Notowania

syndyk
26.05.2009 00:00

Egzamin na syndyka

Minister Sprawiedliwości wyznaczył terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Pierwszy odbędzie się 27 maja.

Podziel się
Dodaj komentarz

Minister Sprawiedliwości wyznaczył terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Pierwszy z nich odbędzie się 27 maja.

W 2009 roku odbędą się trzy egzaminy dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Pierwszy z nich - 27 maja, drugi 2 września, trzeci 20 listopada. Każdy rozpocznie się o godzinie 10:00.

Termin złożenia wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości o dopuszczenie do egzaminu majowego upływa 11 kwietnia. Opłata egzaminacyjna wynosi 1276 zł . Terminy części ustnej egzaminu będą wyznaczane po ogłoszeniu wyników części pisemnej.

| Do wniosku należy dołączyć: |
| --- |
| Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć: * odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym * oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe * dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej Ponadto wniosek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy (imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zameldowania, adres do korespondencji). Osoby dopuszczone do egzaminu zostaną powiadomione o miejscu i godzinie jego przeprowadzenia listem poleconym. |

Termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu odbywającego się w późniejszym terminie upływa:

* w dniu 18 lipca 2009 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 2 września 2009 r.
* w dniu 6 października 2009 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 20 listopada 2009 r.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Tagi: syndyk, egzamin, ministerstwo sprawiedliwości, prawo, ważne terminy
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz