Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Jak skutecznie egzekwować alimenty?

Każdego roku sądy orzekają kilkadziesiąt tysięcy wyroków przyznających alimenty. Gdy jednak nie są one płacone, w ściąganiu nierzetelnego płatnika pomóc powinien komornik i gmina.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Nyul/Dreamstime.com)

Każdego roku sądy orzekają kilkadziesiąt tysięcy wyroków przyznających alimenty. Gdy jednak nie są one płacone, w ściąganiu nierzetelnego płatnika pomóc powinien komornik i gmina. Możemy też złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy z Funduszu Alimentacyjnego.

Alimenty dla rodzica wychowującego dziecko może zasądzić sąd lub mogą one być wynikiem tzw. ugody alimentacyjnej. Gdy nie są płacone, najpierw powinniśmy zwrócić się do komornika, który rozpoczyna postępowanie egzekucyjne.

Aby wszcząć egzekucję, trzeba:

 • złożyć wniosek do komornika o wyegzekwowanie alimentów,
 • załączyć do wniosku oryginalny, prawomocny tytuł wykonawczy (wyrok lub ugoda sądowa) zaopatrzony w klauzulę wykonalności,
 • w siedzibie komornika wypełnić wniosek egzekucyjny; trzeba podać w nim dostępne informacje dotyczące dłużnika alimentacyjnego, miejsca jego pobytu, pracy, stanu majątkowego i wszelkie informacje, które mogą pomóc w skutecznej egzekucji.

[ **

Są kłopoty ze ściąganiem alimentów** ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/gminy;i;komornicy;nie;radza;sobie;ze;sciaganiem;alimentow,49,0,540721.html )
Komornik jest zobowiązany z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków, majątku i miejsca zamieszkania nierzetelnego alimenciarza.

Jeżeli okaże się ono bezskuteczne, zwraca się do policji z wnioskiem o ustalenie adresu i miejsca pracy dłużnika. Może też żądać informacji od banku na temat jego oszczędności.


| Po dwóch miesiącach bezskutecznej egzekucji komornika, rodzic który nie otrzymuje alimentów może wystąpić do Funduszu Alimentacyjnego z wnioskiem o świadczenie. |
| --- |


Ile i komu wypłaci Fundusz Alimentacyjny?

Pieniądze z funduszu otrzyma matka lub ojciec wychowujący dziecko również wtedy, gdy ponownie wyjdą za mąż, ożenią się lub żyć będą z nowym partnerem w wolnym związku.

Aby dostać na dziecko pieniądze z funduszu, dochód na osobę *w rodzinie *nie może być wyższy niż 725 zł. Poza tym komornik musi potwierdzić, że przyznane przez sąd alimenty nie są ściągane.

Komornik ma 14 dni na wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji.
Wypłatą zaliczki alimentacyjnej zajmują się albo urzędy gmin albo ośrodki pomocy społecznej.

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje, gdy:

 • Osoba uprawniona składa wniosek wraz z zaświadczeniem o bezskutecznej egzekucji (w okresie ostatnich dwóch miesięcy komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych).
 • Za bezskuteczną egzekucję uznaje się także, gdy nie jest znane miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. *Jeśli *dłużnik wyjechał za granicę, powinniśmy dostarczyć zaświadczenie z wydziału sądu okręgowego, zajmującego się alimentami zagranicznymi, o przebiegu egzekucji tych alimentów w kraju, w którym dłużnik przebywa.
 • dochód osoby ubiegającej się nie może przekroczyć 725 zł na osobę w rodzinie.

*Z funduszu otrzymamy świadczenie w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł miesięcznie. *

Pieniądze otrzymamy pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 18 lat. Gdy studiuje, świadczenie przysługuje do czasu ukończenia przez nie 25 lat. Jeśli jest ono niepełnosprawne, wiek nie ma znaczenia.

Pieniądze z Funduszu nie przysługują, jeżeli dziecko jest pod opieką rodziny zastępczej, przebywa w domu dziecka lub ośrodku opiekuńczym. A także wówczas gdy zawarło ono *związek małżeński, ma własnego potomka i pobiera na nie świadczenia. *

By starać się o wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego, trzeba stawić się w urzędzie z plikiem dokumentów:

 • zaświadczeniem o bezskuteczności prowadzonej egzekucji,
 • zaświadczeniem o dochodzie podlegającym opodatkowaniu,
 • dokumentem stwierdzającym wiek dziecka,
 • zaświadczeniem o uczęszczaniu przez nie do szkoły lub na studia,
 • odpisem orzeczenia sądu o zasądzeniu alimentów.

