Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Jak wlicza się okres wypowiedzenia do stażu pracy

0
Podziel się

Problem z obliczaniem okresu wypowiedzenia pojawia się przy umowach na czas nieokreślony, ponieważ zależy od długości stażu pracy u danego pracodawcy.

Jak wlicza się okres wypowiedzenia do stażu pracy
(Martin Applegate/Dreamstime.com)
bEgXdYLF

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest wypowiedzenie. Wypowiedzenie jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy, mającym na celu zakończenie stosunku pracy wraz z upływem określonego okresu, zwanego okresem wypowiedzenia.

Jak już wskazano jest to czynności jednostronna, więc ewentualny brak zgodny drugiej strony nie ma znaczenia prawnego. Co więcej, zgodnie z ugruntowanym poglądem doktryny i orzecznictwa, wypowiedzenie umowy o pracę uznaje się za skuteczne także wtedy, kiedy druga strona odmówiła przyjęcia go do wiadomości.

W takim przypadku zastosowanie znajdują - dzięki art. 300 kodeksu pracy - przepisy Kodeksu cywilnego, stosowane odpowiednio. Zgodnie z tymi przepisami, oświadczenie woli jest złożone skutecznie, jeżeli dotarło do adresata w taki sposób, że adresat miał realną możliwość zapoznania się z jego treścią. Co istotne zatem, wystarczy sama _ realna możliwość _ zapoznania się z jego treścią.

bEgXdYLH

Okres wypowiedzenia rozpoczyna się z momentem dojścia do adresata oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę i trwa do dnia jej rozwiązania. Okres ten ma na celu ochronę interesów drugiej strony stosunku pracy, do której wypowiedzenie zostało skierowane.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że możliwość skorzystania z tej formy rozwiązania umowy przysługuje zarówno pracownikowi jak i pracodawcy, okres wypowiedzenia będzie, w zależności od sytuacji, zastrzeżony na korzyść jednego bądź drugiego.

Dla pracownika jest to przede wszystkim gwarancja, że nie zostanie pozbawiony pracy z dnia na dzień, a co za tym idzie i wynagrodzenia. Jest to również czas na poszukiwanie nowego miejsca zatrudnienia. W przypadku pracodawcy, jest to ochrona przed nagłą utratą pracownika, z czym mogą wiązać się przestoje w funkcjonowaniu zakładu pracy.

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY

bEgXdYLN

Długość okresów wypowiedzenia została dokładnie określona w Kodeksie pracy. Ich wyliczenie zostało oparte na dwóch różnych podstawach, w zależności od tego z jakim rodzajem umowy mamy do czynienia. W przypadku umów na okres próbny, znaczenie mieć będzie długość okresu, na jaki umowa została zawarta.

Jeśli umowa została zawarta na mniej niż 2 tygodnie, okres wypowiedzenia równy będzie 3 dniom. Jeśli natomiast umowę zawarto na na okres dłuższy niż 2 tygodnie, okres wypowiedzenia wynosił będzie 1 tydzień. Natomiast w przypadku gdy określony w umowie okres próbny wynosi 3 miesiące, od momentu złożenia wypowiedzenia do rozwiązania umowy upłyną 2 tygodnie.

bEgXdYLO

W powyższych sytuacjach wyliczenie okresu wypowiedzenia nie sprawia problemu, ponieważ jest on oparty na okresie próbnym, który musi być określony dokładnie w umowie o pracę.

Problem z obliczaniem okresu wypowiedzenia może pojawić się w przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony. W tym przypadku bowiem, obliczanie okresu wypowiedzenia związane jest z długością stażu pracy u danego pracodawcy.

ZWOLNIENIE BEZ WYPOWIEDZENIA

bEgXdYLP

Jeżeli staż wynosi mniej niż 6 miesięcy przysługuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia, a jeżeli wynosi więcej niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosił będzie miesiąc. Natomiast gdy okres zatrudnienia wynosi co najmniej 3 lata, przysługują 3 miesiące wypowiedzenia.

Niejednokrotnie pojawia się pytanie, co należy zaliczać do stażu pracy, który nie ogranicza się do czasu w jakim praca jest faktycznie wykonywana. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy do okresu tego wliczane będą między innymi okresy przestoju zakładu pracy, nieobecności w pracy gdy jest ona usprawiedliwiona czy też płatnych urlopów. Urlopy bezpłatne zgodnie z regulacją art. 174 § 2 k.p. nie są wliczane do stażu pracy.

Pojawiło się zatem pytanie, czy do stażu zatrudnienia u danego pracodawcy należy wliczać także wskazane w kodeksie okresy wypowiedzenia. Kwestia ta była na tyle problematyczna, że wymagała rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy.

Sąd ten - najpierw w orzeczeniu z 4 kwietnia 1979 r. (sygn. akt I PZP 33/78), a następnie w orzeczeniu z 11 maja 1999 r. (sygn. akt I PKN 34/99) - stanął on na stanowisku, że do stażu pracy, o którym mowa w art. 36 § 1 k.p., należy również wliczać okres wypowiedzenia. Jak bowiem stwierdził Sąd: _ O długości okresów wypowiedzenia decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia _.

bEgXdYLQ

Nie ma bowiem żadnych podstaw aby zakończenie okresu zatrudnienia wiązać z chwilą złożenia wypowiedzenia umowy o pracę. Fakt złożenia tego oświadczenia woli nie powoduje bowiem jednoczesnego rozwiązania stosunku pracy, który to skutek powstaje dopiero z chwilą upłynięcia okresu wypowiedzenia.

Pokreślić należy, że nieuzasadnione skrócenie okresu wypowiedzenia powoduje określone w Kodeksie pracy konsekwencje. Konsekwencje te zostały określone m.in. art. 49 k.p., który stanowi, że zastosowanie wypowiedzenia krótszego niż wymagany powoduje, że umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy. Z punktu widzenia pracodawcy natomiast, choć nie zostało to uregulowane w odrębnym przepisie, w tym okresie aktualny pozostaje obowiązek pracownika do świadczenia pracy.

Inne artykuły o rozwiązaniu stosunku pracy znajdziesz w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/137/t37257.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/utrata;zaufania;uzasadnia;wypowiedzenie,124,0,844668.html) Utrata zaufania uzasadnia wypowiedzenie? Zaufanie lub jego brak to pojęcia subiektywne, jednak mogą mieć znaczenie przy ocenie pracownika.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/168/t21672.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/co;zrobic;gdy;nieslusznie;dostaniemy;wypowiedzenie,46,0,647470.html) Co zrobić gdy niesłusznie dostaniemy wypowiedzenie? Aby skutecznie zakwestionować wypowiedzenie, pracownik musi wystąpić z pozwem do sądu pracy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/50/t115762.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/umowa;o;prace;na;czas;okreslony;zobacz;jak;ja;rozwiazac,21,0,811029.html) Umowa o pracę na czas określony. Zobacz jak ją rozwiązać W określonych warunkach takiej umowy nie można wypowiedzieć.

Autorka jest aplikantką radcowską w Kancelarii Malinowski, Płachta i Wspólnicy

bEgXdYMi
KOMENTARZE
(0)