna;w;sieci;kiedy;lamiesz;prawo,249,0,457977.html) Własność intelektualna w sieci. Kiedy łamiesz prawo? Jakie uprawnienia mamy korzystając z internetu? Co oznacza dozwolony użytek osobisty?
[ ( http://static1.money.pl/i/h/139/t93835.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/kowalski;ma;pirackie;oprogramowanie;za;5;tys;zl,120,0,674424.html) "Kowalski" ma pirackie oprogramowanie za 5 tys. zł Problem dotyczy także instytucji i firm.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/134/t97414.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/strony;internetowe;-;kiedy;dopuszczalny;jest;przedruk,174,0,763054.html) Strony internetowe - kiedy dopuszczalny jest przedruk? Wykorzystywanie w mediach cudzych tekstów dozwolone jest w ramach prawa przedruku i to bez uzyskiwania zgody autora.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/123/t91003.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/muzycy;groza;prokuratorem;e-piratom,252,0,637948.html) Muzycy grożą prokuratorem e-piratom Serwisy wrzuta.pl i chomikuj.pl udostępniły twórcom dane użytkowników.
bECgRDhW

Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Mamiński & Wspólnicy

bECgRDiq
prawo
wiadomości
porady prawne
KOMENTARZE
(0)