Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
nieruchomość
02.10.2010 06:20

Zmiana warunków zabudowy a opłata planistyczna

Nie jest możliwe naliczenie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, jeżeli nastąpił on w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Podziel się
Dodaj komentarz

Nie jest możliwe naliczenie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, jeżeli nastąpił on w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Orzeczenie (sygn. akt II SA/Gd 166/10, orzecz. niepr.) potwierdza zatem utrwalone orzecznictwo sądów administracyjnych. Zgodnie z nim w razie braku planu miejscowego w przypadku, gdy wydawane są decyzje o warunkach zabudowy, odpowiednie stosowanie przepisów o roszczeniach odszkodowawczych właściciela, prowadzi do wyłączenia stosowania art. 36 ust. 4 (dot. zbycia nieruchomości w następstwie zmiany jej wartości i poboru opłaty) oraz art. 37 ust. 6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwagi na brak podstaw prawnych.

Odnosi się to zarówno do uchwalania przez radę gminy w odrębnej uchwale stawek procentowych opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, jak i do naliczania takiej opłaty i związanego z tym ustalenia wysokości stawki przez organ wykonawczy gminy.

Art. 63 przewiduje odpowiednie stosowanie art. 36 ustawy, który to reguluje roszczenia, jakie mogą powstać w związku z wpływem uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego na użyteczność i wartość nieruchomości. Dyspozycją powyższego przepisu jest objęta m. in. sytuacja, gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu nieruchomości (ust. 4).

[ ( http://static1.money.pl/i/h/159/t19103.jpg ) ] (http://dom.money.pl/wiadomosci/poradniki/artykul/renta;planistyczna,122,0,337530.html) Renta planistyczna
Opłata ta jest dochodem własnym gminy, a wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. W związku z powyższym, jak orzekł sąd - wskazać należy, że brak jest możliwości odpowiedniego zastosowania tego przepisu do przypadku wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Przepis przewiduje bowiem pobranie opłaty ustalonej w planie zagospodarowania przestrzennego. Z istoty swej, decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest jedynie w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też, brak takiego planu skutkuje brakiem regulacji ustalającej wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Sąd uznał również za niedopuszczalne ustalenie stawki opłaty w uchwale rady gminy, albowiem brak jest podstawy prawnej do wydania takiej uchwały. Nie jest zatem dopuszczalne, aby stawkę opłaty określał organ, który wydaje decyzję o warunkach zabudowy, a więc organ wykonawczy.

Kompetencja do określenia wysokości opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego została ustawowo przekazana radzie gminy. Zdaniem sądu, dopuszczenie sytuacji, w której stawkę opłaty określałby organ wykonawczy gminy prowadziłoby do przerzucenia kompetencji przyznanej przez ustawodawcę organowi uchwałodawczemu gminy na organ wykonawczy.

Decyzja administracyjna jest aktem stosowania prawa, a z kolei przyznanie organowi administracyjnemu kompetencji do określenia stawki opłaty, która stanowi obciążenie finansowe, prowadziłoby do sytuacji, w której decyzja stałaby się aktem prawotwórczym, jak ma to miejsce w przypadku uchwały rady gminy.

O ile, zdaniem sądu za dopuszczalne należy uznać powierzenie kompetencji do określenia wysokości opłaty organowi uchwałodawczemu gminy stanowiącemu prawo miejscowe, w zakreślonych przez ustawodawcę granicach, o tyle niedopuszczalne jest ustalenie wysokości takiej opłaty w indywidualnym akcie stosowania prawa, jakim jest decyzja administracyjna.

Oznacza to, że zastosowanie wykładni przewidującej stosowanie art. 36 ust. 4 ustawy do sytuacji przewidzianej w art. 63 ust. 3 ustawy, z modyfikacją polegającą na określeniu stawki opłaty przez organ administracyjny wydający decyzję, nie jest, w ocenie sądu dopuszczalne.

| Czytaj w Money.pl | |
| --- | --- |
|

| Sprawdzanie sytuacji prawnej nieruchomości Zamierzam zakupić nieruchomość w postaci działki budowlanej. Chciałabym sprawdzić czy działka należy rzeczywiście do właściciela czy nie jest ustanowiona na niej żadna hipoteka, czy nie ma obciążeń w postaci innych długów bądź osób trzecich. Jak i gdzie mogę sprawdzić moje wątpliwości dotyczące działki? |
| [ ( http://static1.money.pl/i/h/105/t89193.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/komornicy;skarza;do;trybunalu;obnizone;oplaty,89,0,654169.html) | Komornicy skarżą do Trybunału obniżone opłaty Ich zdaniem mogą ograniczać ich dochody, co narusza konstytucyjne prawa własności. |

_ Autor jest prawnikiem w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, Oddział w Toruniu _

Tagi: nieruchomość, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz