Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
skarga
04.05.2010 12:12

Zbyt długi proces w sądzie - co można zrobić?

Możemy złożyć skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Musimy wykazać, że sprawa trwa dłużej niż to konieczne.

Podziel się
Dodaj komentarz

Strony mają prawo rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Czyli w sytuacji, w której na skutek działania bądź bezczynności sądu doszło do naruszenia uprawnienia strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Zasady i tryb wnoszenia skargi reguluje ustawa z dnia 17.06.2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 nr 179 poz. 1843).

Skarga na przewlekłość w postępowaniu cywilnym przysługuje stronie, interwenientowi ubocznemu i uczestnikowi postępowania. W skardze strona musi wykazać, że sprawa trwa dłużej niż to konieczne do wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo też dłużej niż to konieczne dla załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Skarga musi być sporządzona zgodnie z ogólnymi warunkami przewidzianymi dla pisma procesowego (art.126 Kodeksu postępowania cywilnego) oraz powinna zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy i przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.

[

Skutki likwidacji sądów gospodarczych ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/skutki;likwidacji;sadow;gospodarczych,215,0,611543.html )
Skargę tę wnosi się do sądu, przed którym toczy się postępowanie w toku tego postępowania. Nie można więc skorzystać z tej instytucji po zakończeniu postępowania w sprawie. W skardze można zawrzeć, również żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenia podjęcia odpowiedniej czynności w wyznaczonym terminie oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej. Podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł. Warto pamiętać, że obowiązuje przymus adwokacko - radcowski jeżeli skarga dotyczy postępowania przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym. Skarga niespełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

Rozpoznanie skargi leży w gestii sądu przełożonego nad sądem, przed którym toczy się postępowanie. Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sadem rejonowym i okręgowym właściwym do jej rozpoznania w całości jest sąd apelacyjny.W przypadku przewlekłości przed sądem okręgowym i apelacyjnym właściwym do rozpoznania skargi w całości jest sąd apelacyjny. Jeżeli skarga dotyczy natomiast przewlekłości postępowania przed sądem apelacyjnym lub Sądem Najwyższym właściwy do jej rozpoznania jest Sąd Najwyższy. Sądem właściwym w zakresie rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja.

Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia złożenia skargi. Skargę nieuzasadnioną sąd oddala.

Strona, której skarga została uwzględniona, może następnie w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika. Postanowienie uwzględniające skargę wiąże sąd w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie co do stwierdzenia przewlekłości postępowania.

Autorka jest aplikantką radcowską z Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

ZOBACZ TAKŻE:

Tagi: skarga, wiadomości, porady, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo cywilne
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz