Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak zmienić prawnika?

0
Podziel się:

Podstawą może być utrata zaufania. Warto jednak pamiętać, że trzeba będzie zwrócić prawnikowi niektóre wydatki.

Jak zmienić prawnika?
bEKVFpud

Przepisy prawa dają klientowi możliwość zakończenia współpracy z prawnikiem.

Podstawową formą współpracy pomiędzy prawnikiem, radcą prawnym lub adwokatem, a klientem, będącym osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej jest umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa zlecenia. W przypadku zawarcia umowy zlecenia niezadowolonemu klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia takiej umowy w każdym czasie.

Klient powinien jednakże pamiętać, iż powinien zwrócić prawnikowi wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, a w razie odpłatnego zlecenia klient zobowiązany jest uiścić część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczasowym czynnościom prawnika, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, jej wypowiedzenie powinno stwierdzone pismem.

bEKVFpuf

W przypadku udzielania pomocy prawnej z urzędu osobie spełniającej warunki do jej przyznania, rezygnacja ze świadczonej w taki sposób pomocy prawnej może nastąpić w drodze odwołania pełnomocnictwa oraz wystąpienia do sądu, na piśmie lub ustnie do protokołu, z wnioskiem o ustanowienie innego pełnomocnika lub obrońcy.

Wydaje się jednak, iż przesłanki dokonania takiej zmiany powinny być rzeczywiste i uzasadnione bowiem sąd może ostatecznie nie uwzględnić takiego wniosku klienta i nie wyrazić zgody na zmianę pełnomocnika lub obrońcy, który zdaniem sądu, jak najbardziej prawidłowo prowadzi sprawę klienta.

Podsumowując, należy wskazać, iż najczęstszą przyczyną zakończenia współpracy z prawnikiem wydaje się być utrata przez klienta zaufania, które stanowi niezbędny element współpracy z prawnikiem i bez którego taka współpraca nie może należycie przebiegać.

bEKVFpul

Należy jednocześnie wspomnieć, iż utrata zaufania może stanowić nie tylko podstawę odwołania pełnomocnictwa przez klienta, ale również podstawę jego wypowiedzenia przez samego radcę prawnego lub adwokata.

| KOMENTARZ DLA MONEY.PL: |
| --- |
| Zawód radcy prawnego czy adwokata jest zawodem zaufania publicznego, którego celem jest ochrona interesów klienta, który powierza prawnikowi dochodzenie i obronę swoich wolności i praw. Sposób w jaki taka ochrona ma być sprawowana określają nie tylko przepisy prawa, ale również obowiązujące zarówno radców prawnych jak i adwokatów zasady moralne i etyczne, wyraźnie sprecyzowane we właściwych dla tych zawodów kodeksach etyki. Nie ulega wątpliwości, iż zawód prawnika nie mógłby być należycie wykonywany gdyby nie rządziły nim takie zasady jak sumienność, rzeczowość, staranność czy dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. I w tym momencie z pewnością dadzą się słyszeć głosy, że _ teoria teorią, a praktyka praktyką _- i co gorsza,przedstawiającą nas, prawników, w mniej przychylnym świetle. Niewątpliwie, zdarzają się w życiu sytuacje, iż prawnikowi zostaje postawiony zarzut braku profesjonalizmu z uwagi na nienależyte prowadzenie sprawy klienta, w szczególności w przypadku świadczenia pomocy prawnej z
urzędu. Do takiej sytuacji może dojść zarówno w związku z rzeczywistym brakiem odpowiedniego doświadczenia i wiedzy danego prawnika w danej materii, wynikającym nierzadko z faktu postępującej specjalizacji na rynku usług prawniczych, jak również w związku z uzasadnionym bądź też nieuzasadnionym przekonaniem klienta, iż jego sprawa nie jest prowadzona zgodnie z jego oczekiwaniami. |

Autorka jest prawnikiem w BMSP Legal and Tax Advice

bEKVFpuG
wiadomości
prawo
wiadmości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)