Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zmiany w podatku VAT w 2013 oraz 2014 roku

0
Podziel się

Korzystną dla przedsiębiorców zmianą jest umożliwienie odliczenia podatku naliczonego z faktury w części zapłaconej.

Zmiany w podatku VAT w 2013 oraz 2014 roku
bEaasJLV

Rząd od kilku miesięcy intensywnie pracował nad zmianami w podatku od towarów i usług. Efektem prac jest uchwalona niedawno ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, a także ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (tzw. III ustawa deregulacyjna).

Na mocy tzw. III ustawy deregulacyjnej 1 stycznia 2013 r. weszły w życie zmiany w podatku od towarów i usług dotyczące ulgi na złe długi, a także małego podatnika.

W uldze na złe długi skrócono termin, w którym nieściągalność wierzytelności będzie uważana za uprawdopodobnioną. Od 1 stycznia 2013 r. jeżeli wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni (do 31 grudnia 2012 r. 180 dni) od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, wierzytelność będzie uznana za uprawdopodobnioną.

bEaasJLX

Zrezygnowano zupełnie z obowiązku zawiadamiania dłużnika o zamiarze skorygowania podatku VAT. Zrezygnowano z obowiązku wykazania wierzytelności jako obrotu opodatkowanego VAT. Nie zrezygnowano jednak z obowiązku wykazania, że dłużnik i wierzyciel są podatnikami VAT czynnymi. Korekty nadal będzie można dokonać tylko w okresie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym wystawiono fakturę. Tak jak dotychczas wierzyciel nadal będzie miał obowiązek zawiadomić właściwy dla siebie urząd skarbowy o dokonanej korekcie wraz ze wskazaniem jej kwoty oraz danych dłużnika.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/44/m200748.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zmiany;w;prawie;w;2013;r;lepiej;dla;rodzicow;ale;nie;wszystkich,129,0,1222785.html) *Zmiany w prawie. Lepiej dla części rodziców i pacjentów? * Ulgi podatkowe i becikowe nie dla każdego, ale za to więcej urlopu dla rodziców, którym urodziło się dziecko - to jedne z ważniejszych zmian przepisów, które wejdą w życie w tym roku. Druga zmiana, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., dotyczy tzw. małych podatników. Do niedawana zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku małych podatników, którzy wybrali rozliczanie podatku VAT metodą kasową, obowiązek podatkowy powstawał z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Tak więc brak płatności za
dostarczony towar lub wykonaną usługę nie eliminował obowiązku zapłaty podatku VAT należnego z tytułu wystawionej faktury najpóźniej 90 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zasadne jest zniesienie przez ustawodawcę 90-dniowego terminu w odniesieniu do małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, w przypadku gdy jego kontrahentem jest podatnik VAT czynny. W przypadku małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, którego kontrahentem jest podmiot inny niż podatnik VAT czynny, termin 90-dniowy jest wydłużony do 180 dni. Pozostawienie (ale w znacząco wydłużonym terminie) _ ogranicznika czasowego _ jest uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa budżetu państwa, gdyż w przypadku kontrahentów innych niż podatnicy VAT czynni nie ma w systemie VAT bodźca (w postaci możliwości odliczenia podatku) do uregulowania należności.

Korzystną dla przedsiębiorców zmianą w stosunku do stanu wcześniejszego jest umożliwienie odliczenia podatku naliczonego z faktury w części zapłaconej. Kasowa metoda rozliczania nie będzie miała zastosowania do niżej wymienionych przypadków:

bEaasJMd
  • dostawy towarów za pośrednictwem automatów,
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą żetonów,
  • kart telefonicznych i innych jednostek uprawniających do korzystania z tych usług w systemie przedpłaconym,
  • otrzymania dotacji, subwencji oraz innych dopłat o podobnym charakterze,
  • WDT oraz przemieszczeń towarów do magazynów konsygnacyjnych.

Czynności dokonane przed 1 stycznia 2013 r. mali podatnicy będą rozliczać na starych zasadach. Nowe będą więc obowiązywać małych podatników dopiero w stosunku do czynności dokonywanych od tego dnia. Wszystkie zawiadomienia o wyborze metody kasowej, złożone przed dniem 1 stycznia 2013 r., zachowają swoją moc dla celów stosowania nowej metody kasowej.

Zmiany w eksporcie od 1 kwietnia 2013 r.

Ustawodawca zmodyfikował definicję importu towarów. Zasadnicza zmiana polega na zastąpieniu zwrotu _ na terytorium kraju _ zwrotem _ na terytorium Unii Europejskiej _. Celem tej zmiany jest dostosowanie niniejszej definicji do terminologii użytej w przepisach określających miejsce importu towarów. Ustawodawca zmienił również definicję eksportu towarów. Celem zmiany definicji eksportu towaru było przede wszystkim lepsze odzwierciedlenie przepisów dyrektywy 2006/112/WE.

bEaasJMe

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/168/21672.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/rejestracja;spolki;z;o;o;krok;po;kroku,60,0,1217084.html) *Rejestracja spółki z o.o. krok po kroku * Minimalny wkład wynosi 5 tys. zł. Przy zakładaniu przez internet, dopuszczalna jest tylko gotówka, a wkłady niepieniężne nie są uwzględniane.

Zasadnicza zmiana polega na tym, że eksport towarów będzie występował również w sytuacji, gdy towary będą objęte procedurą celną wywozu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Dotychczas eksport towarów występował tylko w sytuacji, gdy procedura wywozu towaru poza terytorium UE rozpoczynała się na terytorium Polski.

Ustawodawca dodał definicję terenów budowlanych. Definicja ta umożliwi m.in. prawidłowe stosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w przypadku dostawy tych terenów. Niniejsza zmiana pociągnęła za sobą konieczność nadania nowego brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwolnieniu z VAT ma podlegać _ dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane _(poprzednio: _ dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę _).

Ustawodawca wprowadził zmiany także przy tzw. nieodpłatnych świadczeniach. Opodatkowaniu podatkiem VAT będzie podlegało również np. nieodpłatne przekazanie towarów, z tytułu nabycia których nie przysługiwało częściowe lub całkowite prawo do odliczenia podatku, ale w towarach tych zostały wymienione części składowe, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało częściowe lub całkowite prawo do odliczenia i które spowodowały trwały wzrost wartości towarów „nieskonsumowanych” całkowicie do momentu ich bezpłatnego przekazania. W takim przypadku przy przekazaniu na cele osobiste takiego towaru podstawą opodatkowania będzie, co do zasady, cena nabycia części składowych towaru przekazywanego bezpłatnie, określona w momencie tego przekazania.

bEaasJMf

Od 1 kwietnia 2013 r. za dostawę towarów nie będzie się uznawało _ przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika _. Wykreślono zupełnie przekazywanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Przekazywanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych nadal nie będzie podlegało opodatkowaniu, jeśli towary te będą mieściły się w definicji prezentów o małej wartości).

Ustawodawca zmienił definicję próbki. W świetle wprowadzonej definicji za próbki mogą być uznane przykładowo pojedyncze egzemplarze wyrobów produkowanych przez przedsiębiorców, jeżeli oczywiście zostaną spełnione określone w proponowanym przepisie warunki.

Nowa definicja faktury od 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. w słowniczku ustawy o VAT pojawią się definicje faktury oraz faktury elektronicznej.

bEaasJMg

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/240/130544.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/spolka;komandytowo-akcyjna;-;beda;zmiany;w;opodatkowaniu,219,0,1174747.html) *Rząd chce uszczelnić podatki. Stracą... * Zasadniczą zmianą przewidzianą w projekcie jest opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej.

Ustawodawca uchylił art. 19 ustawy regulujący obowiązek podatkowy i dodał nowy art. 19a regulujący to zagadnienie. Zrezygnowano z dotychczasowego generalnego powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego z datą wystawienia faktury. Zgodnie z nową zasadą obowiązek podatkowy powstawać będzie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Natomiast podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy.

Ustawodawca wprowadził zmiany w podstawie opodatkowania. Po modyfikacji podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad fakturowania. Wprowadzone przepisy będą określać zasady ogólne wystawiania faktur, podmioty obowiązane do ich wystawienia, a także przedmiot oraz zawartość faktury. Przewidziano również możliwość wystawiania faktur uproszczonych i faktur zbiorczych, a także sformułowano przypadki wystawiania faktur na żądanie.

Podsumowując, w ustawie o podatku od towarów i usług wprowadzono wiele istotnych zmian, które na szczęście będą wchodzić etapami. Zmiany należy ocenić pozytywnie, co nie oznacza jednak że nie przysporzą one problemów przedsiębiorcom.

Czytaj więcej w Money.pl
Wydatki na używane budynki. Szybciej w koszty? W wyjątkowych przypadkach okres amortyzacji używanych lub ulepszonych budynków może zostać skrócony nawet do 3 lat.
Podatek VAT od składek członków. Płacić? Czy podmioty otrzymujące rzeczone składki zobligowane są opodatkować je na gruncie podatku VAT?
Rejestracja firmy online. System ma wady Wadą systemu jest generowanie z błędami potrzebnych dokumentów. Nie można edytować podanego wzorca, a uzupełnienia trzeba zrobić w sądzie rejestrowym.

Autor jest prawnikiem w Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy sp. k.

bEaasJMy
prawo podatkowe
kraj
KOMENTARZE
(0)