Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Leasing samochodu z zagranicy. Co z podatkiem?

0
Podziel się

Polski przedsiębiorca jest zobowiązany do pobrania podatku u źródła od wypłacanego czynszu leasingowego lub czynszu najmu dla zagranicznej firmy.

Leasing samochodu z zagranicy. Co z podatkiem?
(Robert Couse-Baker/CC/Flickr)
bEiRKlIl

Złożony charakter przepisów prawa podatkowego, do którego już się przyzwyczailiśmy staje się bardziej widoczny, gdy uwzględnimy implikacje wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przykładem jest sytuacja leasingowania przez polskiego przedsiębiorcę samochodu z zagranicy lub wynajmowania przez niego samochodu od spółki-matki mającej siedzibę poza granicami Polski.

W opisanej sytuacji polski przedsiębiorca często nie zdaje sobie sprawy z zakresu obowiązków wynikających w związku z wypłacaniem zagranicznemu podmiotowi wynagrodzenia za leasingowane lub wynajmowane auto. Tymczasem analiza art. 12 Konwencji Modelowej OECD w zakresie podatków od dochodu i majątku i art. 12 umów u unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z poszczególnymi krajami prowadzi do wniosku, że polski przedsiębiorca jest zobowiązany do pobrania podatku u źródła od wypłacanego czynszu leasingowego lub czynszu najmu.

Wynika to z tego, że wynagrodzenie za korzystanie z leasingowanego lub wynajmowanego samochodu na gruncie art. 12 wspomnianej Konwencji Modelowej OECD, a także na gruncie większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jakie zawarła Polska, jest wynagrodzeniem za użytkowanie urządzenia przemysłowego i jako takie stanowi należność licencyjną, od której konieczne jest pobranie podatku _ u źródła _.

bEiRKlIn

Wskazać należy, że opodatkowanie podatkiem _ u źródła _ niektórych należności wypłacanych przez podmioty mające siedzibę w Polsce za użytkowanie urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu uregulowana została w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obie wspomniane ustawy przewidują, że regulacje w nich zawarte stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Oznacza to, że w sytuacji posiadania przez podmiot korzystający z leasingowanego lub wynajmowanego auta aktualnego certyfikatu rezydencji leasingodawcy lub wynajmującego dla oceny zasad opodatkowania wypłacanych należności właściwe są przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z państwem, w którym znajduje się siedziba leasingodawcy lub wynajmującego.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/11/m213003.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/koncesja;na;sprzedaz;paliw;cieklych;kiedy;przechodzi;na;nowa;spolke,235,0,1137899.html) *Przejęcie firmy nie oznacza przejęcia koncesji * Firma przejmująca spółkę z koncesją na sprzedaż paliw ciekłych, musi pamiętać, że jeśli zezwolenie wydano przed 1 stycznia 2001 r., to nie skorzysta z niego. W takim wypadku, przy założeniu że leasingodawca lub wynajmujący nie mają w Polsce zakładu w rozumieniu danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (czyli w uproszczeniu przy założeniu, że nie mają w Polsce stałej placówki, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa a w szczególności nie posiadają w Polsce miejsca zarządu, filii, biura, fabryki, warsztatu i kopalni, źródła ropy naftowej lub gazu ziemnego,
kamieniołomu albo innego miejsce wydobywania zasobów naturalnych, placu budowy), wówczas zasadą jest opodatkowanie wypłacanych należności zarówno w Polsce jak i w kraju siedziby leasingodawcy lub wynajmującego.

W Polsce regułą jest wtedy pobieranie 5 proc. podatku _ u źródła _ od wypłacanych za granicę należności za użytkowanie samochodu. Taka konkluzja wynika z tego, że korzystanie z leasingowanego lub wynajmowanego samochodu mieści się w zakresie użytkowania urządzenia przemysłowego.

bEiRKlIt

Polskie przepisy podatkowe nie definiują wprost pojęcia urządzenia przemysłowego. handlowego. Wobec braku definicji ustawowych, polskie prawo podatkowe korzysta w tym zakresie z definicji słownikowej pojęcia, z której wynika, iż _ urządzenie _ jest rodzajem mechanizmu lub zespołem elementów, przyrządów, służącym do wykonywania określonych czynności, ułatwiającym pracę; urządzenie przeładunkowe, transportowe (Słownik Języka Polskiego, PWN Warszawa 1996 r., tom III, str. 575).

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/76/m191564.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/sprzedaz;paliwa;firmie;bez;koncesji;jak;uniknac;kary,198,0,1111750.html) *Sprzedaż paliwa firmie bez koncesji. Grozi... * Można sprzedać paliwo przedsiębiorcy, który nie ma koncesji na obrót paliwami ciekłymi, jeśli złoży on oświadczenie, że przeznaczy je na potrzeby własne. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż samochód jest zespołem elementów i służy do wykonywania określonych czynności, w szczególności jest urządzeniem transportowym, tym samym należy traktować go jako _ urządzenie przemysłowe _ w rozumieniu standardowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Mechanizm poboru podatku _ u źródła _ polega na tym, że podmiot wypłacający należności z tytułu wynagrodzenia z umowy leasingu lub najmu winien przekazać pobrany podatek w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Podmiot ten winien także przekazać leasingodawcy lub wynajmującemu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla opodatkowania osób zagranicznych informację ITF-2/IFT-2R w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat.

Jak widać prawo podatkowe nie przestaje nas zaskakiwać obowiązkami, których byśmy się nigdy nie spodziewali zawierając umowę leasingu lub najmu z podmiotem zagranicznym.

bEiRKlIu
Czytaj więcej w Money.pl
Masz dochody spoza Polski? Uważaj, bo... Unijne prawo przewiduje współpracę między państwami członkowskimi przy udzielaniu wszelkich informacji, które mogą im umożliwić dokonanie naliczenia podatków od dochodu i kapitału.
Wydatki na używane budynki. Szybciej w koszty? W wyjątkowych przypadkach okres amortyzacji używanych lub ulepszonych budynków może zostać skrócony nawet do 3 lat.
Jak rozliczać przychody z projektu dotowanego przez UE Beneficjent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaną w związku z realizacją projektu.

Autor jest doradcą podatkowym w Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy sp. k.

bEiRKlIO
prawo podatkowe
wiadomości
KOMENTARZE
(0)