Gmina może wstrzymać wypłatę, gdy sytuacja finansowa rodzica wychowującego dziecko poprawiła się i przekracza kryterium dochodowe.

Dlatego, jeśli matka lub ojciec pobierający świadczenie, do tej pory bezrobotni, znaleźli pracę, powinni powiadomić o tym gminę. W przeciwnym wypadku, gdy urzędnicy zorientują się, że ich dochody przekroczyły dopuszczalny próg, będą musieli zwrócić pieniądze wraz z odsetkami.

Okiem eksperta:[ **

Alimenty: Kto i ile musi płacić?** ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/alimenty;kto;i;ile;musi;placic,95,0,493919.html )
Małgorzata Supera
Dochodzenie alimentów z zagranicy

Jeśli nierzetelny alimenciarz przebywa za granicą, powinniśmy zgłosić się do sądu okręgowego (wydział cywilny). Ten przesyła wniosek go do właściwego sądu w innym kraju.

Gdy dłużnik nie zgodzi się płacić dobrowolnie, sąd zagraniczny wyda orzeczenie o wykonalności wyroku sądu polskiego w sprawie alimentów. Jeśli ta egzekucja okaże się bezskuteczna, zgłaszamy się do gminy po wypłatę z Funduszu Alimentacyjnego.

*Egzekucja administracyjna obok komorniczej *

Obok egzekucji komorniczej może też być prowadzona egzekucja administracyjna. W przypadku wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego takie postępowanie wszczyna gmina. Może o nie wystąpić też rodzic, który nie otrzymuje alimentów i nie uzyskał wsparcia z państwowej kasy (bo np. ma zbyt [

Fedak: Nie zabraknie pieniędzy na alimenty ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/fedak;nie;zabraknie;pieniedzy;na;alimenty,225,0,487905.html )
wysoki dochód).Wniosek o to składamy w urzędzie (wójta, burmistrza lub prezydenta).

Wówczas nierzetelnego płatnika ściga nie tylko komornik, ale także gmina (np. dział egzekucji Funduszu Alimentacyjnego).

Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji.

Może się okazać, że równolegle będą toczyć się dwa postępowania egzekucyjne (komornicze i administracyjne). Wówczas sąd będzie rozstrzygał, który organ będzie prowadził egzekucję łączną.

Jak gminy egzekwują świadczenia z Fundusz Alimentacyjnego?

Gmina przeprowadza wywiad środowiskowy, sprawdza czy nierzetelny alimenciarz ma pracę, dochody, itp. Ustala się przyczyny niepłacenia alimentów. Poza tym urzędnicy usiłują zaktywizować dłużnika do poszukiwania pracy. Między innymi zobowiązują go do zarejestrowania się w urzędzie pracy, oferują podjęcie robót interwencyjnych.

[ **

Unia utrudni życie alimenciarzom** ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/unia;utrudni;zycie;alimenciarzom,170,0,379562.html )
Mogą też wszcząć procedurę dochodzenia alimentów od rodziców nierzetelnego płatnika. Pozwala na to jeden z przepisów kodeksu rodzinnego, który mówi, że do przekazywania pieniędzy na utrzymanie dziecka zobowiązani są krewni w linii prostej, czyli rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo (art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Gdy to nie przynosi pożądanych rezultatów gmina może:

Do niedawna gmina mogła też wnioskować do starosty o odebranie prawa jazdy. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest to już niemożliwe. Niektóre gminy jednak do czasu wydania uzasadnienia i wytycznych resortu pracy zamierzają korzystać z tej formy nacisku na nierzetelnych alimenciarzy.

| Podstawa prawna |
| --- |
| * Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn.zm.). * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855). * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. Nr 78, poz. 469). * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. u. Nr 173, poz. 1075). |

Tagi: egzekucja alimentów, giełda, wiadomości, gospodarka, porady, prawo rodzinne, prawo, najważniejsze, wiadmości
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz