Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zmiana powództwa a cofnięcie pozwu

0
Podziel się:

Można dokonać zmiany powództwa, co oznacza zmianę roszczenia.

Zmiana powództwa a cofnięcie pozwu
bFghlAth
Zgodnie z przepisem art. 193 §1 k.p.c. powód może dokonać zmiany powództwa, co oznacza zmianę roszczenia dochodzonego pozwem, jeżeli nie wpływa to na właściwość sądu. Zmiana może dotyczyć, zarówno samego żądania pozwu, jak i podstaw je uzasadniających.

Zmiana powództwa może polegać na:

1. wystąpieniu z nowym roszczeniem zamiast pierwotnego (np.: zmieniam pierwotne żądanie pozwu w ten sposób, że zamiast wydania telewizora marki ... żądam zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 3.000 zł),
2. wystąpieniu z nowym roszczeniem obok dotychczasowego (np.: obok roszczenia odszkodowawczego za wyrządzoną szkodę na osobie wnoszę o zasądzenie od pozwanego renty w związku z całkowitą utratą zdolności do pracy zarobkowej),
3. rozszerzeniu pierwotnego powództwa lub jego ograniczeniu (np.: zmieniam powództwo w ten sposób, że zamiast dochodzonej pozwem kwoty 10.000 zł z odsetkami od pozwanego na rzecz powoda, żądam kwoty 12.000 zł).
Zmiana podstaw żądania polega natomiast na zmianie okoliczności faktycznych, na których zostało oparte powództwo.

[

bFghlAtj

Pozew zbiorowy - kto na nim skorzysta? ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/pozew;zbiorowy;-;kto;na;nim;skorzysta,90,0,489050.html )
Zmiana żądania pozwu jest możliwa, również przed sądem drugiej instancji, jednakże nie w każdej sytuacji. Powód może zmienić żądanie główne np. w sprawach o świadczenia powtarzające się poprzez rozszerzenie żądania pozwu o dalsze okresy, lub w sytuacji zmiany okoliczności, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu żądać jego równowartości.
Warto podkreślić, że zmiana kwalifikacji prawnej okoliczności podniesionych na poparcie żądania pozwu, ani sprecyzowanie żądania nie są zmianą powództwa.

Cofnięcie pozwu

Cofnięcie pozwu należy do czynności procesowych, na mocy której powód odwołuje powództwo.

Cofnięcie pozwu przed rozprawą
Cofnięcie pozwu przed rozpoczęciem rozprawy nie wymaga zgody pozwanego (art. 203 §1 k.p.c.). W wyniku cofnięcia pozwu powód składa oświadczenie woli, zgodnie z którym rezygnuje z dochodzenia roszczenia w wytoczonym procesie, nie rezygnując jednakże z samego roszczenia przysługującego mu w stosunku do pozwanego. Cofnięcie pozwu może wywołać skutek w postaci umorzenia postępowania. Powód będzie mógł jednak ponownie wystąpić z tym samym roszczeniem wobec tego samego pozwanego w nowym procesie i nie będziemy mieć wówczas do czynienia z tzw. res iudicata (powagą rzeczy osądzonej uniemożliwiającą ponowne rozpoznanie sprawy, w której zapadł już prawomocny wyrok).

bFghlAtp

Cofnięcie pozwu po rozpoczęciu rozprawy

Zgoda pozwanego jest wymagana jeżeli do cofnięcia pozwu dochodzi po rozpoczęciu rozprawy i nie jest połączone ze zrzeczeniem się roszczenia.

Jeśli cofnięcie pozwu jest połączone ze zrzeczeniem się roszczenia i ma ono miejsce już po rozpoczęciu rozprawy, wówczas zgoda pozwanego nie jest konieczna. Zrzeczenie się roszczenia w stosunku do pozwanego, skutkuje zamknięciem drogi powoda do skutecznego wytoczenia powództwa, o to samo roszczenie w przyszłości.
Oświadczenie o cofnięciu pozwu powód może złożyć aż do wydania prawomocnego wyroku przez sąd drugiej instancji.

Od powoda zależy kiedy cofnie pozew tj. przed rozprawą, na rozprawie lub poza rozprawą, oraz w jakim zakresie, czyli w całości lub w części. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód powinien zwrócić mu koszty procesu.

bFghlAtq

Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenia roszczenia, tylko wtedy gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności procesowe są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, albo też zmierzają do obejścia prawa.

Autorka jest aplikantką radcowską z Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

bFghlAtK
KOMENTARZE
(0)